Procedūra : 2010/2066(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0180/2010

Pateikti tekstai :

A7-0180/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/06/2010 - 7.2
CRE 15/06/2010 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0197

PRANEŠIMAS     
PDF 169kWORD 109k
3.6.2010
PE 441.293v02-00 A7-0180/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0216 – C7‑0115/2010 – 2010/2066(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Barbara Matera

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0216 – C7‑0115/2010 – 2010/2066(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0216 – C7‑0115/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–   2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0180/2010),

A. kadangi Europos Sąjunga nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką,

B.  kadangi EGF aprėptis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio;

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų panaudoti EGF lėšas priėmimo, Europos Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D. kadangi Ispanija prašė pagalbos atvejais, kurie susiję su 2 425 darbuotojų atleidimu iš 181 įmonės, kurios vykdo veiklą sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red. 23 skyriui (kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba), Comunidad Valenciana NUTS II regione(3),

E.  kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas, siekiant greičiau panaudoti EGF lėšas;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; pabrėžia, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį iš naujo į darbo rinką integruojant atleistus darbuotojus;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinama EGF parama pavieniams darbo netekusiems darbuotojams, kad jie galėtų vėl integruotis į darbo rinką; pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos pagal nacionalinės teisės arba kolektyvinių susitarimų nuostatas atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą;

5.  primena Komisijai, kad naudojant EGF lėšas nereikia nuolat pervesti mokėjimo asignavimų iš Europos socialinio fondo, nes EGF įsteigtas kaip atskira speciali priemonė, kuriai numatyti tam tikri tikslai ir terminai;

6.  primena, kad EGF veiklą ir papildomą naudą reikėtų įvertinti atsižvelgiant į bendrą programų ir kitų įvairių priemonių, kurios sukurtos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniu susitarimu, vertinimą atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio persvarstymą;

7.  palankiai vertina Komisijos naujo tipo pasiūlymą, kuriame pateikiamas aiškinamasis memorandumas, aiški ir išsami informacija apie paraiškos teikimą, analizuojami tinkamumo kriterijai ir paaiškinamos priežastys, dėl kurių jis buvo patvirtintas, parengtą atsižvelgiant į Parlamento reikalavimus;

8.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

9.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. gegužės mėn. xx d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą(3),

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas papildomai paramai darbuotojams, atleistiems dėl globalizacijos vykstančių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, teikti ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką.

(2)      EGF aprėptis išplėsta ir nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

(3)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti EGF lėšas neviršijant metinės viršutinės 500 mln. eurų ribos.

(4)      2009 m. rugsėjo 2 d. Ispanija pateikė paraišką dėl EGF lėšų panaudojimo darbuotojų atleidimo iš 181 įmonės, kurios vykdo veiklą NACE 2 red. 23 skyriuje (kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba) viename Comunidad Valenciana NUTS II regione (ES52), atveju, o 2010 m. vasario 2 d. pateikė papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinės paramos nustatymo reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo panaudoti 6 598 735 eurų sumą.

(5)      Taigi EGF lėšos turėtų būti panaudotos finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos panaudojamos siekiant skirti 6 598 735 eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje / Strasbūre

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                Pirmininkas

(1)

              OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

              OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

              OL C [...], [...], p. [...].


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, kurie nukentėjo nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Remiantis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) 28 punkto ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(2) 12 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti maksimalios 500 mln. eurų sumos, kurią sudaro bet kokia marža, numatyta nuo praėjusiųjų metų bendrosioms išlaidoms nustatytos viršutinės ribos ir (arba) įsipareigojimų asignavimai, panaikinti per praėjusius dvejus metus, išskyrus susijusius su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinami įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip atidėjiniai.

Procedūra yra tokia: norėdama panaudoti Fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, Komisija tuo pat metu teikia pasiūlymą dėl Fondo lėšų panaudojimo biudžeto valdymo institucijai ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Gali būti rengiamas supaprastintas trišalis dialogas.

II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

2010 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė tris naujus pasiūlymus dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo Airijai ir Ispanijai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai aštuntoji paraiška dėl bendros 6 598 735 eurų sumos panaudojimo iš EGF Ispanijos (Valencija) reikmėms, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2010 m. biudžetą.

Šis naujas atvejis susijęs su 2 425 darbuotojų, iš kurių 1 600 remtini, atleidimu per ataskaitinį devynių mėnesių laikotarpį nuo 2008 m. rugsėjo 25 d. iki 2009 m. birželio 24 d. iš 181 įmonės, kurios priskiriamos tam pačiam NACE 2 red. skyriui ir įsikūrusios viename Comunidad Valenciana NUTS II lygio regione.

Ši paraiška (byla EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana) Komisijai pateikta 2009 m. rugsėjo 2 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. vasario 22 d. Paraiška grindžiama intervencijos kriterijais, nustatytais EGF reglamento 2 straipsnio b punkte, kuriame numatytas reikalavimas, kad per devynių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėse, kurios priskiriamos tam pačiam NACE 2 red. skyriui ir kurios vykdo veiklą viename regione ar dviejuose gretimuose NUTS II lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, ir kad paraiška būtų pateikta per 10 savaičių (terminas, nurodytas minėtojo reglamento 5 straipsnyje).

Komisijos vertinimas atliktas įvertinus atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos pokyčių arba finansų krizės ryšį, nustačius, ar šie atleidimai buvo nenumatyti, išsiaiškinus šių atleidimų skaičių ir jų atitiktį 2 straipsnio b punkto kriterijams, išsiaiškinus nenuspėjamą atleidimų pobūdį, nustačius darbuotojus atleidžiančias įmones ir darbuotojus, kuriems skirtina parama, susijusias teritorijų ir jų valdžios institucijas bei suinteresuotus subjektus, įvertinus atleidimų poveikį vietos, regionų ir nacionaliniam užimtumui, suderintų individualioms reikmėms pritaikytų finansuotinų paslaugų pobūdį, įskaitant jų suderinamumą su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais, nustačius datas, kada atleistiems darbuotojams pradėtos teikti ar bus pradėtos teikti šios personalizuotos paslaugos, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūras, administravimo ir kontrolės sistemas.

Komisija savo vertinime nurodo, kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti paraišką.

Komisija, siekdama panaudoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą (DEC 11/2010) perkelti bendrą 6 598 735 eurų sumą iš EGF rezervo (40 02 43) įsipareigojimams ir iš ESF biudžeto eilutės (04 02 17 – ESF konvergencija) mokėjimams į EGF biudžeto eilutę (04 05 01).

Kalbėdama apie alternatyvius mokėjimų asignavimų šaltinius, Komisija paaiškino, kad iki šiol reikalingi mokėjimų asignavimai būdavo imami iš ESF biudžeto remiantis politikos sričių glaudumo principu, ir, atsižvelgiant į tai, metinis EGF mokėjimų asignavimų poreikis būdavo apie 1 proc. ESF fondui numatytų lėšų. Vis dėlto šiuo pradiniu biudžetinių metų etapu sunku nustatyti tokius alternatyvius šaltinius. Vis dėlto Komisija, turėdama mintyje tai, kad teks vykdyti šį reikalavimą ateityje, kai bus svarstomi EGF lėšų panaudojimo atvejai, norėtų paieškoti alternatyvių mokėjimų asignavimų šaltinių galimybės, kai tai įmanoma, tikslinga ir kai nekyla pavojus, kad užsitęs lėšų perkėlimo prašymo nagrinėjimas.

Remiantis Tarpinstituciniu susitarimu iš fondo naudojamų lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 500 mln. eurų ribos.

EGF reglamento 12 straipsnio 6 dalyje reikalaujama, kad rugsėjo 1 d. fonde būtų likę bent 25 proc. maksimalios metinės EGF lėšų sumos tam, kad būtų galima skirti lėšų iki metų pabaigos atsirandančioms reikmėms.

2010 m. biudžeto valdymo institucija jau patvirtino penkis pasiūlymus dėl fondo lėšų, kurių bendra suma sudaro 16 338 363 eurų, panaudojimo Vokietijos (bendrovė „Karmann“) ir Lietuvos (įmonė „Snaigė“, statybos, baldų gamybos ir drabužių siuvimo sektoriai) reikmėms, ir liko 483 661 637 eurų nepanaudotų fondo lėšų.

III. Darbo tvarka

Komisija, siekdama į 2010 m. biudžetą įrašyti specialius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 28 punkte, pateikė prašymą perkelti asignavimus(3).

Galėtų vykti supaprastintas trišalis dialogas Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo klausimu (keičiantis laiškais), kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Parlamentas ir Taryba nesusitaria.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų būti įtrauktas į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms vertinimą bei jame dalyvauti.

Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, įvertinęs paraišką, pateikė savo nuomonę dėl fondo lėšų panaudojimo, kuri pridedama prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

2010 m. gegužės 6 d. DEC 11/2010.


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/sg

D(2010)27785

Alainui Lamassoure‘ui,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 13E158

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo byloje EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana (COM(2010)216 galutinis)

Gerb. A. Lamassoure‘ai,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraiška būtų mobilizuotos fondo lėšos. Tačiau EMPL komitetas, nors ir nekeldamas paties mokėjimų perkėlimo klausimo, pateikia keletą pastabų.

EMPL komiteto svarstymai grindžiami toliau išdėstytais teiginiais:

a)  kadangi 9 mėnesių atskaitinio laikotarpio metu 2425 asmenys atleisti iš darbo dėl to, kad finansinės ir ekonominės krizės poveikyje itin sumažėjo statybų veiklos apimtys Ispanijoje ir nukentėjo nuo jos priklausomos įmonės, įskaitant gaminančias statybos medžiagas, pvz., keramikos produktus;

b)  kadangi atleidimai iš darbo turėjo pastebimą vietinį poveikį, nes jie buvo vykdomi regione, kuriame keramikos gamyba sudaro didelę gamybos dalį įmonių skaičiaus (2,2 proc.) ir darbo vietų skaičiaus (8,7 proc.) atžvilgiu;

c)  kadangi keramikos pramonės darbuotojų nedarbas nuo 2007 m. sausio mėn. padidėjo 500 proc.;

d)  kadangi apie ¾ atleistų darbuotojų turi tik pagrindinį išsilavinimą arba jo visai neturi ir nėra įpratę ieškoti darbo už jų gyvenamo regiono ribų;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Ispanijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  teigiamai vertina pagal asmeninius poreikius pritaikomų paslaugų paketą, kurio tikslas – suteikti žemos kvalifikacijos darbuotojams profesinę kvalifikaciją ir didesnius įgūdžius, taip pat galimybę profesiškai persiorientuoti į savarankišką darbą į ateitį nukreiptoje socialinėje ekonomikoje;

2.  tvirtai remia idėją gerinti darbuotojų judumą; taigi apgailestauja dėl to, kad judumą skatinantys mokymai bus skirti tik nedaugeliui darbuotojų, kurie ir taip linkę keisti gyvenamąją vietą ieškodami darbo kitame ekonomikos sektoriuje; primena, kad judumas apskritai yra svarbi greito darbuotojų grąžinimo į darbą rinką priemonė;

3.  palankiai vertina dalijimąsi patirtimi su pavieniais darbuotojams bei panašias priemones ir nori būti informuojamas apie šių priemonių sėkmę;

4.  palankiai vertina tai, kad įrašyta nauja pastraipa dėl Ispanijos ESF veiklos programos ir iš EGF remiamų priemonių susiejimo; ragina valstybes nares ir Komisiją labiau išplėsti šią pagrindinę informaciją, nes visapusiška informacija apie EGF ir iš struktūrinių fondų finansuojamų priemonių papildomumą pagal EGF reglamento 6 straipsnį yra labai svarbi siekiant visapusiškai įvertinti EGF papildomą naudą;

5.  pakartoja, jog būtina papildyti ir koordinuoti visas atleistiems darbuotojams skirtas priemones, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti šių priemonių sąveika;

6.  teigiamai vertina naują glaustą paraiškos pristatymą lentelės pavidalu; vis dėlto apgailestauja dėl to, jog, nors Komisija paskelbė, kad paraiškų pristatymas nauju būdu suteikia daugiau lankstumo, vis dar stinga atvejui visapusiškai įvertinti naudingos svarbios informacijos apie bendrąsias paraiškos aplinkybes, pvz., informacijos apie įmonių tolesnę būklę, t.y. apie jų uždarymą arba tolesnę mažesnės apimties veiklą siekiant įveikti krizę;

7.  norėtų daugiau sužinoti apie 29 dalyje minėto ekonominės padėties ir užimtumo galimybių tyrimo ir iš EGF remiamų priemonių sąsają.

Pagarbiai

Pervenche Berès


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

2.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers

Teisinė informacija - Privatumo politika