RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

3.6.2010 - (KOM(2010)0205 – C7‑0117/2010 – 2010/2068(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Barbara Matera

Menetlus : 2010/2068(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0179/2010
Esitatud tekstid :
A7-0179/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

(KOM(2010)0205 – C7‑0117/2010 – 2010/2068(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0205 – C7‑0117/2010);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0179/2010),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid täiendava abi andmiseks töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ning selleks, et aidata neil uuesti tööturule integreeruda;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendusala laiendati alates 1. maist 2009 esitatud taotlustele, et toetada ka ülemaailmse finants- ja majanduskriisi otsesel tagajärjel koondatud töötajaid;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning võimalikult kiiresti ja tõhusalt kättesaadav vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Hispaania taotles abi seoses 585 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 16 (puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel, ning õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine) alla kuuluvas 36 ettevõttes, mis tegutsevad Hispaania NUTS II piirkonnas Castilla-La Mancha[3];

E.  arvestades, et taotlus vastab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlevas määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks;

2.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord Globaliseerumisega Kohenemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks ning näha üksikisikule ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab seda, milline võib olla Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi roll koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimisel;

3.  rõhutab, et vastavalt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimist; rõhutab, et fondi toetus ei asenda meetmeid, mida ettevõtted peavad võtma siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt, ega ettevõtete või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4.  võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab üksikasju selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab oma nõudmist esitada nende andmete võrdlev analüüs ka fondi aastaaruandes;

5.  tuletab seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisega meelde, et maksete assigneeringuid ei tohi järjekindlalt ümber paigutada Euroopa Sotsiaalfondist, sest Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad;

6.  tuletab meelde, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude eri vahendite üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) vahekokkuvõtte tegemise käigus;

7.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku uue kuju üle, sest selle seletuskirjas antakse selge ja üksikasjalik teave taotluse kohta, analüüsitakse abikõlblikkuse kriteeriumeid ning selgitatakse taotluse heakskiitmise põhjuseid; see vastab Euroopa Parlamendi nõudmistele;

8.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

9.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]  EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

xx. mai 2010

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,[2] eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut[3],

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud maailmakaubanduse globaliseerumisest tingitud struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil uuesti integreeruda tööturule.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul ülemaailmse finants- ja majanduskriisi otsesel tagajärjel koondatud töötajatele.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      9. oktoobril 2009 esitas Hispaania taotluse fondi vahendite kasutamise kohta seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 16 (puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel, ning õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine) alla kuuluva valdkonna 36 ettevõttes, mis kõik asuvad Hispaania samas NUTS II tasandi piirkonnas (Castilla-La Mancha (ES42)), ning täiendas seda kuni 22. veebruarini 2010 lisateabega. Taotlus vastab rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 1 950 000 euro eraldamiseks.

(5)      Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid Hispaania rahalise taotluse rahuldamiseks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 1 950 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel/Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]               ELT C […], […], lk […]

SELETUSKIRI

I Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[1] punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt esitab komisjon fondi käivitamiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele ettepaneku fondi kasutuselevõtuks ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Üheaegselt võidakse korraldada kolmepoolne menetlus, et saavutada kokkulepe fondi kasutamises ja vajalikes summades. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud vormis.

II Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 6. mail 2010 heaks kolm uut ettepanekut võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Iirimaale ja Hispaaniale vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimist.

Kõnealune on üheksas taotlus, mida tuleb 2010. aasta eelarve raames käsitleda ja see puudutab Hispaania (Castilla-La Mancha) kasuks kokku 1 950 000 euro kasutuselevõtmist Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist. Taotlus on seotud 585 töötaja koondamisjuhtudega, mis leidsid 1. novembrist 2008 kuni 31. juulini 2009 kestnud üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul aset NACE Revision 2 osa 16 (puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel, ning õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine) alla kuuluvas 36 ettevõttes, mis tegutsevad Hispaania NUTS II piirkonnas Castilla-La Mancha.

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha) esitati komisjonile 9. oktoobril 2009 ja selle kohta saadeti lisateave 22. veebruariks 2010. Taotlus põhines Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva määruse artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad liikmesriigi ühe piirkonna samas NACE Revision 2 osas või NUTS II tasandi kahes külgnevas piirkonnas, ja see esitati 10-nädalase tähtaja jooksul (määruse artikkel 5).

Komisjoni hinnang põhines järgmisel teabel: koondamiste ja maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs; asjaomaste koondamiste ettenägematu laad; koondatavate arvu esitamine ning artikli 2 punktile b kriteeriumidele vastavuse tõendamine; koondamiste ettenägematu laadi selgitus; koondamisi teostavate ettevõtete ning asjaomaste töötajate kindlaksmääramine; asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja sidusrühmade kindlaksmääramine ning koondamiste oodatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele; rahastatav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett ja selle kulude jaotus, kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega; kuupäevad, millal alustati või kavandatakse alustada individuaalse teenuse osutamist asjaomastele töötajatele; menetlused tööturu osapoolte konsulteerimiseks; juhtimine ja kontrollisüsteemid.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlevas määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse (DEC 12/2010) kokku 1 950 000 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) kulukohustustena ja Euroopa Sotsiaalfondi eelarverealt (04 02 17 – Euroopa Sotsiaalfond – Lähenemine) maksetena Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 05 01).

Maksete assigneeringute alternatiivsete allikate osas selgitas komisjon, et senikasutatud tava kohaselt on vajalikud maksete assigneeringud eraldatud Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest, sest tegemist on lähedase poliitikaga ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi aastased maksete assigneeringud on siiani moodustanud 1% Euroopa Sotsiaalfondi maksetoetustest. Kuid kuna eelarveaasta ei ole veel kuigi pikalt kestnud, on selliseid alternatiivseid allikaid raske kindlaks määrata. Et rahuldada tulevasi vajadusi seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisega, on komisjon valmis täpsemalt uurima maksete assigneeringutele alternatiivsete allikate leidmise võimalust juhtudeks, kus see on võimalik ja mõistlik ning kus ülekandetaotluse menetlemisel ei ole viivituste ohtu.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 12 lõikes 6 nõutakse, et iga aasta 1. septembriks jäetaks alles vähemalt üks neljandik fondi aastasest maksimaalsest summast, et katta aasta lõpuni tekkivad vajadused.

2010. aastal on eelarvepädevad institutsioonid heaks kiitnud juba viis ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta ja otsustanud anda Saksamaale (Karmann) ja Leedule (Snaige, hooneehituse sektor, mööblitööstuse ja rõivatööstus) abi kokku 16 338 363 euro eest, mis tähendab, et veel on võimalik kasutada 483 661 637 eurot.

III Menetlus

Komisjon esitas vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2010. aasta eelarvesse kandmiseks ümberpaigutamise taotluse[3].

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis (kirjavahetusena), välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks tööhõive- ja sotsiaalkomisjon protsessi kaasata, et anda konstruktiivset tuge ja aidata hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud arvamuses.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga kinnitatakse, kui oluline on tagada, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]  6. mai 2010. aasta ümberpaigutamise taotlus DEC 12/2010.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ES/sg

D(2010)27784

Alain Lamassoure

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha korral (KOM(2010)0205 lõplik)

Austatud härra Lamassoure

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha korral ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist selle taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil on sellega seoses mõned märkused, mis ei sea samas kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

a)  arvestades, et üheksakuulise vaatlusperioodi vältel toimunud 585 koondamise põhjus on finants- ja majanduskriis, mis tingis Hispaanias ehitustegevuse järsu languse ning avaldas sellega negatiivset mõju kõikidele abitööstustele, kaasa arvatud ehitusmaterjalide, näiteks uste tootmisele;

b)  arvestades, et koondamised avaldasid kohalikul tasandil olulist mõju, sest 70% kõikidest töökohtadest on seotud tööstusega (peamiselt puituste valmistamine);

c)  arvestades, et Hispaania taunib ka asjaolu, et nimetatud piirkond kannatab ka rahvastikukao tõttu ning koondamisel võib sellele piirkonnale olla täiendav negatiivne mõju;

d)  arvestades, et ligikaudu 80 protsendil koondatud töötajatest on ainult algharidus või isegi mitte seda, ning nad ei ole harjunud otsima tööd väljaspool oma kodupiirkonda.

Seetõttu palub tööhõive-ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Hispaania taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  kiidab heaks individuaalsete teenuste paketi, eelkõige seoses meetmetega, mis pakuvad madala kvalifikatsiooniga töötajatele erialast kvalifikatsiooni; väljendab siiski kahetsust selle üle, et seda võimalust saavad kasutada üksnes 90 töötajat;

2.  juhib veel kord tähelepanu vastuolulistele rahalistele stiimulitele, mida pakutakse koolitusel osalemise eest, ning nõuab, et komisjoni aastaaruannetes esitataks nende meetmete edukuse kohta hinnang;

3.  samuti toetab algatust „Tagasi kooli“ ja rõhutab, et sellistele meetmetele peavad kindlasti järgnema järelmeetmed, mille eesmärk on edukas taasintegreerumine tööturule;

4.  kiidab heaks uue lõike, milles Hispaania ESFi rakenduskava seotakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toetatud meetmetega; julgustab liikmesriike ja komisjoni andma selle kohta täiendavat teavet, sest igakülgne teave selle kohta, kuidas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi meetmed täiendavad struktuurifondidest toetatavaid meetmeid, järgides Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva määruse artiklit 6, on äärmiselt oluline, et hinnata täiel määral Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi lisandväärtust;

5.  kordab, kui vajalik on koondatud töötajatele suunatud kõikide meetmete täiendavus ja kooskõla, et täielikult ära kasutada nende meetmete sünergia;

6.  tunneb heameelt asjaolu üle, et taotlus esitati uuel ja kokkuvõtlikul viisil tabeli kujul; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et hoolimata sellest, et komisjon lubas suuremat paindlikkust taotluste uuel kujul esitamise osas, puudub taotluse kohta endiselt oluline taustteave, mis oleks juhtumi täielikuks hindamiseks asjakohane: näiteks teave ettevõtete saatuse kohta – kas sulgemine või töö jätkamine väiksema võimsusega, et kriisist välja tulla, või koostöö kohta tööturu osapooltega;

7.  sooviks saada rohkem teavet selle kohta, kuidas on omavahel seotud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toetatud majanduslikku olukorda ja tööhõivealaseid võimalusi käsitlev uurimus ning samal ajal kehtestatud meetmed.

Lugupidamisega

Pervenche Berès

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

2.6.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Paul Rübig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers