Процедура : 2009/0085(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0176/2010

Внесени текстове :

A7-0176/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0215

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 169kWORD 67k
3.6.2010
PE 441.187v02-00 A7-0176/2010

относно предложението за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Повторно сезиране)

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Herbert Reul

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Одобрение - повторно сезиране)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз (08612/2010),.

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM (2009)0326),

–   като взе предвид позицията си от 20 октомври 2009 г.(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665 и COM(2010)0147),

–   като взе предвид член 194, параграф 2 и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът поиска одобрението на Парламента (C7-0109/2010),

–   като взе предвид член 59, параграф 3, член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0176/2010),

1.  одобрява сключването на устава;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2009)0030.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ивайло Калфин, Werner Langen, Ivari Padar, Владко Тодоров Панайотов, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu

Правна информация - Политика за поверителност