Menetlus : 2010/2066(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0180/2010

Esitatud tekstid :

A7-0180/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/06/2010 - 7.2
CRE 15/06/2010 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0197

RAPORT     
PDF 153kWORD 87k
3.6.2010
PE 441.293v02-00 A7-0180/2010

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

(KOM(2010)0216 – C7‑0115/2010 – 2010/2066(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Barbara Matera

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

(KOM(2010)0216 – C7‑0115/2010 – 2010/2066(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0216 – C7‑0115/2010);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2);

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7‑0180/2010),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid täiendava abi andmiseks töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, ning selleks, et aidata neil uuesti tööturule integreeruda;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendusala laiendati alates 1. maist 2009 esitatud taotlustele, et toetada ka ülemaailmse finants- ja majanduskriisi otsesel tagajärjel koondatud töötajaid;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning võimalikult kiiresti ja tõhusalt kättesaadav vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Hispaania taotles abi seoses 2 425 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) alla kuuluvas 181 ettevõttes, mis tegutsevad Hispaania NUTS II piirkonnas (Comunidad Valenciana)(3);

E.  arvestades, et taotlus vastab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlevas määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks;

2.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord Globaliseerumisega Kohenemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks ning näha üksikisikule ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, milline võib olla Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi roll koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimisel;

3.  rõhutab, et vastavalt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimist; rõhutab, et fondi toetus ei asenda meetmeid, mida ettevõtted peavad võtma siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt, ega ettevõtete või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4.  võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab üksikasju selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab oma nõudmist esitada nende andmete võrdlev analüüs ka fondi aastaaruannetes,

5.  tuletab komisjonile seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisega meelde, et maksete assigneeringuid ei tohi järjekindlalt ümber paigutada Euroopa Sotsiaalfondist, sest Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad;

6.  tuletab meelde, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude eri vahendite üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) vahekokkuvõtte tegemise käigus;

7.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku uue kuju üle, sest selle seletuskirjas antakse selge ja üksikasjalik teave taotluse kohta, analüüsitakse abikõlblikkuse kriteeriumeid ning selgitatakse taotluse heakskiitmise põhjuseid; see vastab Euroopa Parlamendi nõudmistele;

8.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

9.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

… mai 2010,

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut(3),

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud maailmakaubanduse globaliseerumisest tingitud struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil uuesti integreeruda tööturule.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul ülemaailmse finants- ja majanduskriisi otsesel tagajärjel koondatud töötajatele.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      2. septembril 2009 esitas Hispaania taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) alla kuuluvas 181 ettevõttes, mis tegutsevad Hispaania NUTS II piirkonnas (Comunidad Valenciana (ES52)), ning täiendas kuni 22. veebruarini 2010 lisateabega. Taotlus vastab rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 6 598 735 euro eraldamiseks.

(5)      Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid Hispaania rahalise taotluse rahuldamiseks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 6 598 735 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel/Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                    eesistuja

(1)

              ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

              ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

              ELT C […], […], lk […]


SELETUSKIRI

I Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(1) punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006(2) artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt esitab komisjon fondi käivitamiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Üheaegselt võidakse korraldada kolmepoolne menetlus, et saavutada kokkulepe fondi kasutamises ja vajalikes summades. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud vormis.

II Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 6. mail 2010 heaks kolm uut ettepanekut võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Iirimaale ja Hispaaniale vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimist.

Kõnealune on kaheksas taotlus, mida tuleb 2010. aasta eelarve raames käsitleda ja see puudutab Hispaania (Valencia) kasuks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist kokku 6 598 735 euro kasutuselevõtmist.

Uus juhtum puudutab 2 425 töötaja (kellest abi taotletakse 1600-le) koondamisjuhte, mis leidsid 25. septembrist 2008 kuni 24. juunini 2009 kestnud üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul aset NACE Revision 2 ühe ja sama osa alla kuuluva valdkonna 181 ettevõttes, mis kõik asuvad NUTS II tasandi piirkonnas (Comunidad Valenciana).

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana) esitati komisjonile 2. septembril 2009 ja selle kohta saadeti lisateave 22. veebruariks 2010. Taotlus põhines Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva määruse artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad liikmesriigi ühe piirkonna samas NACE Revision 2 osas või NUTS II tasandi kahes külgnevas piirkonnas, ja see esitati 10-nädalase tähtaja jooksul (määruse artikkel 5).

Komisjoni hinnang põhines järgmisel teabel: koondamiste ja maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs; asjaomaste koondamiste ettenägematu laad; koondatavate arvu esitamine ning artikli 2 punktile b kriteeriumidele vastavuse tõendamine; koondamiste ettenägematu laadi selgitus; koondamisi teostavate ettevõtete ning asjaomaste töötajate kindlaksmääramine; asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja sidusrühmade kindlaksmääramine ning koondamiste oodatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele; rahastatav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett ja selle kulude jaotus, kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega; kuupäevad, millal alustati või kavandatakse alustada individuaalse teenuse osutamist asjaomastele töötajatele; menetlused tööturu osapoolte konsulteerimiseks; juhtimine ja kontrollisüsteemid.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlevas määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse (DEC 02/2010) kokku 6 598 735 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) kulukohustustena ja Euroopa Sotsiaalfondi eelarverealt (04 02 17 – Euroopa Sotsiaalfond – Lähenemine) maksetena Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 05 01).

Maksete assigneeringute alternatiivsete allikate osas selgitas komisjon, et senikasutatud tava kohaselt on vajalikud maksete assigneeringud eraldatud Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest, sest tegemist on lähedase poliitikaga ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi aastased maksete assigneeringud on siiani moodustanud 1% Euroopa Sotsiaalfondi maksetoetustest. Kuid kuna eelarveaasta ei ole veel kuigi pikalt kestnud, on selliseid alternatiivseid allikaid raske kindlaks teha. Et rahuldada tulevasi vajadusi seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisega, on komisjon valmis täpsemalt uurima maksete assigneeringutele alternatiivsete allikate leidmise võimalust juhtudeks, kus see on võimalik ja mõistlik ning kus ülekandetaotluse menetlemisel ei ole viivituste ohtu.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 12 lõikes 6 nõutakse, et iga aasta 1. septembriks jäetaks alles vähemalt üks neljandik fondi aastasest maksimaalsest summast, et katta aasta lõpuni tekkivad vajadused.

2010. aastal on eelarvepädevad institutsioonid heaks kiitnud juba viis ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta ja otsustanud anda Saksamaale (Karmann) ja Leedule (Snaige, hooneehituse sektor, mööblitööstuse ja rõivatööstus) abi kokku 16 338 363 euro eest, mis tähendab, et veel on võimalik kasutada 483 661 637 eurot.

III Menetlus

Komisjon esitas vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2010. aasta eelarvesse kandmiseks ümberpaigutamise taotluse(3).

Kolmepoolne menetlus komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise otsus võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis (kirjavahetusena), välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks tööhõive- ja sotsiaalkomisjon protsessi kaasata, et anda konstruktiivset tuge ja aidata hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud arvamuses.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga kinnitatakse, kui oluline on tagada, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

6. mai 2010. aasta ümberpaigutamise taotlus DEC 11/2009.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ES/sg

D(2010)27785

Alain Lamassoure

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Subject: Teema: arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana korral (KOM(2010)216 lõplik)

Austatud härra Lamassoure

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana korral ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist selle taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, mis ei sea samas kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

a)  arvestades, et üheksakuulise vaatlusperioodi vältel toimunud 2425 koondamise põhjus on finants- ja majanduskriis, mis tingis Hispaanias ehitustegevuse järsu languse ning avaldas sellega negatiivset mõju kõikidele abitööstustele, kaasa arvatud ehitusmaterjalide, näiteks keraamikatoodete tootmisele;

b)  arvestades, et koondamised avaldasid olulist mõju kohalikul tasandil, kuna selles piirkonnas on keraamikatööstusel on suur osakaal: 2,2% ettevõtete ja 8,7% töökohtade arvust;

c)  arvestades, et alates 2007. aasta jaanuarist on töötuse tase keraamikatööstuse töötajate hulgas kasvanud 500%;

d)  arvestades, et ligikaudu kolmel neljandikul koondatud töötajatest on ainult algharidus või isegi mitte seda, ning nad ei ole harjunud otsima tööd väljaspool oma kodupiirkonda,

palub tööhõive-ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Hispaania taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  kiidab heaks individuaalsete teenuste paketi, mis on mõeldud madala kvalifikatsiooniga töötajatele erialase kvalifikatsiooni omandamiseks ja kutseoskuste täiendamiseks ning millega tahetakse pakkuda neile võimalust oma elukutse ümbersuunamiseks, et tulevikule suunatud sotsiaalmajanduse tingimustes hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana;

2.  toetab tugevalt töötajate liikuvuse edendamise mõtet; seetõttu avaldab kahetsust, et liikuvuse alane koolitus on suunatud ainult vähestele töötajatele, kellel on niigi eelsoodumus vahetada elukohta, et leida tööd erinevas majandussektoris; tuletab meelde, et liikuvus on üldiselt tähtis vahend kiireks taasintegreerumiseks tööturule;

3.  kiidab heaks meetmed, kaasaarvatud üksiktöötajate juhendamine ning soovib ka edaspidi saada teavet edusammude kohta nende meetmete kohaldamisel;

4.  kiidab heaks uue lõike, milles Hispaania ESFi rakenduskava seotakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toetatud meetmetega; ergutab liikmesriike ja komisjoni andma selles küsimuses rohkem teavet, kuna põhjalik teave Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja struktuurifondi poolt vastavalt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artiklile 6 toetatavate meetmete vastastikune täiendavus on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi lisandväärtuse täieliku hindamise seisukohast väga oluline;

5.  kordab, kui vajalik on koondatud töötajatele suunatud kõikide meetmete täiendavus ja kooskõla, et täielikult ära kasutada nende meetmete sünergia;

6.  tunneb heameelt asjaolu üle, et taotlus esitati uuel ja kokkuvõtlikul viisil tabeli kujul; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et hoolimata sellest, et komisjon lubas suuremat paindlikkust taotluste uuel kujul esitamise osas, puudub taotluse kohta endiselt oluline taustteave, mis oleks juhtumi täielikuks hindamiseks asjakohane: näiteks teave ettevõtete saatuse kohta – kas sulgemine või töö jätkamine väiksema võimsusega, et kriisist välja tulla;

7.  sooviks saada rohkem teavet selle kohta, kuidas on omavahel seotud lõikes 29 nimetatud majanduslikku olukorda ja tööhõivealaseid võimalusi käsitlev uurimus ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi poolt toetatud meetmed.

Lugupidamisega

Pervenche Berès


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

2.6.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Paul Rübig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers

Õigusteave - Privaatsuspoliitika