Procedură : 2010/0135(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0182/2010

Texte depuse :

A7-0182/2010

Dezbateri :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Voturi :

PV 16/06/2010 - 8.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0217

RAPORT     *
PDF 166kWORD 91k
4.6.2010
PE 441.374v02-00 A7-0182/2010

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011

(COM(2010)0239 – C7‑0131/2010 – 2010/0135(NLE))

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

Raportor: Edward Scicluna

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011

(COM(2010)0239 – C7‑0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Procedura legislativă specială - consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0239),

–   având în vedere raportul de convergenţă din 2010 al Comisiei privind Estonia (COM(2010)0238) şi raportul de convergenţă al Băncii Centrale Europene (BCE) din mai 2010,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 1 iunie 2006 referitoare la extinderea zonei euro(1),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 25 martie 2010 referitoare la Raportul anual 2008 al BCE(2),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 25 martie 2010 referitoare la Declaraţia anuală pentru 2009 privind zona euro şi finanţele publice(3),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 18 noiembrie 2008 privind UEM@10: bilanţul celor 10 ani de Uniune Economică şi Monetară şi provocările viitoare(4) (Rezoluţia privind UEM@10),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 iunie 2007 privind îmbunătăţirea procesului de consultare a Parlamentului European cu privire la procedurile de extindere a zonei euro(5),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 13 martie 2003 referitoare la recomandarea Băncii Centrale Europene privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la o modificare a articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene(6),

–   având în vedere Decizia Consiliului 2003/223/CE din 21 martie 2003 privind modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene(7),

–   având în vedere articolul 140 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0131/2010),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A7-0182/2010),

A. întrucât articolul 140 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) defineşte realizarea unui grad înalt de convergenţă durabilă, analizând în ce măsură fiecare stat membru a îndeplinit următoarele criterii: realizarea unui grad înalt de stabilitate a preţurilor; caracterul solid al finanţelor publice; respectarea limitelor normale de fluctuaţie prevăzute de mecanismul cursului de schimb; şi caracterul durabil al convergenţei atinse de statul membru şi al participării sale la mecanismul cursului de schimb din Sistemul Monetar European, care se reflectă în nivelul ratelor dobânzilor pe termen lung;

B.  întrucât Estonia a respectat criteriile de la Maastricht în conformitate cu articolul 140 din TFUE şi cu Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergenţă anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la TFUE;

C. întrucât raportorul a vizitat Estonia pentru a evalua gradul de pregătire al acestei ţări de aderare la zona euro;

D. întrucât Comisia a afirmat că EUROSTAT, în strânsă cooperare cu institutul estonian de statistică, a verificat validitatea tuturor datelor relevante transmise de către autorităţile estoniene,

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  este în favoarea adoptării monedei euro de către Estonia la 1 ianuarie 2011;

3.  observă că evaluarea realizată de către Comisie şi de către Banca Centrală Europeană (BCE) a avut loc pe fundalul crizei globale financiare, economice şi sociale ce a afectat perspectivele de convergenţă nominală pentru multe alte state membre;

4.  observă că Estonia a respectat criteriile, ca urmare a eforturilor hotărâte, credibile şi susţinute ale guvernului şi poporului estonian;

5.  îşi exprimă îngrijorarea privind neconcordanţele dintre raportul de convergenţă al Comisiei şi cel al BCE în ceea ce priveşte durabilitatea stabilităţii preţurilor;

6.  observă că raportul de convergenţă pentru 2010 al BCE consideră convergenţa inflaţiei drept un obiectiv foarte greu de realizat, după realizarea actualei ajustări economice;

7.  solicită guvernului estonian să-şi menţină poziţia de politică fiscală prudentă, deopotrivă cu politicile globale de stabilitate, având în vedere viitoarele dezechilibre macroeconomice şi riscurile de stabilitate a preţurilor;

8.  invită statele membre să permită Comisiei să evalueze respectarea criteriilor de la Maastricht pe baza unor date precise, independente, actuale, fiabile şi de înaltă calitate;

9.  solicită Comisiei să simuleze efectul planului de salvare a zonei euro asupra bugetului estonian în momentul în care ţara va intra în zona euro, devenind astfel un membru al grupului care garantează fondurile de salvare;

10. invită Comisia şi BCE să analizeze toate aspectele atunci când recomandă rata de schimb finală pentru coroana estoniană;

11. invită autorităţile estoniene să accelereze pregătirile practice pentru a asigura un proces de tranziţie lină; invită guvernul estonian să se asigure că introducerea monedei euro nu este folosită pentru creşteri ascunse ale preţurilor;

12. invită Comisia şi BCE să informeze Parlamentul cu privire la măsurile luate în considerare pentru a reduce la minimum inflaţia activelor cauzată de ratele scăzute ale dobânzii;

13. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

14. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia sa Consiliului, Comisiei, Băncii Centrale Europene, Eurogrupului şi guvernelor statelor membre.

(1)

     JO C 298 E, 8.12.2006, p. 249.

(2)

     Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0090.

(3)

     Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0072.

(4)

     JO C 16 E, 22.1.2010, p. 8.

(5)

     JO C 146 E, 12.6.2008, p. 251.

(6)

     JO C 61 E, 10.3.2004, p. 374.

(7)

     JO L 83, 1.4.2003, p. 66.


EXPUNERE DE MOTIVE

Criteriile pentru adoptarea monedei euro de către Estonia la 1 ianuarie 2011 sunt prevăzute la articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Conţinutul rapoartelor de convergenţă ce trebuie elaborate de către Comisiei şi de BCE este reglementat prin articolul 140 alineatul (1) din TFUE şi prin Protocolul privind criteriile de convergenţă anexat la tratate. În prezent, Estonia este un „stat membru care face obiectul unei derogări”, aşadar nu face parte din zona euro.

Articolul 140 alineatul (2) din TFUE prevede că, în temeiul rapoartelor Comisiei şi BCE, după consultarea Parlamentului European şi după discutarea în cadrul Consiliului întrunit la nivelul şefilor de stat sau de guvern, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, decide care state membre ce fac obiectul unei derogări îndeplinesc condiţiile necesare pe baza criteriilor stabilite la articolul 140 alineatul (1) din TFUE şi abrogă derogările privind aceste state membre.

La 12 mai 2010 Comisia a propus adoptarea monedei euro de către Estonia la 1 ianuarie 2011.

Parlamentul European examinează raportul de convergenţă prezentat şi emite un aviz. În pofida anumitor rezerve cu privire la aspecte individuale, raportorul recomandă eliminarea derogării începând cu 1 ianuarie 2011.

Cu privire la criteriile de convergenţă prevăzute la articolul 121 alineatul (1) din Tratatul CE şi la respectarea deplină a acestora, îndeosebi atingerea unui nivel înalt de convergenţă durabilă, raportorul observă:

1.  Compatibilitatea legislaţiei naţionale cu articolele 108 şi 109 şi cu statutul BCE

Legea privind introducerea monedei euro adoptată de către parlamentul estonian la 22 aprilie 2010 asigură respectarea deplină a tuturor cerinţelor privind adoptarea monedei euro, aşa cum prevăd tratatele şi statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE.

2. Atingerea unui nivel înalt de stabilitate a preţurilor

În perioada de referinţă dintre aprilie 2009 şi martie 2010 rata medie pe 12 luni a inflaţiei (IAPC) în Estonia a fost de -0,7%, respectiv sub valoarea de referinţă de 1,0% pentru criteriul de stabilitate a preţurilor. Se aşteaptă ca rata medie pe 12 luni a inflaţiei (IAPC) să crească în următoarele luni, dar putem considera că vigilenţa permanentă recomandată şi politicile prudente vor permite menţinerea stabilităţii durabile a preţurilor în Estonia.

3. Caracterul solid al finanţelor publice

Estonia nu face obiectul unei decizii a Consiliului UE privind existenţa unui deficit public excesiv. În anul de referinţă 2009 soldul bugetar naţional general a manifestat un deficit de 1,7% din PIB, respectiv sub valoarea de referinţă. Proporţia datoriei publice brute totale faţă de PIB a fost de 7,2%, respectiv mult sub valoarea de referinţă de 60%. Această performanţă lăudabilă a fost atinsă în timpul crizelor financiare, economice şi sociale, perioadă în care şi PIB-ul Estoniei a scăzut cu 15%.

4. Respectarea marjelor normale de fluctuaţie ale mecanismului cursului de schimb II al SME pentru cel puţin ultimii 2 ani

Pentru perioada de referinţă coroana estoniană a rămas stabilă şi nu a manifestat fluctuaţii majore de la cursul său central faţă de euro în MCS II, reflectând politica neschimbată a ratei de schimb a Estoniei în regimul consiliului monetar. Totodată, în cadrul MCS II, Estonia nu şi-a devalorizat moneda naţională faţă de euro din proprie iniţiativă.

5. Durabilitatea convergenţei, astfel cum se reflectă în nivelul ratei dobânzii pe termen lung

Nu este posibilă identificarea unui indicator comparabil sau care să poată înlocui emiterea de obligaţiuni de stat pe termen lung, dat fiind că sistemul financiar estonian este caracterizat prin absenţa unei pieţe bine dezvoltate pentru obligaţiunile pe termen lung în monedă naţională, ceea ce demonstrează nivelul scăzut al datoriei publice. Anumite îngrijorări cu privire la evoluţiile pieţelor financiare în perioada de referinţă au fost atenuate prin rezultate fiscale încurajatoare şi credibilitatea legată de adoptarea monedei euro.

6. Integrarea economică şi convergenţa (articolul 121 alineatul (1) ultima secţiune)

Volumul comerţului Estoniei în cadrul UE este de aproape trei ori mai mare decât comerţul exterior. Partenerii comerciali din afara UE includ Rusia, Norvegia, SUA. Dezechilibrele balanţei comerciale acumulate în timpul anilor de boom au fost recuperate rapid, transformând deficitul de cont curent şi de cont de capital într-un surplus semnificativ în 2009.

Sectorul financiar estonian este bine integrat în cadrul sectorului financiar european, prin relaţii de proprietate transfrontaliere, convergenţa tendinţelor pieţei şi rolul monedei euro în tranzacţiile financiare de pe teritoriul naţional.

Transpunerea directivelor privind piaţa internă în Estonia a fost îmbunătăţită în ultima perioadă şi este peste nivelul de obiectiv la nivelul UE.

Îmbunătăţirea competitivităţii, împreună cu evoluţia către exporturi de produse cu valoare adăugată sporită sunt recomandate pentru câştigarea de cote de piaţă şi sprijinirea reechilibrării economiei.

7. Observaţie privind consultarea Parlamentului European

Deşi Parlamentul European a adoptat o rezoluţie referitoare la îmbunătăţirea metodei de consultare a PE, după ce au fost exprimate obiecţii cu privire la cele patru rapoarte anterioare privind adoptarea monedei unice, timpul de care a dispus raportorul pentru elaborarea prezentului raport, după publicarea rapoartelor de convergenţă, respectiv două zile lucrătoare, a făcut foarte dificilă evaluarea corectă a criteriilor de convergenţă în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 140 din TFUE. Comisia şi BCE au depus unele eforturi de lămurire a Parlamentului European printr-un schimb de opinii ce a avut loc cu o lună înaintea publicării rapoartelor de convergenţă. Cu toate acestea, persistă problema instituirii unui calendar adecvat.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

2.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler

Aviz juridic - Politica de confidențialitate