Procedură : 2009/0085(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0176/2010

Texte depuse :

A7-0176/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/06/2010 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0215

RECOMANDARE     ***
PDF 153kWORD 67k
3.6.2010
PE 441.187v02-00 A7-0176/2010

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energii Regenerabile (IRENA)

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Sesizare repetată)

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

Raportor: Herbert Reul

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energii Regenerabile (IRENA)

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Procedura de aprobare - sesizare repetată)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energii Regenerabile (IRENA) (08612/2010),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0326),

–   având în vedere poziţia sa din 20 octombrie 2009(1),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665 şi COM(2010)0147),

–   având în vedere articolul 194 alineatul (2) şi articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Consiliul a cerut aprobarea Parlamentului (C7-0109/2010),

–   având în vedere articolul 59 alineatul (3), articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A7-0176/2010),

1.  aprobă încheierea statutului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2009)0030.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

1.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanţi prezenţi la votul final

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu

Aviz juridic - Politica de confidențialitate