Procedura : 2010/2060(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0178/2010

Teksty złożone :

A7-0178/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/06/2010 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0200

SPRAWOZDANIE     
PDF 165kWORD 106k
3.6.2010
PE 441.296v02-00 A7-0178/2010

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010) 182 – C7‑0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Barbara Matera

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010) 182 – C7‑0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010) 182 – C7–0099/2010),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0178/2010),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy pracownikom zwolnionym w wyniku zmian w obrocie handlowym lub dotkniętym konsekwencjami kryzysu finansowego i gospodarczego,

B.  mając na uwadze, że Komisja zobowiązana jest do wdrażania funduszu w zgodzie z ogólnymi zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym(3) oraz przepisami wykonawczymi mającymi zastosowanie do tej formy wykonywania budżetu,

C. mając na uwadze, że z inicjatywy Komisji można co roku udostępnić maksymalnie 0,35% rocznej kwoty EFG na pomoc techniczną w celu finansowania monitorowania, informacji, wsparcia administracyjnego i technicznego, działań związanych z audytem, kontrolą i oceną niezbędnych do wdrożenia rozporządzenia w sprawie EFG, jak określono w jego art. 8 ust. 1, w tym dostarczania informacji i wytycznych państwom członkowskim w zakresie wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG oraz informowania europejskich i krajowych partnerów społecznych o wykorzystaniu EFG (art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG),

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 2 („Informacja i upowszechnianie”) rozporządzenia w sprawie EFG Komisja ma utworzyć stronę internetową dostępną we wszystkich językach, dostarczającą informacji o wnioskach i podkreślającą rolę władzy budżetowej,

E.  mając na uwadze, że w oparciu o te artykuły Komisja wniosła o uruchomienie EFG w celu zaspokojenia potrzeb administracyjnych związanych z pracami przygotowawczymi do śródokresowej oceny funkcjonowania EFG, obejmującymi badania dotyczące wdrażania funduszu, powrotu pracowników na rynek pracy, tworzenie sieci współpracy między służbami państw członkowskich zajmującymi się EFG, wymianę dobrych praktyk, jak również tworzenie i uaktualnianie strony internetowej, wniosków i dokumentów we wszystkich językach oraz prowadzenie działań audiowizualnych, co odpowiada wyrażonej przez Parlament woli podnoszenia świadomości obywateli odnośnie do działań UE,

F.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2.  przypomina o zobowiązaniu instytucji do zapewnienia sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG,

5.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.  zobowiązuje przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia xx maja 2010 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia zwolnionym pracownikom ponoszącym konsekwencje istotnych zmian w strukturze światowego handlu oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4)      Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 stanowi, że z inicjatywy Komisji 0,35% rocznej maksymalnej kwoty można przeznaczyć co roku na pomoc techniczną. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 1 110 000 EUR.

(5)      Należy zatem uruchomić EFG w celu zapewnienia technicznego wsparcia z inicjatywy Komisji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 1 110 000 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego                      W imieniu Rady

Przewodniczący                                                        Przewodniczący

(1)

              Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Dz.U. C […] z […], s. […].


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym.

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach globalnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub ze środków na anulowane zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyjątkiem tych, które dotyczą działu 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie uruchomienia funduszu, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wykorzystania funduszu i wnioskowanych kwot. Rozmowy trójstronne mogą odbywać się w trybie uproszczonym.

II. Aktualna sytuacja: wniosek Komisji

W dniu 24 kwietnia 2010 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG.

Dotyczy on uruchomienia 1 110 000 EUR z funduszu na pokrycie przez Komisję kosztów pomocy technicznej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 podstawy prawnej, z inicjatywy Komisji 0,35% rocznej maksymalnej kwoty można przeznaczyć co roku na pomoc techniczną. Maksymalną kwotę 1,75 mln EUR można co roku wykorzystać na pokrycie wskazanych potrzeb związanych z wdrażaniem funduszu.

Zgodnie z wnioskiem Komisji kwota ta ma zostać przeznaczona na sfinansowanie następujących działań: działania związane ze śródokresową oceną EFG (art. 17) – monitorowanie i realizacja badań, tworzenie bazy wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń między ekspertami i audytorami państw członkowskich i Komisji, rozwój sieci, organizacja posiedzeń grupy eksperckiej osób kontaktowych ds. EFG, organizacja seminariów na temat wdrażania funduszu, jak również działania związane z informacją i upowszechnianiem (art. 9) oraz dalsza rozbudowa strony internetowej EFG i publikacje we wszystkich językach UE.

III. Finansowanie:

Z:      Zobowiązania:                 40 02 43 – rezerwa na EFG

Płatności:                         04 02 20 – EFS – Operacyjna pomoc techniczna na okres 2007-2013

Do:   Środki na zobowiązania i środki na płatności          04 01 04 14 – Wydatki na administrację i zarządzanie

Jest to szósty wniosek w sprawie EFG analizowany w ramach budżetu na 2010 r. Jak na razie uruchomiono 16 338 363 EUR na rzecz Niemiec (Karmann) i Litwy (Snaige, sektor budownictwa, produkcja mebli i odzieży).

Na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia w sprawie EFG wymaga się, by w dniu 1 września co najmniej 25% (125 mln EUR) rocznej maksymalnej kwoty w ramach EFG było dostępne w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, w ramach budżetu na rok 2010 uruchomiona zostanie całkowita kwota 17 448 363 EUR, pozostanie natomiast kwota 482 551 637 EUR.

IV. Procedura

Komisja przedstawiła wniosek o przesunięcie środków(3) w celu ujęcia w budżecie na 2010 r. konkretnych środków na zobowiązania i płatności zgodnie z postanowieniami pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym (wymiana pism), chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) powinna zostać włączona w tę procedurę w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o środki z funduszu.

W następstwie przeprowadzonej oceny komisja EMPL Parlamentu Europejskiego wyraziła zdanie w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w opinii załączonej do niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiego procesu podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia funduszu przy poszanowaniu porozumienia międzyinstytucjonalnego.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 10/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ES/sg

D(2010)27789

Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 13E158

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2010/000 TA 2010 (COM(2010) 182 wersja ostateczna)

Szanowny Panie!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EPML) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2010/000 TA 2010 oraz przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z ww. wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących założeniach:

a)  mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 w sprawie EFG z inicjatywy Komisji na pomoc techniczną może rocznie zostać udostępnione 0,35% maksymalnej kwoty EFG na dany rok; podkreśla, że celem takiej pomocy technicznej są: monitorowanie, informacja, stworzenie bazy wiedzy, wsparcie administracyjne i techniczne oraz ocena;

b)  mając na uwadze, że grupa robocza komisji EMPL ds. EFG kilkakrotnie zwracała się do Komisji o udzielenie informacji na temat skuteczności proponowanych środków pod względem umożliwienia zwolnionym pracownikom powrotu na rynek pracy oraz przechodzenia do zrównoważonej, opartej na wiedzy gospodarki;

c)  mając na uwadze, że grupa robocza ds. EFG zwróciła się również o bardziej szczegółowe informacje na temat zgodności z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG dotyczącym równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji na różnych etapach wdrażania proponowanych środków;

d)  mając na uwadze, że grupa robocza ds. EFG systematycznie zwracała się o udzielenie informacji, czy Komisja poświęca szczególną uwagę wydatkom w ramach EFG, jeśli chodzi o specjalną procedurę, i domagała się sprawozdania na temat wyników kontroli audytowej z wykonania EFG w 2007 i 2008 r.;

e)  mając na uwadze, że brak informacji na temat komplementarności EFG z działaniami wspieranymi przez inne fundusze strukturalne oraz informacji na temat struktur administracyjnych powstałych w państwach członkowskich celem zapewnienia zgodności z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG wywoływał częste dyskusje z Komisją, nie prowadząc jednak do pełnego wyjaśnienia sytuacji;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji w sprawie uruchomienia funduszu na pomoc techniczną Komisji następujących wskazówek:

1)  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ponad połowa wnioskowanych środków zostanie wykorzystana na sfinansowanie analiz i ocen bieżących spraw EFG poprzez monitorowanie ich realizacji, ich mocnych i słabych stron, osiągniętych sukcesów i wyciąganie wniosków na przyszłość, lub na sfinansowanie bazy danych mającej na celu gromadzenie danych na temat takich przekrojowych kwestii jak długotrwały powrót na rynek pracy lub przygotowanie śródokresowej oceny EFG; pragnie, aby Komisja informowała Parlament o metodach wyboru wykonawców tych opracowań;

2)  podkreśla, że ten rodzaj danych ma bardzo duże znaczenie dla podmiotów politycznych wszystkich szczebli i dla wszystkich innych podmiotów, a także dla opracowania przyszłego kształtu EFG;

3)  podkreśla znaczenie tworzenia sieci i wymiany informacji na temat EFG; popiera zatem sfinansowanie grupy eksperckiej osób kontaktowych ds. EFG w państwach członkowskich; podkreśla ponadto, jak ważne jest kontaktowanie się ze sobą wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym partnerów społecznych, w celu osiągnięcia jak największej synergii;

4)  podkreśla znaczenie tworzenia sieci i wymiany informacji na temat EFG; popiera zatem sfinansowanie grupy eksperckiej osób kontaktowych ds. EFG w państwach członkowskich; wzywa Komisję do zapewnienia stałej wymiany między grupą roboczą PE ds. EFG a grupą ekspercką; podkreśla ponadto, jak ważne jest kontaktowanie się ze sobą wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym partnerów społecznych, w celu osiągnięcia jak największej synergii;

5)  ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje planowane spotkanie audytorów z państw członkowskich wspierających kontrolę w ramach tej złożonej, specjalnej procedury budżetowej;

6)  z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że Komisja przedstawiła ukierunkowane i starannie wybrane środki, pozwalające utrzymać się znacznie poniżej pułapu przewidzianego w rozporządzeniu;

7)  wyraża jednak żal, że pomoc techniczna nie zostanie wykorzystana na działania mogące przyczynić się do skrócenia procedury składania wniosków, którą większość podmiotów oceniła jako stanowczo zbyt długą dla funduszu nadzwyczajnego;

8)  zachęca państwa członkowskie do wykorzystania planowanych spotkań do zapoznania się z możliwościami i sposobnościami, jakie EFG stwarza pracownikom w sytuacji masowych zwolnień oraz do skorzystania z dostępnych funduszy w celu wsparcia tych pracowników;

9)  zachęca ponadto państwa członkowskie do korzystania z możliwości wymiany najlepszych wzorców oraz uczenia się szczególnie od tych państw członkowskich, które uruchomiły już krajowe sieci informacji na temat EFG z udziałem partnerów społecznych i podmiotów na szczeblu lokalnym, tak aby w przypadku wystąpienia masowych zwolnień posiadać już dobrą strukturę pomocy;

10)  zwraca się do Komisji o dokładną ocenę jakości działań wspieranych przez EFG, aby mieć pewność, że zwolnieni pracownicy otrzymają od Unii Europejskiej odpowiednią pomoc.

Z poważaniem,

Pervenche Berès


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.6.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności