DOPORUČENÍ o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií

3. 6. 2010 - (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE)) - ***

(Opětovné postoupení)
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Herbert Reul

Postup : 2009/0085(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0176/2010
Předložené texty :
A7-0176/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Souhlas - opětovné postoupení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií (08612/2010),

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0326),

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 20. října 2009[1],

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665KOM(2010)0147),

–   s ohledem na čl. 194 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec, písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž Rada požádala Parlament o souhlas (C7-0109/2010),

–   s ohledem na čl. 59 odst. 3, článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0176/2010),

1.  souhlasí s uzavřením stanov;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

48

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu