ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA)

3.6.2010 - (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE)) - ***

(Επαναλαμβανόμενη παραπομπή)
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Herbert Reul

Διαδικασία : 2009/0085(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0176/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0176/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA)

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Έγκριση - επαναλαμβανόμενη παραπομπή)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) (08612/2010),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0326),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 20ής Οκτωβρίου 2009[1],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665 και COM(2010)0147) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 194, παράγραφος 2, και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο (α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C7-0109/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 59, παράγραφος 3, το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7‑0176/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του καταστατικού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Άννυ Ποδηματά, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Werner Langen, Ivari Padar, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann, Ивайло Калфин, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu