ДОКЛАД относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар

3.6.2010 - (2009/2178(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Marielle Gallo


Процедура : 2009/2178(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0175/2010
Внесени текстове :
A7-0175/2010
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар

(2009/2178(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет от 11 септември 2009 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (COM(2009)0467),

–   като взе предвид резолюцията на Съвета за конкурентоспособност от 25 септември 2008 г. относно глобален европейски план за борба с фалшифицирането и пиратството,

–   като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)[1],

–   като взе предвид Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество[2],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост[3],

–   като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост[4],

–   като взе предвид Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми[5],

–   като взе предвид своята резолюция от 25 април 2007 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост[6],

–   като взе предвид стратегията на Комисията за зачитането на правата на интелектуална собственост в трети държави от 2005 г. и работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад относно зачитането на правата на интелектуална собственост за 2009 г.”,

–   като взе предвид своята резолюция от 29 март 2009 г. относно укрепването на сигурността и основните свободи в Интернет,

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и задължителния характер на Хартата на основните права,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. относно индустриите, свързани с културата в рамките на Лисабонската стратегия,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 юни 2008 г. относно „Small Business Act“ за Европа, въвеждащ принципа „Мисли първо за малките“ за амбициозна политическа програма, насочена към МСП,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0175/2010),

A. като има предвид, че нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС) представляват действителна заплаха за здравето и сигурността на потребителите, както и за нашата икономика и нашите общества,

Б.  като има предвид, че научните и техническите иновации, патентите и индустриите, свързани с културата допринасят значително за конкурентоспособността на европейската икономика както с броя и разнообразието на предлаганите от тях работни места, така и със създаденото благосъстояние; като има предвид, че икономиката в областта на културата, от създаването до разпространението на даден продукт, трябва да бъде подкрепяна,

В.  като има предвид, че Европейският съюз, като член на Световната търговска организация, е обвързан от споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (ТРИПС); като има предвид, че държавите-членки на ЕС следователно са поели ангажимент да приемат и приложат ефективни мерки срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост,

Г.  като има предвид, че обмяната на опит и разпространението на иновации са със здрави традиции в Европейския съюз; като има предвид, че достъпът на възможно най-голям брой хора до технологични нововъведения и продукти на културата продължава да бъде в основата на политиката за образование и развитие;

Д.  като има предвид, че за правилен подход към въпроса за прилагане на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар е необходимо да се има предвид не само територията на ЕС, но също и положението на външните граници на ЕС и в трети държави, което ще позволи да се гарантира съвместимост между защитата на съдържанието с произход от държави от Общността и съответно на титулярите на съответните права и потребителския достъп до съдържание с произход от държави извън Общността,

Е.  като има предвид, че данните относно мащаба на нарушенията на правата на интелектуална собственост са противоречиви, неизчерпателни, недостатъчни и фрагментирани и като има предвид, че е необходимо обективна независима оценка на въздействието за всяко допълнително законодателно предложение,

Ж. като има предвид, че иновациите и творчеството представляват значителна добавена стойност за европейската икономика и следва, като се отчете икономическият контекст, да се предприемат действия за тяхното запазване и развитие,

З.  като има предвид, че нарушаването на ПИС е хоризонтална проблематика, която засяга всички промишлени отрасли, особено творческите и иновативни индустрии и спорта,

И. като има предвид, че продължаващите нарушения на правата на интелектуална собственост ще доведат до спад в областта на иновациите в ЕС,

Й. като има предвид, че явлението на нарушаване на правата на интелектуална собственост онлайн е достигнало тревожни размери, особено в промишлените сектори с творческо съдържание, и все още не е установено дали действащата нормативна уредба е способна да гарантира ефикасно защитата на титулярите на права в интернет, като същевременно гарантира баланса между всички интереси, в това число тези на потребителите,

К. като има предвид, че усилията за борба с нарушаването на авторското право трябва да срещат обществена подкрепа, за да не се рискува подкопаване на подкрепата на гражданите по отношение на правата на интелектуална собственост  

Л. като има предвид, че непозволеното предоставяне в интернет на материали, защитени от авторско право, е явно нарушение на правата на интелектуална собственост и е забранено от договорите на Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право (WCT) и относно художествените прояви и фонограмите (WPPT), страна по които е Европейският съюз;

М. като има предвид, че секторът с творческо съдържание следва да продължи да разработва модели, позволяващи онлайн достъпа до съдържание от творчески характер, с което на потребителите се предлагат по-добри и евтини възможности за избор, в това число и достъп до неограничени абонаментни услуги; като има предвид, че разработването на тези законни услуги се възпрепятства от разрастването на незаконното предлагане на съдържание онлайн,

Н. като има предвид, че за да съхранят и увеличат привлекателността на това, което предлагат на своята публика, доставчиците на аудиовизуални медии трябва да могат да ползват всички нови начини на разпространение; като има предвид, че сегашната система за издаване на лицензи трябва да бъде усъвършенствана така, че държавите-членки да разполагат с гъвкава система, позволяваща адаптирането й към новите технологии,

О. като има предвид, че е налице общностна нормативна уредба за явлението фалшифициране и явлението пиратство на материални стоки, с изключение на законодателство относно наказателните санкции, но все още има празноти по отношение на борбата срещу нарушаването на ПИС онлайн,

П. като има предвид, че мерките, предвидени в Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на ПИС на вътрешния пазар, не са били все още предмет на оценка на защитата на правата или на оценка на ефекта върху правата на потребителите,

Р.  като има предвид, че регулаторната рамка в областта на телекомуникациите наскоро е била изменена и включва изисквания за стандартизирани съобщения в обществен интерес, които, наред с другото, могат да засягат авторските права и съответно тяхното нарушаване, без да застрашават защитата на информацията и личните данни, и набляга на необходимостта от спазване на основните права по въпросите, свързани с достъпа до интернет,

С. като има предвид, че в европейската нормативна уредба следва да бъде създадена възможност за съдебно преследване на нарушенията на авторското право, тъй като международните договори не успяват да се справят с нарушенията на правата на интелектуална собственост,

Т.  като има предвид, че закрилата на патентите е от съществено значение за ефективната борба с патентните нарушения; като има предвид, че въпросът, свързан с единната патентна система на равнище ЕС все още предстои да бъде разрешен,

У. като има предвид, че съществуват доказани връзки между различни форми на организираната престъпност и нарушения на правата на интелектуална собственост,

Ф. като има предвид, че ролята на Европейския парламент при съвместното вземане на решения по търговските въпроси и неговия достъп до преговорни документи са гарантирани от Договора от Лисабон,

Х. като има предвид, че е желателно, наред с мерките за предотвратяване на нарушенията в тази сфера, да бъде осигурена защита за потребителите, които законно ползват продукти, попадащи в обхвата на защитата на интелектуална собственост,

Ц. като има предвид, че действащото в момента право на Общността не представлява пречка пред разработването на мултитериториални системи на лицензиране,

Ч.  като има предвид, че в различни области, в това число и сектора, работещ с текстове и образи, са налице бизнес модели и канали, както и лицензионни схеми, които осигуряват широк достъп до произведения чрез разнообразни форми и формати, както в рамките на националните граници, така и извън тях,

1.  приветства съобщението на Комисията от 11 септември 2009 г. относно допълнителните незаконодателни мерки; изразява обаче съжаление, че съобщението не включва допълване на нормативната уредба чрез въвеждане на набор от мерки за ефективна борба с нарушенията на правата на интелектуална собственост; приветства напредъка в ЕС по отношение съгласуването на борбата срещу фалшифицирането; насърчава Комисията да положи повече усилия в областите, които са чувствителни от гледна точка на здравето и безопасността, и по-специално на лекарствата;

2.  припомня, че съществува изключение от правата на интелектуална собственост в културната сфера, а именно „копието за лично ползване“;

3.  призовава Комисията незабавно да представи, до края на 2010 г., всеобхватна стратегия за правата на интелектуална собственост, която да обхваща всички свързани с тях аспекти, включително тяхното зачитане и поощряване, и по-специално на ролята на авторското право като средство, а не препятствие, даващо възможност на творците да живеят от труда си и да разпространяват своите творби;

4.  призовава Комисията да предложи цялостна стратегия за правата на интелектуална собственост, която да отстрани пречките пред създаването на единен пазар в интернет средата и да адаптира европейската нормативна уредба в сферата на ПИС към съвременните тенденции в обществото, както и към техническите нововъведения;

5.  изтъква, че мерките, предприемани с оглед укрепване на правата на интелектуална собственост трябва да зачитат Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално членове 7 и 8 от нея, както и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, по-специално членове 6, 8 и 10 от нея, и да бъдат необходими, пропорционални и подходящи в рамките на демократичното общество; припомня в тази връзка, че член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда защитата на интелектуалната собственост;

6.  счита, че Комисията би следвало да отчита аспектите на ПИС във всички релевантни политики или законодателни инициативи и да разглежда тези аспекти във всеки процес на анализ на въздействието, щом дадено предложение би имало последици в областта на интелектуалната собственост;

7.  счита, че Комисията следва да вземе предвид специфичните проблеми, срещани от МСП във връзка с укрепване на правата на интелектуална собственост в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“, въведен от „Small Business Act“ за Европа, чрез прилагане, наред с другото, на принципа за недискриминация по отношение на МСП;

8.  не споделя увереността на Комисията, че действащата рамка за прилагане на гражданското право в ЕС е ефективна и хармонизирана в степента, която е необходима за правилното функциониране на вътрешния пазар, и припомня на Комисията, че докладът относно прилагането на Директива 2004/48/ЕО е от съществено значение за потвърждаването на тези твърдения;

9.  предвид опита на титулярите на права в някои държави-членки, не споделя увереността на Комисията, че действащата рамка за прилагане на гражданското право в ЕС е ефективна в степента, която е необходима за правилното функциониране на вътрешния пазар, и припомня на Комисията, че докладът относно прилагането на Директива 2004/48/ЕО е от съществено значение за потвърждаването на тези твърдения;

10. счита, че в европейската нормативна уредба следва да бъде създадена възможност за откриване на съдебно производство срещу нарушителите на правата на интелектуална собственост, и припомня на Комисията, че докладът за прилагането на Директива 2004/48/ЕО е изключително важен за подкрепянето на тези искания;

11. призовава Комисията да изготви доклад относно прилагането на Директива 2004/48/ЕО, включително и оценка за ефикасността на предприетите мерки, както и оценка на нейното въздействие върху иновациите и развитието на информационното общество в съответствие с член 18, параграф 1 от директивата и, по целесъобразност, да предложи изменения; призовава в доклада да бъде включена и оценка на начините за укрепване и актуализиране на правната рамка по отношение на интернет;

12. взема под внимание съществуването на специални формати, осигуряващи достъп за хората с увреждания до произведенията, и приеме необходимите мерки за насърчаване на тяхното разпространение;

13. не споделя становището на Комисията, че основното законодателство в областта на зачитането на правата на интелектуална собственост вече е в сила; посочва във връзка с това, че преговорите по директивата относно наказателните санкции не бяха приключени успешно;

14. призовава Комисията да гарантира, че мерките, насочени към укрепване упражняването на правата на интелектуална собственост на вътрешния пазар, няма да засегнат законното право на оперативна съвместимост, което е от ключово значение за здравословната конкуренция в рамките на пазара за разпространение на цифрови продукти и, наред с другото, за създателите и потребителите на безплатен софтуер;

15. призовава Комисията да внесе подходящи законодателни предложения въз основа на член 118 от ДФЕС, които ще уредят въпроса, свързан с установяването на ефективна патентна система на ЕС, и приветства в тази връзка заключенията на Съвета от 4 декември 2009 г. относно усъвършенстването на патентната система в Европа като представляващи значителен положителен напредък;

Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството („Обсерваторията”)

16. признава значението на всеобхватна и надеждна информация и данни относно всички видове нарушения на правата на интелектуална собственост при разработването на политика, основана на факти и ориентирана към резултати;

17. приема положително създаването на Обсерваторията като инструмент за централизиране на статистическите данни, които ще послужат за основа за ориентиране на предложенията, необходими за ефикасна борба срещу явленията фалшифициране и нарушаване на ПИС онлайн; призовава Комисията да изготви доклад за това как най-добре да бъдат използвани Европол и съществуващите структури за сътрудничество между митническите органи в тази област за ефикасна борба срещу престъпното нарушаване на ПИС;

18. изразява своето желание Обсерваторията да се превърне в механизъм за събиране и обмен на данни и информация относно всички форми на нарушенията на правата на интелектуална собственост, включително за събиране на научно-изследователски данни относно фалшифицирането, както и относно регулацията на ПИС;

19. приканва Комисията да изясни задачите, с които ще бъде натоварена Обсерваторията, и подчертава, че нейният успех зависи до голяма степен от включването на всички участници и тяхното сътрудничество, включително на националните органи, титулярите на права, потребителските организации и заинтересованите индустрии, за да се увеличи прозрачността и да се избегне дублирането на усилия;

20. призовава Комисията да предостави изчерпателна и всеобхватна информация на Парламента и на Съвета относно резултатите от дейността на Обсерваторията посредством годишни доклади, в които Комисията изготвя заключения и внася предложения за решенията, които са необходими за усъвършенстване на правото в областта на ПИС;

Повишаване на информираността на потребителите

21. отправя призив към Комисията и държавите-членки, в сътрудничество със заинтересованите страни, да стартират на европейско, национално и местно равнище кампания за повишаване на информираността на потребителите относно рисковете, които носят фалшифицираните стоки за здравето и безопасността на потребителите, както и относно отрицателното отражение на фалшифицирането и нарушаването на ПИС онлайн върху икономиката и обществото; подчертава необходимостта от повишаване на информираността, по-специално сред младите европейски потребители, относно необходимостта от зачитане на ПИС;

22. по отношение на нарушаването на ПИС и продажбата на фалшифицирани продукти онлайн, призовава всички заинтересовани страни, включително интернет доставчиците, платформите за онлайн продажби, титулярите на права и потребителските организации да приемат конкретни мерки за сигнализиране и образоване на хората във връзка със значението на авторското право и отражението на нарушаването на ПИС и фалшифицирането върху заетостта и растежа, като например видими и адекватни кратки образователни и предупредителни съобщения;

23. настоява, че е необходимо младежта да получи обучение, което да й позволи да разбере смисъла на интелектуалната собственост и да определи ясно кое е законно и кое - не, чрез правилно насочени кампании за повишаване на информираността, особено срещу нарушаването на ПИС онлайн;

24. призовава в тази връзка Комисията да окаже натиск върху сектора, с цел той да създаде още повече удобства за плащане, за да се улеснят европейските потребители при купуването на законно предлагано съдържание, така че да се повиши законното теглене от интернет в ЕС;

Борба срещу онлайн нарушенията и защита на ПИС в интернет

25. съгласява се с Комисията, като признава, че допълнителни незаконодателни мерки, като например обсъждането на възможните подобрения в цифровия пазар в Европа чрез доброволно хармонизиране на процедурите и стандартите, прилагани от съответните заинтересовани, могат да бъдат полезни за засилване на прилагането на ПИС, и по-конкретно мерки, взети след задълбочен диалог между заинтересованите страни;

26. подчертава, че огромното нарастване на непозволения обмен на файлове, съдържащи продукти, защитени от авторско право, и записи на изпълнения, е задълбочаващ се проблем за европейската икономика, който е свързан с възможностите за работа и с приходите както за индустрията, така и за държавите;

27. изразява съжаление, че Комисията не е засегнала, нито споменала деликатната проблематика, която представлява нарушаването на ПИС онлайн - основен аспект на това световно явление в ерата на дигитализиране на нашите общества, и по-конкретно въпроса за баланса между свободния достъп до интернет и мерките, които следва да се приложат за ефикасна борба срещу този проблема на онлайн пиратството; настоява Комисията да се занимае с тази проблематика в своята стратегия за ПИС;

28. подчертава, че множество фактори са позволили на това явление да се разгърне, особено технологичният напредък и липсата на законно предлагане; напомня обаче, че това явление представлява нарушение на ПИС, за което следва да се намерят подходящи и незабавни решения според засегнатия сектор и в съответствие с основните права;

29. подчертава, че подкрепата и разработването на диверсифицирано законно предлагане на стоки и услуги, атрактивно и видимо за потребителите, може да допринесе за премахването на явлението на онлайн нарушаване на ПИС и признава в тази връзка, че липсата на функциониращ вътрешен цифров пазар в Европа представлява съществена пречка пред развитието на законното онлайн предлагане и за ЕС съществува опасност да обрече на провал усилията за разработване на законен онлайн пазар, ако не признае този факт и не внесе незабавно предложения за разрешаване на този проблем;

30. призовава съответно Комисията да окаже натиск върху индустрията с цел предлагане на нови начини на заплащане, за да могат европейските потребители да купуват по-лесно законно предлагано съдържание, като с това ще стане възможно нарастването на законното теглене на файлове от интернет в ЕС;

31. призовава за специфично законодателство, съгласно което от частните потребители, които законно са получили за лично ползване репродукции на оригинални продукти, защитени по отношение на правата на интелектуална собственост, няма да се изисква да демонстрират легитимността на тези репродукции, като отговорни за доказването на евентуални нарушения на изискванията, свързани със защитата на правата на интелектуална собственост, ще бъдат заинтересованите страни;

32. настоява всички участници, в това число доставчиците на интернет достъп, да се включат в диалог на заинтересованите страни, за да се намерят подходящи решения; призовава в противен случай Комисията да излезе със законодателно предложение или да измени действащото законодателство, по-конкретно Директива 2004/48/ЕО, за да се укрепи общностната нормативна уредба в тази област, като се почерпи опит от решения на национално равнище;

33. призовава Комисията да разгледа в широк план методите за улесняване на достъпа на сектора до цифровия пазар без географски граници, като вземе предвид специфичните характеристики на всеки сектор и незабавно разреши въпроса с лицензиите за много територии, когато е налице значително търсене от страна на потребителите, и с липсата на хармонизирано законодателство по отношение на авторското право, както и във връзка с една ефективна и прозрачна система за управление на правата, което би допълнило съществуващото разрастване на услуги, които са законни и удовлетворяват потребителското търсене за повсеместен, незабавен и персонализиран достъп до съдържание;

34. подчертава, че системата за издаване на лицензи трябва да бъде усъвършенствана при спазване на технически неутралитет, така, че държавите-членки да разполагат с гъвкава, ефективна и прозрачна система, която да може да бъде адаптирана към новите технологии;

35. призовава Комисията да преразгледа въпроса за трансгранично управление на правата и да промени настоящото положение на правна несигурност, създадено от Препоръка 2005/737/EО на Комисията от 18 октомври 2005 г. относно колективното трансгранично управление на авторското право, като вземе предвид факта, че по своята същност авторското право е териториално, което е така поради културни, традиционни и лингвистични причини, и се погрижи да бъде създадена общоевропейска лицензионна система, която да дава на потребителите достъп до възможно най-широк избор на съдържание, без това да става за сметка на местния европейски репертоар;

36. насочва вниманието и към растящия проблем с промишления шпионаж и кражбата на данни по интернет, представляващи индустриална собственост, и по-специално тези, свързани с техническа документация и изходни кодове;

37. предлага Обсерваторията да извърши подробен анализ на проблема с кражбата на данни и да изготви предложения за борба с този проблем;

38. призовава Комисията да определи конкретните проблеми и потребности на МСП във връзка с разработването на специфични мерки за подпомагане на МСП в борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост и даването на възможност на МСП да се защитят по-добре както в ЕС, така и в трети страни;

Международно измерение и отражение върху вътрешния пазар

39. подкрепя предприетите от Комисията мерки с оглед на определянето на най-добрите начини за по-нататъшно усъвършенстване на регламента относно митническите органи на ЕС, който разрешава задържането на стоки, за които се подозира, че нарушават права на интелектуална собственост и, като такъв, е един от стълбовете на нормативната уредба на Съюза, предназначена да укрепи правата на интелектуална собственост;

40. приканва Комисията да развие новаторско и засилено сътрудничество между администрацията и различните заинтересовани сектори на промишлеността;

41. призовава държавите-членки и Комисията да разширят сътрудничеството между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и националните служби за интелектуална собственост, така че то да обхваща и борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост;

42. признава необходимостта от използване на съществуващите институционални структури в държавите-членки в борбата с фалшифицираните продукти и поради това призовава националните патентни служби и други служби за интелектуална собственост да осигурят по-голяма подкрепа и обучение за малките и средни предприятия и обществеността;

43. приканва Комисията да засили сътрудничеството с трети държави, приоритетни по отношение на интелектуалната собственост, и да поощри балансиран подход в преговорите за интелектуалната собственост в Световната организация за интелектуалната собственост, по-конкретно в рамките на споразумението на СТО относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (ТРИПС);

44. призовава Комисията да гарантира, че нейните усилия за постигане на напредък по преговорите относно многостранно търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) с цел подобряване на ефективността на системата за защита на правата на интелектуална собственост срещу фалшифицирането ще бъдат постоянни, като изцяло бъде взета предвид позицията на Парламента, и по-специално указаното в неговата резолюция от 18 декември 2008 г. относно отражението на фалшифицирането върху международната търговия, и призовава Комисията изчерпателно да информира Парламента относно напредъка по преговорите и изхода от тях и да гарантира, че клаузите на ACTA напълно отговарят на достиженията на правото на Общността в областта на ПИС и основните права;

45. подкрепя Комисията в действията й за продължаване и засилване на инициативите за двустранно сътрудничество, включително „диалога относно интелектуалната собственост” с трети държави и проектите за техническа помощ;

46. отбелязва, че най-голямото предизвикателство за вътрешния пазар е борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост по външните граници на ЕС и в трети страни; в тази връзка призовава Комисията да създаде повече центрове за оказване на помощ по въпросите на интелектуалната собственост в трети страни (особено в Индия и Русия), с цел да помогне на европейските предприемачи да упражняват по-активно своите права на интелектуална собственост и да се борят с нарушенията на правата на интелектуална собственост в трети страни и с навлизането на вътрешния пазар на фалшифицирани стоки, произведени в тези трети страни;

Организирана престъпност

47. подчертава значението на борбата с организираната престъпност в областта на правата на интелектуална собственост, и по-специално с фалшифицирането и нарушаването на ПИС онлайн; подчертава във връзка с това необходимостта от подходящо законодателство на ЕС относно съразмерни и справедливи санкции и подкрепя тясното стратегическо и оперативно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на ЕС, и по-специално Европол, националните органи и частния сектор, както и с държави извън ЕС и международни организации;

48. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

  • [1]  ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
  • [2]  OВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.
  • [3]  ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7.
  • [4]  OВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 16.
  • [5]  OВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16.
  • [6]  OВ L 337, 20.3.2008 г., стр. 526.

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (19.3.2010)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар
(2009/2178(INI))

Докладчик по становище: Paul Rübig

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Препоръчва Комисията да:

1.  признае значимата роля на ПИС по отношение на иновациите и творчеството, които имат голяма добавена стойност при утвърждаването на конкурентоспособността на европейската икономика и нейните предприятия; предприеме необходимите действия за тяхното поддържане и развитие, за благото на Европейския съюз, и по-специално по отношение на растежа и заетостта;

2.  вземе предвид факта, че технологичното развитие генерира други производствени форми, налагащи разработването на нови икономически и търговски модели, които трябва да гарантират по-справедлива възвръщаемост за притежателите на права;

3.  насърчава предоставянето на общи за целия ЕС лицензи за правата на интелектуална собственост (ПИС), които са предварително подложени на щателна оценка на въздействието, като са били взети предвид различията между произвеждащите съдържание индустрии;

4.  проучи въздействието на патентите върху МСП, като се имат предвид не само разходите за патенти, но и тяхното качество, тъй като лошокачествените патенти водят до високи разходи за съдебни спорове, свързани с патенти, които вредят особено много на МСП;

5.  разгледа, като стъпка напред към изграждането на вътрешен пазар на ПИС, възможността за предоставянето на лицензи, на основата на оригиналния език, които да позволяват на притежателя на правата върху произведение на даден език да го разпространява в целия ЕС на същия език;

6.  насърчава оперативната съвместимост и технологичната неутралност, което ще позволи дадено съдържание да бъде разпространявано независимо от използваната технология или формат и ще даде възможност за постигането на конвертируемост на съдържанието между различните формати;

7.  вземе под внимание съществуването на специални формати, осигуряващи достъп за хората с увреждания до произведенията, и приеме необходимите мерки за насърчаване на тяхното разпространение;

8.  запази високо равнище на защита на ПИС, като същевременно улесни законната употреба на произведения, по специално за нетърговски цели, например в сферата на образованието и научните изследвания, посредством леснодостъпни, едноетапни и валидни в целия ЕС възможности за издаване на лиценз за индустриите, в които това е нужно, при осигурена прозрачност по отношение на притежателите на ПИС;

9.  разработи без забавяне система за управление на правата, осигуряваща по-справедлива възвръщаемост за притежателите на права, преди да разгледа възможността за налагане на санкции, които следва да бъдат ефективни и съразмерни, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, в резултат на тях, като същевременно се зачита принципът, че доставчиците на съобщителни услуги, например, имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях;

10. вземе под внимание, при изготвянето на законодателната рамка относно санкциите, налагани при нарушение на ПИС, силното въздействие на фалшифицирането и пиратството в области като лекарствените, хранителните и козметичните продукти, резервните части за МПС и техническото и електротехническо оборудване;

11. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо, като в същото време изтъква, че всички предложени мерки трябва да зачитат основните права (правото на информация, личен живот и т.н.) и да бъдат в съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;

12. заеме позиция по отношение на заявленията за задължителни общи освобождавания, за да бъдат защитени държавите-членки спрямо други държави, които понастоящем се радват на по-конкурентоспособно пазарно положение;

13. включва във всички оценки на въздействието, когато е уместно, оценка на въздействието по отношение на ПИС и по отношение на потоците от знания, по-специално що се отнася до МСП, особено онези, които се намират в по-малко облагодетелствани райони;

14. обмисли възможността, в контекста на новите разпоредби, въведени от Договора от Лисабон, за приемане на доклад за законодателна инициатива съгласно член 225 от ДФЕС, както и за преразглеждане на Директива № 2001/29/EО за постигане на по-голяма прецизност с оглед гарантиране хармонизацията на равнище ЕС на правната рамка за защита на авторските права в информационното общество;

15. допринесе посредством Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството за разработването на общи стандартизирани процедури и критерии, които да позволят изготвянето на достоверни и сравними данни относно честотата и стойността на фалшифицирането и пиратството за всички сектори; да гарантира, че обсерваторията не се използва като инструмент за създаване на актове с незадължителна юридическа сила извън обсега на нормалните демократични процеси, свързани с вземането на решения;

16. подчертае необходимостта от провеждане на силна медийна и образователна кампания за повишаване на информираността относно отрицателното въздействие от фалшифицирането и пиратството, особено като се вземе под внимание масовото потребление на стоки, като например козметични продукти, продукти за поддържане на хигиена, резервни части за автомобили, играчки, лекарствени продукти и различни видове техническо и електротехническо оборудване;

17. насърчава инициативи в областта на медийната грамотност, като основно средство в борбата срещу пиратството и фалшифицирането.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.3.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ивайло Калфин, Marian-Jean Marinescu, Владко Тодоров Панайотов, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (12.4.2010)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно усъвършенстването на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар
(2009/2178(INI))

Докладчик по становище: Zuzana Roithová

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава необходимостта от последователна, ефективна и балансирана система за защита на правата на интелектуална собственост, която взема предвид правата и задълженията на потребителите и основните свободи, увеличава иновациите, създава по-добри стимули и подкрепя правната яснота както за притежателите на права, така и за потребителите във вътрешния пазар;

2.  счита, че продължаващите нарушения на правата на интелектуална собственост ще намалят иновациите и творчеството в ЕС и ще доведат до загуба на работни места в ЕС;

3.  призовава Комисията да организира работата на Европейската обсерватория по начин, който позволява да се развие по-цялостен поглед върху икономическите, социалните и обществените последици от нарушаването на правата на интелектуална собственост, в т.ч. непреките разходи за държавния бюджет като данъчни загуби и загуба на работни места в ЕС;

4.  подчертава, с оглед на намирането на подходящи решения за справяне с нарушенията на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар, необходимостта от събиране на независима, надеждна и сравнима информация за причините, ефектите, последствията и обхвата на нарушенията на различните права на интелектуална собственост и тяхното въздействие върху потребителите и върху функционирането на вътрешния пазар;

5.  приветства инициативата на Комисията да усъвършенства упражняването на правата на интелектуална собственост и призовава Комисията и държавите-членки да разгледат дългосрочното финансиране (включително обезпечаването на достатъчни човешки ресурси и инфраструктура) и управлението на Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството, при които една от възможностите в бъдеще би могла да бъде да се използва съществуващият бюджет на Службата за хармонизация във вътрешния пазар; подчертава, че Европейският парламент следва да упражнява контрол върху всяко бъдещо управление и структурни промени на Европейската обсерватория; призовава Комисията да осигури възможности за активно участие на малките и средните предприятия в Европейската обсерватория, като гарантира наличието на достатъчно места за тях в рамките на нейните консултативни и евентуално в нейните надзорни органи;

6.  обръща внимание на сериозното въздействие, което оказва нарушаването на правата на интелектуална собственост на вътрешния пазар, и поради това призовава Комисията по целесъобразност да преразгледа ефективността на съществуващото законодателство и при зачитане на основните свободи да го укрепи, като също така проучи възможността за приемане на наказателно-правни санкции в случаите, предизвикващи рискове за човешкия живот; особено внимание следва да се обърне на борбата срещу увеличаването на броя на фалшифицираните продукти от трети страни и борбата срещу фалшифицираните продукти, застрашаващи здравето на потребителите, като във връзка с това следва също да се разгледат причините за това увеличаване;

7.  призовава Комисията да създаде система за сертификатни марки на ЕС, която от една страна би осигурила висока степен на защита на правата на интелектуална собственост във връзка със сертификатните марки, присъждани на европейско или национално равнище, би създала общи правила и правна уредба за сертификатните марки и обозначенията за гаранция, качество и безопасност и би осигурила допълнителни ефективни инструменти срещу фалшифицираните продукти, които злоупотребяват с тези сертификатни марки, и от друга страна би гарантирала, че използването на подобни сертификатни марки би допринесло за постигането на желаната степен на безопасност за европейските потребители, като се избягват проблемите, подобни на възникналите във връзка с маркировката „CE“;

8.  отбелязва, че системата за сертификатна марка на ЕС следва да осигури допълнителна защита, която излиза извън границите на защитата, предоставяна чрез колективните марки на Общността, и следва да се управлява от Службата за хармонизация във вътрешния пазар;

9.  призовава за по-тясно трансгранично сътрудничество и обмен на информация между надзорните органи, както и за по-тясно сътрудничество между митническите органи и органите за надзор на пазара по отношение на нарушаването на правата на интелектуална собственост; ;призовава Комисията в тази връзка да положи повече усилия за наблюдение на изпълнението от страна на държавите-членки на регламентите за надзор на пазара, по-специално Регламент (ЕО) 765/2008, и при необходимост незабавно да открива производства за установяване на неизпълнение на задължение;

10. призовава държавите-членки и Комисията да въведат ефективен механизъм за надзор на пазара, по-специално система за ранно предупреждение за фалшифицираните продукти, който да позволява бързо изтегляне на тези продукти от пазара на цялата територия на Съюза;

11. призовава Комисията да рационализира, консолидира и укрепва сътрудничеството и обмена на информация между Комисията и държавите-членки, както и в рамките на и между държавите-членки по всички въпроси, които се отнасят до упражняването на правата на интелектуална собственост, чрез създаване на единна, гъвкава и ефективна платформа за координация; счита, че Европейският парламент трябва редовно да бъде информиран за резултатите от това сътрудничество;

12. призовава Комисията да разработи на международно равнище мерки за сътрудничество на надзорните органи в областта на защитата на потребителите с трети страни (съгласно член 18 от Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите) и да активизира международното сътрудничество с техните митнически органи и органи за надзор на пазара, за да се улесни налагането на санкции на международните дистрибутори на фалшифицирани продукти;

13.  с оглед на необходимостта от ефективно разрешаване на въпроса с големите количества фалшифицирани продукти от трети страни, които навлизат на вътрешния пазар, е нужно, без да се нарушава европейското законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот, Парламентът да бъде незабавно и надлежно информиран на всички етапи относно преговорите за сключване на Търговско споразумение за борба с фалшифицирането в съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС; припомня в тази връзка предходните решения на Парламента относно нарушенията на интелектуалната собственост, като например неотдавнашното решение относно изменението на Рамковата директива относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (2002/21/EО[1]); отбелязва, че предоставяната информация следва да включва пълна оценка на въздействието на връзката между едно такова споразумение и основните права и европейското законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот;

14. приветства Съобщението на Комисията от 11 септември 2009 г. по отношение на допълнителните незаконодателни мерки; изразява обаче съжаление, че съобщението не включва законодателни предложения за разрешаване на проблема с нарушенията на правата на интелектуална собственост;

15. призовава Комисията да изготви актуализирана стратегия на ЕС за правата на интелектуална собственост, която да предлага пропорционални мерки за ефективна и успешна борба с нарушенията на правата на интелектуална собственост;

16.  в тази връзка призовава Комисията спешно да предложи цялостна законодателна стратегия, обхващаща всички аспекти на правата на интелектуална собственост, до края на 2010 г. с цел подобряване на тяхното упражняване;

17. счита, че с оглед на необходимостта от ефективно справяне с големите количества фалшифицирани продукти, които навлизат на вътрешния пазар, трябва спешно да бъде създадена възможност, въз основа на Митническия регламент на ЕС, тези продукти да бъдат конфискувани и изтегляни от пазара във всяка точка на външните граници на ЕС, независимо от това откъде са били внесени; подчертава, че поради тази причина има спешна необходимост от въвеждане на единен патент в ЕС, предоставящ непрекъсната защита в целия ЕС; подчертава също така, че използването на марка на Общността осигурява такава непрекъсната защита в целия ЕС и съответно дава възможност за извършване на ефективно конфискуване на всички външни граници на ЕС; затова счита за жизненоважно използването на търговски марки на Общността да не бъде възпрепятствано чрез въвеждането на ново изискване, според което търговската марка на Общността ще зависи от ефективното използване в няколко държави-членки;

18. призовава Европейската обсерватория да анализира проблемите, свързани с необходимостта от съхраняване и унищожаване на големи количества фалшиви продукти, и да опрости действащите правила за повторната употреба на фалшивите продукти за нуждите на организации с нестопанска цел и социална насоченост;

19. насърчава Комисията, държавите-членки и заинтересованите страни да разработят по-тясно насочени и ориентирани към новите средства за масово осведомяване кампании за повишаване на обществената информираност, включително Европейски ден за борба срещу фалшифицирането и пиратството, които да се стремят да предоставят повече възможности на потребителите в областта на борбата с фалшифицираните продукти, по-специално да ги обучават как да разпознават фалшифицираните продукти; подчертава необходимостта от информиране, по-специално на младите европейски потребители, с цел те да отчетат стойността на интелектуалната собственост, и от повишаване на обществената информираност относно факта, че злоупотребата с нея може да причини действителни загуби за притежателите на права на интелектуална собственост;

20. не споделя увереността на Комисията, че действащата рамка за прилагане на гражданското право в ЕС е ефективна и хармонизирана до степента, необходима за правилното функциониране на вътрешния пазар; счита, че в европейската правна рамка следва да бъде създадена възможност за откриване на съдебно производство срещу нарушителите на правата на интелектуална собственост, и припомня на Комисията, че докладът за прилагането на Директива 2004/48/ЕО е изключително важен за подкрепянето на тези искания;

21. потвърждава значението на маркировката „СЕ“ в борбата с фалшифицирането; припомня, че „пакетът за стоките“ въвежда задължения за производителите и вносителите, според които те ще носят отговорност по закон и следователно могат да бъдат обект на преследване, ако нарушават маркировката „СЕ“; призовава Комисията да вземе под внимание тези разпоредби, когато разглежда нови предложения за укрепване на правната рамка за нарушенията на авторските права;

22. отправя искане за по-тясно участие на Парламента и на обществеността в работата по следващите стъпки против нарушенията на правата на интелектуална собственост; в тази връзка критикува липсата на информация за напредъка на работните групи на заинтересованите страни, създадени от Комисията и Европейската обсерватория; затова призовава за създаването на парламентарна платформа за работните групи на заинтересованите страни;

23. отбелязва, че правоприлагащите органи и органите за защита на данните, представители на Европол и Евроюст, учени, представители на юристите и гражданското общество следва да участват по-активно в работата на Комисията за борба с нарушенията на правата на интелектуална собственост; поради това призовава тези представители да бъдат поканени в работните групи на заинтересованите страни;

24. очаква съобщението на Комисията относно транспонирането на директивата за упражняването на правата на интелектуална собственост в държавите-членки и изразява готовността си да обсъди възможностите, които ще повишат правната яснота за участващите страни;

25. призовава да бъдат предложени съответни мерки за ефективна и успешна борба с негативното въздействие от нарушаването на правата на интелектуална собственост в дигитална среда на вътрешния пазар и призовава Европейската обсерватория да анализира въздействието на алтернативните системи за справедлива компенсация;

26. призовава Комисията, предвид бързо развиващата се дигитална среда, към по-бързо адаптиране на съществуващите правила за борба с нарушенията на правата на интелектуална собственост към промените на пазара и в областта на технологиите;

27. отбелязва, че най-голямото предизвикателство за вътрешния пазар е борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост по външните граници на ЕС и в трети страни; в тази връзка призовава Комисията да създаде повече центрове за оказване на помощ по въпросите на интелектуалната собственост в трети страни (особено в Индия и Русия), с цел да помогне на европейските предприемачи да упражняват по-активно своите права на интелектуална собственост и да се борят с нарушенията на правата на интелектуална собственост в трети страни и с навлизането на вътрешния пазар на фалшифицирани стоки, произведени в тези трети страни;

28. призовава държавите-членки и Комисията да разширят сътрудничеството между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и националните служби за интелектуална собственост, така че то да обхваща и борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост;

29. признава необходимостта от използване на съществуващите институционални структури в държавите-членки в борбата с фалшифицираните продукти и поради това призовава националните патентни служби и други служби за интелектуална собственост да осигурят по-голяма подкрепа и обучение за малките и средни предприятия и обществеността;

30. отбелязва, че правата на интелектуална собственост са един от най-важните инструменти, с които малките и средни предприятия разполагат, за да повишат своята конкурентоспособност; изразява загриженост обаче, че впечатлението за липса на упражняване на правата на интелектуална собственост, в съчетание с разходите и сложността на опазването на правата на интелектуална собственост, често са причина малките и средните предприятия да не използват предлаганата защита; затова настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да проучат възможностите за съвместни действия за оказване на съдействие на МСП, така че те да защитават своите права на интелектуална собственост; призовава Комисията да проучи стойността на развитието на такава инициатива чрез Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството;

31. призовава Комисията да определи конкретните проблеми и потребности на МСП във връзка с разработването на специфични мерки за подпомагане на МСП в борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост и даването на възможност на МСП да се защитят по-добре както в ЕС, така и в трети страни;

32. затова призовава Комисията да окаже натиск върху сектора, с цел той да създаде още повече удобства за плащане, за да се улеснят европейските потребители при купуването на законно предлагано съдържание, така че да се повиши законното теглене от интернет в ЕС;

33. призовава Европейската обсерватория да анализира въпроса с издаването на многотериториални лицензи за дигитално съдържание, с цел допълнително да се развие законното предлагане на дигитално съдържание;

34. призовава Комисията, в контекста на научните изследвания, които тя предлага да се извършат, и докладите, които тя възнамерява да представи, да проучи и въпроса със събирането и правилното разпределение на авторските хонорари от организациите, отговорни за колективното управление на правата;

35. подчертава взаимната отговорност на Комисията и на държавите-членки за функционирането на вътрешния пазар и в областта на правата на интелектуална собственост, особено с цел творците и изобретателите да могат да се възползват в пълна степен от възможностите, предлагани от вътрешния пазар в дигиталната ера, и с цел да се поддържат иновациите и заетостта, да се предприемат действия срещу трансграничната организирана престъпност и да се защитят потребителите от потенциално опасни фалшификати.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.3.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Regina Bastos, Cornelis de Jong, Othmar Karas, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

  • [1]  OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mara Bizzotto, Piotr Borys, João Ferreira, Kurt Lechner, Toine Manders, Angelika Niebler

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Wojciech Michał Olejniczak, Jutta Steinruck