HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA)

  3.6.2010 - (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE)) - ***

  (Fornyet forelæggelse)
  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Herbert Reul

  Procedure : 2009/0085(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0176/2010
  Indgivne tekster :
  A7-0176/2010
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA)

  (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

  (Godkendelsesprocedure – fornyet forelæggelse)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til udkast til afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) (08612/2010),

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0326),

  –   der henviser til sin holdning af 20. oktober 2009[1],

  –   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet ”Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer” (KOM(2009)0665) og KOM(2010)0147),

  –   der henviser til artikel 194, stk. 2 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets anmodning om godkendelse (C7-0109/2010),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 59, stk. 3, artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

  –   der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0176/2010),

  1.  godkender indgåelsen af statutten;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  1.6.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  48

  1

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu