ZALECENIE            w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską

3.6.2010 - (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE)) - ***

(Ponowne przekazanie)
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Herbert Reul

Procedura : 2009/0085(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0176/2010
Teksty złożone :
A7-0176/2010
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Procedura zgody - ponowne przekazanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską (08612/2010),

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2009)0326),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 20 października 2009 r.[1],

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665 i COM(2010)0147),

–   uwzględniając art. 194 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 drugi akapit lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Rada zwróciła się do Parlamentu o wyrażenie zgody (C7-0109/2010),

–   uwzględniając art. 59 ust. 3, art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7‑0176/2010),

1.  wyraża zgodę na przyjęcie statutu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

  • [1]  Teksty przyjęte, P7_TA (2009)0030.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

1.6.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu