Pranešimas - A7-0176/2010Pranešimas
A7-0176/2010

REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymo Europos Sąjungos vardu

3.6.2010 - (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))(Pakartotinis pateikimas) - ***

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Herbert Reul

Procedūra : 2009/0085(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0176/2010
Pateikti tekstai :
A7-0176/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymo Europos Sąjungos vardu

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Pritarimo procedūra. Pakartotinis pateikimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymo Europos Sąjungos vardu projektą (08612/2010),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0326),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. spalio 20 d. poziciją[1],

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665 ir COM(2010)0147),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos a punktą, pagal kurį Taryba prašė Parlamento pritarimo (C7-0109/2010),

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį, 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A7-0176/2010),

1.  pritaria tam, kad būtų sudarytas statutas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu