Betänkande - A7-0174/2010Betänkande
A7-0174/2010

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

3.6.2010 - (05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD)) - ***II

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Antonio Cancian


Förfarande : 2008/0237(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0174/2010

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05218/2010 – C7‑0077/2010),

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0817),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 71.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0469/2008),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.7 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén[1],

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A7‑0174/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(5) Med tanke på att stads-, förorts- och regional trafik är av särskild karaktär bör medlemsstaterna ha rätt att undanta dessa typer av linjetrafik från en betydande del av förordningen. Vid fastställandet av vad som utgör stads-, förorts- och regional trafik bör medlemsstaterna beakta kriterier som avstånd, turtäthet, antalet uppehåll enligt tidtabell, typer av bussar som används, biljettsystem, variationer i antalet passagerare under högtrafik och lågtrafik, bussbeteckningar och tidtabeller.

(5) Med tanke på att stads- och förortstrafik samt regional linjetrafik som ingår i ett trafiknät som är integrerat med stads- och förortstrafiken är av särskild karaktär bör medlemsstaterna ha rätt att undanta dessa typer av linjetrafik från en del av förordningen. Vid fastställandet av vad som utgör sådan stads-, förorts- och regional trafik bör medlemsstaterna beakta kriterier som administrativ indelning, geografisk belägenhet, avstånd, turtäthet, antalet uppehåll enligt tidtabell, typer av bussar som används, biljettsystem, variationer i antalet passagerare under högtrafik och lågtrafik, bussbeteckningar och tidtabeller.

Motivering

Det bör inte vara möjligt att undanta regionaltrafik från förordningens tillämpningsområde. Detta är i linje med Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen men går inte lika långt, eftersom det för att få ett undantag beviljat inte längre skulle vara nödvändigt att bevisa att regionaltrafiken omfattas av avtal om allmän trafik som garanterar jämförbara rättigheter för passagerarna. När medlemsstaterna fastställer vad som är stads- och förortstrafik bör de ha rätt att ta hänsyn till sin inhemska och lokala situation.

Ändringsförslag  2

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 6

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(6) Passagerare samt åtminstone personer som passageraren hade, eller skulle ha haft, en rättslig skyldighet att försörja bör åtnjuta tillräckligt skydd i händelse av olyckor som inträffar till följd av användning av bussen, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet.

(6) Passagerare bör omfattas av skadeståndsbestämmelser som är jämförbara med dem som tillämpas på andra transportsätt vid olyckor som leder till dödsfall eller skada.

Motivering

I rådets ståndpunkt är skadeståndsbestämmelserna kraftigt urvattnade jämfört med såväl kommissionens ursprungsförslag som Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  3

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 7

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(7) Vid valet av tillämplig nationell lag i fråga om ersättning vid dödsfall eller personskada samt för förlust av eller skada bagage på grund av olyckor som inträffar till följd av användning av bussen bör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) beaktas.

(7) Transportörer bör vara ansvariga för förlust av eller skador passagerares resgods villkor som är jämförbara med dem som tillämpas på andra transportsätt.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återgår man till Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen genom att återinföra de skadeståndsbestämmelser som hänför sig till artikel 7.

Ändringsförslag  4

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 8

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(8) Utöver ersättning i enlighet med tillämplig nationell lag i händelse av dödsfall eller personskada eller förlust av eller skada på bagage till följd av olyckor som inträffar vid användning av bussen bör passagerare ha rätt till assistans i fråga om omedelbara praktiska behov efter en olycka. Sådan assistans kan innefatta första hjälpen, logi, mat, kläder och transport.

(8) Utöver ersättning i enlighet med tillämplig nationell lag i händelse av dödsfall eller personskada eller förlust av eller skada på bagage till följd av olyckor som inträffar vid användning av bussen bör passagerare ha rätt till assistans i fråga om omedelbara praktiska och ekonomiska behov efter en olycka. Sådan assistans bör vid behov innefatta första hjälpen, logi, mat, kläder, transport och begravningskostnader. Vid dödsfall eller personskada ska transportören dessutom göra förskottsbetalningar för att täcka omedelbara ekonomiska behov, i förhållande till den skada som har lidits, förutsatt att det rimligen kan påvisas att transportören är ansvarig för orsakerna.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra Europaparlamentets ståndpunkt om stöd och förskottsbetalningar från första behandlingen.

Ändringsförslag  5

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 11

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(11) När beslut fattas om utformningen av nya terminaler, och i samband med omfattande renovering, bör terminaloperatörer om möjligt ta hänsyn till behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Terminaloperatörer bör under alla omständigheter utse platser där dessa personer kan anmäla sin ankomst och sitt behov av assistans.

(11) När beslut fattas om utformningen av nya terminaler, och i samband med omfattande renovering, bör terminaloperatörer vara skyldiga att utan undantag ta hänsyn till behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven design för alla. Terminaloperatörer bör under alla omständigheter utse platser där dessa personer kan anmäla sin ankomst och sitt behov av assistans.

Ändringsförslag  6

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(11a) Transportörer bör på liknande sätt ta hänsyn till dessa behov när de fattar beslut om utformningen av nya och nyrenoverade fordon.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs ett skäl som Europaparlamentet införde vid första behandlingen.

Ändringsförslag  7

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 11b (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(11b) Medlemsstaterna bör förbättra befintlig infrastruktur, i de fall då detta behövs för att transportörer ska kunna garantera tillträde för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt ge lämplig assistans.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs ett skäl som Europaparlamentet införde vid första behandlingen.

Ändringsförslag  8

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 13

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(13) Om möjligt bör organisationer som företräder personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet konsulteras eller medverka i anordnandet av utbildningen om funktionshinder.

(13) Organisationer som företräder personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet bör konsulteras eller medverka i förberedelserna av innehållet i utbildningen om funktionshinder.

Motivering

För att säkerställa att utbildning om funktionshinder skräddarsys efter de behov som personer med funktionshinder eller nedsatt rölighet har, bör dessa gruppers organisationer delta i arbetet med att förbereda utbildningens innehåll.

Ändringsförslag  9

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 14

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(14) Busspassagerares rättigheter bör omfatta mottagande av information om tjänsten före och under resan. All information av betydelse som lämnas till busspassagerare bör också lämnas i alternativa former som är tillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

(14) Busspassagerares rättigheter bör omfatta mottagande av information om tjänsten före och under resan. All information av betydelse som lämnas till busspassagerare bör också lämnas i alternativa former som är tillgängliga för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, såsom stor skrift, enkelt språk, blindskrift, elektroniska medel som kan användas med anpassad teknik och bandinspelningar.

Motivering

Delvis en återgång till Europaparlamentets ståndpunkt om tillgängliga format från första behandlingen.

Ändringsförslag  10

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 16

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(16) Passagerarnas olägenhet på grund av att resan ställs in eller kraftigt försenas bör begränsas. Passagerare som reser från terminaler bör därför bli omhändertagna och informeras på lämpligt sätt. Passagerare bör också ges möjlighet att avboka resan och få biljettkostnaden återbetald eller fortsätta sin resa eller bli ombokad på tillfredsställande villkor.

(16) Passagerarnas olägenhet på grund av att resan ställs in eller försenas avsevärt bör begränsas. Passagerare som reser från terminaler bör därför bli omhändertagna och informeras på ett sätt som är tillgängligt för alla. Passagerare bör också ges möjlighet att avboka resan och få biljettkostnaden återbetald eller fortsätta sin resa eller bli ombokade på tillfredsställande villkor. Om transportörer underlåter att ge passagerare nödvändig assistans bör passagerarna ha rätt till ekonomisk ersättning.

Motivering

Genom detta ändringsförslag, som är kopplat till ändringsförslaget till punkt 19, återinförs Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  11

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 17

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(17) Transportörer bör genom sina branschorganisationer samarbeta för att anta bestämmelser på nationell eller europeisk nivå, med medverkan av intressenter, branschorganisationer, konsumentorganisationer och sammanslutningar för kunder, passagerare och personer med funktionshinder, som syftar till att förbättra omsorgen om passagerare, i synnerhet vid inställda resor och kraftiga förseningar.

(17) Transportörer bör genom sina branschorganisationer samarbeta för att anta bestämmelser på regional, nationell eller europeisk nivå, med medverkan av intressenter, branschorganisationer, konsumentorganisationer och sammanslutningar för kunder, passagerare och personer med funktionshinder, som syftar till att förbättra informationen till och omsorgen om passagerare, i synnerhet vid inställda resor och kraftiga förseningar.

Motivering

Samarbete på regional nivå bör inkluderas för att bättre återge medlemsstaternas och intresseorganisationernas struktur. Dessutom är rätten till information en viktig aspekt av passagerarrättigheterna som inte kan tas bort.

Ändringsförslag  12

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 26a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(26a) Medlemsstaterna bör främja kollektivtrafikanvändandet och införa kompatibla IT-system som omfattar alla transportslag, för att göra det möjligt att ge information om tidtabeller och prissättning när biljetter utfärdas för mer än ett transportslag, för att på så sätt till fullo utnyttja möjligheterna till samtrafik mellan olika transportslag. Dessa tjänster ska vara tillgängliga för funktionshindrade personer.

 

.

Motivering

Syftet med detta nya skäl är att främja system för prissättning och biljettutfärdande som fungerar för alla transportslag, vilket gynnar passagerarna.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Dessutom ska denna förordning, med undantag för kapitlen III–VI, tillämpas på passagerare som reser med tillfällig trafik om passagerarens första påstigningsplats eller slutliga avstigningsplats ligger inom en medlemsstats territorium.

2. Dessutom ska denna förordning, med undantag för artiklarna 9–16 och 18 i kapitel III och kapitlen IV–VI, tillämpas på passagerare som reser med tillfällig trafik om passagerarens första påstigningsplats eller slutliga avstigningsplats ligger inom en medlemsstats territorium.

Motivering

I artikel 17 behandlas frågor om ersättning med avseende på rullstolar och andra rörlighetshjälpmedel. Dessa bestämmelser bör gälla för tillfällig trafik på samma sätt som alla andra ersättningsbestämmelser (finns angivna i kapitel II).

Ändringsförslag  14

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Med undantag för artiklarna 4.2, 9 och 10.1, får medlemsstaterna i fråga om linjetrafik undanta stads-, förorts- och regional trafik, inklusive gränsöverskridande trafik av sådant slag, från denna förordnings tillämpningsområde.

4. Med undantag för artiklarna 4.2, 7, 8, 9, 10.1, 11.1, 13.1, 16, 17.1, 17.2, 20, 23, 25, 26 och 27, får medlemsstaterna i fråga om linjetrafik undanta stads- och förortstrafik samt regional trafik om denna ingår i ett trafiknät som är integrerat med stads- och förortstrafiken, inklusive gränsöverskridande trafik av sådant slag, från denna förordnings tillämpningsområde.

Motivering

Det bör inte vara möjligt att undanta regionaltrafik från förordningens tillämpningsområde. Detta är i linje med Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen men går inte lika långt, eftersom det för att få ett undantag beviljat inte längre skulle vara nödvändigt att bevisa att regionaltrafiken omfattas av avtal om allmän trafik som garanterar jämförbara rättigheter åt passagerarna. Dessutom bör bestämmelserna i ovannämnda artiklar även gälla stads- och förortstrafik.

Ändringsförslag  15

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Med undantag för artiklarna 4.2, 9 och 10.1 får medlemsstater på klara, tydliga och icke-diskriminerande grunder undantag inrikes linjetrafik från tillämpningen av denna förordning. Sådana undantag får beviljas under en tid av högst 5 år, som får förnyas två gånger.

utgår

Motivering

Denna punkt skulle göra det möjligt att undanta inrikestrafik från förordningen i upp till 15 år och är därför oacceptabel.

Ändringsförslag  16

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 6

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

6. Under en tid av högst 5 år får en medlemsstat på klara, tydliga och ickediskriminerande grunder undanta viss linjetrafik från tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning av det skälet att en betydande del av linjetrafiken, inbegripet minst ett uppehåll enligt tidtabell, tillhandahålls utanför unionen. Sådana undantag får förnyas.

utgår

Motivering

Denna punkt skulle göra det möjligt att undanta turer med minst ett tidtabellsenligt uppehåll utanför EU från förordningen på obestämd tid (”får förnyas”) och är därför oacceptabel.

Ändringsförslag  17

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 7

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om undantag för olika typer av trafik som beviljas i enlighet med punkterna 4, 5 och 6. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder om ett sådant undantag inte anses förenligt med bestämmelserna i denna artikel. Senast den ... ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om de undantag som beviljats enligt punkterna 4, 5 och 6.

7. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om undantag för olika typer av trafik som beviljats i enlighet med punkt 4, inom tre månader från det datum då denna förordning börjar gälla. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder om ett sådant undantag inte anses förenligt med bestämmelserna i denna artikel. Senast den ... ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om de undantag som beviljats enligt punkt 4.

Motivering

Det är viktigt att kommissionen får information om undantag innan denna förordning börjar gälla.

Ändringsförslag  18

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 8

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

8. Ingenting i denna förordning ska anses utgöra tekniska krav som innebär att transportörer eller terminaloperatörer är skyldiga att ändra eller ersätta bussar eller infrastruktur eller utrustning vid busshållplatser och terminaler.

8. Ingenting i denna förordning ska anses stå i konflikt med befintlig lagstiftning om tekniska krav bussar eller infrastruktur eller utrustning vid busshållplatser och terminaler.

Motivering

Syftet med denna förordning är inte att införa nya krav på operatörer vad gäller tillgänglighet till fordon och infrastruktur för personer med nedsatt rörlighet. Detta innebär dock inte att befintlig EU-lagstiftning på området, framför allt direktiv 2001/85/EG, får kringgås.

Ändringsförslag  19

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 8

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

8. Ingenting i denna förordning ska anses utgöra tekniska krav som innebär att transportörer eller terminaloperatörer är skyldiga att ändra eller ersätta bussar eller infrastruktur eller utrustning vid busshållplatser och terminaler.

8. Ingenting i denna förordning ska anses utgöra tekniska krav som innebär att transportörer eller terminaloperatörer är skyldiga att ändra eller ersätta bussar eller infrastruktur vid busshållplatser och terminaler.

Ändringsförslag  20

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 3 – led g

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

g) transportör: en fysisk eller juridisk person, som inte är en researrangör eller en biljettutfärdare, som erbjuder allmänheten transport medelst linjetrafik eller tillfällig trafik.

g) transportör: en fysisk eller juridisk person, som inte är en researrangör, resebyrå eller biljettutfärdare, som erbjuder allmänheten transport medelst linjetrafik eller tillfällig trafik.

Motivering

Definitionen av transportör måste skilja sig från definitionen av resebyrå.

Ändringsförslag  21

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 3 – led k

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

k) researrangör: en annan arrangör av resepaket eller återförsäljare än transportören, i den mening som avses i artikel 2.2 och 2.3 i direktiv 90/314/EEG.

k) researrangör: en annan arrangör av resepaket än transportören, i den mening som avses i artikel 2.2 i direktiv 90/314/EEG.

Motivering

Genom hänvisningen till artikel 2.3 inkluderas återförsäljaren i definitionen av researrangör. Återförsäljaren omfattas redan av definitionerna ”resebyrå” respektive ”biljettutfärdare”. För att tydliggöra ansvarsområden måste därför referensen till artikel 2.3 i direktivet om paketresor tas bort.

Ändringsförslag  22

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 7

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Dödsfall eller personskada som drabbar passagerare samt förlorat eller skadat bagage

Ansvar vid dödsfall eller personskada

1. Passagerare ska, i enlighet med tillämplig nationell lag, ha rätt till ersättning vid dödsfall eller personskada och för bagage som förlorats eller skadats på grund av olyckor som inträffar till följd av användning av bussen. I händelse av en passagerares död ska denna rätt åtminstone gälla för de personer mot vilka passageraren var, eller skulle ha blivit, underhållsskyldig.

1. Transportören ska i enlighet med detta kapitel vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av att en passagerare avlider eller tillfogas personskada genom olyckshändelser som har samband med driften av busstransporttjänsten och som inträffar medan passageraren uppehåller sig i ett fordon eller stiger på eller av ett fordon.

2. Ersättningsbeloppet ska beräknas i enlighet med tillämplig nationell lag. Eventuella i nationell lag föreskrivna maximibelopp för ersättning vid dödsfall och personskada eller förlorat eller skadat bagage ska i varje enskilt fall inte understiga

2. Transportörens ickekontraktsbundna skadeståndsansvar ska inte omfattas av någon finansiell begränsning genom vare sig lag, konvention eller avtal.

a) 220 000 EUR per passagerare,

 

b) 500 EUR per kolli i fråga om stads-, förorts- och regional linjetrafik eller tillfällig stads-, förorts- och regional trafik, och 1 200 EUR per kolli i fråga om all övrig linjetrafik eller tillfällig trafik. I händelse av skada på rullstolar, annan rörlighetsutrustning eller hjälpmedel ska ersättningsbeloppet alltid uppgå till kostnaden för att ersätta eller reparera den förlorade eller skadade utrustningen.

 

 

3. En transportör får inte avvisa eller begränsa sitt skadeståndsansvar för skadeståndskrav upp till ett belopp av 220 000 EUR per passagerare genom att bevisa att företaget iakttagit den omsorg som föreskrivs i punkt 4 a, såvida inte det totala begärda ersättningsbeloppet överskrider det belopp för vilket obligatorisk försäkring, i enlighet med rådets andra direktiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon, krävs enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där bussen vanligtvis är hemmahörande. I sådana fall ska skadeståndsansvaret vara begränsat till det beloppet.

 

4. En transportör ska inte vara ansvarsskyldig enligt punkt 1

 

a) om olyckshändelsen har orsakats av omständigheter som inte är förbundna med bussdriften eller som transportören inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om denne hade iakttagit den aktsamhet som omständigheterna i det särskilda fallet krävde,

 

b) om olyckshändelsen beror på passagerarens fel eller försummelse.

 

Ingenting i denna förordning ska

 

a) innebära att en transportör ensam är skadeståndsskyldig part, eller

 

b) på något sätt inskränka rätten för en transportör att söka ersättning från någon annan part i enlighet med en medlemsstats tillämpliga lagstiftning.

Motivering

I rådets ståndpunkt är skadeståndsbestämmelserna kraftigt urvattnade jämfört med såväl kommissionens ursprungsförslag som Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  23

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 7a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Skadestånd

 

1. Om en passagerare avlider ska ersättningen inom ramen för det skadeståndsansvar som avses i artikel 7 omfatta

 

a) de nödvändiga kostnader som föranleds av passagerarens dödsfall, särskilt kostnaderna för transport av kroppen och begravningskostnaderna,

 

b) de ersättningsposter som anges i punkt 2, om döden inte inträffar omedelbart.

 

2. Om en passagerare tillfogas personskada eller annan fysisk eller psykisk skada ska ersättningen täcka

 

a) nödvändiga kostnader, särskilt kostnaderna för vård och transport,

 

b) inkomstförlust till följd av förlorad eller nedsatt arbetsförmåga och ökning av levnadskostnaderna.

 

3. Om passagerarens död medför att en person, för vilken den avlidne var eller i framtiden skulle ha blivit underhållsskyldig enligt lag, förlorar sitt underhåll ska ersättning också lämnas för denna förlust.

Motivering

Denna bestämmelse togs bort av rådet. Genom detta ändringsförslag återgår man till Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen genom att återinföra skadeståndsbestämmelserna i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag  24

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 8

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Passagerares omedelbara praktiska behov

Passagerares omedelbara praktiska och ekonomiska behov

I händelse av en olycka som inträffar till följd av användning av bussen ska transportören tillhandahålla rimlig assistans med avseende på passagerarnas omedelbara praktiska behov efter olyckan. Eventuell assistans ska inte innebära ett erkännande av skadeståndsansvar.

I händelse av en olycka som inträffar till följd av användning av bussen ska transportören tillhandahålla assistans med avseende på passagerarnas omedelbara praktiska behov efter olyckan. Sådan assistans bör vid behov innefatta första hjälpen, logi, mat, kläder, transport och begravningskostnader. Vid dödsfall eller personskada ska transportören dessutom göra förskottsbetalningar för att täcka omedelbara ekonomiska behov, i förhållande till den skada som har lidits, förutsatt att det rimligen kan påvisas att transportören är ansvarig för orsakerna. Eventuellt gjorda betalningar eller tillhandahållen assistans ska inte innebära ett erkännande av skadeståndsansvar.

Motivering

Det ursprungliga förslaget samt Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen öppnar för icke återbetalningsbara förskottsbetalningar vid personskada eller dödsfall för att möta offrens omedelbara ekonomiska behov. Dessutom bör den nödvändiga praktiska assistansen specificeras genom att man lägger till ordalydelsen från det aktuella skälet.

Ändringsförslag  25

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 8a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Skadeståndsansvar för försvunnet och skadat resgods

 

1. Transportörerna är skadeståndsansvariga för förlust av eller skador på resgods som företaget getts ansvaret för. Den högsta ersättningen ska vara 1 800 EUR per passagerare.

 

2. Vid olyckor som beror på driften av busstransporttjänsten ska transportören vara skadeståndsansvarig för det personliga lösöre som passagerarna hade på sig eller medförde som handbagage. Den högsta ersättningen ska vara 1 300 EUR per passagerare.

 

En transportör ska inte ansvara för skador enligt punkt 1 och 2

 

a) om förlusten eller skadan har orsakats av omständigheter som inte är förbundna med bussdriften eller som transportören inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om denne hade iakttagit den aktsamhet som omständigheterna i det särskilda fallet krävde,

 

b) i den utsträckning som skadan beror på passagerarens fel eller försummelse.

Motivering

Rådet tog bort denna artikel och införde ersättningsbestämmelser för försvunnet och skadat resgods i artikel 7. Dessa erbjuder mindre skydd för passagerare. Genom detta ändringsförslag återinförs därför Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  26

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 10 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Om en vägran att godkänna en bokning eller att utfärda eller att på annat sätt tillhandahålla en biljett grundas på de skäl som anges i punkt 1, ska transportörer, resebyråer och researrangörer göra rimliga ansträngningar för att informera den berörda personen om ett godtagbart transportalternativ som transportören utför.

2. Om en vägran att godkänna en bokning eller att utfärda eller att på annat sätt tillhandahålla en biljett grundas på de skäl som anges i punkt 1, ska transportörer, resebyråer och researrangörer informera den berörda personen om ett godtagbart transportalternativ som transportören utför.

Motivering

Då denna artikel gäller alternativa tjänster som utförs av samma transportör bör informationen vara lättillgänglig och enkel att tillhandahålla.

Ändringsförslag  27

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 10 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. På samma villkor som anges i punkt 1 a får en transportör, resebyrå eller researrangör kräva att en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ledsagas av en annan person som kan ge den assistans som personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kräver, om detta är strängt nödvändigt. En sådan ledsagare ska transporteras utan kostnad och, när det är praktiskt möjligt, ges en plats bredvid personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

4. Om en transportör, resebyrå eller researrangör vägrar att godkänna en bokning från, utfärda eller på annat sätt tillhandahålla en biljett till, eller släppa ombord en person på grund av funktionshinder eller nedsatt rörlighet i enlighet med de skäl som anges i punkt 1 eller om personalen på det aktuella fordonet endast består av en person som kör fordonet och inte har möjlighet att ge personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet det stöd som anges i bilaga I b kan en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet begära att få ledsagas av en annan person som kan ge den assistans som personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kräver. En sådan ledsagare ska transporteras utan kostnad och, när det är praktiskt möjligt, ges en plats bredvid personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Om en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vägras tillträde ensam på grund av sitt funktionshinder eller sin nedsatta rörlighet, bör han eller hon ha rätt att ledsagas av en annan person. Detsamma gäller för de fall då transportören inte kan ge det stöd ombord som krävs enligt bilaga 1b.

Ändringsförslag  28

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Transportörer och terminaloperatörer ska offentliggöra de villkor för tillgänglighet som anges i punkt 1 fysiskt eller på Internet på samma språk som det på vilket information i allmänhet görs tillgänglig för alla passagerare.

2. Transportörer och terminaloperatörer ska offentliggöra de villkor för tillgänglighet som anges i punkt 1 i lättillgängliga format och på samma språk som det på vilket information i allmänhet görs tillgänglig för alla passagerare. När denna information tillhandahålls ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Det är viktigt att informationen ges i lättillgängliga format och att särskild uppmärksamhet fästs vid de behov som personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har. Detta ändringsförslag bygger på den text som Europaparlamentet antog vid första behandlingen.

Ändringsförslag  29

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. Transportörerna ska på begäran omedelbart tillhandahålla kopior på de internationella lagar, EU-lagar eller nationella lagar i vilka säkerhetskraven fastställs och på vilka de icke-diskriminerande tillgänglighetsbestämmelserna grundar sig. Dessa måste tillhandahållas i lättillgängliga format.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs en punkt som rådet har tagit bort.

Ändringsförslag  30

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 13 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Med förbehåll för de villkor för tillgänglighet som anges i artikel 11.1 ska transportörer och terminaloperatörer, inom sina respektive behörighetsområden, på terminaler som utsetts av medlemsstater, utan kostnad tillhandahålla personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet assistans som anges i del a i bilaga I.

1. Transportörer och terminaloperatörer ska, inom sina respektive behörighetsområden, på terminaler som utsetts av medlemsstater, utan kostnad tillhandahålla personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet åtminstone den assistans som anges i del a i bilaga I.

Motivering

Krav på att ge assistans i enlighet med bilagan till förordningen ska inte göras med förbehåll för tillgänglighetsbestämmelserna, som fastställs av transportörerna och terminaloperatörerna själva.

Ändringsförslag  31

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 13 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Med förbehåll för de villkor för tillgänglighet som anges i artikel 11.1 ska transportörer ombord på bussar utan kostnad tillhandahålla personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet assistans som anges i del b i bilaga I.

2. Transportörer ska ombord på bussar utan kostnad tillhandahålla personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet åtminstone den assistans som anges i del b i bilaga I.

Motivering

Krav på att ge assistans i enlighet med bilagan till förordningen ska inte göras med förbehåll för tillgänglighetsbestämmelserna, som fastställs av transportörerna och terminaloperatörerna själva.

Ändringsförslag  32

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 14 – punkt 1 – led a

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

a) personens behov av sådan assistans meddelas transportörer, terminaloperatörer, resebyråer eller researrangörer senast två arbetsdagar innan assistansen behövs, och

a) personens behov av sådan assistans meddelas transportörer, terminaloperatörer, resebyråer eller researrangörer senast 24 timmar innan assistansen behövs, och

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  33

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 14 – punkt 1 – led b – led i

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

i) vid den tidpunkt som i förväg angivits av transportören, dock inte mer än 60 minuter före angiven avgångstid, eller

i) vid den tidpunkt som i förväg angivits av transportören, dock inte mer än 60 minuter före angiven avgångstid om inte transportören och passageraren har kommit överens om en kortare tidsperiod, eller

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  34

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 17 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Transportörer och terminaloperatörer ansvarar för förlust av och skada på rullstolar, annan rörlighetsutrustning eller hjälpmedel som de förorsakar i samband med tillhandahållandet av assistans. Förlusten eller skadan ska ersättas av den transportör eller terminaloperatör som ansvarar för förlusten eller skadan.

1. Transportörer och terminaloperatörer ansvarar för förlust av och skada på rullstolar, annan rörlighetsutrustning eller hjälpmedel som de förorsakar. Förlusten eller skadan ska ersättas av den transportör eller terminaloperatör som ansvarar för förlusten eller skadan.

Motivering

Transportörer och terminalförvaltare ska alltid lämna ersättning när sådan utrustning som de har ansvar för försvinner eller skadas och inte enbart om detta sker som en följd av tillhandahållandet av assistans. Denna nyinförda begränsning bör därför tas bort.

Ändringsförslag  35

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 18 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstater får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.4, ifråga om inrikes linjetrafik bevilja undantag från tillämpningen av alla eller vissa av bestämmelserna i detta kapitel, under förutsättning att de säkerställer att nivån på skyddet för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet enligt tillämpliga nationella bestämmelser åtminstone är likvärdig med nivån på skyddet i denna förordning.

utgår

Motivering

Bestämmelserna om rättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har redan inskränkts av rådet jämfört med vad som förutsågs i kommissionens ursprungliga förslag och Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Det är därför oacceptabelt att dessutom öppna för möjligheten att undanta inrikestrafik från tillämpningen av dessa bestämmelser.

Ändringsförslag  36

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 18 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de undantag som beviljas enligt punkt 1. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder om ett sådant undantag inte anses förenligt med bestämmelserna i denna artikel. Senast den ... ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om undantag som beviljats enligt punkt 1.

utgår

Motivering

Bestämmelserna om rättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har redan inskränkts av rådet jämfört med vad som förutsågs i kommissionens ursprungliga förslag och Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Det är därför oacceptabelt att dessutom öppna för möjligheten att undanta inrikestrafik från tillämpningen av dessa bestämmelser.

Ändringsförslag  37

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Om en transportör på skäliga grunder kan anta att, i fråga om linjetrafik, en avgång från en terminal kommer att ställas in eller försenas med mer än 120 minuter ska passagerare omedelbart få välja mellan

1. Om en transportör på skäliga grunder kan anta att, i fråga om linjetrafik, en avgång från en terminal kommer att ställas in eller försenas med mer än 120 minuter eller vid överbokningar ska passagerare omedelbart få välja mellan

Motivering

Förordningen bör även ge passagerarna rimliga rättigheter vid överbokningar.

Ändringsförslag  38

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1 – led a

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

a) fortsatt resa eller ombokning till en resa med jämförbara villkor enligt transportavtalet till slutdestinationen så snart som möjligt,

a) fortsatt resa eller ombokning, utan extra kostnad, till en resa med jämförbara villkor enligt transportavtalet till slutdestinationen så snart som möjligt,

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Ändringsförslag  39

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1 – led ba (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ba) utöver den ersättning som det hänvisas till i led b ha rätt till ersättning motsvarande 50 procent av biljettpriset om transportören inte kan tillhandahålla fortsatt resa eller alternativ resväg till slutdestinationen enligt led a. Ersättningen ska betalas inom en månad från det att begäran om ersättning lämnades in.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Ändringsförslag  40

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. I de fall då bussen inte längre är körduglig, ska passagerarna erbjudas transport från den plats där det körodugliga fordonet befinner sig till en lämplig väntplats och/eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  41

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 21 – inledningen

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

I fråga om resor som enligt tidtabellen överstiger tre timmar ska transportören vid en inställd eller mer än två timmar försenad avgång från en terminal kostnadsfritt erbjuda passageraren

Vid inställd resa eller en mer än två timmar försenad avgång från en terminal, för en resa vars planerade längd är mer än en timme, ska transportören kostnadsfritt erbjuda passageraren

Motivering

För att skapa en rättvis konkurrens gentemot andra transportslag (t.ex. järnväg) bör ersättningssystemet för förseningar starta vid en timmes försening och inte först efter två timmars försening.

Ändringsförslag  42

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 21 – led b

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

b) assistans med att hitta hotellrum eller annan inkvartering samt assistans med att ordna transport mellan terminalen och inkvarteringen, om det krävs en eller flera övernattningar.

b) hotellrum eller annan inkvartering samt assistans med att anordna transport mellan terminalen och inkvarteringen, om det krävs en eller flera övernattningar.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är framför allt att återinföra Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen om ersättning till passagerare vid inställda turer eller försenad ankomst.

Ändringsförslag  43

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 21 – nytt stycke

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Vid försenad ankomst på grund av antingen förarens försummelse eller tekniskt fel på fordonet

 

a) har passagerare rätt till ersättning motsvarande 25 procent av biljettpriset om förseningen överstiger en timme och 50 procent av biljettpriset om förseningen överstiger två timmar.

 

En transportör ska undantas från detta ansvar om den inställda resan eller förseningen beror på

 

omständigheter som inte är förbundna med bussdriften eller som transportören inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om denne hade iakttagit den aktsamhet som omständigheterna i det särskilda fallet krävde,

 

– passagerarens egen försummelse.

Motivering

Ett ersättningssystem bör även gälla vid försenad ankomst förutsatt att orsakerna till förseningen kan hänföras till transportören.

Ändringsförslag  44

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 22a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 22a

 

Ytterligare åtgärder till förmån för passagerare

 

Transportörerna ska samarbeta för att anta åtgärder på nationell eller europeisk nivå med deltagande av intressenter, yrkesorganisationer, konsument- och passagerarorganisationer samt organisationer som representerar personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Dessa åtgärder ska vara inriktade på att förbättra omsorgen om passagerarna, särskilt vid kraftiga förseningar, störningar eller inställda turer, och särskild vikt ska läggas vid omsorg om passagerare med särskilda behov till följd av funktionshinder, nedsatt rörlighet, sjukdom, hög ålder och graviditet samt om deras ledsagare, liksom om passagerare som reser med små barn.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs delar av en artikel som rådet har tagit bort.

Ändringsförslag  45

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 23

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Transportörer och terminaloperatörer ska inom sina respektive behörighetsområden ge passagerarna adekvat information under hela resan. Om det är möjligt ska informationen på begäran lämnas i tillgänglig form.

Transportörer och terminaloperatörer ska inom sina respektive behörighetsområden ge passagerarna adekvat information från den tidpunkt då bokningen görs och under hela resan, i lättillgängliga format och enligt en gemensam modell för kollektivtrafikinformation och kollektivtrafiksystem.

Motivering

Denna information ska ges i tillgängliga format från den tidpunkt då bokningen görs så att passagerarna får information om beräknade förseningar, inställda turer osv. Genom gemensamma modeller skulle det dessutom bli lättare att bygga upp kompatibla och intermodala informations- och biljettsystem för passagerarna.

Ändringsförslag  46

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 24 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Transportörer och terminaloperatörer ska inom sina respektive behörighetsområden se till att passagerarna senast vid avgång ges lämplig och begriplig information om sina rättigheter enligt denna förordning. Informationen ska lämnas i terminalerna och, i förekommande fall, på Internet. På begäran av en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska informationen lämnas i tillgänglig form. Informationen ska innehålla kontaktuppgifter för tillsynsorganet eller -organen som medlemsstaten utsett i enlighet med artikel 27.1.

1. Transportörer och terminaloperatörer ska inom sina respektive behörighetsområden se till att passagerarna vid bokningstillfället och senast vid avgång ges lämplig och begriplig information om sina rättigheter enligt denna förordning. Informationen ska lämnas i lättillgängliga format och enligt en gemensam modell för kollektivtrafikinformation och kollektivtrafiksystem i terminalerna och, i förekommande fall, på Internet. Informationen ska innehålla kontaktuppgifter för tillsynsorganet eller -organen som medlemsstaten utsett i enlighet med artikel 27.1.

Motivering

Man bör säkerställa att passagerare får information om anslutningar till andra transportslag. Detta kommer också leda till en dialog mellan buss- och järnvägstransportörerna.

Ändringsförslag  47

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 25

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Transportörerna ska inrätta eller ha infört en mekanism för hantering av klagomål avseende de rättigheter och skyldigheter som avses i artiklarna 4, 8 och 9–24.

Transportörerna ska inrätta eller ha infört en mekanism för hantering av klagomål avseende de rättigheter och skyldigheter som avses i denna förordning.

Motivering

Denna mekanism för hantering av klagomål ska omfatta alla passagerarrättigheter som följer av denna förordning, inklusive till exempel de som fastslås i artiklarna 6 och 7, som inte skulle ingå i rådets text.

Ändringsförslag  48

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 26

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

En passagerare som omfattas av denna förordning och som vill lämna in ett klagomål till transportören när det gäller artiklarna 4, 8 och 9–24 ska göra detta inom tre månader från den dag då linjetrafiken utfördes eller när den borde ha utförts. Inom en månad efter det att klagomålet har mottagits ska transportören underrätta passageraren om huruvida hans eller hennes klagomål har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas. Den tid det tar för att lämna det slutliga svaret får inte överstiga tre månader från mottagandet av klagomålet.

En passagerare som omfattas av denna förordning och som vill lämna in ett klagomål till transportören ska göra detta inom tre månader från den dag då linjetrafiken utfördes eller när den borde ha utförts. Inom en månad efter det att klagomålet har mottagits ska transportören underrätta passageraren om huruvida hans eller hennes klagomål har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas. Den tid det tar för att lämna det slutliga svaret får inte överstiga två månader från mottagandet av klagomålet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag förkortas tidsgränsen för det slutliga svaret till två månader i enlighet med det ursprungliga förslaget och Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Ändringsförslag  49

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller flera nya eller befintliga organ med ansvar för att denna förordning efterlevs när det gäller linjetrafik från platser inom det egna territoriet och linjetrafik från ett tredjeland till sådana platser. Varje organ ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller flera befintliga organ, eller ett nytt organ om det inte finns något, med ansvar för att denna förordning efterlevs. Varje organ ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

Motivering

De behöriga organen måste vara i stånd att se till att förordningen i sin helhet följs.

Ändringsförslag  50

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 27 – punkt 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Varje passagerare får lämna klagomål i enlighet med nationell lag till ett behörigt organ som har utsetts enligt punkt 1 eller till ett annat behörigt organ som en medlemsstat har utsett, när det gäller en påstådd överträdelse av denna förordning.

3. Varje passagerare får lämna klagomål till ett behörigt organ som har utsetts enligt punkt 1 eller till ett annat behörigt organ som en medlemsstat har utsett, när det gäller en påstådd överträdelse av denna förordning.

En medlemsstat får besluta att

En medlemsstat får besluta att passageraren som en första åtgärd ska lämna ett klagomål till transportören, vilket leder till att det nationella tillsynsorganet eller annat behörigt organ som en medlemsstat har utsett ska utgöra klagoinstans för de tvister som inte får en lösning enligt artikel 26.

a) passageraren som en första åtgärd ska lämna ett klagomål med avseende på artiklarna 4, 8 och 9–24 till transportören, och/eller att

 

b) det nationella tillsynsorganet eller annat behörigt organ som en medlemsstat har utsett ska utgöra klagoinstans för de tvister som inte får en löses enligt artikel 26.

 

Motivering

Rätten att lämna in klagomål om påstådda överträdelser får inte begränsas. Vidare måste dessa klagomål hanteras av ett överklagandeorgan när de inte löses av transportören.

Ändringsförslag  51

Rådets ståndpunkt – ändringsakt

Bilaga I – del b – strecksats 1a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

– ta sig till toaletten ombord om det finns ytterligare personal utöver chauffören ombord.

Motivering

Genom ändringsförslaget återinförs en bestämmelse om assistans ombord som fanns i både kommissionens förslag och Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

  • [1]  Yttrande av den 16 juli 2009 (EUT C 317, 23.12.2009, s. 99).

MOTIVERING

Kommissionens förslag

Det förslag som kommissionen antog den 4 december 2008 syftar till att fastställa busspassagerares rättigheter för att göra passagerartransporter på vägarna mer attraktiva och öka förtroendet för dem, samt att åstadkomma lika villkor för transportörer från olika medlemsstater och för de olika transportsätten. Genom att nya regler införs kommer förordningen så snart den antas att innebära ett förstärkt skydd för passagerare i allmänhet och för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet i synnerhet. Förordningen innehåller även kvalitetsnormer som är jämförbara med dem som redan finns inom luftfarts- och järnvägssektorerna. Kort sagt ingår följande i förslaget:

-   Ansvar vid dödsfall eller personskada: Det föreslås att transportörernas skadeståndsansvar ska vara obegränsat. Under vissa villkor kan företagen inte heller bestrida skador upp till ett visst belopp i samband med en olycka (strikt skadeståndsansvar). Passagerare har också rätt till förskottsbetalningar för att avhjälpa ekonomiska svårigheter som drabbar dem eller deras familjer till följd av dödsfall eller skada.

-   Personer med nedsatt rörlighet och deras rättigheter: Förslaget förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder eller nedsatt rörlighet i samband med bokning av en resa eller ombordstigning på ett fordon, och det inför regler som gör att transportörer måste ge kostnadsfri assistans. Dessutom ska transportörerna ge sin personal ändamålsenlig utbildning.

-   Ersättning och assistans vid inställda eller försenade resor: Enligt förslaget skulle företag vara tvungna att ge passagerare ändamålsenlig information och lämpliga alternativa tjänster eller betala ersättning på annat sätt.

-   Klagomål och möjligheter till överklagan: Medlemsstaterna ska inrätta tillsynsorgan som ska ansvara för genomförandet av förordningen. Om en passagerare anser att hans eller hennes rättigheter inte har respekterats kan han eller hon lämna in ett klagomål till företaget. Om svaret inte är tillfredsställande kan passageraren överklaga till den nationella tillsynsmyndigheten.

Europaparlamentets första behandling

Den 23 april 2009 antog parlamentet med bred majoritet (557 röster mot 30 och 23 nedlagda röster) sin ståndpunkt i första behandlingen. De flesta ändringarna till kommissionens förslag syftar till att stärka busspassagerarnas rättigheter samtidigt som man tar hänsyn till de specifika förhållanden som bara gäller busstransport jämfört med andra transportslag. De viktigaste av parlamentets ändringar gäller följande frågor:

-   Tillämpningsområde: Parlamentet anser att medlemsstaterna inte ska kunna undanta regionala transporter från förordningen eftersom dessa utgör en stor del av busstransporterna. Dessutom kan regionala transporter omfatta stora avstånd om de görs i en stor region. Medlemsstaterna bör därför endast kunna undanta stads- och förortstrafik, förutsatt att den bedrivs inom ramarna för avtal om allmän trafik som garanterar jämförbara rättigheter åt passagerarna.

-   Ansvar: Parlamentet antog ett ändringsförslag som gör att bestämmelserna om ansvar vid dödsfall eller skada uppfyller kraven i direktiv 2005/14/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon, som begränsar det strikta skadeståndsansvaret till 5 miljoner euro per olycka. Bestämmelserna om förskottsbetalningar från transportörer till passagerare vid dödsfall och personskada ändrades också. Enligt Europaparlamentets ändringsförslag behöver de inte göra sådana betalningar omedelbart och automatiskt, såsom avsett i kommissionens förslag, utan bara om och när det fastställts att de bär ansvaret för olyckan. På samma sätt bör transportörer endast vara ansvariga för försvunnet och skadat resgods om de är skyldiga till att resgodset har försvunnit eller skadats.

-   Rättigheter för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet: Parlamentet strök artikel 11.1 a, som gjorde det möjligt för transportörerna att av säkerhetsskäl vägra ta emot bokningar från funktionshindrade personer. Andra bestämmelser i artikel 11 anpassades till ordalydelsen i förslaget till passagerarrättigheter inom sjöfarten. Parlamentet antog också ändringsförslag som beaktar att personalen på en buss oftast endast består av en chaufför som då inte alltid kan ge assistans under resan. Dessutom tydliggjorde man att reglerna för tillgänglighet måste fastställas i samarbete med organisationer som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Slutligen innebär en del ändringsförslag att transportörerna måste ge information i lättillgängliga format.

-   Återbetalning och ersättning för förseningar och inställda turer: Parlamentet minskade storleken på ersättningen för inställda turer och kraftiga föreningar (om företaget inte kan erbjuda alternativa tjänster eller tillräcklig information) från 100 procent till 50 procent av biljettpriset, eftersom detta belopp ska betalas utöver återbetalningen för biljetten. Samtidigt infördes dock bestämmelser som vid behov ger passagerarna rätt till måltider, förfriskningar, logi och transport till en plats varifrån resan kan fortsätta.

-   Andra ändringar: Övriga ändringar rör bland annat vissa definitioner (transportavtal, biljettutfärdare och researrangör) samt tillsynsorganens oberoende och deras samarbete med såväl transportörer som konsumentorganisationer. Dessutom infördes krav på att transportörerna ska lägga fram en årlig rapport om hur de har hanterat klagomål. Slutligen förlängdes perioden för införande av den kommande förordningen från ett till två år efter det datum då förordningen träder i kraft, för att ge transportörerna mer tid att anpassa sig till de nya kraven.

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

I sin första behandling gjorde rådet betydande förändringar till viktiga delar av förslaget till förordning. Ett antal viktiga bestämmelser som fanns med i såväl kommissionens förslag som Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen urvattnades eller ströks helt, vilket skulle leda till en betydande försämring av passagerarnas rättigheter. Detta betyder att det stora flertalet av Europaparlamentets ändringsförslag inte godtogs av rådet. De största förändringar som rådet har gjort är följande:

-   Tillämpningsområde: Rådets ståndpunkt gör det möjligt för medlemsstaterna att undanta stads- och förortstrafik samt regional trafik, inklusive gränsöverskridande trafik, från förordningens tillämpningsområde. I kommissionens förslag fanns det en möjlighet att undanta sådan trafik, men endast om trafiken omfattas av avtal om allmän trafik genom vilka jämförbara rättigheter för passagerare garanteras, medan parlamentet i sin ståndpunkt endast tillåter undantag för stads- och förortstrafik. Medlemsstaterna får dessutom undanta inrikes linjetrafik i upp till 15 år samt internationell trafik där en betydande del tillhandahålls utanför EU (för en obegränsad tidsperiod). Dessa ändringar skulle innebära en avsevärd begränsning av förordningens tillämpningsområde.

-   Ansvar: Kommissionens förslag och Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen innehöll ett kapitel med detaljerade bestämmelser om transportörernas skyldigheter beträffande ersättning och assistans i samband med en olycka. I rådets ståndpunkt har detta ersatts med en hänvisning till tillämplig nationell lag och en skyldighet för medlemsstaterna att i nationell lag föreskriva maximibelopp för ersättning på minst 220 000 euro per passagerare och 500 euro per kolli för stads- och förortstrafik och regional trafik (1 200 euro för all övrig trafik). I rådets ståndpunkt har även kravet på förskottsutbetalning ersatts med en skyldighet för transportören att tillhandahålla assistans med avseende på passagerarnas omedelbara praktiska behov efter en olycka.

-   Rättigheter för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet: På detta område har rådet infört vissa av Europaparlamentets ändringsförslag från första behandlingen, såsom ändringsförslag 26 och 27 om utformningen av fordonet och infrastrukturen, ändringsförslag 29 om ledsagare, ändringsförslag 31 och 32 om tillgänglighetsbestämmelser och ändringsförslag 36 om offentliggörande av utsedda terminaler. Rådet har i sin text dock inte beaktat övriga ändringsförslag och dessutom ändrat delar av det ursprungliga förslaget på ett sätt som skulle försämra rättigheterna för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Framför allt innehåller den en artikel som skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att undanta alla nationella resor från alla bestämmelser om personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

-   Återbetalning och ersättning för förseningar och inställda turer: I rådets text har också passagerarnas rättigheter vid inställda turer och förseningar försämrats, eftersom man till exempel har tagit bort de bestämmelser som medför krav på ersättning, gratis inkvartering och transport till en plats varifrån resan kan fortsätta. Därutöver togs en artikel med ytterligare åtgärder till förmån för passagerare bort.

-   Övrigt: I många delar av texten ändrade rådet parlamentets formulering om att information måste tillhandahållas i lättillgängliga format, genom att lägga till orden ”om möjligt” och ”på begäran”. Dessutom ändrades villkoren för mekanismen för hantering av klagomål och man tog inte med de ändringar som Europaparlamentet hade gjort för att kunna ställa krav på att transportörerna ska publicera rapporter om hur de hanterar klagomål. Däremot antog rådet ändringsförslag 69 om att skjuta upp datumet för tillämpning av förordningen.

Föredragandens bedömning och andrabehandlingsrekommendation

Föredraganden delar kommissionens stora oro över de omfattande ändringar som har införts av rådet. Det begränsade tillämpningsområdet skulle innebära att större delen av busstrafiken skulle komma att undantas från bestämmelserna i förordningen. Därutöver innebär rådets text att även den trafik som faktiskt omfattas av förordningens tillämpningsområde kan ges tillfälliga undantag i upp till 15 år när det gäller nationell trafik och för en obestämd tid när det gäller viss internationell trafik. Nationell trafik skulle också kunna undantas från alla bestämmelser om rättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Föredraganden anser därför att om rådets text antas kommer man inte att behöva göra några betydande förändringar alls.

Trots ovannämnda begränsningar av tillämpningsområdet valde rådet också att lätta på eller stryka flera viktiga bestämmelser i kommissionens förslag och valde att inte ta hänsyn till de flesta av Europaparlamentets ändringsförslag. Dessa bestämmelser omfattar bland annat ansvar vid dödsfall eller personskada, ansvar vid försvunnet eller skadat resgods, ersättning och assistans vid förseningar och inställda turer samt rättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Föredraganden är medveten om behovet av att se till att åtgärderna är ekonomiskt rimliga för transportörerna och av att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i bussbranschen, som till största delen består av små och medelstora företag. Samtidigt måste dock den nya förordningen säkerställa att passagerarna får rimliga rättigheter, som är jämförbara med dem som redan finns för andra transportslag. Föredraganden föreslår därför ändringsförslag som åter skulle vidga tillämpningsområdet och återinföra större delen av de betydande krav som fanns med i parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Detta kommer att vara fördragandens utgångspunkt vid förhandlingarna med rådet. Ett grundläggande krav för att kunna enas i dessa förhandlingar är att rådet höjer sin ambitionsnivå för framför allt förordningens tillämpningsområde och bestämmelserna om personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Passagerares rättigheter vid busstransport

Referensnummer

05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

Parlamentets första behandling –

P-nummer

23.4.2009                     T6-0281/2009

Kommissionens förslag

KOM(2008)0817 - C6-0469/2008

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

25.3.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

25.3.2010

Föredragande

       Utnämning

Antonio Cancian

11.12.2008

 

 

Tidigare föredragande

Gabriele Albertini

 

 

Behandling i utskott

3.5.2010

31.5.2010

 

 

Antagande

1.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Birgit Sippel

Ingivande

3.6.2010