Betänkande - A7-0176/2010Betänkande
A7-0176/2010

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen

3.6.2010 - (08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(NLE)) - ***

(Framläggande av nytt förslag)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Herbert Reul

Förfarande : 2009/0085(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0176/2010
Ingivna texter :
A7-0176/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen

(08612/2010 – C7‑0109/2010 – 2009/0085(CNS))

(Godkännande – framläggande av nytt förslag)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen (08612/2010),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0326).

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 20 oktober 2009[1],

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665) och KOM(2010)0147,

–   med beaktande av artiklarna 194.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i enlighet med vilka rådet har begärt parlamentets godkännande (C7-0109/2010),

–   med beaktande av artiklarna 59.3, 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7‑0176/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att stadgan ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

1.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Catherine Trautmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu