Процедура : 2010/0135(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0182/2010

Внесени текстове :

A7-0182/2010

Разисквания :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0217

ДОКЛАД     *
PDF 197kWORD 93k
4.6.2010
PE 441.374v02-00 A7-0182/2010

относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Естония от 1 януари 2011 г.

(COM(2010)0239 – C7‑0131/2010 – 2010/0135(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Edward Scicluna

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно приемането от страна на Естония на еврото на 1 януари 2011 г.

(COM(2010)0239 – C7‑0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Съвета (COM(2010)0239),

–   като взе предвид доклада за конвергенцията за 2010 г. на Комисията (COM(2010)0238) по отношение на Естония и доклада на Европейската централна банка (ЕЦБ) за конвергенцията от май 2010 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно разширяването на еврозоната(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно годишния доклад на ЕЦБ за 2008 г.(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно доклада относно Годишния доклад относно еврозоната и публичните финанси за 2009 г.(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г. относно ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства(4) (резолюция относно ИПС@10),

–   като взе предвид своята резолюция от 20 юни 2007 г. относно подобряване на метода за консултиране с Парламента при процедури, свързани с разширяването на еврозоната(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно препоръката на Европейската централна банка за предложение за решение на Съвета за изменение на член 10, параграф 2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка(6),

–   като взе предвид Решение 2003/223/EО на Съвета от 21 март 2003 г. за изменение на член 10, параграф 2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка(7),

–   като взе предвид член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0131/2010),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0182/2010),

А. като има предвид, че член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя постигането във висока степен на устойчиво сближаване според изпълнението на следните критерии от страна на всяка държава-членка: постигане във висока степен на ценова стабилност; устойчивост на държавната финансова позиция; спазване в нормални граници на отклонение, в съответствие с предвиденото от Механизма на обменните курсове, и трайност на сближаването, постигната от държавата-членка и от нейното участие в Механизма на обменните курсове на Европейската парична система, което намира отражение в размера на лихвените проценти в дългосрочен аспект,

Б.  като има предвид, че Естония е спазила критериите от Маастрихт в съответствие с член 140 от ДФЕС и Протокол (№13) относно критериите за конвергенция, приложен към Договора за Европейския съюз и ДФЕС,

В.  като има предвид, че докладчикът посети Естония с цел оценка на готовността на страната за присъединяване към еврозоната,

Г.  като има предвид, че Комисията заяви, че Евростат, в тясно сътрудничество с Националния статистически институт на Естония, е проверил валидността на всички съответни данни, предадени от естонските органи,

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  подкрепя приемането на еврото от Естония на 1 януари 2011 г.;

3.  отбелязва, че оценката на Комисията и на Европейската централна банка (ЕЦБ) е взета на фона на световната финансова, икономическа и социална криза, която засегна перспективите за номинална конвергенция на много други държави-членки;

4.  отбелязва, че Естония е изпълнила критериите вследствие на решителните, надеждни и продължителни усилия на естонското правителство и естонския народ;

5.  изразява загриженост относно различията в докладите на Комисията и ЕЦБ за конвергенцията по отношение на устойчивостта на ценовата стабилност;

6.  отбелязва, че докладът на ЕЦБ за конвергенцията за 2010 г. определя като голямо предизвикателство поддържането на инфлационна конвергенция, когато настоящият процес на икономическо приспособяване приключи;

7.  призовава естонското правителство да поддържа своята позиция за разумна фискална политика, в съчетание със своите цялостно ориентирани към стабилността политики, в лицето на бъдещите макроикономически дисбаланси и рискове във връзка с ценовата стабилност;

8.  призовава държавите-членки да позволят на Комисията да направи оценка на изпълнението на критериите от Маастрихт въз основата на окончателни, независими, актуални, надеждни и висококачествени данни;

9.  отправя искане към Комисията да направи симулация на въздействието на спасителния пакет за еврозоната върху естонския бюджет, когато държавата се присъедини към еврозоната и по този начин стане член на групата, гарантираща фондовете за възстановяване;

10. призовава Комисията и ЕЦБ да разгледат всички аспекти при препоръката за окончателен обменен курс за естонската крона;

11. призовава естонските органи да ускорят практическите приготовления, за да гарантират гладък преходен период; призовава естонското правителство да гарантира, че въвеждането на еврото няма да се използва за укрито увеличаване на цените;

12. призовава Комисията и ЕЦБ да докладват на Парламента относно обмисляните стъпки за намаляване до минимум на инфлацията на активите като последица от ниските лихвени проценти;

13. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

14. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението;

15. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, Комисията, Европейската централна банка, Eurogroup и правителствата на държавите-членки.

(1)

     ОВ С 298Е, 8.12.2006 г., стр. 249.

(2)

     Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0090.

(3)

     Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0072.

(4)

     OВ C 16E, 22.1.2010 г., стр. 8.

(5)

     OВ C 146E, 12.6.2008 г., стр.251.

(6)

     ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 374.

(7)

OВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 66.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Критериите за приемане на еврото от страна на Естония на 1 януари 2011 г. са посочени в член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В своята същност, докладите за конвергенция, които ще се изготвят от Комисията и ЕЦБ, се ръководят от разпоредбите на член 140, параграф 1 от ДФЕС и Протокола относно критериите за конвергенция, приложен към Договорите. Понастоящем Естония е „държава-членка с дерогация“ и поради тази причина не е член на еврозоната.

Член 140, параграф 2 от ДФЕС гласи, че въз основа на докладите на Комисията и ЕЦБ, след консултация с Европейския парламент и след обсъждане в Европейския съвет, Съветът, по предложение на Комисията, решава с квалифицирано мнозинство кои държави-членки с дерогация изпълняват необходимите условия, на основата на критериите, определени в член 140, параграф 1 от ДФЕС, и отменя дерогациите на съответните държави-членки.

На 12 май 2010 г. Комисията предложи приемането на еврото от страна на Естония от 1 януари 2011 г.

Европейският парламент трябва да проучи внесения доклад за конвергенцията и да представи становище. Въпреки някои резерви по отделни въпроси, докладчикът препоръчва дерогацията да бъде отменена от 1 януари 2011 г.

По отношение на критериите за конвергенция съгласно член 121, параграф 1 от Договора за ЕО и на подробното спазване на тези критерии, по-специално когато е постигната висока степен на трайно сближаване, докладчикът наблюдава следното:

1. Съгласуваност на националното законодателство с членове 108 и 109 и с Устава на ЕЦБ

Законът относно въвеждането на еврото, приет от естонския парламент на 22 април 2010 г., осигурява пълното съответствие на Естония с всички изисквания за приемане на еврото, установени в Договорите и Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ.

2. Постигане във висока степен на ценова стабилност

През референтния период април 2009 г. – март 2010 г. 12-месечният среден темп на ХИПЦ-инфлация в Естония е бил -0,7%, т.е. значително под референтната стойност от 1,0% за критерия относно ценовата стабилност. През следващите месеци 12-месечният среден темп на ХИПЦ-инфлация се очаква да нарасне, но благодарение на препоръчаната непрекъсната бдителност и разумни политики се очаква Естония да поддържа устойчивата стабилност на цените.

3. Устойчивост на държавната финансова позиция

Естония не е обект на решение на Съвета на ЕС относно наличието на прекомерен дефицит. През референтната 2009 г. беше отчетен дефицит в общия държавен бюджет в размер на 1,7% от БВП, т.е. значително под референтната стойност. Съотношението общ брутен държавен дълг/БВП беше 7,2% от БВП, т.е. далеч под референтната стойност от 60%. Тези достойни за похвала резултати бяха постигнати по време на световна финансова, икономическа и социална криза, както и по време на спад на номиналния БВП на Естония с 15%.

4. Спазване в нормални граници на отклонение, в съответствие с Механизма на обменните курсове ІІ (ERM II) на Европейската парична система, най-малко през последните две години

По време на разглеждания период естонската крона остана стабилна и не показа никакво отклонение от централния курс спрямо еврото в рамките на ERM II, отразявайки по този начин непроменената естонска политика по отношение на обменния курс в съответствие с режима на валутен борд. Освен това, в рамките на ERM II Естония не девалвира централния курс на националната си валута спрямо еврото по своя собствена инициатива.

5. Трайност на сближаването, което намира отражение в размера на дългосрочните лихвени проценти

Не е възможно да бъде определен показател, който да бъде сравним или който да може да замести доходността по дългосрочни държавни облигации, тъй като естонската финансова система се характеризира с отсъствието на добре развит пазар на дългосрочни държавни ценни книжа в естонски крони, което отразява ниското равнище на държавен дълг. Разсеяха се някои опасения във връзка със събитията на финансовите пазари по време на референтния период, поради окуражителните фискални резултати и вероятността за приемането на еврото.

6. Икономическа интеграция и конвергенция (член 121, параграф 1, последен раздел)

Търговията на Естония в рамките на ЕС надвишава почти трикратно обема на търговията с партньори извън ЕС. Тези търговски партньори извън ЕС включват Русия, Норвегия и САЩ. Дисбалансите във външната търговия, нараснали през годините на подем, намаляха бързо, като превърнаха натрупания дефицит по текущата и капиталовата сметка в значителен излишък през 2009 г.

Финансовият сектор на Естония е добре интегриран в общия финансов сектор на ЕС посредством трансгранични връзки на собственост, сближаване на пазарни тенденции и ролята на еврото в националните финансови сделки.

Напоследък транспонирането на директиви от областта на вътрешния пазар на ЕС от страна на Естония значително се подобрява и надминава целта на ЕС.

С цел печелене на пазари и подкрепа за постигане на ново равновесие на икономиката се препоръчва засилване на конкурентоспособността, съчетано с преход към износ с по-висока добавена стойност.

7. Бележка относно консултацията с Европейския парламент

Въпреки приемането на резолюция на Европейския парламент относно подобряване на метода за консултиране с Парламента, след като бяха повдигнати възражения във връзка с предходните четири доклада относно приемането на единната валута, времето, предоставено на докладчика за представяне на настоящия доклад след публикуването на докладите за конвергенцията (два работни дни), представляваше изключително затрудняващ фактор за извършването на надлежна оценка на критериите за конвергенция съгласно посочените условия в член 140 от ДФЕС. Комисията и ЕЦБ положиха някакви усилия да осведомят Парламента посредством размяна на мнения, която се състоя един месец преди публикуването на докладите за конвергенцията. При все това проблемът във връзка с надлежните срокове продължава да съществува.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.6.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler

Правна информация - Политика за поверителност