SPRÁVA o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu

3.6.2010 - (2009/2178(INI))

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Marielle Gallo


Postup : 2009/2178(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0175/2010

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu

(2009/2178(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z 11. septembra 2009 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (KOM(2009)0467),

–   so zreteľom na uznesenie Rady z 25. septembra 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)[1],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti[2],

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa takéto práva porušili[3],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva[4],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov[5],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. apríla 2007 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva[6],

–   so zreteľom na stratégiu Komisie na presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách z roku 2005 a na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom správa za rok 2009 o presadzovaní práv duševného vlastníctva,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2009 o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a so zreteľom na právne záväzný charakter Charty základných práv,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o kultúrnom priemysle v Európe,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. júna 2008 o iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu, ktorou sa zavádza zásada „Najskôr myslieť v malom“ pre ambicióznu politiku pre MSP,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0175/2010),

A. keďže porušovanie práv duševného vlastníctva vážne ohrozuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ale aj naše hospodárstvo a spoločnosť,

B.  keďže vedecké a technické inovácie, certifikáty a kultúrny priemysel rozhodujúcim spôsobom prispievajú ku konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, a to jednak množstvom a rozmanitosťou pracovných miest, ktoré ponúkajú, ako aj prostredníctvom bohatstva, ktoré vytvárajú; keďže treba podporovať ekonomiku kultúry od vzniku až po šírenie;

C. keďže Európska únia je ako člen Svetovej obchodnej organizácie viazaná Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS); keďže členské štáty EÚ sa týmto zaviazali k prijatiu a uplatňovaniu účinných opatrení proti všetkým porušeniam práv duševného vlastníctva,

D. keďže prístup k poznatkom a šírenie inovácií sú silnými tradíciami Európskej únie; keďže prístup širšej verejnosti k technologickým novinkám, ako aj ku kultúrnym produktom je jedným zo základov vzdelávacej a rozvojovej politiky,

E.  keďže v záujme toho, aby sa mohla riadne riešiť otázka presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu, je potrebné zohľadniť nielen územie EÚ, ale aj situáciu na vonkajších hraniciach EÚ a v tretích krajinách s cieľom zladiť ochranu obsahu pochádzajúceho zo Spoločenstva a jeho vlastníkov práv s prístupom spotrebiteľov k obsahu, ktorý nepochádza zo Spoločenstva,

F.  keďže údaje o rozsahu porušovania práv duševného vlastníctva sú nesúrodé, neúplné, nepostačujúce a rozptýlené a keďže treba, aby sa pre každý ďalší legislatívny návrh vypracovalo objektívne a nezávislé hodnotenie jeho vplyvu,

G. keďže inovácia a kreativita predstavujú pre európske hospodárstvo značnú pridanú hodnotu a keďže je vzhľadom na hospodársky kontext potrebné postupovať tak, aby sa zachovali a rozvíjali,

H. keďže porušovanie práv duševného vlastníctva je horizontálny problém, ktorý sa týka všetkých priemyselných odvetví, najmä tvorivého a inovačného priemyslu a športu,

I.   keďže pretrvávajúce porušovanie práv duševného vlastníctva povedie k oslabeniu inovácie v EÚ,

J.   keďže porušovanie práv duševného vlastníctva na internete dosiahlo znepokojujúce rozmery, najmä v priemyselných odvetviach s tvorivým obsahom, a keďže sa ešte nepreukázalo, či je súčasný právny rámec schopný zabezpečiť účinnú ochranu držiteľov práv na internete a zároveň rovnováhu medzi všetkými záujmami vrátane záujmov spotrebiteľov,

K. keďže úsilie vyriešiť porušovanie autorského práva musí mať podporu verejnosti, aby nehrozilo narušenie podpory práv duševného vlastníctva občanmi,

L.  keďže neoprávnené prenášanie materiálu chráneného autorským právom na internet je zrejmým porušovaním práv duševného vlastníctva a je zakázané v zmluvách o autorskom práve (WCT) a o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT) Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorých je Európska únia zmluvnou stranou,

M. keďže tvorivé odvetvie by malo aj naďalej vyvíjať modely umožňujúce prístup ku tvorivému obsahu na internete, ktoré ponúkajú zlepšené a nákladovo efektívne voľby pre spotrebiteľov vrátane prístupu k neobmedzeným predplatným službám; keďže rozvoj týchto právnych služieb je brzdený nárastom nezákonne prenášaného obsahu na internete,

N. keďže poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb musia mať možnosť využívať nové distribučné prostriedky, aby udržali a zvýšili príťažlivosť svojej ponuky verejnosti; keďže súčasný rámec udeľovania licencií sa musí skvalitniť, aby mali členské štáty k dispozícii pružný systém, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým technológiám,

O. keďže už existuje právny rámec Spoločenstva, ktorý rieši prípady falšovania a pirátstva fyzického tovaru, s výnimkou právnych predpisov o trestnoprávnych postihoch, ale v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v súvislosti s internetom však naďalej pretrvávajú nedostatky,

P.  keďže z hľadiska ochrany práv alebo z hľadiska jej vplyvu na práva spotrebiteľov ešte neboli preskúmané opatrenia stanovené v smernici 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu,

Q. keďže regulačný rámec v telekomunikačnej oblasti sa nedávno pozmenil a obsahuje ustanovenia pre typizované oznámenia verejného záujmu, ktoré sa okrem iného môžu zaoberať autorským právom a jeho porušovaním bez toho, aby bola ohrozená ochrana údajov a právo na súkromie, a zdôrazňuje potrebu dodržiavať základné práva v otázkach súvisiacich s prístupom na internet,

R.  keďže by sa mala v európskom právnom rámci vytvoriť možnosť zakročiť proti osobám, ktoré porušujú autorské právo, pretože medzinárodné zmluvy sú sotva schopné riešiť porušovania práv duševného vlastníctva,

S.  keďže ochrana patentov má mimoriadny význam pre účinný boj proti ich zneužívaniu; keďže ešte nebola vyriešená otázka jednotného patentového systému na úrovni EÚ,

T.  keďže existuje preukázateľné spojenie medzi rôznymi formami organizovanej kriminality a porušovaním práv duševného vlastníctva,

U. keďže Lisabonskou zmluvou sa zaručuje spolurozhodovacia právomoc Európskeho parlamentu v komerčných veciach a jeho prístup k dokumentom z rokovaní,

V. keďže je žiaduce, aby sa súčasne s potláčaním priestupkov v tejto oblasti zabezpečila aj ochrana spotrebiteľa, ktorý legálne používa produkty, na ktoré sa vzťahuje ochrana práv duševného vlastníctva,

W. keďže súčasné právne predpisy Spoločenstva nestanovujú žiadnu prekážku pre rozvoj multiteritoriálnych licenčných systémov,

X. keďže v rôznych oblastiach vrátane odvetvia, ktoré je založené na slove a obraze, existujú obchodné modely a kanály, ako aj licenčné mechanizmy, ktoré umožňujú široký prístup k dielam v mnohých formách a formátoch, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni,

1.  pozitívne hodnotí oznámenie Komisie z 11. septembra 2009, ktorého cieľom je pripraviť doplňujúceho nelegislatívne opatrenia; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že toto oznámenie sa nezaoberá dokončením právneho rámca prostredníctvom série iniciatív, ktoré by boli zamerané na účinný boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva; vyjadruje potešenie z pokroku dosiahnutého v rámci EÚ pri zlaďovaní boja proti falšovaniu tovaru; povzbudzuje Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblastiach, ktoré sa týkajú zdravotníctva a bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o liečivá;

2.  pripomína, že v kultúrnej oblasti existuje výnimka z uplatňovania práv duševného vlastníctva: „súkromná kópia“;

3.  vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2010 urýchlene predložila komplexnú stratégiu pre práva duševného vlastníctva, ktorá bude zahŕňať všetky aspekty práv duševného vlastníctva vrátane ich presadzovania a podpory, najmä úlohy autorských práv, ktoré vytvárajú možnosti a nie prekážky, čím pomáhajú tvorcom zarábať si na živobytie a šíriť vlastné diela;

4.  vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexnú stratégiu pre práva duševného vlastníctva, ktorá odstráni prekážky vo vytvorení jednotného trhu v elektronickom prostredí a prispôsobí európsky legislatívny rámec v oblasti práv duševného vlastníctva súčasným trendom v spoločnosti, ako aj technickému vývoju;

5.  zdôrazňuje, že akékoľvek opatrenia prijaté na presadzovanie práv duševného vlastníctva musia dodržiavať Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 7 a 8, a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä články 6, 8 a 10, a musia byť nevyhnutné, proporčné a primerané v rámci demokratickej spoločnosti; v tejto súvislosti pripomína, že v článku 17 Charty základných práv EÚ sa stanovuje ochrana duševného vlastníctva;

6.  domnieva sa, že Komisia by mala zohľadniť aspekty práv duševného vlastníctva vo všetkých príslušných politikách alebo legislatívnych iniciatívach a že tieto aspekty by sa mali skúmať v rámci analýzy vplyvu vždy, keď by mal mať návrh dôsledky v oblasti duševného vlastníctva;

7.  domnieva sa, že Komisia by mala vziať do úvahy špecifické problémy, s ktorými sa stretávajú MSP v oblasti posilňovania práv duševného vlastníctva, súvisiace so zásadou „Najskôr myslieť v malom“, ktorá sa zaviedla v iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu, a to najmä prostredníctvom uplatňovania zásady nediskriminácie MSP;

8.  nezdieľa presvedčenie Komisie, že súčasný rámec na presadzovanie občianskeho práva v EÚ je pre riadne fungovanie vnútorného trhu dostatočne účinný a harmonizovaný a pripomína Komisii, že správa o uplatňovaní smernice 2004/48/ES je pre potvrdenie týchto tvrdení kľúčová;

9.  na základe skúseností oprávnených osôb v niektorých členských štátoch nesúhlasí s Komisiou v tom, že súčasný rámec na presadzovanie občianskeho práva v EÚ je pre riadne fungovanie vnútorného trhu dostatočne účinný a harmonizovaný, a pripomína Komisii, že správa o uplatňovaní smernice 2004/48/ES je pre potvrdenie týchto tvrdení kľúčová;

10. zastáva názor, že možnosť viesť konanie proti porušovaniu práv duševného vlastníctva by mala byť zakotvená v európskom právnom rámci, a pripomína Komisii, že správa o uplatňovaní smernice 2004/48/ES je nevyhnutná na potvrdenie týchto požiadaviek;

11. vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o uplatňovaní smernice 2004/48/ES, ktorá bude zahŕňať hodnotenie účinnosti prijatých opatrení, ako aj hodnotenie jej vplyvu na inováciu a rozvoj informačnej spoločnosti v súlade s článkom 18 ods. 1 tejto smernice, a aby v prípade potreby predložila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy; žiada, aby táto správa obsahovala aj hodnotenie možností posilnenia a aktualizácie právneho rámca v súvislosti s využívaním internetu;

12. zobrala do úvahy existenciu osobitných formátov, ktoré diela sprístupňujú osobám s postihnutím, a prijala nevyhnutné opatrenia na podporu ich distribúcie;

13. nezdieľa názor Komisie, že hlavná časť zákonov týkajúcich sa presadzovania práv duševného vlastníctva je už schválená; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rokovania o smernici o trestnoprávnych postihoch neboli úspešne ukončené;

14. žiada Európsku komisiu, aby zabezpečila, že opatrenia na posilnenie uplatňovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu nenarúšajú zákonné právo na interoperabilitu, keďže táto je zásadná pre zdravú konkurenciu na trhu s digitálnymi dielami, najmä pokiaľ ide o používateľov voľne dostupných softvérov;

15. vyzýva Komisiu, aby na základe článku 118 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vypracovala vhodné legislatívne návrhy, ktoré sa budú týkať účinného patentového systému EÚ, a v tejto súvislosti víta závery Rady zo 4. decembra 2009 o posilnenom patentovom systéme v Európe ako dôležitý pozitívny vývoj;

Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva (stredisko)

16. uznáva význam komplexných a spoľahlivých informácií a údajov o všetkých druhoch porušovania práv duševného vlastníctva pre tvorbu politík vychádzajúcich z vedeckých poznatkov a zameraných na výsledky;

17. pozitívne hodnotí vytvorenie strediska ako nástroja na sústreďovanie štatistík a údajov, ktoré budú slúžiť ako základ pre navrhovanie opatrení, ktoré sa majú prijať v záujme účinného boja proti falšovaniu a porušovania práv duševného vlastníctva na internete; nalieha na Komisiu, aby vypracovala správu o tom, ako najlepšie využiť Europol a existujúce štruktúry na spoluprácu medzi colnými orgánmi v záujme účinného boja proti trestnému činu porušovania práv duševného vlastníctva;

18. vyjadruje želanie, aby sa stredisko stalo nástrojom na zber a výmenu údajov a informácií o všetkých druhoch porušovania práv duševného vlastníctva vrátane zhrnutia vedeckého výskumu o falšovaní a regulácii práv duševného vlastníctva;

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila úlohy, ktorými sa stredisko poverí a zdôrazňuje, že úspech tohto strediska v značnej miere závisí od zapojenia sa a spolupráce všetkých subjektov vrátane vnútroštátnych orgánov, oprávnených osôb, organizácií spotrebiteľov a príslušných priemyselných odvetví v záujme toho, aby sa zvýšila transparentnosť a aby nedochádzalo k duplicite úsilia;

20. vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Rade poskytovala úplné a komplexné informácie o výsledkoch činnosti strediska prostredníctvom výročných správ, v ktorých Komisia predloží závery a navrhne riešenia potrebné na zlepšenie právnych predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva;

Zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spojení so zainteresovanými stranami usporiadali informačnú kampaň o rizikách, ktoré predstavujú falšované výrobky pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ale aj o negatívnom vplyve falšovania a porušovania práv duševného vlastníctva na internete na hospodárstvo a spoločnosť na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje potrebu zvýšiť informovanosť, a to najmä mladých európskych spotrebiteľov, o potrebe dodržiavať práva duševného vlastníctva;

22. pokiaľ ide o porušovanie práv duševného vlastníctva na internete a internetový predaj falšovaných výrobkov, vyzýva všetky zainteresované strany vrátane poskytovateľov prístupu na internet, prevádzkovateľov internetových obchodov, oprávnených osôb a organizácií spotrebiteľov, aby prijali konkrétne opatrenia na varovanie a vzdelávanie ľudí o hodnote autorského práva a vplyve porušovania práv duševného vlastníctva a falšovania na pracovné miesta a rast, ako sú napríklad krátke, viditeľné a zrozumiteľné upozornenia poučného charakteru;

23. zdôrazňuje, že je potrebné prostredníctvom cielených informačných kampaní zameraných najmä na porušovanie práv duševného vlastníctva na internete vzdelávať mladých ľudí, aby rozumeli významu duševného vlastníctva a vedeli jasne rozpoznať, čo je zákonné a čo nie;

24. vyzýva preto Komisiu, aby vyvinula tlak na priemysel, aby vytvoril ešte viac platobných prostriedkov s cieľom uľahčiť spotrebiteľom v Európe kúpu legálne ponúkaného obsahu, a tak zvýšiť legálne sťahovanie dát v EÚ;

Riešenie otázok porušovania práv duševného vlastníctva a ochrana práv duševného vlastníctva na internete

25. súhlasí s Komisiou a uznáva, že nelegislatívne doplňujúce opatrenia, ako napríklad diskusie o možných zlepšeniach na digitálnom trhu v Európe prostredníctvom dobrovoľnej harmonizácie postupov a noriem medzi zainteresovanými stranami, môžu byť užitočné na posilnenie uplatňovania práv duševného vlastníctva, najmä opatrenia vyplývajúce z prehĺbeného dialógu medzi zainteresovanými stranami;

26. zdôrazňuje, že obrovský nárast nepovoleného spoločného využívania súborov s dielami podliehajúcimi autorskému právu a nahratými vystúpeniami predstavuje pre európske hospodárstvo čoraz väčší problém, pokiaľ ide o pracovné príležitosti a zisky pre priemysel, ako aj pre vládu;

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nespomenula citlivú problematiku porušovania práv duševného vlastníctva na internete, ktorá je v dobe digitalizácie našich spoločností hlavným aspektom tohto globálneho javu, ani sa ňou nezaoberala, a nespomenula najmä otázku rovnováhy medzi voľným prístupom k internetu a opatreniami, ktoré sa musia prijať na účinný boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na internete; naliehavo žiada, aby sa Komisia zaoberala touto problematikou vo svojej stratégii pre práva duševného vlastníctva;

28. zdôrazňuje, že rozšírenie tohto javu umožnilo niekoľko činiteľov, najmä rozvoj technológií a nedostatok zákonných ponúk; pripomína však, že tento jav predstavuje porušenie práv duševného vlastníctva a je potrebné ho vhodným spôsobom a naliehavo riešiť v závislosti od príslušných odvetví a v súlade so základnými právami;

29. zdôrazňuje, že podpora a rozšírenie rozmanitej, príťažlivej a viditeľnej zákonnej ponuky pre spotrebiteľov môže prispieť k riešeniu porušovania práv na internete a v tejto súvislosti uznáva, že nedostatočné fungovanie vnútorného európskeho digitálneho trhu je významnou prekážkou v rozvoji zákonných ponúk na internete a že EÚ riskuje, že úsilie o rozvoj zákonného internetového trhu odsúdi na neúspech, ak túto skutočnosť neuzná a urýchlene nevypracuje návrhy na riešenie tohto problému;

30. žiada preto Komisiu, aby vyvíjala tlak na priemysel, aby navrhol nové možnosti platenia v záujme uľahčenia nákupu zákonne ponúkaného obsahu európskym spotrebiteľom, a tým zabezpečila zvýšenie zákonného preberania súborov v EÚ;

31. žiada, aby sa prijali konkrétne právne predpisy, ktoré zabezpečia, aby súkromný spotrebiteľ, ktorý na vlastné súkromné použitie legálne získal kópie originálnych produktov, na ktoré sa vzťahuje ochrana práv duševného vlastníctva, nebol povinný preukázať legitimitu takýchto kópií; takéto dokazovanie náleží osobám, ktoré by mali záujem dokázať prípadné porušenie predpisov týkajúcich sa ochrany práv duševného vlastníctva;

32. žiada, aby sa na dialógu so zainteresovanými stranami zúčastnili všetky subjekty vrátane poskytovateľov prístupu na internet v záujme toho, aby sa našli vhodné riešenia; ak sa to nepodarí, vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh alebo aby zmenila platné právne predpisy, najmä smernicu 2004/48/ES, s cieľom posilniť právny rámec Spoločenstva v tejto oblasti, a aby sa pritom inšpirovala skúsenosťami členských štátov;

33. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila konkrétne charakteristiky každého sektora a vo všeobecnosti pouvažovala o spôsoboch uľahčenia prístupu priemyselných odvetví na digitálny trh bez zemepisných obmedzení tým, že bude urýchlene riešiť otázku multiteritoriálnych licencií tam, kde existuje silný dopyt zo strany spotrebiteľov, a nedostatočne harmonizovaných právnych predpisov, ako aj otázku účinného a transparentného systému spravovania práv, ktorý by doplnil jestvujúci nárast objemu služieb, ktoré sú zákonné a zodpovedajú dopytu spotrebiteľov po univerzálnejšom, rýchlom a prispôsobenom prístupe k obsahu;

34. zdôrazňuje, že by bolo potrebné zlepšiť rámec na udeľovanie licencií na základe technologickej neutrality tak, aby mali členské štáty k dispozícii pružný, účinný a transparentný systém spravovania práv, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým technológiám;

35. vyzýva Komisiu, aby preskúmala otázku cezhraničnej správy práv a zmenila súčasnú situáciu právnej neistoty, ktorá sa vytvorila odporúčaním Komisie 2005/737/ES z 18. októbra 2005 o kolektívnej cezhraničnej správe autorských práv, pričom by zohľadnila skutočnosť, že autorské právo je vo svojej podstate teritoriálne z kultúrnych, tradičných a jazykových dôvodov, a zabezpečila celoeurópsky licenčný systém, ktorý by poskytoval spotrebiteľom prístup k čo najširšiemu výberu obsahu a nie na úkor európskeho miestneho repertoáru;

36. upozorňuje okrem iného na nárast prejavov internetovej priemyselnej špionáže a odcudzovania údajov, ktoré sú priemyselným vlastníctvom, najmä technických dokumentácií a zdrojových kódov;

37. navrhuje, aby sa stredisko podrobne zaoberalo príčinou problému krádeže údajov a predložilo svoj návrh na boj proti tomuto problému;

38. vyzýva Komisiu, aby určila konkrétne problémy a potreby malých a stredných podnikov s cieľom vytvoriť osobitné opatrenia, ktoré im pomôžu v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, a umožnia im lepšie sa chrániť v EÚ aj v tretích krajinách;

Medzinárodný rozmer a vplyv na vnútorný trh

39. podporuje kroky, ktoré podnikla Komisia s cieľom zistiť najúčinnejšie spôsoby ďalšieho zlepšenia colného nariadenia EÚ, na základe ktorého je možné zadržať tovar, pri ktorom existuje podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva a ktoré je ako také jedným z pilierov právneho rámca Únie pre presadzovanie práv duševného vlastníctva;

40. vyzýva Komisiu, aby rozvíjala inovatívnu a posilnenú spoluprácu medzi administratívou a jednotlivými priemyselnými odvetviami, ktorých sa táto problematika týka;

41. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby rozšírili spoluprácu medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a vnútroštátnymi úradmi duševného vlastníctva tak, aby zahŕňala aj boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva;

42. uznáva potrebu využitia existujúcich inštitucionálnych štruktúr v členských štátoch v boji proti falšovanému tovaru, a preto vyzýva vnútroštátne patentové úrady a iné úrady priemyselného vlastníctva, aby malým a stredným podnikom a verejnosti poskytli väčšiu podporu a odbornú prípravu;

43. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju spoluprácu s prioritnými tretími krajinami v oblasti duševného vlastníctva a aby podporovala vyvážený prístup v rámci rokovaní o duševnom vlastníctve vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva a najmä v rámci dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS);

44. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že jej úsilie o ďalší pokrok v rokovaniach o mnohostrannej obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) s cieľom zlepšiť účinnosť systému presadzovania práv duševného vlastníctva v boji proti ich porušovaniu bude nepretržité, a aby sa plne zohľadnila pozícia Parlamentu, najmä ako bola vyjadrená v jeho uznesení z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný obchod, a vyzýva ju, aby v plnom rozsahu informovala Parlament o pokroku a výsledku rokovaní;

45. podporuje Komisiu v ďalšom posilňovaní a rozširovaní iniciatív týkajúcich sa bilaterálnej spolupráce vrátane dialógu o duševných právach s tretími krajinami a o projektoch technickej pomoci;

46. konštatuje, že najväčším problémom pre vnútorný trh je boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na vonkajších hraniciach EÚ a v tretích krajinách; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila viac asistenčných služieb duševného vlastníctva v tretích krajinách (najmä v Indii a Rusku) s cieľom pomôcť európskym podnikateľom aktívnejšie presadzovať svoje práva duševného vlastníctva a bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v tretích krajinách, ako aj proti vstupu falšovaného tovaru vyrobeného v tretích krajinách na vnútorný trh;

Organizovaná trestná činnosť

47. zdôrazňuje význam boja proti organizovanej trestnej činnosti v oblasti práv duševného vlastníctva, najmä proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na internete; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sú potrebné vhodné právne predpisy EÚ o primeraných a spravodlivých postihoch, a podporuje úzku strategickú a operačnú spoluprácu medzi zainteresovanými stranami v EÚ, najmä s Europolom, vnútroštátnymi orgánmi a súkromným sektorom, ako aj so štátmi mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami;

48. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a parlamentom a vládam členských štátov.

  • [1]  Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s.1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 167, 22.6.2001, s. 10.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16.
  • [6]  Ú. v. EÚ C 74E, 20.3.2008, s. 526.

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (19.3.2010)

pre Výbor pre právne veci

k presadzovaniu práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu
(2009/2178(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Paul Rübig

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Odporúča, aby Komisia:

1.  uznala osobitnú úlohu práv duševného vlastníctva z hľadiska inovácie a kreativity, ktoré veľkou mierou prispievajú k potvrdzovaniu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a podnikov; prijala nevyhnutné opatrenia na ich zachovanie a rozvíjanie v prospech Európskej únie, najmä pokiaľ ide o rast a zamestnanosť;

2.  zohľadnila skutočnosť, že technologický vývoj vytvára ďalšie formy výroby, a preto je nevyhnutné vyvíjať nové hospodárske a obchodné modely, ktoré musia držiteľom vlastníckych práv zaručiť spravodlivejšie výnosy;

3.  podporovala dostupnosť celoeurópskych licencií pre práva duševného vlastníctva, ktoré boli najskôr podrobené dôkladnému hodnoteniu vplyvu zohľadňujúcemu rozdiely medzi priemyselnými odvetviami obsahu;

4.  preštudovala vplyv patentov na MSP a zároveň zohľadnila nielen náklady spojené s patentmi, ale aj ich kvalitu, pretože nekvalitné patenty vedú k vysokým nákladom na súdne spory vo veci patentov, ktoré poškodzujú najmä MSP;

5.  ako krok smerom k vnútornému trhu s právami duševného vlastníctva zohľadnila licencie v pôvodnom jazyku, ktoré umožnia držiteľovi licencie na dielo v jednom jazyku šírenie tohto diela v danom jazyku v celej EÚ;

6.  podporovala interoperabilitu a technologickú neutralitu tak, aby obsah bol distribuovaný bez ohľadu na použitú technológiu alebo formát a aby bola umožnená konvertibilita obsahov medzi formátmi;

7.  zobrala do úvahy existenciu osobitných formátov, ktoré diela sprístupňujú osobám s postihnutím, a prijala nevyhnutné opatrenia na podporu ich distribúcie;

8.  zachovala silnú ochranu práv duševného vlastníctva a zároveň napomohla legálne používanie diel, najmä na neobchodné účely ako vzdelávanie a výskum, pomocou ľahko dostupných celoeurópskych licenčných možností na princípe jedného kontaktného miesta pre odvetvia, v ktorých je to potrebné, pričom je potrebné, aby podporila transparentnosť, pokiaľ ide o držiteľov práv duševného vlastníctva;

9.  bezodkladne vypracovala systém správy práv, ktorý držiteľom vlastníckych práv zaručí spravodlivejšie výnosy, a to ešte pred zvážením akýchkoľvek sankcií– ktoré by mali byť účinné a primerané –, s cieľom zabrániť porušovaniu autorských práv a predchádzať stratám spôsobeným držiteľom vlastníckych práv, a aby zároveň podporila zásadu, že napríklad poskytovatelia komunikačných služieb sú len obyčajnými sprostredkovateľmi, a preto nenesú zodpovednosť za porušenie, ktoré je spôsobené alebo uľahčené ich službami;

10. pri vypracúvaní legislatívneho rámca týkajúceho sa sankcií ukladaných v prípade porušovania práv duševného vlastníctva zohľadnila veľký dosah falšovania a pirátstva v oblastiach, ako sú liečivé výrobky, potraviny, kozmetika, náhradné diely vozidiel a technické a elektrické zariadenia;

11. v relevantných prípadoch v plnej miere využila sankcie, ktoré má k dispozícii podľa práva hospodárskej súťaže a obchodného práva, pričom zdôrazňuje, že akékoľvek navrhované opatrenie musí rešpektovať základné práva a byť v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

12. prijala pozíciu k žiadostiam o povinné skupinové výnimky s cieľom chrániť členské štáty pred inými krajinami, ktoré majú v súčasnosti na trhu konkurencieschopnejšie postavenie;

13. do všetkých hodnotení vplyvu zahrnula v prípade potreby hodnotenie vplyvu z hľadiska práv duševného vlastníctva a toku vedomostí, a to najmä s ohľadom na MSP, predovšetkým na tie, ktoré sa nachádzajú v znevýhodnených regiónoch;

14. v súvislosti s novými ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou zvážila prijatie legislatívnej iniciatívnej správy podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a aby zvážila prehodnotenie smernice 2001/29/ES s cieľom dosiahnuť väčšiu presnosť, aby sa na úrovni EÚ zabezpečila harmonizácia právneho rámca na ochranu autorského práva v informačnej spoločnosti;

15. prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva prispela k vypracovaniu spoločných štandardných postupov a kritérií na umožnenie vypracovania spoľahlivých a porovnateľných údajov o prípadoch a výške škôd spôsobených falšovaním a pirátstvom vo všetkých odvetviach; zabezpečila, aby sa stredisko nevyužívalo ako nástroj na tvorbu tzv. nezáväzných právnych predpisov mimo bežných demokratických rozhodovacích procesov;

16. zdôrazňuje, že treba uskutočniť rozhodnú mediálnu a vzdelávaciu kampaň na zvýšenie informovanosti o negatívnych účinkoch falšovania a pirátstva, najmä s prihliadnutím na masovú spotrebu tovaru ako kozmetika, hygienické výrobky, náhradné diely vozidiel, hračky, liečivé výrobky a rôzne druhy technických a elektrických zariadení;

17. podporovala iniciatívy zamerané na mediálnu gramotnosť ako základný prostriedok boja proti pirátstvu a falšovaniu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (12.4.2010)

pre Výbor pre právne veci

k presadzovaniu práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu
(2009/2178(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Zuzana Roithová

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  kladie dôraz na potrebu konzistentného, účinného a vyváženého systému ochrany práv duševného vlastníctva, ktorý zohľadňuje práva a povinnosti používateľov a základné slobody, posilňuje inovácie, vytvára lepšie stimuly a podporuje právnu zrozumiteľnosť pre držiteľov práv aj spotrebiteľov na vnútornom trhu;

2.  domnieva sa, že neustále porušovanie práv duševného vlastníctva zníži úroveň inovácií a kreativity v EÚ a povedie k stratám pracovných miest v EÚ;

3.  vyzýva Komisiu, aby riadila prácu Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva spôsobom, ktorý umožňuje vytvárať ucelenejší pohľad na ekonomické, sociálne a spoločenské dôsledky porušovania práv duševného vlastníctva vrátane nepriamych nákladov na verejný rozpočet, ako sú daňové straty a strata zamestnania v EÚ;

4.  zdôrazňuje, že s cieľom nájsť vhodné riešenia na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu je potrebné zhromažďovať nezávislé, spoľahlivé a porovnateľné údaje o príčinách, účinkoch, dôsledkoch a rozsahu porušení rôznych práv duševného vlastníctva a ich vplyve na spotrebiteľa a fungovanie vnútorného trhu;

5.  víta iniciatívy Komisie na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali dlhodobým financovaním (vrátane zabezpečenia dostatočnej infraštruktúry a ľudských zdrojov) a riadením Európskeho strediska, pričom by jednou z budúcich možností mohlo byť využitie súčasných rozpočtových prostriedkov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu; zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal dohliadať na budúce riadenie a štrukturálne zmeny Európskeho strediska; vyzýva Komisiu, aby dohliadla na aktívnu účasť malých a stredných podnikov na činnosti Európskeho strediska, a to tým, že im zaručí dostatok voľných miest v jeho poradných prípadne kontrolných orgánoch,

6.  upozorňuje na závažné dôsledky porušovania práva duševného vlastníctva pre vnútorný trh a vyzýva preto Komisiu, aby v náležitých prípadoch preskúmala účinnosť existujúcich právnych predpisov a posilnila ich s ohľadom na základné práva, a aby zároveň zvážila možnosť zavedenia trestných sankcií v prípadoch, keď vznikne nebezpečenstvo ohrozenia ľudského života; osobitná pozornosť by sa pritom mala venovať boju proti zvyšovaniu objemu falšovaného tovaru z tretích štátov a proti falšovanému tovaru, ktorý ohrozuje zdravie spotrebiteľov, pričom by sa mali na zreteľ brať aj príčiny takéhoto zvýšenia;

7.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém certifikačných známok EÚ, ktorý by známkam udeľovaným na európskej či vnútroštátnej úrovni na jednej strane zabezpečil vysoký stupeň ochrany práv duševného vlastníctva, vytvoril by spoločné pravidlá a právny rámec pre certifikáciu, záruky, označenia bezpečnosti a kvality a poskytol by ďalšie účinné nástroje na boj proti falšovanému tovaru, ktorý zneužíva certifikačné známky, a na druhej strane by zabezpečil, že používanie certifikačných známok dosiahne požadovanú úroveň ochrany európskych spotrebiteľov tak, že sa zamedzí problémom podobným tým, ktoré sa vyskytli pri označení CE;

8.  konštatuje, že systém certifikovaného značenia EÚ by mal poskytnúť dodatočnú ochranu nad rámec ochrany poskytnutej spoločnými ochrannými známkami Spoločenstva a mal by ho viesť Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu;

9.  vyzýva na užšiu cezhraničnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu a na užšiu spoluprácu medzi colnými úradmi a orgánmi dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o porušovanie práv duševného vlastníctva; ;v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby dôslednejšie dohliadala na to, ako členské štáty vykonávajú nariadenia o dohľade nad trhom, najmä nariadenie (ES) č. 765/2008, a v prípade nutnosti ihneď začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov;

10. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zaviedli účinný mechanizmus dohľadu nad trhom, najmä systém včasného varovania v prípade falšovaného tovaru, ktorý by umožnil rýchle stiahnutie týchto výrobkov z trhu v celej Únii;

11. vyzýva Komisiu, aby zefektívnila, upevnila a posilnila spoluprácu a výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, ako aj vnútri členských štátov a medzi nimi, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa presadzovania práv duševného vlastníctva vytvorením jednotnej, flexibilnej a účinnej koordinačnej platformy; zastáva názor, že Európsky parlament treba pravidelne informovať o výsledkoch tejto spolupráce;

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla medzinárodné opatrenia na spoluprácu úradov pre dohľad nad ochranou spotrebiteľa s tretími krajinami (v zmysle článku 18 nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) a zintenzívnila medzinárodnú spoluprácu s colnými úradmi a orgánmi dohľadu nad trhom, aby bolo možné jednoduchšie sankcionovať medzinárodných distribútorov falšovaného tovaru;

13. domnieva sa, že vzhľadom na potrebu účinne sa zamerať na veľké množstvá falšovaného tovaru z tretích krajín, ktoré vstupujú na vnútorný trh, a bez toho, aby sa porušili európske predpisy na ochranu súkromia, musí byť Parlament ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých fázach rokovaní o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu v súlade s článkom 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; v tejto súvislosti pripomína predchádzajúce rozhodnutia Parlamentu o boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, ako sa nedávno rozhodlo v upravenej rámcovej smernici o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (2002/21/ES)[1], poznamenáva, že poskytnuté informácie by mali zahŕňať komplexné posúdenie vplyvu vzťahu takejto dohody na základné práva a európske pravidlá na ochranu súkromia;

14. víta oznámenie Komisie z 11. septembra 2009 o ďalších nelegislatívnych opatreniach; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že oznámenie neobsahovalo legislatívne návrhy na riešenie porušovania práv duševného vlastníctva;

15. vyzýva Komisiu, aby pripravila aktualizovanú stratégiu EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva, ktorá bude navrhovať primerané opatrenia na účinný a úspešný boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva;

16.  vyzýva preto Komisiu, aby do konca roka 2010 urýchlene navrhla komplexnú legislatívnu stratégiu zaoberajúcu sa všetkými aspektmi práv duševného vlastníctva s cieľom zlepšiť jej presadzovanie;

17. domnieva sa, že vzhľadom na potrebu účinne sa zamerať na veľké množstvá falšovaného tovaru z tretích krajín, ktoré vstupujú na vnútorný trh, je naliehavé, aby sa na základe colného nariadenia EÚ mohol tento tovar zadržať kdekoľvek na hraniciach EÚ alebo stiahnuť z trhu nezávisle od toho, kde sa dovoz uskutočňuje; zdôrazňuje, že je z tohto dôvodu nevyhnutné zaviesť jednotný patent v rámci EÚ, ktorý bude predstavovať dokonalú ochranu; ďalej zdôrazňuje, že používanie ochrannej známky Spoločenstva poskytne túto dokonalú ochranu v rámci celej EÚ a umožní zadržanie tovaru kdekoľvek na vonkajších hraniciach EÚ; považuje preto za nevyhnutné, aby sa používanie ochranných známok Spoločenstva neskomplikovalo zavedením novej požiadavky na účinné používanie ochrannej známky Spoločenstva vo viacerých členských štátoch;

18. vyzýva Európske stredisko, aby preskúmalo problémy súvisiace s uskladňovaním a likvidáciou veľkých množstiev falšovaného tovaru a aby zjednodušilo existujúce pravidlá pre využitie falšovaného tovaru so súhlasom držiteľov práv pre potreby neziskových organizácií na sociálne účely;

19 nabáda Komisiu, členské štáty a zúčastnené strany, aby vytvorili cielenejšie kampane na zvyšovanie informovanosti verejnosti, ktoré by sa viac zameriavali na nové médiá, vrátane Európskeho dňa boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, ktoré majú prispieť k posilneniu postavenia spotrebiteľov v boji proti falšovanému tovaru, najmä vzdelávať spotrebiteľov o tom, ako rozpoznať falšovaný tovar; zdôrazňuje potrebu vzdelávať, a to najmä mladých európskych spotrebiteľov, tak aby dokázali uznať hodnotu duševného vlastníctva a boli si viac vedomí toho, že jeho zneužitie môže vlastníkom práv duševného vlastníctva spôsobiť skutočnú stratu;

20. nesúhlasí s Komisiou v jej presvedčení, že súčasný rámec občianskoprávnych konaní v EÚ je v potrebnom rozsahu účinný a zosúladený s náležitým fungovaním vnútorného trhu; zastáva názor, že možnosť viesť konanie proti porušovaniu práv duševného vlastníctva by mala byť zakotvená v európskom právnom rámci, a pripomína Komisii, že správa o uplatňovaní smernice 2004/48/ES je nevyhnutná na potvrdenie týchto požiadaviek;

21. znovu potvrdzuje význam označenia CE v boji proti falšovaniu; pripomína, že balík opatrení týkajúcich sa tovaru (tzv. balík o tovare) zavádza povinnosti pre výrobcov a dovozcov v tom, že budú právne zodpovední, a preto môžu byť trestne stíhaní, ak zneužijú označenie CE; vyzýva Komisiu, aby tieto ustanovenia vzala do úvahy pri skúmaní nových návrhov na posilnenie právneho rámca pre porušovanie autorských práv;

22. žiada užšie zapojenie Parlamentu a verejnosti do práce na ďalších krokoch proti porušovaniu práv duševného vlastníctva; v tejto súvislosti kritizuje nedostatok informácií o postupe pracovných skupín zainteresovaných strán zriadených Komisiou a Európskym strediskom; preto požaduje vytvorenie parlamentnej platformy pre pracovné skupiny zainteresovaných strán;

23. konštatuje, že orgány činné v trestnom konaní a orgány na ochranu údajov, zástupcovia agentúr EUROPOL a EUROJUST, akademickí pracovníci, právni zástupcovia a zástupcovia občianskej spoločnosti by sa mali viac podieľať na práci Komisie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, preto požaduje, aby títo zástupcovia boli prizvaní do pracovných skupín zainteresovaných strán;

24. očakáva oznámenie Komisie o transpozícii smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v členských štátoch a je pripravený prerokovať možnosti, ktoré by zlepšili právnu zrozumiteľnosť pre zúčastnené strany;

25. požaduje, aby boli navrhnuté primerané opatrenia na účinný a úspešný boj proti negatívnym dôsledkom porušovania práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí na vnútornom trhu, a vyzýva Európske stredisko, aby posúdilo účinnosť alternatívnych systémov spravodlivej kompenzácie;

26. vyzýva Komisiu, aby s prihliadnutím na rýchlo sa rozvíjajúce digitálne prostredie rýchlejšie prispôsobila existujúce pravidlá boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva zmenám na trhu a v technológiách;

27. konštatuje, že najväčším problémom pre vnútorný trh je boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na vonkajších hraniciach EÚ a v tretích krajinách; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila viac asistenčných služieb duševného vlastníctva v tretích krajinách (najmä v Indii a Rusku) s cieľom pomôcť európskym podnikateľom aktívnejšie presadzovať svoje práva duševného vlastníctva a bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v tretích krajinách, ako aj proti vstupu falšovaného tovaru vyrobeného v tretích krajinách na vnútorný trh;

28. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby rozšírili spoluprácu medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a vnútroštátnymi úradmi duševného vlastníctva tak, aby zahŕňala aj boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva;

29. uznáva potrebu využitia existujúcich inštitucionálnych štruktúr v členských štátoch v boji proti falšovanému tovaru, a preto vyzýva vnútroštátne patentové úrady a iné úrady priemyselného vlastníctva, aby malým a stredným podnikom a verejnosti poskytli väčšiu podporu a odbornú prípravu;

30. berie na vedomie, že práva duševného vlastníctva sú jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré môžu malé a stredné podniky použiť na posilnenie svojej konkurencieschopnosti, znepokojuje sa však nad tým, že nedostatočné presadzovanie práv duševného vlastníctva spolu s nákladmi a zložitosťou zabezpečenia práv duševného vlastníctva odrádza malé a stredné podniky od poskytovanej ochrany, preto naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili možné spoločné akcie na pomoc malým a stredným podnikom pri ochrane ich práv duševného vlastníctva; vyzýva Komisiu, aby preskúmala význam vytvorenia takejto iniciatívy prostredníctvom Európskeho strediska;

31. vyzýva Komisiu, aby určila konkrétne problémy a potreby malých a stredných podnikov s cieľom vytvoriť osobitné opatrenia, ktoré im pomôžu v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva a umožnia im lepšie sa chrániť v EÚ aj v tretích krajinách;

32. vyzýva preto Komisiu, aby vyvinula tlak na priemyselné odvetvia, aby vytvorili ďalšie možnosti platby s cieľom uľahčiť európskym spotrebiteľom legálnu kúpu ponúkaného obsahu, a zvýšiť tak legálne sťahovanie dát v EÚ;

33. vyzýva Európske stredisko, aby preskúmalo problém multiteritoriálnych licencií pre digitálny obsah v záujme ďalšieho rozvoja legálnej ponuky digitálneho obsahu;

34. vyzýva Komisiu, aby v rámci výskumov, ktoré plánuje realizovať, a správ, ktoré hodlá vypracovať, preskúmala aj otázku príjmu a správnej distribúcie autorských práv organizáciami kolektívneho správy;

35. zdôrazňuje spoločnú zodpovednosť Komisie a členských štátov za fungovanie vnútorného trhu aj v oblasti práv duševného vlastníctva, a to najmä s cieľom umožniť tvorcom a vynálezcom v plnej miere využívať výhody vnútorného trhu v digitálnom veku, trvalo udržať inovácie a zamestnanosť, bojovať s cezhraničným organizovaným zločinom a chrániť spotrebiteľov pred potenciálne nebezpečnými napodobneninami;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Cornelis de Jong, Othmar Karas, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

  • [1]  Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mara Bizzotto, Piotr Borys, João Ferreira, Kurt Lechner, Toine Manders, Angelika Niebler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Wojciech Michał Olejniczak, Jutta Steinruck