SOOVITUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimist Euroopa Liidu poolt

3.6.2010 - (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE)) - ***

(Uuesti menetlemine)
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Herbert Reul

Menetlus : 2009/0085(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0176/2010
Esitatud tekstid :
A7-0176/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimist Euroopa Liidu poolt

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Nõusolek – uuesti menetlemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse projekti, milles käsitletakse Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimist Euroopa Liidu poolt (08612/2010);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0326);

–   võttes arvesse oma 20. oktoobri 2009. aasta seisukohta[1];

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665 ja KOM(2010)0147);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõiget 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a, mille alusel nõukogu taotles Euroopa Parlamendi nõusolekut (C7–0109/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 59 lõiget 3, artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A7–0176/2010),

1.  annab nõusoleku põhikirja sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele ning parlamentidele.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.6.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu