MIETINTÖ immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla

3.6.2010 - (2009/2178(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Marielle Gallo


Menettely : 2009/2178(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0175/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0175/2010
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla

(2009/2178(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 11. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle (KOM(2009)0467),

–   ottaa huomioon kattavasta eurooppalaisesta suunnitelmasta väärentämisen ja piratismin torjumiseksi 25. syyskuuta 2008 annetun kilpailuneuvoston päätöslauselman,

–   ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista ("direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY[1],

–   ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY[2],

–   ottaa huomioon tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22. heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003[3],

–   ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY[4],

–   ottaa huomioon tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/24/EY[5],

–   ottaa huomioon muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman[6],

–   ottaa huomioon vuonna 2005 julkaistun komission strategian teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön panemiseksi yhteisön ulkopuolissa maissa ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanokertomuksesta 2009,

–   ottaa huomioon turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä 29. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ja ottaa huomioon perusoikeuskirjan oikeudellisen sitovuuden,

–  ottaa huomioon Euroopan kulttuuriteollisuudesta 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta 25. kesäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, jossa vahvistetaan "pienet ensin" -periaate pk‑yrityksiä tukevaa kattavaa toimintaohjelmaa varten,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7‑0175/2010),

A. katsoo, että immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat todellinen uhka kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle sekä Euroopan taloudelle ja yhteiskunnille,

B.  katsoo, että tieteellinen ja tekninen innovaatio, patentit ja kulttuuriteollisuus antavat keskeisen panoksen Euroopan talouden kilpailukykyyn työpaikkojensa lukumäärän ja monimuotoisuuden sekä luodun vaurauden muodossa; katsoo, että kulttuuritaloutta on tuettava luomistyöstä jakeluun saakka,

C. huomauttaa, että Maailman kauppajärjestön jäsenenä Euroopan unionia sitoo sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS); huomauttaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat siten sitoutuneet hyväksymään ja toteuttamaan tehokkaita toimia torjuakseen kaikenlaisia immateriaalioikeuksien loukkauksia,

D. toteaa, että Euroopan unionilla on vahva perinne osaamisen jakamisessa ja innovaatioiden levittämisessä; muistuttaa, että teknologisen kehityksen ja kulttuurituotteiden mahdollisimman laaja saatavuus on koulutus- ja kehityspolitiikan perusta,

E.  katsoo, että immateriaalioikeuksien soveltamista sisämarkkinoilla voidaan käsitellä oikein vain, jos otetaan huomioon EU:n alueen lisäksi myös tilanne EU:n ulkorajoilla ja kolmansissa maissa, jotta yhteisöalkuperää olevien sisältöjen ja niiden oikeudenomistajien suojelu ei olisi ristiriidassa kuluttajien oikeuden kanssa käyttää yhteisön ulkopuolisia sisältöjä,

F.  valittaa, että tiedot immateriaalioikeuksien loukkausten laajuudesta ovat epäyhtenäisiä, epätäydellisiä ja riittämättömiä eikä niitä ole kerätty keskitetysti, ja katsoo, että uutta lainsäädäntöehdotusta varten tarvitaan puolueeton ja riippumaton vaikutusten arviointi,

G. katsoo, että innovointi ja luovuus antavat Euroopan taloudelle todellista lisäarvoa ja että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa niitä on suojeltava ja kehitettävä,

H. toteaa, että immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat kaikkien teollisuudenalojen, eritoten luovien ja innovoivien alojen sekä urheilualan ongelma,

I.   katsoo, että immateriaalioikeuksien jatkuvat loukkaukset johtavat innovaation hiipumiseen Euroopan unionissa,

J.   toteaa, että immateriaalioikeuksien loukkaukset internetissä ovat saavuttaneet huolestuttavat mittasuhteet, etenkin luovan sisällön tuotannossa, ja että vielä ei ole voitu osoittaa, sallivatko nykyiset säännökset oikeudenhaltijoiden tehokkaan suojelun internetissä taaten samalla eri osapuolten – myös kuluttajien – etujen tasapainottamisen,

K. toteaa, että tekijänoikeuden loukkausten torjuntapyrkimyksillä on oltava yleisön tuki, taikka vaarana on immateriaalioikeuksien kannatuksen heikentyminen kansalaisten keskuudessa,

L.  huomauttaa, että tekijänoikeuden suojaaman aineiston luvaton lataaminen verkkoon on selvä immateriaalioikeuksien loukkaus ja se on kielletty Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimuksessa ja esitys- ja äänitesopimuksessa, jotka Euroopan unioni on allekirjoittanut,

M. katsoo, että luovan teollisuuden olisi kehitettävä luovien sisältöjen verkkotarjontaa varten malleja, jotka tarjoavat kuluttajille parempia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja, kuten rajoittamattomia tilauspalveluja; katsoo, että laittomasti verkkoon ladattavien sisältöjen lisääntyminen estää tällaisten laillisten palvelujen kehittämistä,

N. katsoo, että yleisölle tarjoamiensa sisältöjen kiinnostavuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi audiovisuaalisten tuottajien on voitava hyödyntää kaikkia uusia jakelumahdollisuuksia; katsoo, että nykyistä lupajärjestelmää on tehostettava, jotta jäsenvaltioilla olisi käytettävissään joustava uusiin teknologioihin mukautuva järjestelmä,

O. huomauttaa, että vaikka yhteisössä on annettu säännöksiä fyysisten tavaroiden väärentämisestä ja piratismista, rikosoikeudellisista seuraamuksista ei ole lainsäädäntöä ja internetissä tapahtuvia immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevat säännökset ovat puutteellisia,

P.  huomauttaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä 2004/48/EY säädettyjen toimenpiteiden tehokkuutta oikeuksien suojelun kannalta taikka direktiivin vaikutuksia kuluttajien oikeuksiin ei ole vielä arvioitu,

Q. huomauttaa, että televiestinnän sääntelykehystä tarkistettiin hiljattain ja tässä yhteydessä säädettiin yhdenmukaisista yleistä etua koskevista varoituksista, joissa voidaan käsitellä muun muassa tekijänoikeuksia ja niiden loukkauksia vaarantamatta tietosuojaa tai oikeutta yksityisyyteen, sekä korostettiin tarvetta kunnioittaa perusoikeuksia verkkoyhteyksiin liittyvissä kysymyksissä,

R.  katsoo, että yhteisön säännöksissä olisi annettava mahdollisuus ryhtyä oikeustoimiin tekijänoikeuksien rikkojia vastaan, koska kansainvälisillä sopimuksilla voidaan tuskin vastata immateriaalioikeuksien loukkauksiin,

S.  toteaa, että patenttien tapauksessa immateriaalioikeuksien suojelu on erittäin tärkeää, jotta patenttiloukkauksia voidaan torjua tehokkaasti; toteaa, että kysymys unionin tason yhdistetystä patenttijärjestelmästä on vielä ratkaisematta,

T.  huomauttaa, että tietyt järjestäytyneen rikollisuuden muodot liittyvät todistettavasti immateriaalioikeuksien loukkauksiin,

U. huomauttaa, että Euroopan parlamentin rooli yhteispäättäjänä kaupallisissa kysymyksissä ja sen oikeus tutustua neuvotteluasiakirjoihin on taattu Lissabonin sopimuksessa,

V. katsoo, että asiaan liittyvien laittomuuksien torjumisen ohella tarvitaan immateriaalioikeuksien alaisia tuotteita laillisesti käyttävän kuluttajan suojaa,

W. katsoo, että voimassa oleva yhteisön säännöstö ei muodosta minkäänlaista estettä sille, että perustetaan eri alueiden välisiä lupajärjestelmiä,

X. katsoo, että eri aloilla, myös alalla, joka perustuu tekstiin ja kuvaan, on erilaisia liiketoimintamalleja ja kanavia sekä lupajärjestelmiä, joiden avulla on mahdollista saada käyttöön laaja valikoima teoksia monissa eri muodoissa ja formaateissa sekä kansallisella tasolla että rajojen yli,

1.  suhtautuu myönteisesti komission 11. syyskuuta 2009 antamaan tiedonantoon, joka koskee muita kuin lainsäädännöllisiä lisätoimenpiteitä; pahoittelee kuitenkin sitä, että tiedonannossa ei käsitellä lainsäädännöllisten puitteiden täydentämistä sellaisten aloitteiden avulla, joilla immateriaalioikeuksien loukkauksia olisi mahdollista torjua tehokkaasti; iloitsee edistymisestä väärennösten torjunnan yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionissa; kannustaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiään terveyden ja turvallisuuden kannalta herkillä aloilla ja erityisesti lääkkeiden suhteen;

2.  muistuttaa, että kulttuurin alalla "kopiointi omaan käyttöön" muodostaa poikkeuksen immateriaalioikeuksista;

3.  kehottaa komissiota esittämään kiireellisesti vuoden 2010 loppuun mennessä immateriaalioikeuksien alan kattavan strategian, jossa käsitellään immateriaalioikeuksien kaikkia näkökohtia, muun muassa niiden noudattamisen valvontaa sekä niiden edistämistä ja etenkin tekijänoikeuden roolia esteen sijasta mahdollistajana, joka auttaa luovan työn tekijöitä ansaitsemaan elantonsa ja levittämään töitään;

4.  kehottaa komissiota ehdottamaan immateriaalioikeuksien alan kattavaa strategiaa, joka poistaa verkkoympäristön yhtenäismarkkinoiden luomisen esteet, ja mukauttamaan immateriaalioikeuksia koskevia yhteisön säännöksiä nykyisiin yhteiskunnallisiin suuntauksiin ja tekniseen kehitykseen;

5.  korostaa, että immateriaalioikeuksien valvontatoimien on noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklaa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä eurooppalaista yleissopimusta ja erityisesti sen 6, 8 ja 10 artiklaa, ja niiden on oltava välttämättömiä, tarkoitukseensa suhteutettuja ja asianmukaisia demokraattisessa yhteiskunnassa; muistuttaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklassa säädetään teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta;

6.  katsoo, että komission tulisi ottaa immateriaalioikeusnäkökohdat huomioon asiaankuuluvassa politiikassaan ja lainsäädäntöaloitteissaan sekä tarkastella niitä kaikissa sellaisia lainsäädäntöehdotuksia koskevissa vaikutustenarvioinneissa, jotka saattavat vaikuttaa immateriaalioikeuksiin;

7.  katsoo, että komission olisi huomioitava pk-yritysten erityisvaikeudet immateriaalioikeuksien valvonnassa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa aloitteessa vahvistetun "pienet ensin" -periaatteen mukaisesti, etenkin soveltamalla syrjimättömyysperiaatetta pk-yrityksiin;

8.  suhtautuu epäillen komission varmuuteen siitä, että unionin nykyiset yksityisoikeudelliset immateriaalioikeuksien valvontatoimet ovat tehokkaita ja riittävän harmonisoituja, jotta sisämarkkinat voivat toimia moitteetta, ja muistuttaa komissiota siitä, että väitteen todentamiseksi tarvitaan välttämättä direktiivin 2004/48/EY soveltamista koskevaa kertomusta;

9.  ottaen huomioon oikeuksien omistajien kokemukset joissakin jäsenvaltioissa suhtautuu epäillen komission varmuuteen siitä, että unionin nykyiset yksityisoikeudelliset immateriaalioikeuksien valvontatoimet ovat tehokkaita ja riittävän harmonisoituja, jotta sisämarkkinat voivat toimia moitteetta, ja muistuttaa komissiolle, että väitteen todentamiseksi tarvitaan välttämättä direktiivin 2004/48/EY soveltamista koskevaa kertomusta;

10. katsoo, että eurooppalaisessa oikeudellisessa kehyksessä olisi annettava mahdollisuus ryhtyä oikeustoimiin immateriaalioikeuksien rikkojia vastaan, ja muistuttaa komissiota siitä, että väitteen todentamiseksi tarvitaan välttämättä direktiivin 2004/48/EY soveltamista koskeva kertomus;

11. kehottaa komissiota laatimaan direktiivin 2004/48/EY 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti kertomuksen direktiivin soveltamisesta ja sisällyttämään siihen arvion toteutettujen toimien tehokkuudesta ja direktiivin vaikutuksesta innovaatiotoimintaan ja tietoyhteiskunnan kehittymiseen sekä ehdottamaan tarvittaessa muutoksia; pyytää sisällyttämään kertomukseen myös arvion tavoista, joilla oikeudellista kehystä voidaan lujittaa ja parantaa internetin suhteen;

12. ottaa huomioon erityiset formaatit, joiden avulla vammaiset voivat saada teoksia käyttöönsä, ja ryhtyy tarvittaviin toimiin niiden levittämisen edistämiseksi;

13. ei yhdy komission näkemykseen, että tärkeimmät säännökset immateriaalioikeuksien noudattamisen valvonnasta on jo annettu; huomauttaa, että neuvotteluja rikosoikeudellisia seuraamuksia käsittelevästä direktiivistä ei ole saatu onnistuneesti päätökseen;

14. pyytää komissiota varmistamaan, että toimet immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamiseksi sisämarkkinoilla eivät rajoita laillista oikeutta yhteentoimivuuteen, joka on olennaisen tärkeää terveen kilpailun turvaamiseksi digitaalisten teosten levityksessä etenkin vapaiden ohjelmistojen tekijöiden ja käyttäjien kannalta;

15. kehottaa komissiota antamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 118 artiklan nojalla asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia tehokkaasta EU:n patenttijärjestelmästä, ja pitää tältä osin merkittävänä edistysaskeleena neuvoston 4. joulukuuta 2009 antamia päätelmiä tehostetusta Euroopan patenttijärjestelmästä;

Väärentämisen ja piratismin eurooppalainen seurantakeskus

16. myöntää, että tosiseikkoihin perustuvien ja tulospainotteisten toimintalinjojen kehittämiseksi on tärkeää, että käytettävissä on täydellisiä ja luotettavia tietoja kaikentyyppisistä immateriaalioikeuksien loukkauksista;

17. suhtautuu myönteisesti väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen perustamiseen, sillä se antaa mahdollisuuden tilastojen ja tietojen keskitettyyn hallintaan niin, että niitä voidaan käyttää perustana laadittaessa ehdotuksia, joilla torjutaan tehokkaasti väärentämistä ja immateriaalioikeuksien loukkauksia internetissä; kehottaa komissiota laatimaan selvityksen siitä, kuinka Europolia ja nykyisiä tulliviranomaisten yhteistyörakenteita voitaisiin hyödyntää parhaiten rikollisten immateriaalioikeuksien loukkausten torjumiseksi tehokkaasti;

18. toivoo, että seurantakeskuksen ansiosta saadaan kerättyä ja vaihdettua tietoa kaikentyyppisistä immateriaalioikeuksien loukkauksista, mukaan lukien tieteellisen tutkimustiedon kerääminen väärentämisestä ja immateriaalioikeuksia koskevista säännöksistä;

19. kehottaa komissiota selkeyttämään seurantakeskuksen tehtäviä ja painottaa, että sen menestyksekäs toiminta riippuu suuressa määrin kaikkien toimijoiden, muiden muassa kansallisten viranomaisten, oikeudenhaltijoiden, kuluttajajärjestöjen ja asianomaisten teollisuudenalojen, osallistumisesta ja yhteistyöstä, jolla lisätään avoimuutta ja vältetään päällekkäinen työ;

20. kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle tyhjentävästi kaikista seurantakeskuksen toiminnan tuloksista vuosikertomuksin, joissa se tekee päätelmiä ja esittää sopivia ratkaisuja immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön parantamiseksi;

Kuluttajien tietoisuuden lisääminen

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yhdessä sidosryhmien kanssa järjestämään unionin laajuisesti sekä kansallisella ja paikallisella tasolla toteutettavan tiedotuskampanjan väärennettyjen tuotteiden riskeistä kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle ja väärentämisen ja internetissä tehtävien immateriaalioikeuksien loukkausten kielteisistä taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista; korostaa, että etenkin nuorille eurooppalaisille kuluttajille on jaettava lisää tietoa immateriaalioikeuksien noudattamisen tärkeydestä;

22. kehottaa kaikkia sidosryhmiä, joita immateriaalioikeuksien loukkaukset ja väärennettyjen tuotteiden myynti verkossa koskee, verkko-operaattorit, verkkokaupat, oikeudenhaltijat ja kuluttajajärjestöt mukaan lukien, ottamaan käyttöön lyhyiden, näkyvien ja ytimekkäiden valistus- ja varoitusviestien kaltaisia konkreettisia keinoja, joilla käyttäjiä voitaisiin varoittaa ja valistaa tekijänoikeuksien merkityksestä sekä immateriaalioikeuksien loukkausten ja väärentämisen vaikutuksista työpaikkoihin ja kasvuun;

23. painottaa tarvetta järjestää nuorille suunnattuja tiedotuskampanjoita etenkin immateriaalioikeuksien loukkauksista internetissä, jotta he ymmärtäisivät immateriaalioikeuksien merkityksen ja pystyisivät helposti erottamaan laillisen laittomasta;

24. vetoaa tämän vuoksi komissioon, jotta se painostaisi toimialaa kehittämään vieläkin lisää maksujärjestelmiä, joiden avulla eurooppalaisten kuluttajien on helpompi ostaa laillisesti tarjottua sisältöä laillisen lataamisen lisäämiseksi EU:ssa;

Immateriaalioikeuksien suojelu ja loukkausten torjunta internetissä

25. tunnustaa komission tavoin, että täydentävillä toimenpiteillä, jotka eivät liity lainsäädäntöön, kuten keskustelemalla Euroopan digitaalisten markkinoiden tehostamisesta yhdenmukaistamalla vapaaehtoisesti menettelyjä ja normeja sidosryhmien keskuudessa, voidaan mahdollisesti tehostaa immateriaalioikeuksien ja etenkin sidosryhmien tiiviissä vuoropuhelussa sopimien toimenpiteiden täytäntöönpanoa;

26. korostaa, että tekijänoikeuden suojaamien teosten ja esitystallenteiden luvattoman jakamisen valtava lisääntyminen on työpaikkojen ja tulojen menetyksen muodossa kasvava ongelma Euroopan taloudelle sekä hallituksille;

27. pahoittelee, että komissio ei mainitse eikä käsittele internetissä tehtävien immateriaalioikeuksien loukkausten arkaluonteista ongelmaa, vaikka se on tämän globaalin ilmiön tärkeä osatekijä nykyisinä digitalisoitumisen aikoina, ja että se vaikenee etenkin kysymyksestä, joka liittyy internetin vapaan saatavuuden ja tämän vitsauksen tehokkaiden torjuntatoimien tasapainottamiseen; vaatii komissiota käsittelemään näitä ongelmia immateriaalioikeuksia koskevassa strategiassaan;

28. korostaa, että ilmiön yleistymisen ovat mahdollistaneet monet tekijät, muun muassa tekniikan kehitys ja laillisten tarjousten puute; muistuttaa, että verkkopiratismi loukkaa immateriaalioikeuksia, joten se on ratkaistava nopeasti kullekin alalle sopivalla tavalla ja perusoikeuksia kunnioittaen;

29. painottaa, että monipuolisen, kiinnostavan ja näkyvän laillisen tarjonnan tukeminen ja kehittäminen kuluttajien käyttöön voi auttaa torjumaan immateriaalioikeuksien loukkauksia internetissä ja myöntää, että toimivien eurooppalaisten digitaalisten sisämarkkinoiden puute muodostaa merkittävän esteen laillisen tarjonnan kehittämiselle verkossa ja katsoo, että jos unioni ei tunnusta asiantilaa ja pyri korjaamaan sitä ripein ehdotuksin, se saattaa tehdä tyhjäksi pyrkimykset kehittää laillisia sähköisiä markkinoita;

30. pyytää siksi komissiota painostamaan alan toimijoita kehittämään uusia maksulaitteita, jotta eurooppalaiset kuluttajat voisivat helpommin ostaa laillisesti tarjottavia sisältöjä, jolloin tiedostojen laillinen lataaminen lisääntyisi unionissa;

31. vaatii täsmällistä lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että yksityinen kuluttaja, joka ottaa alkuperäisistä immateriaalioikeuksien alaisista tuotteista laillisesti jäljennöksiä omaan käyttöön, ei ole velvollinen esittämään minkäänlaista näyttöä tällaisesta laillisesta jäljennösten ottamisesta, mutta katsoo, että näytön esittäminen kuuluu sille henkilölle, jonka kannalta on merkityksellistä osoittaa immateriaalioikeuksien suojelua koskevien sääntöjen mahdollinen loukkaus;

32. vaatii kaikkia toimijoita, verkko-operaattorit mukaan lukien, osallistumaan sidosryhmien vuoropuheluun, jotta ongelmaan voidaan löytää sopivia ratkaisuja; kehottaa muussa tapauksessa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen tai muuttamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, etenkin direktiiviä 2004/48/EY, yhteisön tämän alan oikeuden lujittamiseksi jäsenvaltioiden kokemuksia hyödyntäen;

33. kehottaa komissiota pohtimaan yleisesti keinoja helpottaa yritysten pääsyä digitaalisille markkinoille yli maantieteellisten rajojen kunkin sektorin erityispiirteet huomioiden ratkaisemalla kiireesti kysymyksen laajemmasta maantieteellisestä lisensoinnista kuluttajakysynnän ollessa suurta ja yhdenmukaisen tekijänoikeuslainsäädännön puutteesta sekä tehokkaasta ja avoimesta oikeuksien hallintajärjestelmästä, jotka täydentäisivät lisääntyviä laillisesti tarjottavia palveluja, jotka vastaavat kuluttajien vaatimuksia sisällön ajasta ja paikasta riippumattomasta, välittömästä ja räätälöidystä saatavuudesta;

34. korostaa, että lisensointijärjestelmää on kehitettävä suuremman teknologiariippumattomuuden suuntaan, jotta jäsenvaltioille voitaisiin tarjota joustava, tehokas ja avoin oikeuksien hallintajärjestelmä, joka mukautuu uusiin teknologioihin;

35. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen rajatylittävää oikeuksien hallinnointia korjatakseen nykyisen oikeudellisesti epäselvän tilanteen, jonka tekijänoikeuden rajatylittävästä kollektiivisesta hallinnoinnista 18. lokakuuta 2005 annettu komission suositus 2005/737/EY aiheutti, pitäen mielessä, että tekijänoikeus on kulttuuriin, perinteeseen ja kieleen liittyvistä syistä luonnostaan alueellinen, sekä luomaan Euroopan laajuisen lisensointijärjestelmän, joka tarjoaa kuluttajille mahdollisimman laajan sisältövalikoiman uhraamatta kuitenkaan eurooppalaista paikallista valikoimaa;

36. kiinnittää lisäksi huomiota kasvuun, joka koskee internetissä tapahtuvaa teollisuusvakoilua ja teollisen omaisuuden, erityisesti teknisten asiakirjojen ja lähdekoodien, tietovarkauksia;

37. ehdottaa, että seurantakeskus analysoi tietovarkauksia ja tekee ehdotuksen kyseisen ongelman torjunnasta;

38. pyytää komissiota tunnistamaan pk-yritysten erityisongelmat ja -tarpeet, kehittämään kohdennettuja toimenpiteitä, joilla pk-yrityksiä autetaan torjumaan immateriaalioikeuksien loukkauksia, ja antamaan pk-yrityksille paremmat suojautumismahdollisuudet sekä EU:ssa että kolmansissa maissa;

Kansainvälinen ulottuvuus ja vaikutukset sisämarkkinoilla

39. tukee komission pyrkimyksiä yksilöidä parhaat keinot kehittää edelleen EU:n tulliasetusta, joka mahdollistaa sellaisen tavaran pidättämisen, jonka epäillään loukkaavan tiettyjä immateriaalioikeuksia, ja joka on yksi näiden oikeuksien pönkittämiseen tähtäävän unionin lainsäädännön kulmakivistä;

40. kehottaa komissiota kehittämään innovoivaa ja tiivistettyä yhteistyötä hallinnon ja niiden teollisuudenalojen kesken, joita asia koskee;

41. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota laajentamaan sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja kansallisten immateriaalioikeuksia käsittelevien virastojen välistä yhteistyötä siten, että se kattaa myös immateriaalioikeuksien loukkaamisen torjumista koskevan toiminnan;

42. tunnustaa tarpeen käyttää väärennettyjen tuotteiden torjunnassa jäsenvaltioiden olemassa olevia institutionaalisia rakenteita ja vetoaa tämän vuoksi kansallisiin patenttivirastoihin ja muihin immateriaalioikeuksia käsitteleviin virastoihin, jotta nämä tarjoaisivat enemmän tukea ja koulutusta pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yleisölle;

43. kehottaa komissiota lisäämään yhteistyötään immateriaalioikeuksien saralla tärkeimpien unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja edistämään tasapainoista lähestymistapaa neuvotteluissa, joita immateriaalioikeuksista käydään Maailman henkisen omaisuuden järjestössä, etenkin WTO:n teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS) puitteissa;

44. kehottaa komissiota varmistamaan, että pyrkimyksiä edistää tuoteväärennösten torjuntaa koskevasta monenvälisestä kauppasopimuksesta käytäviä neuvotteluja, jotta immateriaalioikeuksien valvontajärjestelmää voidaan parantaa väärentämisen torjumiseksi, jatketaan ottaen täysimääräisesti huomioon parlamentin kanta, jonka se ilmaisi etenkin väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan 18. joulukuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa, ja kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille neuvottelujen edistymisestä ja tuloksista sekä varmistamaan, että sopimuksen säännöksissä noudatetaan täysin immateriaalioikeuksia ja perusoikeuksia koskevaa yhteisön säännöstöä;

45. kannattaa komission aikeita jatkaa ja lisätä kahdenvälistä yhteistyötä, mukaan lukien immateriaalioikeuksia koskeva kahdenvälinen vuoropuhelu unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja teknisen avun hankkeet;

46. huomauttaa, että sisämarkkinoiden kannalta suurin haaste on immateriaalioikeuksien loukkaamisen torjuminen EU:n ulkorajoilla ja kolmansissa maissa; vetoaa tämän vuoksi komissioon, jotta se loisi enemmän immateriaalioikeuksiin liittyviä neuvontapalveluja kolmansiin maihin (etenkin Intiaan ja Venäjälle), jotta eurooppalaiset yrittäjät voisivat valvoa immateriaalioikeuksiaan aktiivisemmin ja jotta kolmansissa maissa tapahtuvia immateriaalioikeuksien loukkauksia ja tällaisissa maissa valmistettujen tuoteväärennösten pääsyä sisämarkkinoille voitaisiin torjua aktiivisemmin;

Järjestäytynyt rikollisuus

47. painottaa, että on tärkeää torjua immateriaalioikeuksiin liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta ja eritoten väärentämistä ja immateriaalioikeuksien loukkauksia internetissä; huomauttaa, että tähän tarvitaan asianmukaista yhteisön lainsäädäntöä oikeasuhteisista ja oikeudenmukaisista seuraamuksista, ja tukee tiivistä strategista ja toiminnallista yhteistyötä kaikkien EU:n sidosryhmien ja erityisesti Europolin, kansallisten viranomaisten ja yksityisen sektorin kesken samoin kuin yhteistyötä EU:n ulkopuolisten valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;

48. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

  • [1]  EUVL L 178, 17.07.2000, s. 37.
  • [2]  EUVL L 167, 22.06.01, s. 10.
  • [3]  EUVL L 196, 2.08.2003, s. 37.
  • [4]  EUVL L 195, 02.06.04, s. 16.
  • [5]  EUVL L 111, 5.05.2009, s. 16.
  • [6]  EUVL C 74E, 20.03.2008, s. 526.

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN LAUSUNTO (19.3.2010)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla
(2009/2178(INI))

Valmistelija: Paul Rübig

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

suosittaa, että komissio

1.  tunnustaa immateriaalioikeuksien erityisen merkityksen innovoinnille ja luovuudelle, joista saadaan huomattavaa lisäarvoa Euroopan talouden ja sen yritysten kilpailukyvyn ylläpitämistä varten; ryhtyy toimiin immateriaalioikeuksien suojaamiseksi ja kehittämiseksi Euroopan unionin hyödyksi erityisesti kasvun ja työllisyyden näkökulmasta;

2.  ottaa huomioon, että tekniikan kehitys synnyttää muita tuotantotapoja, joiden takia on kehitettävä uusia talouden ja kaupan malleja, joilla on varmistettava oikeuksien haltijoille oikeudenmukaisemmat korvaukset;

3.  edistää EU:n laajuisten, immateriaalioikeuksia koskevien sellaisten lisenssien saatavuutta, joista on ensin tehty yksityiskohtainen vaikutustenarviointi, jossa otetaan huomioon sisältöjä tuottavien teollisuudenalojen erot;

4.  tutkii patenttien vaikutuksia pk-yrityksille, ottaen huomioon patenttikustannusten lisäksi niiden laadun, sillä heikkolaatuiset patentit johtavat korkeisiin patenttioikeudenkäyntikuluihin, jotka ovat erityisen vahingollisia pk-yrityksille;

5.  harkitsee askeleena kohti immateriaalioikeuksien sisämarkkinoita alkuperäkieleen perustuvia lisenssejä, jolloin jonkin teoksen lisenssin haltija voisi levittää sitä yhdellä kielellä kaikkialla EU:ssa;

6.  edistää yhteentoimivuutta ja teknologista neutraaliutta, jotka mahdollistaisivat sisällön levittämisen käytettävästä teknologiasta tai formaatista riippumatta sekä sisällön konvertoitavuuden eri formaattien välillä;

7.  ottaa huomioon erityiset formaatit, joiden avulla vammaiset voivat saada teoksia käyttöönsä, ja ryhtyy tarvittaviin toimiin niiden levittämisen edistämiseksi;

8.  säilyttää vahvan immateriaalioikeuksien suojan helpottamalla kuitenkin samalla teosten laillista käyttöä erityisesti ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kuten opetukseen ja tutkimukseen, helposti saatavilla olevien, yhden asiointipisteen kautta asianomaisten teollisuudenalojen käytössä olevien EU:n laajuisten lisenssivaihtoehtojen avulla, joita tukisi immateriaalioikeuksien haltijoita koskeva avoimuus;

9.  kehittää mahdollisimman pian ennen minkäänlaisten tehokkaiden ja oikeasuhtaisten seuraamusten harkitsemista oikeuksien hallintajärjestelmän, jossa oikeuksien haltijoille tarjotaan oikeudenmukaisemmat korvaukset, tekijänoikeuksien rikkomista vastaan ja oikeuksien haltijoille koituvien menetysten estämiseksi pitäen samalla kuitenkin kiinni periaatteesta, jonka mukaan esimerkiksi viestintäpalvelujen tarjoajat toimivat ainoastaan välittäjinä eivätkä siis ole vastuussa rikkomisesta, joka tapahtuu niiden palvelujen kautta tai välityksellä;

10. ottaa huomioon immateriaalioikeuksien rikkomisesta annettavien seuraamusten oikeudellisen kehyksen laatimisen yhteydessä väärentämisen ja piratismin merkittävät vaikutukset sellaisilla aloilla kuin lääkkeet, elintarvikkeet, kosmeettiset tuotteet, ajoneuvojen varaosat, sähköiset ja tekniset laitteet;

11. hyödyntää täysimääräisesti käytettävissään olevia, kilpailu- ja kauppalainsäädäntöön perustuvia seuraamuksia silloin kun ne ovat tarpeen ja korostaa, että kaikissa ehdotetuissa toimenpiteissä on noudatettava perusoikeuksia (tietojensaantioikeutta, oikeutta yksityisyyteen jne.) sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä yleissopimusta;

12. ottaa kantaa pakollisia ryhmäpoikkeuksia koskeviin pyyntöihin jäsenvaltioiden suojaamiseksi muilta valtioilta, jotka ovat tällä hetkellä kilpailukykyisempiä markkinoilla;

13. sisällyttää soveltuvilta osin kaikkiin vaikutustenarviointeihin immateriaalioikeuksiin ja tiedon kulkureitteihin liittyvien vaikutusten arvioinnin erityisesti pk-yritysten ja etenkin epäsuotuisilla alueilla toimivien pk-yritysten tapauksessa;

14. harkitsee Lissabonin sopimuksen myötä voimaan tulleiden uusien säännösten vuoksi SEUT:n 225 artiklan mukaisen lainsäädäntöehdotuksen laatimista ja harkitsee direktiivin 2001/29/EY tarkistamista sen täsmentämiseksi, jotta voidaan varmistaa tekijänoikeuksien suojeluun tietoyhteiskunnassa tarkoitetun lainsäädäntökehyksen yhdenmukaistaminen unionin tasolla;

15. myötävaikuttaa väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta yhteisten standardimenettelyjen ja -kriteerien kehittämiseen luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen laatimiseksi väärentämisen ja piratismin ilmenemisestä ja arvosta eri aloilla; varmistaa, että seurantakeskusta ei käytetä välineenä pehmeiden sääntelyvälineiden kehittämiseksi normaalien demokraattisten päätöksentekoprosessien ulkopuolella;

16. korostaa tarvetta järjestää tehokas tiedotus- ja valistuskampanja väärentämisen ja piratismin kielteisistä vaikutuksista ottaen erityisesti huomioon esimerkiksi kosmetiikan, hygieniatuotteiden, autojen varaosien, lelujen, lääkkeiden ja erilaisten teknisten tai sähköisten laitteiden kaltaisten hyödykkeiden valtavan kulutuksen;

17. edistää medialukutaitoaloitteita merkittävänä keinona piratismin ja väärentämisen torjumiseksi.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnaN LAUSUNTO (12.4.2010)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla
(2009/2178(INI))

Valmistelija: Zuzana Roithová

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  painottaa tarvetta yhtenäiselle, tehokkaalle ja tasapainoiselle immateriaalioikeuksien suojausjärjestelmälle, jossa otetaan huomioon käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet sekä perusvapaudet ja joka edistää innovointia, luo parempia kannusteita ja tukee oikeudellista selkeyttä sisämarkkinoilla sekä oikeudenhaltijoiden että kuluttajien kannalta;

2.  katsoo, että immateriaalioikeuksien loukkaamisen jatkuminen vähentää innovointia ja luovuutta EU:ssa ja johtaa työpaikkojen menetykseen EU:ssa;

3.  pyytää komissiota järjestämään Euroopan seurantakeskuksen työn siten, että immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvista taloudellisista, sosiaalisista ja yhteiskunnallisista seurauksista saadaan kattavampi käsitys, mukaan lukien yleiselle talousarviolle aiheutuvat epäsuorat kustannukset, kuten veronmenetykset ja työpaikkojen häviäminen EU:sta;

4.  painottaa sopivien ratkaisujen löytämiseksi kansainvälisten markkinoiden immateriaalioikeuksien loukkausten torjumista varten tarvetta saada riippumattomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja erilaisten immateriaalioikeuksien loukkausten syistä, vaikutuksista, seurauksista ja laajuudesta sekä niiden vaikutuksesta kuluttajiin ja sisämarkkinoiden toimintaan;

5.  pitää myönteisinä komission aloitteita immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pohtimaan väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen rahoitusta (mukaan lukien riittävät perusrakenteet ja henkilöresurssit) ja hallintoa ottaen huomioon, että sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston nykyisen talousarvion määrärahojen käyttö voisi olla vaihtoehto tulevaisuudessa; painottaa, että Euroopan parlamentin tulisi valvoa Euroopan seurantakeskuksen hallinnon ja rakenteen tulevia muutoksia; kehottaa komissiota varmistamaan että pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua aktiivisesti Euroopan seurantakeskuksen toimintaan takaamalla, että niille on tarjolla riittävästi paikkoja seurantakeskuksen neuvoa-antavissa ja mahdollisesti myös valvovissa elimissä;

6.  kiinnittää huomiota immateriaalioikeuksien loukkaamisen vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja pyytää siksi komissiota tarkastelemaan tarvittaessa nykyisen lainsäädännön tehokkuutta ja lujittamaan sitä ihmisoikeuksia kunnioittaen ja samalla myös tutkimaan mahdollisuutta rikosseuraamusten säätämiseen tapauksissa, joihin liittyy ihmishenkien menetyksen uhka; pyytää kiinnittämään erityistä huomiota kolmansista maista tulevien tuoteväärennösten määrän kasvuun ja kuluttajien turvallisuuden vaarantavien tuoteväärennösten torjuntaan siten, että otetaan huomioon myös tällaiseen kasvuun vaikuttaneet syyt;

7.  kehottaa komissiota luomaan EU:n tarkastusmerkkijärjestelmän, jolla toisaalta turvattaisiin korkeatasoinen immateriaalioikeuksien suoja Euroopan tai jäsenvaltioiden tasolla luoduille tarkastusmerkeille ja yhteiset säännöt ja oikeudelliset puitteet tarkastus-, takuu-, laatu- ja turvallisuusmerkeille ja annetaan näitä merkkejä väärinkäyttävien väärennettyjen tuotteiden torjuntaan uusia, tehokkaita työkaluja, ja jolla toisaalta turvattaisiin, että kyseisillä merkeillä saavutetaan haluttu turvallisuuden taso eurooppalaisille kuluttajille, ja vältettäisiin ongelmat, jotka muistuttavat CE-merkinnästä aiheutuneita ongelmia;

8.  huomauttaa, että EU:n tarkastusmerkkijärjestelmän pitäisi antaa lisäsuoja, joka ylittää yhteisön tavaramerkkien antaman suojan, ja että sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tulisi vastata tästä järjestelmästä;

9.  kehottaa tiivistämään rajat ylittävää yhteistyötä ja valvontaviranomaisten tiedonvaihtoa sekä parantamaan tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä immateriaalioikeuksien loukkauksista; kehottaa komissiota tässä yhteydessä valvomaan tarkemmin markkinavalvontaa koskevien asetusten, erityisesti asetuksen (EY) 765/2008 täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja mikäli tarpeen pikaisesti käynnistämään sopimusrikkomusmenettelyn;

10. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan käyttöön tehokkaan markkinoiden valvontamekanismin ja erityisesti väärennettyjä tuotteita koskevan ennakkovaroitusjärjestelmän, jonka avulla tuotteet voitaisiin poistaa nopeasti markkinoilta kaikkialla unionissa;

11. kehottaa komissiota tehostamaan, sovittamaan yhteen ja lujittamaan komission ja jäsenvaltioiden välistä sekä jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kaikissa immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa luomalla yhden, joustavan ja tehokkaan koordinointifoorumin; katsoo, että Euroopan parlamentin olisi saatava säännöllisesti tiedot tämän yhteistyön tuloksista;

12. pyytää komissiota kehittämään kansainvälisiä toimia, joilla mahdollistetaan kuluttajansuojaviranomaisten tekemä kansainvälinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa (kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 18 artiklan mukaisesti) sekä tiivistämään kansainvälistä yhteistyötä tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten kanssa, jotta tuoteväärennösten kansainvälisille levittäjille voitaisiin helpommin langettaa seuraamuksia;

13. katsoo, että jotta kolmansista maista sisämarkkinoille suurina määrinä tulevia tuoteväärennöksiä voidaan käsitellä tehokkaasti, Euroopan parlamentille olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti tiedotettava, rikkomatta yksityisyyttä koskevaa EU:n lainsäädäntöä, välittömästi ja täysimääräisesti tuoteväärennösten torjuntaa koskevasta monenvälisestä kauppasopimuksesta käytävien neuvottelujen kaikissa vaiheissa; muistuttaa tältä osin parlamentin aiemmista päätöksistä immateriaalioikeuksien loukkausten torjumisesta sellaisena kuin ne on esitetty hiljattain muutetussa puitedirektiivissä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (2002/21/EY[1]); huomauttaa, että annettujen tietojen pitäisi sisältää täysimääräinen vaikutustenarviointi kyseisen sopimuksen ja perusoikeuksien ja yksityisyyttä koskevan EU:n lainsäädännön välisestä suhteesta;

14. on tyytyväinen 11. syyskuuta 2009 annettuun komission tiedonantoon, jossa käsitellään täydentäviä toimenpiteitä, jotka eivät liity lainsäädäntöön; pitää kuitenkin valitettavana, ettei tiedonannossa esitetä immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevia lainsäädäntöehdotuksia;

15. pyytää komissiota laatimaan immateriaalioikeuksia koskevan päivitetyn EU:n strategian, jossa ehdotetaan suhteellisia toimenpiteitä immateriaalioikeuksien loukkausten tehokasta ja onnistunutta torjuntaa varten;

16. kehottaa sen vuoksi komissiota ehdottamaan kiireesti vuoden 2010 loppuun mennessä kattavaa lainsäädännöllistä strategiaa, jossa käsitellään immateriaalioikeuksien kaikkia näkökohtia niiden noudattamisen valvonnan tehostamiseksi;

17. pitää sisämarkkinoille suuntautuvan, jäljiteltyjen ja väärennettyjen tuotteiden huomattavan tuonnin tehokkaan torjumisen vuoksi pikaisesti välttämättömänä, että nämä tuotteet voidaan EU:n tulliasetuksen nojalla takavarikoida ja poistaa markkinoilta kaikilla EU:n ulkorajoilla riippumatta siitä, mihin maahan tuotteita ollaan tuomassa; painottaa, että tämän vuoksi on tärkeää, että yhtenäisen, kaikkialla EU:ssa aukottoman suojan takaava EU-patentti saadaan pikaisesti voimaan; painottaa edelleen, että yhteisön tavaramerkin käyttö takaa tällaisen suojan kaikkialla EU:ssa ja mahdollistaa vastaavasti tehokkaan takavarikoinnin kaikilla EU:n ulkorajoilla; katsoo erittäin tärkeäksi, ettei yhteisön tavaramerkin käyttö vaikeudu uuden vaatimuksen voimaantulon seurauksena, jonka mukaan yhteisön tavaramerkin käyttö edellyttää tehokasta käyttöä useammassa jäsenvaltiossa;

18. kehottaa Euroopan seurantakeskusta analysoimaan suurien tuoteväärennösmäärien varastointiin ja käsittelyyn liittyviä ongelmia ja yksinkertaistamaan nykyisiä sääntöjä, jotka koskevat tuoteväärennösten uudelleenkäyttöä oikeudenhaltijoiden luvalla voittoa tavoittelemattomien sosiaalialan järjestöjen tarpeisiin;

19. kannustaa komissiota, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä kehittämään tarkemmin kohdennettuja ja uuteen mediaan paremmin keskittyviä julkisia tiedotuskampanjoita mukaan lukien väärentämisen ja piratismin vastainen eurooppalainen päivä, joiden avulla annetaan kuluttajille valmiudet torjua väärennettyjä tuotteita erityisesti neuvomalla, miten väärennetyt tuotteet voi tunnistaa; korostaa, että etenkin nuoria eurooppalaisia kuluttajia on opetettava käsittämään immateriaalioikeuksien arvon ja lisättävä näiden tietoa siitä, että immateriaalioikeuksien väärinkäyttö voi aiheuttaa todellisia taloudellisia menetyksiä immateriaalioikeuksien haltijalle;

20. suhtautuu epäillen komission vakaumukseen siitä, että unionin nykyiset yksityisoikeudelliset immateriaalioikeuksien valvontatoimet ovat tehokkaita ja riittävän harmonisoituja, jotta sisämarkkinat voivat toimia moitteetta; katsoo, että eurooppalaisessa oikeudellisessa kehyksessä olisi annettava mahdollisuus ryhtyä oikeustoimiin immateriaalioikeuksien rikkojia vastaan, ja muistuttaa komissiota siitä, että väitteiden todentamiseksi tarvitaan välttämättä direktiivin 2004/48/EY soveltamista koskeva kertomus;

21. vahvistaa CE-merkinnän merkityksen väärentämisen torjumisessa; muistuttaa, että "tavarapaketissa" otetaan käyttöön valmistajia ja maahantuojia koskevia velvoitteita, joiden mukaan nämä ovat oikeudellisesti vastuussa ja voivat joutua syytteeseen CE-merkinnän väärinkäytöstä; pyytää komissiota ottamaan nämä edellytykset huomioon, kun se harkitsee uusia ehdotuksia tekijänoikeuksien suojelun oikeudellisten puitteiden lujittamiseksi;

22. pyytää parlamenttia ja yleisöä osallistumaan tiiviimmin immateriaalioikeuksien loukkauksien torjuntaan tähtäävän työn seuraaviin vaiheisiin; arvostelee tältä osin komission ja Euroopan seurantakeskuksen perustamien, sidosryhmien muodostamien työryhmien työn etenemistä koskevien tietojen puutetta; vaatii tämän vuoksi kehittämään sidosryhmien työryhmiä varten parlamentin foorumin;

23. huomauttaa, että lainvalvonta- ja tietosuojaviranomaisten, EUROPOLin ja EUROJUSTin edustajien, tutkijoiden, lakimiesten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien tulisi osallistua tiiviimmin komission työhön immateriaalioikeuksien loukkausten torjumiseksi; pyytää sen vuoksi, että kyseisten ryhmien edustajat kutsutaan mukaan sidosryhmien työryhmiin;

24. odottaa komission tiedonantoa immateriaalioikeuksien noudattamista koskevan direktiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa ja on valmis keskustelemaan mahdollisuuksista, joilla voidaan parantaa oikeudellista selkeyttä eri osapuolten kannalta;

25. vaatii ehdottamaan oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla torjua tehokkaasti ja tuloksekkaasti immateriaalioikeuksien digitaalisessa ympäristössä tapahtuvien loukkauksien kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoihin, ja kehottaa väärentämisen ja piratismin Euroopan seurantakeskusta arvioimaan vaihtoehtoisten kohtuullisten hyvitysjärjestelyiden vaikutuksia;

26. kehottaa komissiota muuttamaan immateriaalioikeuksien loukkausten torjuntaa koskevia nykyisiä sääntöjä nopeammin markkinoiden ja teknologioiden muutosten mukaisesti ottaen huomioon digitaalisen ympäristön nopean kehityksen;

27. huomauttaa, että sisämarkkinoiden kannalta suurin haaste on immateriaalioikeuksien loukkaamisen torjuminen EU:n ulkorajoilla ja kolmansissa maissa; vetoaa tämän vuoksi komissioon, jotta se loisi enemmän immateriaalioikeuksiin liittyviä neuvontapalveluja kolmansiin maihin (etenkin Intiaan ja Venäjälle), jotta eurooppalaiset yrittäjät voisivat valvoa immateriaalioikeuksiaan aktiivisemmin ja jotta kolmansissa maissa tapahtuvia immateriaalioikeuksien loukkauksia ja tällaisissa maissa valmistettujen tuoteväärennösten pääsyä sisämarkkinoille voitaisiin torjua aktiivisemmin;

28. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota laajentamaan sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja kansallisten immateriaalioikeuksia käsittelevien virastojen välistä yhteistyötä siten, että se kattaa myös immateriaalioikeuksien loukkaamisen torjumista koskevan toiminnan;

29. tunnustaa tarpeen käyttää väärennettyjen tuotteiden torjunnassa jäsenvaltioiden olemassa olevia institutionaalisia rakenteita ja vetoaa tämän vuoksi kansallisiin patenttivirastoihin ja muihin immateriaalioikeuksia käsitteleviin virastoihin, jotta nämä tarjoaisivat enemmän tukea ja koulutusta pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yleisölle;

30. panee merkille, että immateriaalioikeudet ovat yksi pk-yritysten tärkeimmistä kilpailukyvyn parantamiskeinoista; on kuitenkin huolissaan siitä, että immateriaalioikeuksien toteutumisen ilmeinen puute ja immateriaalioikeuksien hankkimisen kustannukset ja monimutkaisuus saavat pk-yritykset usein jättämään tarjotun suojelun käyttämättä; kehottaa sen vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita pohtimaan mahdollisia yhteisiä toimia, joilla autetaan pk-yrityksiä suojelemaan immateriaalioikeuksiaan; pyytää komissiota tutkimaan tällaisen aloitteen kehittämisen arvon väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta;

31. pyytää komissiota tunnistamaan pk-yritysten erityisongelmat ja -tarpeet, kehittämään kohdennettuja toimenpiteitä, joilla pk-yrityksiä autetaan torjumaan immateriaalioikeuksien loukkauksia, ja antamaan pk-yrityksille paremmat suojautumismahdollisuudet sekä EU:ssa että kolmansissa maissa;

32. vetoaa tämän vuoksi komissioon, jotta se painostaisi toimialaa kehittämään vielä lisää maksujärjestelmiä, joiden avulla eurooppalaisten kuluttajien on helpompi ostaa laillisesti tarjottua sisältöä, jotta laillinen lataaminen lisääntyy EU:ssa;

33. pyytää Euroopan seurantakeskusta analysoimaan digitaalisen sisällön laajempaa maantieteellistä lisensointia laillisen digitaalisen sisällön tarjonnan kehittämiseksi edelleen;

34. kehottaa komissiota tarkastelemaan selvityksessä, jonka tekemistä se ehdottaa, ja kertomuksissa, joita se aikoo laatia, myös tekijänoikeusmaksujen keräämistä ja asianmukaista jakamista kollektiivisten oikeuksien hallinnosta vastaavissa järjestöissä;

35. painottaa komission ja jäsenvaltioiden yhteistä vastuuta saada sisämarkkinat toimimaan myös immateriaalioikeuksien alalla etenkin siksi, että kehittäjät ja keksijät pystyvät saamaan digitaaliajan sisämarkkinoista täyden hyödyn, innovoinnin ja työllisyyden lisäämiseksi, rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi mahdollisesti vaarallisilta väärennöksiltä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Regina Bastos, Cornelis de Jong, Othmar Karas, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

  • [1]  EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

9

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mara Bizzotto, Piotr Borys, João Ferreira, Kurt Lechner, Toine Manders, Angelika Niebler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Wojciech Michał Olejniczak, Jutta Steinruck