Pranešimas - A7-0175/2010Pranešimas
A7-0175/2010

PRANEŠIMAS dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje

3.6.2010 - (2009/2178(INI))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Marielle Gallo


Procedūra : 2009/2178(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0175/2010

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje

(2009/2178(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pavadintą „Didesnė intelektinės nuosavybės teisių apsauga vidaus rinkoje“ (COM(2009)0467),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 25 d. Konkurencingumo tarybos rezoliuciją dėl išsamaus Europos kovos su prekių klastojimu ir piratavimu veiksmų plano,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)[1],

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo[2],

–   atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises[3],

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo[4],

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos[5],

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 25 d. rezoliuciją dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą[6],

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2005 m. priimtą Intelektinės nuosavybės teisių vykdymo trečiosiose šalyse strategiją ir Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pavadintą „2009 m. intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo ataskaita“,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimo,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir į tai, kad Pagrindinių teisių chartija yra teisiškai privaloma,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl kultūros pramonės Europoje,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos iniciatyvos „Small Business Act“, kuria, siekiant plataus užmojo MVĮ politikos planavimo, nustatomas principas „visų pirma galvokime apie mažuosius“,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7‑0175/2010),

A. kadangi intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimai kelia tikrą grėsmę ne tik vartotojų sveikatai ir saugai, bet ir mūsų ekonomikai ir visuomenėms,

B.  kadangi mokslo ir technikos inovacijos, patentai ir kultūros pramonė labai prisideda prie to, kad, sudarant galimybes atsirasti dideliam skaičiui įvairių darbo vietų ir kuriant naują turtą, būtų užtikrintas Europos ekonomikos konkurencingumas; kadangi reikia remti kultūros ekonomiką, pradedant nuo kūrybos ir baigiant sklaida,

C. kadangi Europos Sąjunga, būdama Pasaulio prekybos organizacijos narė, privalo laikytis Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS); kadangi pagal šį Susitarimą ES valstybės narės privalo priimti ir įgyvendinti veiksmingas kovos su bet kokiais INT pažeidimais priemones,

D. kadangi žinių perdavimas ir inovacijų sklaida Europos Sąjungoje turi tvirtas tradicijas; kadangi galimybė kuo daugiau žmonių naudotis technologijų pažanga ir kultūros produktais vis dar yra švietimo ir vystymosi politikos pagrindas,

E.  kadangi siekiant tinkamai spręsti INT įgyvendinimo vidaus rinkoje klausimą svarbu atsižvelgti ne tik į ES teritoriją, bet taip pat į padėtį prie ES išorės sienų ir trečiosiose šalyse, kad būtų užtikrintas nuostatų dėl Bendrijos kilmės turinio ir teisių į jį turėtojų apsaugos suderinamumas su nuostatomis dėl vartotojų galimybių naudotis ne Bendrijos kilmės turiniu,

F.  kadangi duomenys apie INT pažeidimų mastą prieštaringi, nepilni, nepakankami bei išsklaidyti ir kadangi bet kokiems papildomiems teisėkūros pasiūlymams būtinas objektyvus, nepriklausomas poveikio įvertinimas,

G. kadangi novatoriškumas ir kūrybingumas turi didelę pridėtinę vertę Europos ekonomikai ir kadangi atsižvelgiant į ekonomikos padėtį derėtų stengtis juos išsaugoti ir vystyti,

H. kadangi INT pažeidimai yra plataus poveikio problema, kuri turi įtakos visiems verslo sektoriams, ypač sportui ir verslui, kuriam būdingas kūrybiškumas ir novatoriškumas,

I.   kadangi dėl nuolatinių INT pažeidimų ES išnyks inovacijos,

J.   kadangi internetinių INT pažeidimų reiškinys pasiekė susirūpinimą keliantį mastą, ypač kūrybinio turinio pramonės sektoriuose, ir kadangi dar nenustatyta, ar dabartinė teisinė sistema yra pajėgi veiksmingai užtikrinti teisių turėtojų apsaugą internete ir kartu garantuoti visų interesų, įskaitant vartotojų interesus, pusiausvyrą,

K. Fa. kadangi pastangas spręsti autorių teisių pažeidimų klausimą privalo remti visuomenė, kad nekiltų pavojus, jog sumažės piliečių parama intelektinės nuosavybės teisėms,

L.  kadangi internete neteisėtai įkeliant pagal autorių teises saugomą medžiagą aiškiai pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, o tai draudžiama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) sutartimis dėl autorių teisių (angl. WCT) ir dėl atlikimų ir fonogramų (angl. WPPT), prie kurių yra prisijungusi Europos Sąjunga,

M. kadangi kūrybos sektoriuje toliau turėtų būti kuriami modeliai, leidžiantys suteikti galimybes vartotojams geriau ir pigiau naudotis kūrybiniu turiniu internete, įskaitant galimybę gauti neribotas prenumeruojamas paslaugas; kadangi plėtoti šias teisėtas paslaugas trukdo tai, kad vis daugiau turinio internete yra įkeliama neteisėtai,

N. kadangi vaizdo ir garso terpės kūrėjai, siekdami išlaikyti ir didinti produktų, kuriuos jie gali pasiūlyti visuomenei, patrauklumą, turi turėti galimybę naudotis visomis naujomis sklaidos priemonėmis; kadangi šiuo metu taikoma licencijų išdavimo sistema turi būti patobulinta, kad valstybės narės turėtų galimybę naudotis lanksčią sistema, kuri gali būti pritaikyta naujoms technologijoms,

O. kadangi, išskyrus teisės aktus, kuriuose numatytos baudžiamosios sankcijos, jau galioja Bendrijos teisės nuostatos, taikomos fizinių prekių klastojimui ir piratavimui, tačiau išlieka spragų INT internetinių pažeidimų srityje,

P.  kadangi priemonės, numatytos Direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo vidaus rinkoje, dar nebuvo įvertintos teisių apsaugos požiūriu arba jų poveikio vartotojų teisėms požiūriu,

Q. kadangi neseniai iš dalies pakeista telekomunikacijų reguliavimo sistema, numatant nuostatas dėl standartizuotų pranešimų apie viešuosius interesus, kuriuose, be kita ko, nesukeliant grėsmės duomenų apsaugai ir teisei į privatumą gali būti informuojama apie autorių teises ir jų pažeidimus, ir pabrėžiant būtinybę gerbti pagrindines teises su internetine prieiga susijusiais klausimais,

R.  kadangi reikėtų nustatyti galimybę taikant Europos teisinę sistemą imtis procesinių veiksmų prieš autorių teisių pažeidėjus, nes kovoti su INT pažeidimais taikant tarptautines sutartis nelabai galima,

S.  kadangi patentų apsauga itin svarbi siekiant efektyviai kovoti su patentų pažeidimais; kadangi dar neišspręstas vieningos ES lygmens patentų sistemos klausimas,

T.  kadangi įrodyta, jog esama INT pažeidimų ir įvairių formų organizuoto nusikalstamumo sąsajų,

U. kadangi Lisabonos sutartyje užtikrinama Europos Parlamento teisė vykdyti bendro sprendimo procedūrą prekybos srityje ir jo galimybės susipažinti su derybų dokumentais,

V. kadangi kartu su šios srities pažeidimų prevencija turėtų būti numatyta apsauga tiems vartotojams, kurie teisėtai naudojasi produktais, kurių intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos,

W. kadangi galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose nenumatyta jokių kliūčių plėtoti daugelyje teritorijų galiojančias licencijų sistemas,

X. kadangi įvairiose srityse, įskaitant teksto ir vaizdo sektorių, yra verslo modelių, priemonių ir licencijavimo sistemų, suteikiančių galimybes nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis plačiai susipažinti su įvairiausių formų ir pavidalų darbais,

1.  teigiamai vertina 2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos komunikatą, skirtą papildomoms įstatymo galios neturinčioms priemonėms; tačiau apgailestauja dėl to, kad komunikate nesvarstomas teisės aktų sistemos išbaigtumo klausimas, nesiūlant nustatyti priemones, kurios padėtų veiksmingai kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais; teigiamai vertina ES pažangą derinant kovos su klastojimu veiksmus; skatina Komisiją imtis daugiau veiksmų sveikatai ir saugai svarbiuose sektoriuose, be kita ko, vaistų sektoriuje;

2.  primena, kad kultūros srityje INT taikoma išimtis, susijusi su nekomerciniu kopijavimu asmeninėms reikmėms (angl. private copy);

3.  ragina Komisiją iki 2010 m. pabaigos skubiai pateikti išsamią INT strategiją, kurioje būtų aptarti visi INT aspektai, įskaitant jų įgyvendinimą ir puoselėjimą, ypač pabrėžiant, kad autorių teisės ne kliudo, o suteikia galimybes, taip pat padeda kūrėjams užsidirbti pragyvenimui ir platinti savo darbus;

4.  ragina Komisiją pasiūlyti išsamią INT strategiją, kuria būtų pašalintos visos kliūtys kurti bendrą rinką internetinėje aplinkoje, o INT srityje taikoma Europos teisės aktų sistema būtų suderinta su šiuolaikinėmis tendencijomis visuomenėje ir technikos raida;

5.  pabrėžia, kad imantis bet kokių INT įgyvendinimo priemonių turi būti laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, ypač jos 7 ir 8 straipsnių, ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ypač jos 6, 8 ir 10 straipsnių, be to, šios priemonės turi būti būtinos, proporcingos ir tinkamos demokratinėje visuomenėje; taip pat primena, kad Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnyje numatyta intelektinės nuosavybės apsauga;

6.  mano, kad Komisija turėtų atsižvelgti į INT aspektus visose atitinkamose politikos srityse ir teisėkūros iniciatyvose, taip pat svarstyti šiuos aspektus atliekant bet kokius poveikio vertinimus, jei pasiūlymas gali turėti įtakos intelektinės nuosavybės klausimams;

7.  mano, kad Komisija turėtų atsižvelgti į konkrečias problemas, su kuriomis intelektinės nuosavybės teisių stiprinimo srityje susiduria MVĮ, vadovaudamasi Europos iniciatyvoje „Small Business Act“ įtvirtintu principu „visų pirma galvokime apie mažuosius“, be kita ko, taikydama MVĮ nediskriminavimo principą;

8.  skirtingai nei Komisija, nėra tikras dėl to, kad galiojanti įgyvendinimo civilinės teisės priemonėmis sistema ES veiksminga ir pakankamai suderinta tiek, kiek reikia tinkamam vidaus rinkos veikimui, taip pat primena Komisijai, kad šiems teiginiams patvirtinti itin svarbi Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaita;

9.  atsižvelgdamas į teisių turėtojų patirtį kai kuriose valstybėse narėse, skirtingai nei Komisija, nėra tikras, kad galiojanti įgyvendinimo civilinės teisės priemonėmis sistema ES veiksminga ir pakankamai suderinta tiek, kiek reikia tinkamam vidaus rinkos veikimui, taip pat primena Komisijai, kad šiems teiginiams patvirtinti itin svarbi Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaita;

10. mano, kad Europos teisės sistemoje reikia sudaryti galimybę pateikti ieškinius intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjams ir primena Komisijai, kad šiems teiginiams patvirtinti itin svarbi Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaita;

11. ragina Komisiją parengti Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaitą, įskaitant vykdomų priemonių veiksmingumo įvertinimą, taip pat jos poveikio informacinės visuomenės plėtrai ir novatoriškumui įvertinimą, vadovaujantis minėtos direktyvos 18 straipsnio 1 dalimi, bei prireikus pasiūlyti pakeitimus; ragina į ataskaitą taip pat įtraukti su internetu susijusios teisės sistemos stiprinimo ir tobulinimo būdų įvertinimą;

12. ragina atsižvelgti į tai, kad esama konkrečių būdų, suteikiančių neįgaliems asmenims galimybę susipažinti su kūriniais, ir priimti priemones, reikalingas jų sklaidai skatinti;

13. nepritaria Komisijos nuomonei, kad pagrindiniai INT įgyvendinimui skirti teisės aktai jau priimti; taip pat nurodo, kad dar nepasisekė užbaigti derybų dėl baudžiamosioms sankcijoms skirtos direktyvos;

14. prašo Komisijos užtikrinti, kad priemonėmis, kuriomis siekiama vidaus rinkoje geriau taikyti intelektinės nuosavybės teises, nebūtų pažeista teisėta sąveikumo teisė, nes ji yra esminis veiksnys siekiant sveikos konkurencijos skaitmeninių kūrinių platinimo rinkoje, be kita ko, nemokamos programinės įrangos autorių ir naudotojų labui;

15. ragina Komisiją pateikti SESV 118 straipsniu paremtus tinkamus teisėkūros pasiūlymus veiksmingos ES patentų sistemos klausimui spręsti ir šiuo požiūriu pritaria 2009 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvadoms dėl sustiprintos Europos patentų sistemos, kurias vertina kaip didelę pažangą;

Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centras (toliau Stebėsenos centras)

16. pripažįsta, kad, siekiant faktais pagrįsto ir į rezultatus nukreipto politikos formavimo, svarbi išsami ir patikima informacija, taip pat duomenys apie visų rūšių INT pažeidimus;

17. teigiamai vertina Stebėsenos centro, kuris yra statistikos ir duomenų, pagrįsiančių įgyvendintinus pasiūlymus dėl veiksmingos kovos su prekių klastojimu ir INT pažeidimais internete, centralizavimo priemonė, įsteigimą; ragina Komisiją parengti ataskaitą apie tai, kaip geriausia būtų pasitelkti Europolą ir esamas muitinės institucijų bendradarbiavimo struktūras, siekiant veiksmingai kovoti su nusikalstamais INT pažeidimais;

18. nori, kad Stebėsenos centras taptų duomenų ir informacijos apie visų formų visus INT pažeidimus kaupimo ir mainų priemone, be kita ko, moksliniams duomenims apie prekių klastojimą ir INT reglamentavimą rinkti;

19. ragina Komisiją aiškiai apibrėžti užduotis, kurios bus pavestos Stebėsenos centrui, ir pabrėžia, kad Stebėsenos centro veiklos sėkmė didele dalimi priklauso nuo visų suinteresuotų subjektų, įskaitant nacionalines valdžios institucijas, teisių turėtojus, vartotojų organizacijas ir atitinkamus verslo subjektus, dalyvavimo ir bendradarbiavimo;

20. ragina Komisiją visapusiškai ir išsamiai informuoti Parlamentą ir Tarybą apie Stebėsenos centro veiklą ir teikti metines ataskaitas su Komisijos išvadomis ir pasiūlymais dėl sprendimų, kurie būtini INT teisės aktams tobulinti;

Vartotojų informuotumo didinimas

21. ragina Komisiją ir valstybes nares kartu su suinteresuotais subjektais organizuoti ES, nacionalinio ir vietos lygmenų informavimo kampaniją, skirtą informuoti apie suklastotų produktų keliamą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, taip pat apie prekių klastojimo ir INT pažeidimų internete neigiamą poveikį ekonomikai ir visuomenei; pabrėžia, jog reikia didinti suvokimą (ypač jaunų Europos vartotojų), kad būtina gerbti INT;

22. ragina visus subjektus, suinteresuotus internetinės prekybos suklastotais produktais ir INT pažeidimų klausimais, be kita ko, interneto paslaugų tiekėjus, internetinės prekybos platformas, teisių turėtojus ir vartotojų organizacijas, imtis konkrečių priemonių gyventojams įspėti ir šviesti apie autorių teisių vertę bei INT pažeidimų ir prekių klastojimo poveikį darbo vietoms ir ekonomikos augimui, pvz., trumpus, aiškiai matomus ir tinkamus šviečiamuosius ir įspėjamuosius pranešimus;

23. pabrėžia, kad reikia vykdant tikslines visuomenės informuotumo didinimo kampanijas, ypač nukreiptas prieš internetinius INT pažeidimus, auklėti jaunimą, kad jis galėtų suvokti intelektinės nuosavybės svarbą ir aiškiai nustatyti, kas teisėta, o kas neteisėta;

24. todėl ragina Komisiją skatinti verslą sukurti dar daugiau mokėjimo būdų, kad Europos vartotojams būtų lengviau įsigyti teisėtai siūlomą turinį, kad rinkmenos ES dažniau būtų atsisiunčiamos teisėtai;

Kova su internetiniais pažeidimais ir INT apsauga internete

25. pritaria Komisijai, kad geresniam INT įgyvendinimui gali būti naudingos papildomos įstatymo galios neturinčios priemonės, pvz., suinteresuotų subjektų diskusijos dėl galimų Europos skaitmeninės rinkos patobulinimų atliekant savanorišką procedūrų ir standartų suderinimą, ypač priemonės, parengtos po suinteresuotų subjektų vykdomų išsamesnių diskusijų;

26. pabrėžia, kad dėl labai sparčiai augančio neteisėto keitimosi rinkmenomis su pagal autorių teises saugomais darbais ir įrašytais atlikėjų pasirodymais Europos ekonomikai kyla vis daugiau problemų, susijusių su darbo vietų galimybėmis bei šio sektoriaus ir valstybės pajamomis;

27. apgailestauja dėl to, kad Komisija nepaminėjo ir neapsvarstė keblios internetinių INT pažeidimų problemos, kuri yra esminis šio pasaulinio reiškinio aspektas mūsų visuomenėms virstant skaitmeninėmis, o ypač pusiausvyros tarp laisvos prieigos prie interneto ir įgyvendintinų veiksmingos kovos su šia blogybe priemonių klausimo; primygtinai ragina Komisiją apsvarstyti šią problemą savo INT strategijoje;

28. pabrėžia, kad šis reiškinys plinta dėl daugelio veiksnių, o ypač dėl technikos pažangos ir teisėtos pasiūlos stokos; tačiau primena, kad šis reiškinys pažeidžia INT ir tam derėtų surasti atitinkamam sektoriui pritaikytus ir pagrindinių teisių nepažeidžiančius tinkamus skubius sprendimus;

29. pabrėžia, kad remiant ir vystant įvairių, patrauklių, pastebimų, teisėtų prekių ir paslaugų pasiūlą vartotojams galima būtų lengviau kovoti su internetinių pažeidimų reiškiniu, taip pat pripažįsta, jog veiksmingos Europos vidaus skaitmeninės rinkos stoka yra didelė kliūtis teisėtos internetinės pasiūlos plėtrai ir, jei ES nepripažins šio fakto ir nepateiks skubių pasiūlymų šiai problemai spręsti, kyla pavojus pasmerkti nesėkmei pastangas sukurti teisėtą internetinę rinką;

30. todėl prašo Komisijos paraginti šio sektoriaus atstovus pasiūlyti naujų mokėjimo būdų, kad Europos vartotojams būtų paprasčiau įsigyti teisėtai parduodamą turinį, taip užtikrinant, kad daugiau rinkmenų ES būtų atsisiunčiama teisėtai;

31. ragina priimti konkrečius teisės aktus, kuriais užtikrinama, kad privatus vartotojas, teisėtai savo asmeniniam naudojimui gavęs originalių produktų, kurių intelektinės nuosavybės teisės saugomos, kopijas, neturėtų įrodyti šių kopijų teisėtumo, tačiau įrodymus dėl galimo intelektinės nuosavybės teisių apsaugos taisyklių pažeidimo turėtų pateikti suinteresuoti asmenys;

32. pabrėžia, kad, siekiant rasti tinkamus sprendimus, visi susiję subjektai, įskaitant interneto paslaugų teikėjus, turi dalyvauti diskusijose su suinteresuotomis šalimis; kitu atveju, siekiant šioje srityje sustiprinti ES teisės sistemą pasinaudojus valstybių narių patirtimi, ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymą arba iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus, be kita ko, Direktyvą 2004/48/EB;

33. ragina Komisiją, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, plačiai apsvarstyti, kaip palengvinti verslo galimybes patekti į geografinių ribų neturinčią skaitmeninę rinką, skubiai sprendžiant daugelyje teritorijų galiojančių licencijų klausimą, kai yra pakankama vartotojų paklausa, taip pat suderintų teisės aktų autorių teisių srityje klausimą bei veiksmingos ir skaidrios teisių valdymo sistemos klausimą, nes tai prisidėtų prie dabartinio teisėtų ir vartotojų poreikius (susijusius su visur prieinama, neatidėliotina ir asmeniškai pritaikyta prieiga prie turinio) patenkinančių paslaugų augimo;

34. pabrėžia, kad licencijų išdavimo sistema turėtų būti tobulinama remiantis technologijų neutralumo principu, kad valstybės narės galėtų naudotis lanksčia, veiksminga ir skaidria bei su naujomis technologijomis suderinama sistema;

35. ragina Komisiją persvarstyti tarpvalstybinio teisių administravimo klausimą ir pakeisti dabartinę padėtį, susidariusią priėmus 2005 m. spalio 18 d. Komisijos rekomendaciją 2005/737/EB dėl kolektyvinio tarptautinio autorių teisių administravimo, dėl kurios atsirado teisinis neaiškumas, atsižvelgiant į tai, kad dėl kultūros, tradicijų ir kalbos priežasčių autorių teisės savo prigimtimi yra teritorinio pobūdžio, ir užtikrinant bendrą Europos licencijavimo sistemą, suteikiančią vartotojams galimybę gauti patį įvairiausią turinį nedarant žalos Europos vietos kūriniams;

36. be to, atkreipia dėmesį į tai, kad daugėja internetinio pramoninio šnipinėjimo atvejų ir duomenų, kurie yra pramoninė nuosavybė, ypač techninės dokumentacijos ir pradinio programų teksto, vagysčių;

37. siūlo, kad Stebėsenos centras turėtų išsamiai išnagrinėti duomenų vagysčių problemą ir pateikti pasiūlymus dėl kovos su šia problema;

38. ragina Komisiją nustatyti MVĮ konkrečias problemas ir poreikius, kad būtų galima numatyti konkrečias priemones, skirtas padėti MVĮ kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais bei sudaryti MVĮ sąlygas geriau apsisaugoti ES ir trečiosiose šalyse;

Tarptautiniai aspektai ir įtaka vidaus rinkai

39. remia Komisijos atliktus veiksmus siekiant nustatyti geriausius būdus toliau tobulinti ES muitinės veiksmų reglamentą, kuriame leidžiama sulaikyti, kaip įtariama, pažeidžiant INT pagamintas prekes ir kuris yra vienas iš Sąjungos teisės sistemos, skirtos INT įgyvendinti, ramsčių;

40. ragina Komisija vykdyti novatorišką ir glaudesnį administravimo institucijų ir įvairių suinteresuotų verslo sektorių bendradarbiavimą;

41. ragina valstybes nares ir Komisiją išplėsti Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų bendradarbiavimą, kad jis taip pat apimtų kovą su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais;

42. pripažįsta, kad kovai su suklastotomis prekėmis reikia pasitelkti valstybėse narėse esančias institucines struktūras ir todėl ragina nacionalines patentų ir kitas intelektinės nuosavybės tarnybas labiau remti ir mokyti mažas ir vidutines įmones bei visuomenę;

43. ragina Komisiją stiprinti savo bendradarbiavimą intelektinės nuosavybės klausimais su prioritetinėmis trečiosiomis šalimis ir remti nuosaikias pozicijas intelektinės nuosavybės klausimais Pasaulio prekybos organizacijos derybose dėl intelektinės nuosavybės, ypač įgyvendinant Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS);

44. ragina Komisiją užtikrinti, kad ji toliau dėtų pastangas prisidėdama prie derybų dėl daugiašalio Kovos su prekių klastojimu prekybos susitarimo (angl. ACTA), siekiant padidinti INT įgyvendinimo sistemos veiksmingumą kovojant su prekių klastojimu, visapusiškai atsižvelgiant į Parlamento poziciją, ypač į išdėstytą 2008 m. gruodžio 18 d. Parlamento rezoliucijoje dėl klastočių poveikio tarptautinei prekybai, taip pat ragina visapusiškai informuoti Parlamentą apie derybų eigą bei rezultatus ir užtikrinti, kad ACTA nuostatos jokiu būdu nepažeistų acquis communautaire INT ir pagrindinių teisių srityje;

45. pritaria tam, kad Komisija tęstų ir tobulintų dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvas, įskaitant vadinamuosius „intelektinės nuosavybės dialogus“ su trečiosiomis šalimis ir techninės pagalbos projektus;

46. pažymi, kad didžiausias iššūkis vidaus rinkai yra kova su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais prie ES išorės sienų ir trečiosiose šalyse; taigi ragina Komisiją trečiosiose šalyse (visų pirma Indijoje ir Rusijoje) įkurti daugiau intelektinės nuosavybės pagalbos tarnybų, siekiant padėti Europos verslininkams aktyviau ginti savo intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais trečiosiose šalyse ir su šiose trečiosiose šalyse pagamintų suklastotų prekių patekimu į vidaus rinką;

Organizuotas nusikalstamumas

47. pabrėžia, kad svarbu kovoti su organizuotu nusikalstamumu INT, ypač prekių klastojimo ir internetinių INT pažeidimų, srityje; taip pat atkreipia dėmesį į poreikį priimti tinkamus ES teisės aktus dėl proporcingų ir teisingų sankcijų ir remia glaudų strateginį ir praktinį visų ES suinteresuotų subjektų, ypač Europolo, nacionalinių valdžios institucijų ir privataus sektoriaus, tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

48. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

  • [1]  OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
  • [2]  OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
  • [3]  OL L 196, 2003 8 2, p. 7.
  • [4]  OL L 195, 2004 6 2, p. 16
  • [5]  OL L 111, 2009 5 5, p. 16.
  • [6]  OL L 74E, 2008 3 20, p. 526.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (19.3.2010)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje
(2009/2178(INI))

Nuomonės referentas: Paul Rübig

PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

siūlo, kad Komisija:

1.  pripažintų ypatingą intelektinės nuosavybės teisių (INT) vaidmenį naujovių ir kūrybos srityse, nes jos sukuria reikšmingą pridėtinę vertę ir užtikrina Europos ekonomikos ir jos įmonių konkurencingumą; imtųsi reikalingų veiksmų siekdama jas išlaikyti ir plėtoti Europos Sąjungos labui, visų pirma, turint mintyje augimą ir užimtumą;

2.  atsižvelgtų į tai, kad dėl technologijų plėtros sukuriamos naujos gamybos rūšys, todėl atitinkamai būtina sukurti naujus ekonominius ir prekybos modelius, kuriuos taikant būtų užtikrinama, kad teisių turėtojai sąžiningai gautų jiems priklausančias pajamas;

3.  skatintų užtikrinti, kad būtų prieinamos ES mastu išduodamos intelektinės nuosavybės teisių (INT) licencijos, ir kad pirmiausia turėtų būti atlikti išsamūs šių licencijų poveikio vertinimai, atsižvelgiant į su turiniu susijusių įmonių skirtumus;

4.  atliktų patentų poveikio mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) vertinimą, atsižvelgiant ne tik į patentų kainą, bet ir į jų kokybę, nes dėl prastos kokybės patentų gali būti didelės ir MVĮ itin nuostolingos bylinėjimosi išlaidos;

5.  apsvarstytų galimybę išduoti licencijas originalo kalba, nes tai leistų licencijos turėtojui tam tikra kalba sukurtą kūrinį šia kalba platinti ES ir tai būtų žingsnis pirmyn vidaus rinkoje taikomų INT srityje;

6.  skatintų sąveiką ir technologinį neutralumą, nes tai leistų turinį platinti nepaisant to, kokia pasirinkta technologija ar formatas, ir jį konvertuoti iš vieno formato į kitą;

7.  atsižvelgtų į tam tikrus formatus, užtikrinančius neįgaliems asmenims galimybę susipažinti su kūriniais, ir priimtų priemones, reikalingas šių formatų platinimui skatinti;

8.  išsaugotų tvirtą INT apsaugą ir sudarytų sąlygas teisėtai naudotis kūriniais, visų pirma, nekomerciniais tikslais, pvz., švietimo ir mokslo srityse, pasirenkant lengvai prieinamus, ES mastu pagal vieno langelio principą taikomus licencijų išdavimo būdus pramonės šakoms, jei to reikia, bei užtikrinant skaidrumą INT turėtojų atžvilgiu;

9.  nedelsdama sukurtų teisių valdymo sistemą, kurią taikant būtų galima užtikrinti, kad teisių turėtojai gautų sąžiningas pajamas, prieš nustatydama bet kokias veiksmingas sankcijas, kurios turėtų būti veiksmingos ir proporcingos, kad atgrasytų nuo autorių teisių pažeidimų ir užkirstų kelią dėl pažeidimų atsiradusiems teisių turėtojų nuostoliams, ir laikytųsi principo, kad, pvz., ryšio paslaugų teikėjai tėra informacijos perdavėjai ir patys nėra atsakingi už pažeidimus, kurie buvo padaryti arba kuriems buvo sudarytos sąlygos įvykti naudojantis jų paslaugomis;

10. rengdama pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su sankcijomis dėl INT pažeidimų, atsižvelgtų į svarbias klastojimo ir piratavimo pasekmes tokiose srityse kaip medicinos produktai, maisto produktai, kosmetika, automobilių dalys, technikos ir elektros įranga;

11. prireikus visapusiškai taikytų sankcijas, kurios numatytos pagal konkurencijos ir prekybos teisę, kartu pabrėžiant, kad rengiant bet kokią siūlomą priemonę turi būti gerbiamos pagrindinės teisės (teisė į informaciją, privatumą ir t. t.) ir turi būti laikomasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų;

12. patvirtintų poziciją dėl paraiškų privalomosioms bendrosioms išimtims gauti siekiant apsaugoti valstybes nares nuo kitų šalių, kurių rinkos pozicija šiuo metu yra konkurencingesnė;

13. prireikus, į poveikio vertinimą įtrauktų su INT ir žinių srautais susijusio poveikio, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios, visų pirma, įsikūrusios mažiau veiklai palankiuose regionuose, vertinimą;

14. atsižvelgdama į naujas nuostatas, kurios numatytos Lisabonos sutartyje, apsvarstytų galimybę pagal Sutartį dėl ES veikimo 225 straipsnį priimti teisėkūros iniciatyvos pranešimą ir persvarstyti Direktyvą 2001/29/EB tam, kad būtų pasiektas didesnis tikslumas užtikrinant autoriaus teisių apsaugos informacinėje visuomenėje teisinio pagrindo suderinimą ES lygmeniu;

15. pasitelkus Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centrą prisidėtų prie bendros standartinės procedūros ir kriterijų kūrimo, siekiant sudaryti sąlygas patikimiems ir palyginamiems duomenims apie klastojimo ir piratavimo įvairiuose sektoriuose paplitimą ir vertę nustatyti; užtikrintų, kad šis stebėsenos centras nebūtų naudojamas kaip priemonė privalomos teisinės galios neturintiems aktams rengti peržengiant įprastinio demokratinio sprendimų priėmimo proceso ribas;

16. pabrėžtų būtinybę surengti įtaigią žiniasklaidos ir švietimo kampaniją, siekiant padidinti visuomenės informuotumą apie neigiamą klastojimo ir piratavimo poveikį, visų pirma, turint mintyje masinį tokių prekių kaip kosmetika, higienos prekės, automobilių dalys, žaislai, medicinos produktai ir įvairi technikos ir elektros įranga, vartojimą;

17. skatintų žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo iniciatyvas, nes tai vienas iš pagrindinių kovos su piratavimu ir klastojimu būdų.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (12.4.2010)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje
(2009/2178(INI))

Nuomonės referentė: Zuzana Roithová

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pabrėžia, kad reikia nuoseklios, veiksmingos ir darnios intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistemos, kurioje būtų atsižvelgiama į vartotojų teises ir prievoles bei pagrindines laisves, būtų skatinamos inovacijos, teikiamos geresnės paskatos ir būtų remiamas teisinis aiškumas ir teisių savininkams, ir vartotojams vidaus rinkoje;

2.  mano, kad nuolatiniai intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai sumažins inovacijas ir kūrybingumą ES bei lems darbo vietų mažėjimą ES;

3.  ragina Komisiją organizuoti Europos stebėsenos centro darbą taip, kad būtų galima susidaryti išsamesnį vaizdą apie ekonominius ir socialinius intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų padarinius, taip pat jų padarinius visuomenei, įskaitant netiesioginių išlaidų, pvz., mokesčių nesurinkimo ir užimtumo ES mažėjimo, poveikį viešajam biudžetui;

4.  pabrėžia, kad, norint rasti priimtinų sprendimo būdų, kaip kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais vidaus rinkoje, reikia kaupti nepriklausomus, patikimus ir palyginamus duomenis apie įvairių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų priežastis, pasekmes, padarinius bei mastą ir apie jų poveikį vartotojams ir vidaus rinkos veikimui;

5.  džiaugiasi Komisijos iniciatyvomis, kuriomis siekiama didinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, ir ragina Komisiją ir valstybes nares pagalvoti apie ilgalaikį Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centro finansavimą (įskaitant atitinkamos infrastruktūros ir pakankamų žmogiškųjų išteklių užtikrinimą) ir valdymą; dabartinio Vidaus rinkos derinimo tarnybos biudžeto panaudojimas gali būti viena iš būsimų galimybių; pabrėžia, kad Europos Parlamentas turėtų vykdyti bet kokių Europos stebėsenos centro būsimo valdymo ir struktūros pasikeitimų priežiūrą; ragina Komisiją pasirūpinti, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų aktyviai dalyvauti Europos stebėsenos centro veikloje užtikrinant, kad joms būtų skirta pakankamai vietų patariamuosiuose ir, prireikus, kontroliuojamuosiuose centro organuose;

6.  atkreipia dėmesį į tai, koks didelis intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų poveikis vidaus rinkai, todėl ragina Komisiją prireikus peržiūrėti esamų teisės aktų veiksmingumą ir pagerinti juos atsižvelgiant į pagrindines teises, kartu išnagrinėjant galimybę nustatyti baudžiamąsias sankcijas, ypač kai kyla grėsmė žmogaus gyvybei; ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas kovai su didėjančiu suklastotų prekių kiekiu iš trečiųjų šalių ir su suklastotomis prekėmis, kurios kelia grėsmę vartotojų sveikatai; kartu taip pat turėtų būti apsvarstytos tokio didėjimo priežastys;

7.  ragina Komisiją sukurti ES sertifikavimo ženklų sistemą, kuri, viena vertus, leistų suteikti didesnę su sertifikavimo ženklais, įsteigtais ES ar valstybių narių lygmeniu, susijusių intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, parengti bendras sertifikavimo, garantijų, kokybės ir saugos ženklų taisykles ir teisinę sistemą bei numatyti papildomų veiksmingų priemonių prieš suklastotas prekes, pažeidžiančias tokius sertifikavimo ženklus; kita vertus, tokia sistema užtikrintų, kad naudojant sertifikavimo ženklus būtų pasiektas norimas saugumo lygmuo Europos vartotojams išvengiant problemų, panašių į problemas, su kuriomis susiduriama ženklinant CE ženklu;

8.  pažymi, kad ES sertifikavimo ženklų sistema turėtų užtikrinti didesnę apsaugą nei Bendrijos prekių ženklų sistema užtikrinama apsauga, ir ją turėtų administruoti Vidaus rinkos derinimo tarnyba;

9.  ragina priežiūros institucijas glaudžiau bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu ir daugiau keistis informacija bei ragina muitinės ir rinkos priežiūros institucijas glaudžiau bendradarbiauti intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo klausimais; ragina Komisiją labiau kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina reglamentus dėl rinkos priežiūros, ypač Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, ir, jei būtina, nedelsiant pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą;

10. ragina valstybes nares ir Komisiją įdiegti veiksmingą rinkos priežiūros mechanizmą, visų pirma ankstyvo įspėjimo apie suklastotas prekes sistemą, kuri leistų greitai pašalinti tokias prekes iš rinkos bet kurioje Europos Sąjungos vietoje;

11. ragina Komisiją racionalizuoti, sutvirtinti ir sustiprinti bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp Komisijos ir valstybių narių – taip pat tarp valstybių narių ir jų viduje – visais su intelektinės nuosavybės teisių apsauga susijusiais klausimais, sukuriant vieną visa apimančią, lanksčią ir veiksmingą koordinavimo sistemą; mano kad Europos Parlamentas turėtų būti reguliariai informuojamas apie šio bendradarbiavimo rezultatus;

12. ragina Komisiją plėtoti tarptautines priemones, skirtas vartotojų apsaugos priežiūros institucijų bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis (remiantis Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje 18 straipsniu), ir stiprinti vartotojų apsaugos priežiūros institucijų tarptautinį bendradarbiavimą su muitinės ir rinkos priežiūros institucijomis, kad būtų lengviau taikomos nuobaudos tarptautiniams suklastotų prekių platintojams;

13. mano, kad, atsižvelgiant į tai, jog būtina veiksmingai spręsti į vidaus rinką patenkančių didelio suklastotų prekių iš trečiųjų šalių kiekio problemą nepažeidžiant asmeninį gyvenimą reglamentuojančių Europos teisės aktų, Europos Parlamentas privalo būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais derybų dėl prekybos susitarimo dėl kovos su prekių klastojimu (angl. ACTA) etapais, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalimi; šiuo klausimu primena ankstesnius Parlamento sprendimus dėl kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, kaip pastaruoju metu nuspręsta iš dalies pakeistoje Pagrindų direktyvoje dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (2002/21/EB[1]); pastebi, kad pateikta informacija turėtų apimti visapusišką tokios sutarties sąsajos su pagrindinėmis teisėmis ir asmeninį gyvenimą reglamentuojančiais Europos teisės aktais poveikio vertinimą;

14. teigiamai vertina 2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos komunikatą dėl papildomų neteisinių priemonių; tačiau apgailestauja, kad komunikate nepateikiama pasiūlymų dėl teisės aktų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų klausimui spręsti;

15. ragina Komisiją parengti atnaujintą ES strategiją dėl intelektinės nuosavybės teisių, kurioje būtų pasiūlytos proporcingos priemonės veiksmingai ir sėkmingai kovai su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais;

16. todėl ragina Komisiją skubiai, iki 2010 m. pabaigos, pasiūlyti išsamią teisės aktų leidybos strategiją dėl visų intelektinės nuosavybės teisių aspektų, siekiant pagerinti šių teisių apsaugą;

17. mano, kad, siekiant veiksmingai kovoti su masiniu suklastotų prekių importu į vidaus rinką, skubiai turėtų būti sudarytos galimybės tokias prekes pagal ES muitinės veiksmų reglamentą konfiskuoti visuose ES išorės sienų muitinės punktuose ir išimti iš apyvartos nepriklausomai nuo to, kur prekės importuojamos; todėl pabrėžia, kad būtina įdiegti vienodo Bendrijos patento, kuris visoje Europos Sąjungoje suteikia visišką apsaugą, sistemą; taip pat pabrėžia, kad Bendrijos prekės ženklas suteikia tokią apsaugą visoje Europos Sąjungoje ir todėl suteikia teisę visuose ES išorės sienų muitinės punktuose veiksmingai konfiskuoti suklastotas prekes; todėl mano, kad būtina užtikrinti, jog, įvedus naują reikalavimą, sukuriantį sąlygas veiksmingai naudotis Bendrijos prekės ženklu keliose valstybėse narėse, nebūtų apsunkintas naudojimasis Bendrijos prekių ženklais;

18. ragina Europos stebėsenos centrą išanalizuoti problemas, susijusias su suklastotų prekių didelių kiekių saugojimu ir panaikinimu, ir supaprastinti, gavus teisių savininkų sutikimą, esamas taisykles dėl suklastotų prekių antrinio panaudojimo ne pelno organizacijų reikmėms socialiniais tikslais;

19. ragina Komisiją, valstybes nares ir suinteresuotus subjektus rengti tikslingesnes ir labiau į naujas žiniasklaidos priemones sutelktas visuomenės informavimo kampanijas (įskaitant Europos kovos su klastojimu ir piratavimu dieną), kuriomis būtų siekiama vartotojams suteikti galimybę kovoti su suklastotomis prekėmis, visų pirma mokant vartotojus, kaip atpažinti suklastotas prekes; pabrėžia, kad reikia ugdyti Europos vartotojus, ypač jaunimą, kad jie pripažintų intelektinės nuosavybės vertę ir didinti supratimą, jog piktnaudžiavimas ja gali būti intelektinės nuosavybės teisių savininkų tikros vertės praradimo priežastimi;

20. nepritaria Komisijos įsitikinimui, kad dabartinė civilinių bylų teisenos sistema ES yra veiksminga ir suderinta taip, kad užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą; mano, kad Europos teisinėje sistemoje reikia sudaryti galimybę kelti bylas intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjams ir primena Komisijai, kad pranešimas dėl Direktyvos 2004/48/EB taikymo yra labai svarbus siekiant patvirtinti tuos reikalavimus;

21. dar kartą pabrėžia Europos atitikties ženklo (CE) svarbą kovojant su klastojimu; primena, kad „Prekių pakete“ nustatytos prievolės gamintojams ir importuotojams, už kurių vykdymą jie yra teisiškai atsakingi ir todėl gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn už piktnaudžiavimą Europos atitikties ženklu; ragina Komisiją atsižvelgti į šias nuostatas, kai svarstys naujus pasiūlymus dėl teisinės sistemos stiprinimo autorių teisių pažeidimų srityje;

22. ragina aktyviau įtraukti Parlamentą ir visuomenę kuriant tolesnes kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais priemones; šiuo klausimu kritiškai vertina informacijos apie Komisijos ir Europos stebėsenos centro įsteigtų suinteresuotų subjektų darbo grupių veiklą trūkumą; todėl ragina suinteresuotų subjektų darbo grupėms sukurti parlamentinę platformą;

23. pažymi, kad teisėsaugos ir duomenų apsaugos institucijos, Europolo ir Eurojusto atstovai, mokslininkai, praktikuojančių teisininkų ir pilietinės visuomenės atstovai turėtų aktyviau dalyvauti Komisijos darbe kovojant su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais; todėl ragina kviesti šiuos atstovus į suinteresuotų subjektų darbo grupes;

24. laukia Komisijos komunikato apie INT apsaugos direktyvos perkėlimą į valstybių narių nacionalinę teisę ir yra pasirengęs aptarti teisinio aiškumo didinimo atitinkamiems subjektams galimybes;

25. ragina, kad būtų pasiūlytos atitinkamos priemonės, kuriomis būtų siekiama veiksmingai ir sėkmingai kovoti su neigiamais intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų skaitmeninėje aplinkoje padariniais vidaus rinkai, ir prašo Europos stebėsenos centro išanalizuoti alternatyvių teisingo kompensavimo sistemų poveikį;

26. ragina Komisiją, atsižvelgiant į sparčiai besikeičiančią skaitmeninę aplinką, greičiau pritaikyti esamas taisykles dėl kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais atsižvelgiant į rinkos ir technologijų pokyčius;

27. pažymi, kad didžiausias iššūkis vidaus rinkai yra kova su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais prie ES išorės sienų ir trečiosiose šalyse; šiuo klausimu ragina Komisiją trečiosiose šalyse (visų pirma Indijoje ir Rusijoje) įkurti daugiau intelektinės nuosavybės pagalbos tarnybų, siekiant padėti Europos verslininkams aktyviau ginti savo intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais trečiosiose šalyse ir su šiose trečiosiose šalyse pagamintų suklastotų prekių patekimu į vidaus rinką;

28. ragina valstybes nares ir Komisiją išplėsti Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir nacionalinių intelektinės nuosavybės įstaigų bendradarbiavimą, kad jis taip pat apimtų kovą prieš intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus;

29. pripažįsta, kad kovai su suklastotomis prekėmis reikia pasitelkti valstybėse narėse esančias institucijas ir todėl ragina nacionalines patentų ir kitas intelektinės nuosavybės įstaigas labiau remti ir mokyti mažas ir vidutines įmones bei visuomenę;

30. pažymi, kad intelektinės nuosavybės teisės yra viena svarbiausių priemonių, padedančių MVĮ didinti savo konkurencingumą; vis dėlto yra susirūpinęs, kad suvokimas, jog intelektinės nuosavybės teisių apsauga yra nepakankama ir jų užtikrinimas yra brangus ir sudėtingas, dažnai atbaido MVĮ nuo pasinaudojimo esama apsauga; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti galimus bendrus veiksmus, kaip padėti MVĮ ginti savo intelektinės nuosavybės teises; ragina Komisiją išsiaiškinti tokios iniciatyvos vykdymo per Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centrą vertę;

31. ragina Komisiją nustatyti konkrečias problemas ir MVĮ poreikius, kad būtų galima sukurti konkrečias priemones, skirtas padėti MVĮ kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais bei sudaryti MVĮ sąlygas geriau apsiginti ir ES, ir trečiosiose šalyse;

32. todėl ragina Komisiją skatinti pramonę sukurti dar daugiau atsiskaitymo būdų, kad Europos vartotojams būtų lengviau įsigyti teisėtai siūlomą turinį ir ES turinys dažniau būtų atsisiunčiamas teisėtai;

33. ragina Europos stebėsenos centrą išnagrinėti licencijų, apimančių daugelį teritorijų, administravimo skaitmeniniam turiniui klausimą, siekiant toliau plėtoti teisėtą skaitmeninio turinio pasiūlą;

34. ragina Komisiją, siūlančią atlikti tyrimus ir ketinančią rengti pranešimus, taip pat išnagrinėti už kolektyvinį teisių valdymą atsakingų organizacijų vykdomo autorių honorarų rinkimo ir teisingo paskirstymo klausimą;

35. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės narės kartu privalo užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų ir intelektinės nuosavybės teisių srityje, visų pirma tam, kad kūrėjai ir išradėjai patirtų visą vidaus rinkos naudą skaitmeninėje aplinkoje, kad būtų remiamos inovacijos ir užimtumas, kovojama su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu, o vartotojai būtų apsaugoti nuo galimai pavojingų klastočių.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Regina Bastos, Cornelis de Jong, Othmar Karas, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

  • [1]  OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

9

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Mara Bizzotto, Piotr Borys, João Ferreira, Kurt Lechner, Toine Manders, Angelika Niebler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Wojciech Michał Olejniczak, Jutta Steinruck