SPRAWOZDANIE w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym

3.6.2010 - (2009/2178 (INI))

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Marielle Gallo


Procedura : 2009/2178(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0175/2010

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym

(2009/2178 (INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 września 2009 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (COM(2009)0467),

–   uwzględniając rezolucję Rady ds. Konkurencyjności z dnia 25 września 2008 r. w sprawie europejskiego globalnego planu dotyczącego walki z podrabianiem i piractwem,

–   uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”)[1],

–   uwzględniając dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym[2],

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa[3],

–   uwzględniając dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącą praw własności intelektualnej[4],

–   uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych[5],

–   uwzględniając rezolucję z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej[6],

–   uwzględniając strategię Komisji dotyczącą egzekwowania praw własności intelektualnej w krajach trzecich z 2005 r. oraz dokument roboczy służb Komisji „Sprawozdanie z egzekwowania praw własności intelektualnej w 2009 r.”,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie,

–   uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–   uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz uwzględniając prawnie wiążący charakter karty praw podstawowych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przemysłu kulturalnego w Europie,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie programu „Small Business Act” dla Europy, określającego zasadę „Najpierw myśl na małą skalę” dla ambitnego programu politycznego dla MŚP,

–   uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0175/2010),

A. mając na uwadze, że naruszenia praw własności intelektualnej (PWI) stanowią rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, ale także dla naszej gospodarki i naszych społeczeństw,

B.  mając na uwadze, że innowacje naukowe i techniczne, patenty oraz przemysł związany z kulturą mają zdecydowany wpływ na konkurencyjność gospodarki europejskiej, zarówno ze względu na ilość i różnorodność ich zastosowań, jak i na wytwarzane bogactwo; mając na uwadze, że gospodarka oparta na tworzeniu i propagowaniu kultury powinna być wspierana,

C. mając na uwadze, że Unię Europejską, jako członka Światowej Organizacji Handlu, obowiązuje Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS); mając na uwadze, że państwa członkowskie UE są tym samym zobowiązane do przyjmowania i wdrażania skutecznych środków przeciwdziałania naruszeniom PWI,

D. mając na uwadze, że dzielenie się wiedzą i propagowanie innowacji są mocno zakorzenione w tradycjach Unii Europejskiej, zaś zapewnienie jak największego dostępu do postępów technologicznych, jak również produktów kulturalnych leży u podstaw polityki edukacyjnej i polityki na rzecz rozwoju,

E.  mając na uwadze, że w celu właściwego egzekwowania PWI na rynku wewnętrznym istotne jest uwzględnienie nie tylko obszaru UE, ale też sytuacji na granicach zewnętrznych UE i w krajach trzecich, aby pogodzić ochronę treści pochodzenia wspólnotowego i praw ich właścicieli z dostępem konsumentów do treści pozawspólnotowych,

F.  mając na uwadze, że dane dotyczące naruszeń PWI są niespójne, niekompletne, niewystarczające i rozproszone oraz że dla wszelkiego dodatkowego wniosku legislacyjnego konieczna jest obiektywna, niezależna ocena skutków;

G. mając na uwadze, że innowacje i kreatywność są istotną wartością dodaną dla gospodarki europejskiej oraz że z uwagi na uwarunkowania gospodarcze należy postępować w taki sposób, żeby je chronić i rozwijać,

H. mając na uwadze, że naruszenia PWI są problemem horyzontalnym, który dotyczy wszystkich sektorów przemysłu, w szczególności twórczych i innowacyjnych gałęzi przemysłu, jak również sportu,

I.   mając na uwadze, że ciągłe naruszenia PWI doprowadzą do zaniku innowacji w UE,

J.   mając na uwadze, że zjawisko naruszeń PWI on-line osiągnęło niepokojące rozmiary, w szczególności w sektorach twórczych, oraz że dotychczas nie ustalono, czy obowiązujące ramy prawne są wystarczające do skutecznego zapewnienia ochrony uprawnionych w internecie i jednoczesnego zagwarantowania równowagi między wszystkimi interesami, m.in. interesami konsumentów,

K. mając na uwadze, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich muszą cieszyć się poparciem społeczeństwa, aby nie zaistniało ryzyko zmniejszenia poparcia dla praw własności intelektualnej wśród obywateli,

L.  mając na uwadze, że nieuprawnione umieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim w internecie stanowi jawne naruszenie praw własności intelektualnej i jest zabronione przez traktaty Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim (WCT) i o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT), których Unia Europejska jest stroną,

M. mając na uwadze, że sektor twórczy nadal powinien opracowywać modele dające dostęp do treści twórczych on-line, umożliwiający konsumentom dokonywanie lepszych i bardziej oszczędnych wyborów, w tym dostęp do nieograniczonych usług subskrypcji; mając na uwadze, że rozwój tych usług prawnych jest hamowany przez wzrost ilości treści umieszczanych niezgodnie z prawem w internecie,

N. mając na uwadze, że aby utrzymać i zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa swoją ofertą, dostawcy mediów audiowizualnych muszą wykorzystywać wszystkie nowe środki dystrybucji; mając na uwadze, że obecne przepisy dotyczące przyznawania licencji powinny zostać ulepszone, tak aby państwa członkowskie mogły dysponować elastycznym systemem dostosowanym do nowych technologii,

O. mając na uwadze, że istnieją już ramy prawne dotyczące zjawiska podrabiania i piractwa w odniesieniu do towarów, z wyjątkiem przepisów przewidujących sankcje karne, jednak wciąż istnieją luki dotyczące naruszania PWI on-line,

P.  mając na uwadze, że środki przewidziane w dyrektywie 2004/48/WE dotyczącej przestrzegania PWI na rynku wewnętrznym nie zostały jeszcze poddane ocenie dotyczącej ochrony tych praw ani ich wpływu na prawa konsumentów,

Q. mając na uwadze, że ramy regulacyjne w zakresie telekomunikacji niedawno zostały zmienione i włączono do nich przepisy dotyczące znormalizowanych ogłoszeń interesu publicznego, które mogą odnosić się m.in. do praw autorskich i ich naruszeń bez zagrażania ochronie praw prywatności i które podkreślają konieczność przestrzegania praw podstawowych w kwestiach odnoszących się do dostępu do internetu,

R.  mając na uwadze, że europejskie ramy prawne powinny przewidywać możliwość wszczynania postępowań przeciwko osobom naruszającym prawa autorskie, gdyż traktaty międzynarodowe w niewystarczającym stopniu rozwiązują problem naruszeń PWI,

S.  mając na uwadze, że jeżeli chodzi o patenty, to ich ochrona ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania naruszeń patentów; mając na uwadze, że kwestia jednolitego systemu patentowego na szczeblu UE wciąż czeka na rozwiązanie,

T.  mając na uwadze, że dowiedziono powiązań między różnymi rodzajami przestępczości zorganizowanej i naruszeniami PWI,

U. mając na uwadze, że traktat lizboński nadaje Parlamentowi Europejskiemu rolę współdecydenta w sprawach handlowych i umożliwia mu dostęp do dokumentów negocjacyjnych,

V. mając na uwadze, że oprócz karania przestępstw należy zapewnić ochronę konsumentom, którzy zgodnie z prawem korzystają z produktów objętych prawami własności intelektualnej,

W. mając na uwadze, że w obowiązującym prawodawstwie wspólnotowym nie przewiduje się żadnych przeciwwskazań do rozwoju systemów zezwoleń wieloterytorialnych,

X. mając na uwadze, że w wielu dziedzinach, w tym w sektorze działającym w oparciu o tekst i obraz, istnieją modele i kanały biznesowe oraz mechanizmy licencjonowania umożliwiające dostęp do szerokiej gamy utworów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w wielu formach i formatach,

1.  przychylnie odnosi się do komunikatu Komisji z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uzupełniających środków nielegislacyjnych; wyraża jednak ubolewanie z powodu tego, że w komunikacie nie poruszono kwestii dopełnienia ram prawodawczych poprzez szereg inicjatyw służących skutecznemu zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej; przyjmuje z zadowoleniem postęp poczyniony w UE na rzecz ujednolicenia przepisów dotyczących walki z podrabianiem; zachęca Komisję do zwiększenia wysiłków w sektorach wrażliwych z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa, zwłaszcza sektora produkcji leków;

2.  przypomina, że w dziedzinie kultury istnieje wyjątek od PWI w postaci „kopii prywatnej”;

3.  wzywa Komisję, żeby do końca 2010 r. pilnie przedstawiła obszerną strategię na rzecz PWI, w której poruszone zostaną wszelkie aspekty PWI, m.in. ich egzekwowanie, jak również ich promowanie, a w szczególności rola praw autorskich jako szansy, a nie przeszkody, umożliwiającej twórcom zarabianie na życie i rozpowszechnianie ich utworów;

4.  wzywa Komisję, żeby zaproponowała obszerną strategię na rzecz PWI, która usunęłaby przeszkody w tworzeniu jednolitego rynku w środowisku cyfrowym oraz dostosowałaby europejskie ramy regulacyjne w zakresie PWI do obecnych tendencji w społeczeństwie, a także do rozwoju technicznego;

5.  podkreśla, że wszelkie środki przedsięwzięte w celu wzmocnienia PWI muszą być zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z art. 7 i 8, a także z europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności z art. 6, 8 i 10, oraz że muszą być niezbędne, proporcjonalne i odpowiednie w ramach demokratycznego społeczeństwa; przypomina w związku z tym, że art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje ochronę własności intelektualnej;

6.  sądzi, że Komisja powinna uwzględniać aspekty PWI we wszystkich właściwych strategiach politycznych lub inicjatywach legislacyjnych oraz rozpatrywać te aspekty w całym procesie analizy wpływu, jeżeli wniosek miałby wywoływać skutki w dziedzinie własności intelektualnej;

7.  uważa, że Komisja powinna wziąć pod uwagę konkretne problemy, których doświadczają MŚP w zakresie wzmocnienia praw własności intelektualnej zgodnie z zasadą „Najpierw myśl na małą skalę” zapisaną w programie „Small Business Act” dla Europy, poprzez stosowanie zasady niedyskryminacji wobec MŚP;

8.  nie podziela pewności Komisji, że obecne cywilnoprawne ramy egzekucyjne w UE są wystarczająco skuteczne i zharmonizowane, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, i przypomina Komisji, że sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE ma decydujące znaczenie dla potwierdzenia tych twierdzeń;

9.  ze względu na doświadczenia posiadaczy praw w niektórych państwach członkowskich nie podziela pewności Komisji co do tego, że obecne środki cywilnoprawne w UE są wystarczająco skuteczne i zharmonizowane, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, i przypomina Komisji, że sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE ma decydujące znaczenie dla potwierdzenia tych twierdzeń;

10. jest zdania, że europejskie ramy prawne powinny umożliwiać wszczynanie postępowań przeciwko osobom naruszającym prawa własności intelektualnej i przypomina Komisji, że sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE ma decydujące znaczenie dla potwierdzenia tych roszczeń;

11. wzywa Komisję, żeby sporządziła sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE, obejmujące ocenę skuteczności podjętych środków oraz analizę wpływu dyrektywy na innowacyjność i rozwój społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy, oraz by w razie potrzeby zaproponowała poprawki; zwraca się o ujęcie w sprawozdaniu analizy sposobów mających na celu wzmocnienie i ulepszenie ram prawnych regulujących internet;

12. wzięła pod uwagę istnienie szczególnych formatów umożliwiających dostęp do dzieł osobom niepełnosprawnym i przyjęła niezbędne środki na rzecz propagowania dystrybucji tych formatów;

13. nie podziela poglądu Komisji, że obowiązuje już podstawowy korpus przepisów regulujących egzekwowanie PWI; zauważa w tym względzie, że nie zakończono pomyślnie negocjacji w sprawie dyrektywy o sankcjach karnych;

14. zwraca się do Komisji Europejskiej o zadbanie, by działania mające na celu wzmocnienie stosowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym nie podważały usankcjonowanego prawa do interoperacyjności, która ma decydujący wpływ na zdrową konkurencję na rynku dystrybucji utworów cyfrowych, w szczególności w przypadku autorów i użytkowników wolnego oprogramowania;

15. wzywa Komisję, żeby w oparciu o art. 118 TFUE przedłożyła odpowiednie wnioski legislacyjne, które rozwiążą kwestię skutecznego unijnego systemu patentowego, i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zaawansowanego systemu patentowego w Europie, stanowiące znaczące pozytywne osiągnięcie;

Europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa (Obserwatorium)

16. uznaje znaczenie obszernych i rzetelnych informacji i danych na temat wszelkich rodzajów naruszeń PWI dla opracowywania strategii politycznych w oparciu o dowody i z nakierowaniem na wyniki;

17. przychylnie odnosi się do powołania Obserwatorium jako narzędzia centralizacji statystyk i danych, które posłużą za podstawę nadawania kierunku działaniom proponowanym w celu skutecznego zwalczania zjawiska podrabiania i naruszeń PWI on line; zachęca Komisję do sporządzenia sprawozdania w sprawie jak najlepszego wykorzystania Europolu i istniejących struktur współpracy między organami celnymi w tej dziedzinie w celu skutecznego zwalczania przestępczych naruszeń PWI;

18. chciałby, żeby Obserwatorium stało się narzędziem gromadzenia i wymiany danych i informacji o wszelkich formach wszystkich naruszeń PWI, w tym gromadzenia wyników badań naukowych dotyczących podrabiania i regulacji PWI;

19. zwraca się do Komisji, żeby precyzyjnie określiła przyszłe zadania Obserwatorium, oraz podkreśla, że powodzenie projektu Obserwatorium w dużej mierze zależy od zaangażowania i współpracy wszystkich działających w tej dziedzinie podmiotów, w tym władz krajowych, osób uprawnionych, organizacji konsumenckich i odpowiednich sektorów przemysłu, tak żeby zwiększyć przejrzystość i uniknąć dublowania wysiłków;

20. wzywa Komisję, żeby gruntowanie i w pełni zawiadamiała Parlament i Komisję o wynikach działalności Obserwatorium, sporządzając sprawozdania roczne, w których Komisja przedstawi wnioski i zaproponuje rozwiązania niezbędne do polepszenia prawodawstwa w zakresie PWI;

Zwiększanie świadomości konsumentów

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia we współpracy z zainteresowanymi podmiotami na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym kampanii zwiększającej świadomość zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, z jakimi wiążą się podrabiane produkty, ale również na temat wpływu podrabiania i i naruszeń PWI on line na gospodarkę i społeczeństwo; podkreśla, że konieczne jest zwiększenie wiedzy o potrzebie przestrzegania PWI, zwłaszcza wśród młodych konsumentów europejskich;

22. w sprawie naruszeń PWI i sprzedaży produktów podrabianych on-line wzywa wszystkie zaangażowane podmioty, m.in. dostawców, platformy sprzedaży on-line, osoby uprawnione i organizacje konsumentów, żeby przyjęły konkretne środki ostrzegawcze i informujące o wartości praw autorskich oraz o skutkach naruszeń PWI i podrabiania dla zatrudnienia i wzrostu, takie jak krótkie, widoczne i rzeczowe informacje ostrzegawcze i edukacyjne;

23. podkreśla, że konieczna jest edukacja młodych ludzi poprzez celowe kampanie na rzecz podnoszenia świadomości, zwłaszcza skierowane przeciw naruszeniom PWI on line, żeby mogli oni zrozumieć znaczenie własności intelektualnej i precyzyjnie ustalić, co jest legalne, a co nie;

24. wzywa zatem Komisję, aby wywarła presję na przedmiotowy sektor w celu opracowania dodatkowych mechanizmów płatności w celu ułatwienia europejskim konsumentom kupowania legalnie oferowanych treści, aby doprowadzić do wzrostu legalnego pobierania w UE;

Zaradzenie naruszeniom on line i ochrona PWI w internecie

25. zgadza się z Komisją i uznaje, że dodatkowe środki nielegislacyjne, takie jak dyskusje na temat możliwych ulepszeń cyfrowego rynku w Europie poprzez dobrowolną harmonizację procedur i standardów pośród zainteresowanych stron, mogą pomóc zwiększyć stosowanie PWI, zwłaszcza środki wynikające z gruntownej debaty zainteresowanych stron;

26. podkreśla, że ogromny wzrost przypadków nieuprawnionej wymiany plików z utworami i zarejestrowanymi wykonaniami chronionymi prawami autorskimi stanowi coraz większy problem dla europejskiej gospodarki pod względem tworzenia nowych miejsc pracy i dochodów sektora twórczego, jak i dla rządów;

27. ubolewa, że Komisja nie poruszyła ani nie przeanalizowała delikatnej problematyki naruszeń PWI on line, która stanowi istotny aspekt tego globalnego zjawiska w dobie cyfryzacji naszych społeczeństw, a w szczególności nie zajęła się kwestią równowagi między swobodnym dostępem do internetu i środkami, jakie należy zastosować w celu skutecznego zwalczania tej plagi; wzywa Komisję, żeby zajęła się tą problematyką w swojej strategii dotyczącej PWI;

28. podkreśla, że rozwój tego zjawiska umożliwiło kilka czynników, a w szczególności postęp technologiczny i brak legalnych ofert; przypomina jednak, że zjawisko to stanowi naruszenie PWI i że należy mu odpowiednio i pilnie zaradzić w zależności od danego sektora z poszanowaniem praw podstawowych;

29. podkreśla, że wsparcie dla zróżnicowanej legalnej oferty, która będzie atrakcyjna i widoczna dla konsumenta, oraz rozwój takiej oferty mogą przyczynić się do likwidacji zjawiska naruszeń on-line, i uznaje w tej kwestii, że brak funkcjonującego europejskiego wewnętrznego rynku cyfrowego stanowi istotną przeszkodę dla rozwoju legalnych ofert on-line, a UE ryzykuje zmarnotrawieniem wysiłków mających na celu rozwinięcie legalnego rynku internetowego, jeżeli nie dostrzeże tego faktu i nie przedstawi pilnych propozycji w celu zaradzenia temu problemowi;

30. w związku z tym zwraca się do Komisji, aby wywarła presję na przedmiotowy sektor w celu opracowania nowych mechanizmów płatności dla ułatwienia europejskim konsumentom kupowania legalnie oferowanych treści, co pozwoli zapewnić w UE wzrost legalnego pobierania;

31. wzywa do przyjęcia precyzyjnych przepisów, które zagwarantują, że konsument będący osobą prywatną, który na podstawie oryginalnych produktów objętych prawami własności intelektualnej stworzył na własne potrzeby kopie tych produktów, nie byłby zobowiązany do przedstawienia dowodów zgodnego z prawem kopiowania; ciężar dowodowy będzie w takim przypadku spoczywał na osobie, w której interesie leży udowodnienie ewentualnego złamania praw własności intelektualnej;

32. nalega, żeby wszystkie zaangażowane podmioty, w tym dostawcy internetu, uczestniczyli w debacie z zainteresowanymi stronami, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązania; jeżeli nie będzie to możliwe, wzywa Komisję, żeby przedstawiła wniosek legislacyjny lub zmieniła obowiązujące przepisy, w szczególności dyrektywę 2004/48/WE w celu wzmocnienia wspólnotowych ram prawnych w tej dziedzinie w oparciu o doświadczenia krajowe;

33. wzywa Komisję, żeby przy uwzględnieniu szczególnych cech każdego sektora szeroko rozważyła metody ułatwienia przemysłowi dostępu do rynku cyfrowego bez granic geograficznych, pilnie przedstawiając rozwiązania w sprawie zezwoleń wieloterytorialnych przy znacznym popycie konsumentów, braku zharmonizowanego prawodawstwa dotyczącego praw autorskich oraz skutecznego i przejrzystego systemu zarządzania prawami, mogącego uzupełnić obecny rozwój usług, które są legalne i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu konsumentów na powszechniejszy, stały i spersonalizowany dostęp do treści;

34. podkreśla, że przepisy dotyczące przyznawania licencji powinny zostać ulepszone w oparciu o technologiczną neutralność, tak aby państwa członkowskie mogły dysponować elastycznym, skutecznym i przejrzystym systemem zarządzania prawami, dostosowanym do nowych technologii;

35. wzywa Komisję, aby poddała przeglądowi kwestię transgranicznego zarządzania prawami i zmieniła obecną sytuację niepewności prawnej, będącą skutkiem zalecenia Komisji 2005/737/WE z dnia 18 października 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, uwzględniając to, że prawa autorskie z natury mają charakter terytorialny z przyczyn kulturowych, związanych z tradycją i lingwistycznych, oraz zapewniając ogólnoeuropejski system zezwoleń, umożliwiający konsumentom najszerszy możliwy wybór treści, bez obciążania kosztami lokalnego repertuaru w Europie;

36. zwraca ponadto uwagę na rosnące zjawiska internetowego szpiegostwa przemysłowego oraz kradzieży danych stanowiących własność przemysłową, w szczególności dokumentacji technicznych oraz kodów źródłowych;

37. proponuje by Obserwatorium zajęło się szczegółową diagnozą problemu kradzieży danych oraz przedstawiło swoją propozycję walki z tym problemem;

38. wzywa Komisję do określenia konkretnych problemów i potrzeb MŚP w celu opracowania określonych środków ukierunkowanych na pomoc MŚP w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej oraz na umożliwienie MŚP lepszej ochrony swoich interesów zarówno w UE, jak i w krajach trzecich;

Wymiar międzynarodowy i wpływ na rynku wewnętrznym

39. popiera podjęte przez Komisję kroki mające na celu określenie najlepszych sposobów dalszego ulepszania unijnego rozporządzenia dotyczącego działań organów celnych, które pozwala na zatrzymywanie towarów podejrzewanych o naruszenie PWI i jako takie stanowi jeden z filarów unijnych ram prawnych mających na celu egzekwowanie PWI;

40. zwraca się do Komisji, żeby rozwijała innowacyjną i wzmocnioną współpracę administracji i różnych odpowiednich gałęzi przemysłu;

41. wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozszerzenia współpracy między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i krajowymi urzędami ds. własności intelektualnej w celu uwzględnienia również zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej;

42. uznaje potrzebę wykorzystania istniejących w państwach członkowskich struktur instytucjonalnych w walce z podrabianymi towarami i w związku z tym wzywa krajowe urzędy patentowe i inne urzędy ds. własności intelektualnej do udzielania większego wsparcia i szkolenia małym i średnim przedsiębiorstwom oraz społeczeństwu;

43. wzywa Komisję, żeby nasiliła swoją współpracę z krajami trzecimi o charakterze priorytetowym w dziedzinie własności intelektualnej oraz żeby wspierała zrównoważone podejście w ramach negocjacji w sprawie własności intelektualnej w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w szczególności w ramach porozumienia w kwestii handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS);

44. wzywa Komisję, żeby zadbała, aby jej starania na rzecz dalszego prowadzenia negocjacji w sprawie wielostronnej umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), mającej na celu poprawę skuteczności systemu egzekwowania PWI przeciwko podrabianiu, były kontynuowane z pełnym uwzględnieniem stanowiska Parlamentu, wyrażonego przede wszystkim w jego rezolucji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu procederu podrabiania na handel międzynarodowy, oraz wzywa ją, żeby w pełni powiadamiała Parlament o postępach i wynikach negocjacji oraz żeby dopilnowała, by przepisy ACTA pozostawały w pełnej zgodności ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w sprawie PWI i prawami podstawowymi;

45. popiera fakt, że Komisja kontynuuje i wzmacnia inicjatywy dotyczące współpracy dwustronnej, m.in. „dialog o własności intelektualnej” z krajami trzecimi i projekty dotyczące pomocy technicznej;

46. zauważa, że największym wyzwaniem dla rynku wewnętrznego jest zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej na zewnętrznych granicach UE i w krajach trzecich; w tym względzie wzywa Komisję do stworzenia w krajach trzecich (zwłaszcza w Indiach i Rosji) większej liczby ośrodków informacji na temat własności intelektualnej w celu umożliwienia europejskim przedsiębiorcom bardziej aktywnego egzekwowania przysługujących im praw własności intelektualnej oraz zwalczania naruszeń tych praw w krajach trzecich i przeciwdziałania wprowadzaniu na rynek wewnętrzny podrabianych towarów wytwarzanych w tych krajach trzecich;

Przestępczość zorganizowana

47. podkreśla znaczenie walki z przestępczością zorganizowaną w dziedzinie PWI, w szczególności podrabiania i naruszeń PWI on line; w związku z tym zauważa, że potrzebne jest odpowiednie prawodawstwo unijne dotyczące proporcjonalnych i sprawiedliwych sankcji, oraz popiera ścisłą współpracę strategiczną i operacyjną między wszystkimi zainteresowanymi stronami w UE, w szczególności Europolem, władzami krajowymi i sektorem prywatnym, a także państwami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi;

48. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

  • [1]  Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10.
  • [3]  Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 7.
  • [4]  Dz.U. L 195 z 2.6.2004, s. 16.
  • [5]  Dz.U. L 111 z 5.5.2009, s. 16.
  • [6]  Dz.U. C 74E z 20.3.2008, s. 526.

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (19.3.2010)

dla Komisji Prawnej

w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym
(2009/2178 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paul Rübig

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Zaleca, by Komisja:

1.  uznała szczególną rolę, jaką PWI odgrywają w dziedzinie innowacji i kreatywności, które mają znaczącą wartość dodaną dla potwierdzenia konkurencyjności gospodarki europejskiej i jej przedsiębiorstw; podjęła niezbędne działania na rzecz ich utrzymania i rozwoju z korzyścią dla Unii Europejskiej, szczególnie w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia;

2.  wzięła pod uwagę fakt, że rozwój technologiczny prowadzi do powstania innych form produkcji, w związku z czym konieczne jest stworzenie nowych modeli ekonomicznych i handlowych, które muszą gwarantować właścicielom praw bardziej sprawiedliwe zyski;

3.  wspierała dostępność ważnych w całej UE licencji dotyczących praw własności intelektualnej (PWI), poddanych najpierw szczegółowej ocenie wpływu z uwzględnieniem różnic pomiędzy podmiotami sektora treści cyfrowych;

4.  zbadała wpływ patentów na MŚP, uwzględniając nie tylko koszt patentów, lecz również ich jakość, ponieważ patenty o niskiej jakości prowadzą do powstania wysokich kosztów związanych ze sporami patentowymi, które są szczególnie szkodliwe dla MŚP;

5.  uznała za krok w kierunku utworzenia wewnętrznego rynku PWI licencje oparte na języku oryginalnym, umożliwiające posiadaczowi licencji na dane dzieło w danym języku dystrybucję tego dzieła w tym języku w całej UE;

6.  propagowała interoperacyjność i technologiczną neutralność, umożliwiając dystrybucję treści niezależnie od zastosowanej technologii lub formatu, a także wymienialność treści pomiędzy poszczególnymi formatami;

7.  wzięła pod uwagę istnienie szczególnych formatów umożliwiających dostęp do dzieł osobom niepełnosprawnym i przyjęła niezbędne środki na rzecz propagowania dystrybucji tych formatów;

8.  utrzymała silną ochronę PWI, jednocześnie ułatwiając legalne wykorzystywanie dzieł, szczególnie do celów niekomercyjnych, takich jak cele edukacyjne i badawcze, poprzez stosowanie w razie potrzeby łatwo dostępnych, kompleksowych i ogólnoeuropejskich opcji w zakresie udzielania przedsiębiorstwom licencji i przejrzystość w odniesieniu do właścicieli PWI;

9.  stworzyła jak najszybciej system zarządzania prawami zapewniający właścicielom praw bardziej sprawiedliwe zyski przed wprowadzenie jakichkolwiek sankcji, które powinny być skuteczne i proporcjonalne, zniechęcających do naruszania praw autorskich i zapobiegających stratom ponoszonym przez właścicieli praw w następstwie tych naruszeń, przy jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie z którą na przykład dostawcy usług łączności pełnią tylko rolę przekaźników i tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia, do których doszło za pośrednictwem ich usług lub które te usługi ułatwiły;

10. przy tworzeniu ram prawnych sankcji nakładanych w związku z naruszeniem PWI uwzględniła poważne skutki podrabiania i piractwa w takich obszarach, jak produkty lecznicze, artykuły spożywcze, kosmetyki, części zapasowe do pojazdów, sprzęt techniczny i elektryczny;

11. w razie potrzeby korzystała w pełni z sankcji, którymi dysponuje na mocy przepisów dotyczących konkurencji i handlu, podkreślając jednocześnie, że wszelkie proponowane środki muszą być zgodne z podstawowymi prawami (prawem do informacji, prywatności itd.) oraz z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

12. zajęła stanowisko w sprawie wniosków dotyczących obowiązkowych wyłączeń grupowych w celu ochrony państw członkowskich wobec innych krajów, które zajmują obecnie bardziej konkurencyjną pozycję na rynku;

13. włączyła w razie potrzeby do wszystkich ocen skutków ocenę wpływu związaną z PWI i z przepływem wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, zwłaszcza tych z siedzibą w mniej uprzywilejowanych regionach;

14. rozważyła, w świetle nowych przepisów wprowadzonych na mocy traktatu lizbońskiego, przyjęcie sprawozdania legislacyjnego z inicjatywy własnej zgodnie z art. 225 TFUE, a także rozważyła przegląd dyrektywy 2001/29/WE celem osiągnięcia większej precyzji i zagwarantowania na poziomie UE harmonizacji ram prawnych ochrony praw autorskich w społeczeństwie informacyjnym;

15. przyczyniła się za pośrednictwem unijnego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa do opracowania wspólnych standardowych procedur i kryteriów umożliwiających przedstawianie wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących przypadków podrabiania i piractwa oraz wartości związanych z tym strat w poszczególnych sektorach; zagwarantowała, że obserwatorium nie będzie wykorzystywane jako instrument tworzenia miękkiego prawa wykraczającego poza zwykłe demokratyczne procedury decyzyjne;

16. podkreśliła konieczność przeprowadzenia wyrazistej kampanii medialnej i edukacyjnej na rzecz zwiększenia wiedzy o negatywnych skutkach podrabiania i piractwa, ze szczególnym uwzględnieniem masowej konsumpcji takich towarów, jak kosmetyki, artykuły higieniczne, części zapasowe do samochodów, zabawki, produkty lecznicze oraz różnego rodzaju sprzęt techniczny i elektryczny;

17. propagowała inicjatywy w zakresie umiejętności korzystania z mediów, która jest podstawowym środkiem zapobiegania piractwu i podrabianiu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (29.3.2010)

dla Komisji Prawnej

w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym
(2009/2178 (INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Zuzana Roithová

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla potrzebę stworzenia spójnego, wydajnego i zrównoważonego systemu ochrony praw własności intelektualnej, który uwzględniałby prawa i obowiązki użytkowników oraz podstawowe wolności, zwiększał innowacyjność, tworzył lepsze zachęty i wspierał jasność prawną zarówno dla właścicieli praw, jak i konsumentów na rynku wewnętrznym;

2.  uważa, że ciągłe naruszenia praw własności intelektualnej zmniejszą innowacyjność i kreatywność w UE oraz doprowadzą do utraty miejsc pracy w UE;

3.  wzywa Komisję do zorganizowania pracy europejskiego obserwatorium w taki sposób, aby umożliwić opracowanie bardziej kompleksowego obrazu gospodarczych, socjalnych i społecznych skutków naruszeń praw własności intelektualnej, obejmującego pośrednie koszty dla budżetu publicznego, takie jak straty podatkowe i utrata miejsc pracy w UE;

4.  podkreśla – w celu określenia odpowiednich rozwiązań z zakresu przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym – potrzebę gromadzenia niezależnych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących przyczyn, skutków, konsekwencji i zasięgu naruszeń różnych praw własności intelektualnej oraz ich skutków dla konsumentów i funkcjonowania rynku wewnętrznego;

5.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji zmierzające do poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej i wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeanalizowania długoterminowego finansowania (w tym zapewnienia dostatecznej infrastruktury i zasobów ludzkich) i zarządzania europejskim obserwatorium zajmującym się zjawiskiem podrabiania i piractwa, wszędzie tam, gdzie jedną z możliwości na przyszłość może być wykorzystanie istniejącego budżetu Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego; podkreśla, że Parlament Europejski powinien nadzorować przyszłe zmiany w zakresie zarządzania i zmiany strukturalne w europejskim obserwatorium; wzywa Komisję do dopilnowania, aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły aktywnie uczestniczyć w pracach europejskiego obserwatorium, poprzez zagwarantowanie im wystarczającej liczby miejsc w swoich organach doradczych i w miarę możliwości również nadzorczych;

6.  zwraca uwagę na poważne konsekwencje naruszania własności intelektualnej dla rynku wewnętrznego i w związku z tym wzywa Komisję do dokonania w stosownych przypadkach przeglądu skuteczności obowiązującego prawodawstwa, a w odniesieniu do praw podstawowych - do jego wzmocnienia, przy jednoczesnym zbadaniu możliwości zatwierdzenia sankcji karnych w przypadkach powodujących zagrożenie dla zdrowia ludzi; szczególną uwagę należy zwrócić na walkę ze wzrostem liczby podrabianych towarów pochodzących z krajów trzecich oraz na zwalczanie podrabianych towarów zagrażających zdrowiu konsumentów, a w tym kontekście należy również zbadać przyczyny tego wzrostu;

7.  wzywa Komisję do utworzenia systemu znaków certyfikacji UE, który z jednej strony umożliwiłby wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej w odniesieniu do znaków certyfikacji wydawanych na szczeblu europejskim lub krajowym, a także wspólne zasady i ramy prawne dla znaków certyfikacji, gwarancji, jakości i bezpieczeństwa, oraz udostępniłby dodatkowych skutecznych narzędzi walki z podrabianymi towarami, które nadużywają takich znaków certyfikacji, a z drugiej strony zagwarantowałby, że stosowanie takich znaków certyfikacji przyczyni się do osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa europejskich konsumentów, unikając problemów podobnych do tych, z jakimi boryka się oznakowanie CE;

8.  zauważa, że system znaków certyfikacji UE powinien zapewniać dodatkową ochronę, wykraczającą poza tę, którą zapewniają zbiorowe wspólnotowe znaki towarowe, i że powinien on być nadzorowany przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;

9.  wzywa organy nadzoru do ściślejszej współpracy transgranicznej i do wymiany informacji oraz do ściślejszej współpracy między organami celnymi i organami nadzoru rynku w zakresie naruszania własności intelektualnej; wzywa w tym względzie Komisję do podjęcia dodatkowych działań w celu monitorowania wdrażania przez państwa członkowskie przepisów dotyczących nadzoru rynku, zwłaszcza rozporządzenia nr 765/2008/WE, i w razie konieczności do wszczynania niezwłocznie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom;

10. wzywa państwa członkowskie i Komisję do stworzenia skutecznego mechanizmu nadzoru rynku, zwłaszcza systemu wczesnego ostrzegania w odniesieniu do podrobionych towarów, który umożliwiłby natychmiastowe wycofywanie tych towarów z rynku w całej UE;

11. wzywa Komisję do usprawnienia, skonsolidowania i wzmocnienia współpracy i wymiany informacji dotyczących wszystkich kwestii odnoszących się do egzekwowania praw własności intelektualnej między Komisją i państwami członkowskimi, jak również w państwach członkowskich, tworząc jedną wspólną elastyczną i wydajną platformę koordynacyjną; jest zdania, że Parlament Europejski powinien być regularnie informowany o wynikach tej współpracy;

12. wzywa Komisję do opracowania międzynarodowych środków mających na celu współpracę organów nadzoru ds. ochrony konsumentów z krajami trzecimi (zgodnie z art. 18 rozporządzenia w sprawie współpracy w zakresie ochrony konsumentów) oraz do zacieśnienia międzynarodowej współpracy z ich organami celnymi i organami nadzoru rynku, by ułatwić nakładanie sankcji na międzynarodowych dystrybutorów podrabianych towarów;

13.  uważa, że ze względu na konieczność skutecznego rozwiązywania problemu wprowadzania na rynek wewnętrzny dużej liczby podrabianych towarów pochodzących z krajów trzecich bez naruszania europejskiego prawodawstwa z zakresu prywatności Parlament powinien być niezwłocznie, w pełni i na wszystkich etapach informowany o negocjacjach w sprawie wielostronnej umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) zgodnie z art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu UE; przypomina w tym względzie wcześniejsze decyzje Parlamentu dotyczące przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej, jakie ostatnio określono w zmienionej ramowej dyrektywie w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (2002/21/WE[1]); zauważa, że przekazywane informacje powinny obejmować pełną ocenę skutków powiązania takiej umowy z prawami podstawowymi i europejskim prawodawstwem z zakresu prywatności;

14. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 11 września 2009 r. przewidujący uzupełniające środki pozalegislacyjne; ubolewa jednak, że komunikat ten nie zawierał wniosków prawodawczych w celu rozwiązania problemu naruszeń praw własności intelektualnej;

15. wzywa Komisję do przygotowania zaktualizowanej strategii UE dotyczącej praw własności intelektualnej, zawierającej propozycje dotyczące proporcjonalnych środków z zakresu skutecznego zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej;

16.  wzywa zatem Komisję, żeby przed końcem 2010 r. pilnie zaproponowała obszerną strategię prawodawczą, w której poruszone zostaną wszelkie aspekty praw własności intelektualnej, w celu poprawy ich egzekwowania;

17. uważa, że w odniesieniu do konieczności skutecznego postępowania z dużą ilością podrabianych towarów napływających na rynek wewnętrzny należy w trybie pilnym – na podstawie unijnego rozporządzenia dotyczącego działań organów celnych – umożliwić zatrzymywanie takich towarów i wycofywanie ich z rynku w dowolnym punkcie na zewnętrznych granicach UE, bez względu na to, gdzie zostały one wwiezione; podkreśla, że z tego powodu konieczne jest pilne wprowadzenie jednolitego patentu UE, zapewniającego ciągłą ochronę w całej UE; ponadto podkreśla, że stosowanie wspólnotowego znaku towarowego zapewnia taką ciągłą ochronę w całej UE i w związku z tym umożliwia skuteczne zatrzymywanie towarów na wszystkich zewnętrznych granicach UE; dlatego też za bardzo ważne uważa to, aby stosowanie wspólnotowych znaków handlowych nie zostało utrudnione przez wprowadzenie nowego wymogu, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy byłby zależny od jego skutecznego stosowania w kilku państwach członkowskich;

18. wzywa europejskie obserwatorium do przeprowadzenia analizy problemów wynikających z konieczności magazynowania i usuwania dużych ilości podrabianych towarów oraz do uproszczenia obowiązujących przepisów dotyczących ponownego wykorzystania podrobionych towarów za zgodą właścicieli praw na potrzeby organizacji nienastawionych na zysk i realizujących cele społeczne.

19  zachęca Komisję, państwa członkowskie i zainteresowane strony do opracowania bardziej ukierunkowanych i bardziej skoncentrowanych na nowych mediach kampanii na rzecz podnoszenia świadomości, w tym Europejskiego Dnia Walki z Podrabianiem i Piractwem, których celem byłoby nadanie konsumentom praw do walki z podrabianymi towarami, a zwłaszcza nauczenie ich, jak rozpoznawać podrabiane towary; podkreśla, że konieczne jest nauczenie, zwłaszcza młodych europejskich konsumentów, doceniania wartości własności intelektualnej oraz podnoszenie świadomości faktu, że nieuprawnione posługiwanie się własnością intelektualną może oznaczać dla właścicieli praw intelektualnych rzeczywiste straty;

20. nie podziela pewności Komisji, że obecne cywilnoprawne ramy egzekucyjne w UE są wystarczająco skuteczne i zharmonizowane, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego; jest zdania, że europejskie ramy prawne powinny umożliwiać wszczynanie postępowań przeciwko osobom naruszającym prawa własności intelektualnej i przypomina Komisji, że sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE ma decydujące znaczenie dla potwierdzenia tych roszczeń;

21. potwierdza znaczenie oznakowania CE w walce z podrabianiem; przypomina, że pakiet towarowy nakłada na producentów i importerów obowiązki, zgodnie z którymi będą oni ponosili odpowiedzialność prawną i w związku z tym można przeciwko nim wnosić oskarżenia w przypadku nadużycia oznakowania CE; wzywa Komisję do uwzględnienia tych przepisów przy rozpatrywaniu nowych wniosków mających na celu wzmocnienie ram prawnych w zakresie naruszania praw autorskich;

22. domaga się większego zaangażowania Parlamentu i społeczeństwa w pracę nad kolejnymi krokami na drodze ku przeciwdziałaniu naruszeniom praw własności intelektualnej; w tym względzie krytykuje brak informacji na temat postępów grup roboczych zainteresowanych stron, stworzonych przez Komisję i europejskie obserwatorium; wzywa zatem do stworzenia platformy parlamentarnej dla grup roboczych zainteresowanych stron;

23. zauważa, że władze odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i ochronę danych, przedstawiciele Europolu i Eurojustu, środowiska akademickie, przedstawiciele prawników i społeczeństwa obywatelskiego powinni być bardziej zaangażowani w pracę Komisji nad zwalczaniem naruszeń praw własności intelektualnej; wzywa zatem do zaproszenia tych przedstawicieli do grup roboczych zainteresowanych stron;

24. z niecierpliwością oczekuje na komunikat Komisji w sprawie transpozycji dyrektywy w sprawie egzekwowania PWI w państwach członkowskich i jest gotowy do omówienia możliwości zwiększenia jasności prawnej dla zainteresowanych stron;

25. wzywa do przedstawienia odpowiednich środków mających na celu skuteczne i udane zwalczanie negatywnych skutków naruszania własności intelektualnej w środowisku cyfrowym na rynku wewnętrznym, a także zwraca się do europejskiego obserwatorium o przeprowadzenie analizy wpływu alternatywnych systemów godziwej kompensaty;

26. wzywa Komisję, uwzględniając gwałtownie rozwijające się środowisko cyfrowe, do szybszego dostosowania obowiązujących zasad dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej do zmian rynkowych i technologicznych;

27. zauważa, że największym wyzwaniem dla rynku wewnętrznego jest zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej na zewnętrznych granicach UE i w krajach trzecich; w tym względzie wzywa Komisję do stworzenia w krajach trzecich (zwłaszcza w Indiach i Rosji) większej liczby ośrodków informacji na temat własności intelektualnej w celu umożliwienia europejskim przedsiębiorcom bardziej aktywnego egzekwowania przysługujących im praw własności intelektualnej oraz zwalczania naruszeń tych praw w krajach trzecich i przeciwdziałania wprowadzaniu na rynek wewnętrzny podrabianych towarów wytwarzanych w tych krajach trzecich;

28. wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozszerzenia współpracy między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i krajowymi urzędami ds. własności intelektualnej w celu uwzględnienia również zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej;

29. uznaje potrzebę wykorzystania istniejących w państwach członkowskich struktur instytucjonalnych w walce z podrabianymi towarami i w związku z tym wzywa krajowe urzędy patentowe i inne urzędy ds. własności intelektualnej do udzielania większego wsparcia i szkolenia małym i średnim przedsiębiorstwom oraz społeczeństwu;

30. zauważa, że prawa własności intelektualnej są jednym z najważniejszych narzędzi dostępnych MŚP w celu zwiększania ich konkurencyjności; wyraża jednak ubolewanie, że zauważalny brak egzekwowania praw własności intelektualnej w połączeniu z kosztami i złożonością ich zabezpieczania często zniechęca MŚP do korzystania z oferowanej ochrony; w związku z tym apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby rozważyły ewentualne wspólne działania w celu pomocy MŚP w ochronie przysługujących im praw własności intelektualnej; wzywa Komisję do przeanalizowania wartości stworzenia takiej inicjatywy za pośrednictwem europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa;

31. wzywa Komisję do określenia konkretnych problemów i potrzeb MŚP w celu opracowania określonych środków ukierunkowanych na pomoc MŚP w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej oraz na umożliwienie MŚP lepszej ochrony swoich interesów zarówno w UE, jak i w krajach trzecich;

32. wzywa zatem Komisję, aby wywarła presję na przedmiotowy sektor w celu opracowania dodatkowych mechanizmów płatności w celu ułatwienia europejskim konsumentom kupowania legalnie oferowanych treści, aby doprowadzić do wzrostu legalnego pobierania w UE;

33. wzywa europejskie obserwatorium do przeanalizowania kwestii wieloterytorialnych zezwoleń dla treści cyfrowych w celu dalszego rozszerzenia legalnej oferty treści cyfrowych;

34. wzywa Komisję – w kontekście proponowanego przez nią przeprowadzenia badania i sprawozdań, które zamierza sporządzić – do zbadania również zagadnienia pobierania i odpowiedniej dystrybucji tantiem autorów przez organizacje odpowiedzialne za zbiorowe zarządzanie prawami;

35. podkreśla wspólną odpowiedzialność Komisji i państw członkowskich za prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego również w obszarze praw własności intelektualnej, zwłaszcza w celu umożliwienia twórcom i wynalazcom czerpania pełnych korzyści z rynku wewnętrznego w erze cyfrowej, utrzymania innowacyjności i zatrudnienia, zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej oraz ochrony konsumentów przed potencjalnie niebezpiecznymi towarami podrobionymi;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Cornelis de Jong, Othmar Karas, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

  • [1]  Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

1.6.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

9

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mara Bizzotto, Piotr Borys, João Ferreira, Kurt Lechner, Toine Manders, Angelika Niebler

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Wojciech Michał Olejniczak, Jutta Steinruck