ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

3. 6. 2010 - (KOM(2010)0205 – C7‑0117/2010 – 2010/2068(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Barbara Matera

Postup : 2010/2068(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0179/2010
Předložené texty :
A7-0179/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(KOM(2010)0205 – C7‑0117/2010 – 2010/2068(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0205 – C7-0117/2010),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1] (dále jen „IID ze dne 17. května 2006“), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci[2] (dále jen „nařízení o EGF“),

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru( A7-0179/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat při jejich opětovném začleňování na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost EGF rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji,

D. vzhledem k tomu, že Španělsko požádalo o pomoc v souvislosti s 585 případy ztráty zaměstnání ve 36 podnicích, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 16 („Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků“) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Castilla-La Mancha[3],

E.  vzhledem k tomu, že tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EGF,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EGF;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou v tomto ohledu může hrát EGF při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EGF má být zajištěno, aby EGF podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; znovu poukazuje na to, že podpora ze strany EGF nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EGF, obsahují podrobné údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů, a znovu žádá také o předložení srovnávacího hodnocení těchto údajů ve výročních zprávách;

5.  v souvislosti s uvolňováním prostředků z EGF připomíná, že prostředky na platby by se neměly systematicky převádět z ESF, neboť EGF byl vytvořen jako samostatný specifický nástroj s vlastními cíli a lhůtami;

6.  zdůrazňuje, že fungování a přínos EGF by měly být hodnoceny v rámci obecných hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období;

7.  vitá novou formu návrhu Komise, která ve své důvodové zprávě předložila jasné a podrobné informace o této žádosti a zhodnotila kritéria způsobilosti, přičemž zároveň vysvětlila důvody, které ji vedly ke schválení této žádosti, což je v souladu s požadavky Parlamentu;

8.  schvaluje rozhodnutí přiložené k tomuto usnesení;

9.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xx. května 2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentuRadyvyužití prostředkůEvropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, RadouKomisírozpočtové kázniřádném rozpočtovém řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1], a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci[2], a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise[3],

vzhledem k těmto důvodům:

1)        Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na trh práce.

2)        Působnost EGF byla u žádostí podaných od 1. května 2009 rozšířena na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí.

3)        Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

4)        Dne 9. října 2009 předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve 36 podnicích, jejichž činnost spadá do oddílu 16 („Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků“) odvětví NACE Revize 2 v jediném regionu NUTS II, Castilla-La Mancha (ES42), a ke dni 22. února 2010 ji doplnilo o dodatečné informace. Tato žádost splňuje požadavky na rozhodnutí o finančním příspěvku podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit částku ve výši 1 950 000 EUR. Komise proto navrhuje uvolnit částku ve výši 1 950 000 EUR.

5)        V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EGF uvolněny prostředky na finanční příspěvek.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) uvolňuje částka ve výši 1 950 000 EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu / Štrasburku,

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda / předsedkyně                                předseda / předsedkyně

  • [1]               Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               Úř. věst. C […], […], s. […].

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky rozsáhlých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o  rozpočtové kázni a  a řádném finančním řízení[1] a  článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006[2] nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z  z rozpětí existujícího v  v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok, popř. ze zrušených prostředků na závazky z  z posledních dvou let, s  s výjimkou prostředků souvisejících s  s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Souběžně by bylo možné zorganizovat třístranné rozhovory s cílem dosáhnout dohody o využití tohoto fondu a požadované částky. Tyto rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise

Dne 6. května 2010 Komise přijala tři nové návrhy rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF ve prospěch Irska a Španělska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.

Jedná se o devátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2010 a která se týká uvolnění prostředků z EGF v celkové výši 1 950 000 EUR ve prospěch Španělska (region Castilla-La Mancha). Tato žádost se týká 585 pracovníků propuštěných z 36 podniků, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 16 („Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků“) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Castilla-La Mancha, v průběhu referenčního období od 1. listopadu 2008 do 31. července 2009.

Tato žádost (věc EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha) byla Komisi předložena dne 9. října 2009 a doplněna o informace týkající se období do 22. února 2010. Žádost vycházela z kritéria pro pomoc podle čl. 2 písm. b) nařízení o EGF, podle něhož musí během referenčního období devíti měsíců dojít nejméně k 500 případům propuštění zaměstnanců v odvětví NACE (2. revize) v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II, a byla podána ve lhůtě deseti týdnů (článek 5 nařízení).

Komise ve svém hodnocení vycházela ze souvislosti mezi propouštěním a důsledky rozsáhlých změn ve struktuře světového obchodu nebo finanční krize, z nepředvídatelné povahy těchto případů propouštění, prokázání počtu propuštěných pracovníků a dodržování kritérií uvedených v čl. 2 písm. b), vysvětlení nepředvídatelné povahy tohoto propouštění, určení podniků, které propouštějí, a kategorií pracovníků, na něž bude pomoc zaměřena, příslušné oblasti a jejích orgánů a zainteresovaných účastníků, dopadu propouštění na místní, regionální nebo celostátní zaměstnanost, koordinovaného souboru individualizovaných služeb, jež mají být financovány, včetně souladu s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů, dat, kdy byly individualizované služby pro postižené pracovníky zahájeny, nebo kdy mají být zahájeny, postupů pro konzultaci se sociálními partnery, řídících a kontrolních systémů.

V souladu s hodnocením Komise tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EGF, a Komise proto rozpočtovému orgánu doporučuje, aby žádost schválil.

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků (DEC 04/2010) v celkové výši 1 950 000 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v prostředcích na závazky a z rozpočtových položek ESF (04 02 17 – konvergence ESF) v prostředcích na platby do rozpočtových položek EGF (04 05 01).

Pokud jde o alternativní možnosti financování prostředků na platby, dle vysvětlení Komise se až dosud se postupovalo tak, že potřebné prostředky na platby se získávaly z rozpočtu ESF,protože tyto politiky si jsou „blízké“ a roční požadavek na prostředky na platby z EGF dosud činil přibližně 1 % z prostředků vyčleněných v rámci ESF. V této rané fázi rozpočtového roku je však obtížné nalézt tyto alternativní možnosti financování. S cílem plnit požadavky týkající se případů financování z EGF v budoucnosti je však Komise ochotna ve všech možných a vhodných případech hledat alternativní možnosti financování prostředků na platby, pokud by to nevedlo k riziku zpomalení vyřizování žádosti o převod finančních prostředků.

Interinstitucionální dohoda povoluje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

Čl. 12 odst. 6 nařízení o EGF stanovuje, že každý rok musí ke dni 1. září zůstat k dispozici nejméně 25 % z maximální roční částky EGF, aby bylo možné pokrýt potřeby do konce roku.

V roce 2010 rozpočtový orgán schválil už pět návrhů na uvolnění prostředků z fondu v celkové výši 16 338 363 EUR ve prospěch Německa (Karmann) a Litvy (Snaige, odvětví výstavby budov, výroby nábytku a výroby oděvů), takže k dispozici zůstává 483 661 637 EUR.

III. Postup

Komise předložila žádost o převod[3] finančních prostředků, aby mohly být do rozpočtu na rok 2010 zapsány konkrétní prostředky na závazky a na platby, v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Bude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě (výměna dopisů), jak stanovuje čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), který poskytuje konstruktivní podporu a přispívá ke správnému hodnocení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytl výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, obsažený ve stanovisku připojeném k této zprávě.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

  • [1]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 12/2010 ze dne 6. května 2010.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/sg

D(2010)27784

pan Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E158

Věc: Stanoviskouvolnění prostředkůEvropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)případě žádosti EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha (KOM(2010)205konečném znění)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EGF přezkoumaly uvolnění prostředků z EGF v souvislosti se žádostí EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti s žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Výbor EMPL rozhodl na základě těchto skutečností:

a)  vzhledem k tomu, že propuštění 585 osob v průběhu devítiměsíčního referenčního období je důsledkem finanční a hospodářské krize, která způsobila ve Španělsku prudký pokles stavební činnosti a zasáhla i přidružená odvětví, včetně odvětví stavebního materiálu jako je výroba dveří;

b)  vzhledem k tomu, že propouštění má značný místní dopad, neboť příslušné odvětví, zejména výroba dřevěných dveří, představuje až 70 % veškerých pracovních míst;

c)  vzhledem k tomu, že Španělsko si stěžuje na úbytek obyvatelstva v tomto regionu, přičemž propouštění může mít další negativní dopad na tomto území;

d)  vzhledem k tomu, že asi 80 % propuštěných pracovníků nemá žádné vzdělání nebo má pouze základní vzdělání a že tito pracovníci nejsou zvyklí hledat práci mimo jejich domovskou oblast.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se španělské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  vítá soubor specifických opatření, zejména pokud jde o opatření, která zajistí pracovníkům s nízkou kvalifikací získání odborné kvalifikace; vyjadřuje však politování nad tím, že této příležitosti bude moci využít pouze 90 pracovníků;

2.  opětovně poukazuje na vysoce sporné finanční pobídky k účasti na odborném vzdělávání a žádá, aby byla ve výročních zprávách Komise posouzena úspěšnost těchto opatření;

3.  rovněž podporuje iniciativu „návrat do školy“ a zdůrazňuje, že na tato opatření musí důsledně navazovat cíl úspěšného opětovného zařazení osob do trhu práce;

4.  vítá nový odstavec týkající se propojení španělského operačního programu v rámci ESF a opatření podporovaných z EGF; vyzývá členské státy a Komisi, aby tuto základní otázku podrobně zpracovaly, neboť ucelené informace o doplňkovosti EFG s opatřeními podporovanými v rámci strukturálních fondů v souladu s článkem 6 nařízení o EGF mají velký význam pro řádné posouzení přínosů EGF.

5.  opětovně připomíná, že je nutná doplňkovost a koordinace veškerých opatření zaměřených na propuštěné pracovníky, aby se plně využilo součinnosti těchto opatření;

6.  vítá novou a zjednodušenou podobu žádosti ve formě tabulky; vyjadřuje však politování nad tím, že navzdory tomu, že Komise v rámci nového formátu ohlásila větší flexibilitu, pokud jde o podobu žádostí, chybí v žádosti i nadále důležité podkladové informace, které by měly význam pro plné posouzení jednotlivých případů; jedná se například o informace týkající se osudu příslušných podniků, pokud jde o jejich uzavření či pokračování jejich činnosti v omezené míře ve snaze překonat krizi, či informace o spolupráci se sociálními partnery;

7.  uvítal by další informace o souvislosti mezi studií o hospodářské situaci a pracovních příležitostech, která obdržela podporu v rámci EGF, a opatřeními, která byla ve téže době zavedena.

S pozdravem

Pervenche Berès

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Paul Rübig

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers