Procedūra : 2009/0085(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0176/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0176/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 16/06/2010 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0215

IETEIKUMS     ***
PDF 160kWORD 65k
3.6.2010
PE 441.187v02-00 A7-0176/2010

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Atkārtota iesniegšana)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Herbert Reul

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Piekrišanas procedūra – atkārtota iesniegšana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtus (08612/2010),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0326),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra nostāju(1),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665 un COM(2010)0147),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Padome lūdza Parlamentu sniegt piekrišanu (C7-0109/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 59. panta 3. punktu, 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A7-0176/2010),

1.  apstiprina pievienošanos Statūtiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0030.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

1.6.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu

Juridisks paziņojums - Privātuma politika