ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskou úniou

3.6.2010 - (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))(Opätovné predloženie veci Parlamentu) - ***

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Herbert Reul

Postup : 2009/0085(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0176/2010
Predkladané texty :
A7-0176/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskou úniou

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Súhlas – opätovné predloženie veci Parlamentu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskou úniou (08612/2010),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0326),

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 20. októbra 2009[1],

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665 a KOM(2010)0147),

–   so zreteľom na článok 194 ods. 2 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Rada požiadala Parlament o súhlas (C7-0109/2010),

–   so zreteľom na článok 59 ods. 3, článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0176/2010),

1.  vyjadruje súhlas s uzavretím štatútu;

2.  poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu