SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta

3.6.2010 - (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))(Uudelleen käsittely) - ***

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Herbert Reul

Menettely : 2009/0085(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0176/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0176/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Hyväksyntä – uudelleen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta (08612/2010),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0326),

–   ottaa huomioon 20. lokakuuta 2009 esittämänsä kannan[1],

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665 ja KOM(2010)0147),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on pyytänyt parlamentin hyväksyntää (C7-0109/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan, 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A7‑0176/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä perussäännön vahvistamiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu