SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Estónskom od 1. januára 2011

  4.6.2010 - (KOM(2010)0239 – C7‑0131/2010 – 2010/0135(NLE)) - *

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Edward Scicluna


  Postup : 2010/0135(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0182/2010

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Estónskom od 1. januára 2011

  (KOM(2010)0239 – C7‑0131/2010 – 2010/0135(NLE))

  (Mimoriadny legislatívny postup - konzultácia)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0239),

  –   so zreteľom na časť správy Komisie o konvergencii za rok 2010 (KOM(2010)0238) týkajúcu sa Estónska a na správu Európskej centrálnej banky (ECB) o konvergencii z mája 2010,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o rozširovaní eurozóny[1],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o výročnej správe EIB za rok 2008[2],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca. 2010 o výročnej správe o eurozóne a verejných financiách za rok 2009[3],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2008 o EMU@10: prvých desať rokov existencie Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti[4] (uznesenie o EMU@10),

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 o zlepšení spôsobu konzultácie s Parlamentom v postupoch týkajúcich sa rozšírenia eurozóny[5],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o odporúčaní Európskej centrálnej banky k návrhu rozhodnutia Rady o zmene článku 10 ods. 2 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky[6],

  –   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2003/223/ES z 21. marca 2003 zmene a doplnení článku 10 ods. 2 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky[7],

  –   so zreteľom na článok 140 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0131/2010),

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0182/2010),

  A. keďže v článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa dosiahnutie vysokého stupňa udržateľnej konvergencie definuje vzhľadom na plnenia nasledujúcich kritérií členskými štátmi: dosiahnutie vysokého stupňa cenovej stability, udržanie stability stavu štátnych finančných prostriedkov; sledovanie normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom výmenných kurzov a stálosť konvergencie dosiahnutej členským štátom a jeho účasti v mechanizme výmenných kurzov Európskeho menového systému, ktorá sa odráža v dlhodobých úrovniach úrokovej miery;

  B.  keďže Estónsko splnilo maastrichtské kritériá v súlade s článkom 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s Protokolom (č. 13) o konvergenčných kritériách, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

  C. keďže spravodajca navštívil Estónsko, aby posúdil jeho pripravenosť na vstup do eurozóny,

  D. keďže Komisia uviedla, že EUROSTAT v úzkej spolupráci s estónskym štatistickým úradom overil platnosť všetkých príslušných údajov predložených estónskymi úradmi;

  1.  schvaľuje návrh Komisie;

  2.  súhlasí s tým, aby Estónsko prijalo euro 1. januára 2011;

  3.  konštatuje, že hodnotenie Komisie a Európskej centrálnej banky (ECB) sa uskutočnilo  v podmienkach globálnej hospodárskej a sociálnej krízy, ktorá ovplyvnila vyhliadky na nominálnu konvergenciu mnohých ostatných členských štátov;

  4.  konštatuje, že Estónsko splnilo kritériá vďaka rozhodnému, dôveryhodnému a trvalému úsiliu estónskej vlády a estónskeho ľudu;

  5.  vyjadruje znepokojenie nad rozpormi medzi správami Komisie a ECB o konvergencii v otázke udržateľnosti cenovej stability;

  6.  konštatuje, že v správe ECB o konvergencii na rok 2010 sa udržanie inflačnej konvergencie po skončení súčasného ekonomického prispôsobenia označuje za veľmi problematické;

  7.  vyzýva estónsku vládu, aby vzhľadom na budúcu makroekonomickú nerovnováhu a riziká týkajúce sa cenovej stability, zachovala svoj opatrný postoj v daňovej politike;

  8.  vyzýva členské štáty, aby Komisii umožnili posúdiť súlad s maastrichtskými kritériami na základe jasných, nezávislých, aktuálnych, spoľahlivých a vysoko kvalitných údajov;

  9.  žiada Komisiu, aby vykonala simuláciu účinku záchranného balíka eurozóny na estónsky rozpočet, keď Estónsko vstúpi do eurozóny a stane sa členom skupiny, ktorá ručí za záchranné fondy;

  10. vyzýva Komisiu a ECB, aby pri odporúčaní konečného výmenného kurzu estónskej koruny zvážili všetky aspekty;

  11. vyzýva estónske orgány, aby urýchlili praktické prípravy na zabezpečenie hladkého procesu zmeny; vyzýva vládu Estónska, aby zabránila skrytému zvyšovaniu cien v súvislosti s prijatím eura;

  12. vyzýva Komisiu a ECB, aby Parlament informovali o krokoch, ktoré zvažujú prijať s cieľom minimalizovať nadhodnotenie aktív ako následok nízkych úrokových sadzieb;

  13. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  14. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

  15. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke, euroskupine a vládam členských štátov.

  • [1]       Ú. v. EÚ C 298 E, 8. 12. 2006, s. 249.
  • [2]       Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0090.
  • [3]       Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0072.
  • [4]       Ú. v. EÚ C 16 E, 22. 1. 2010, s. 8.
  • [5]       Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 251.
  • [6]       Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 374.
  • [7]       Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 66.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Kritériá pre Estónsko na prijatie eura od 1. januára 2011 sú uvedené v článku 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Podstatu konvergenčných správ vypracovaných Komisiou a ECB upravuje článok 140 ods. 1 ZFEÚ a Protokol o konvergenčných kritériách priložený k zmluvám. Estónsko je v súčasnosti „členským štátom, pre ktorý platí výnimka“, čo znamená, že nie je členom eurozóny.

  Podľa článku 140 ods. 2 ZFEÚ Rada na základe správ Komisie a ECB, po konzultácii  s Európskym parlamentom a po rokovaniach v Rade zasadajúcej v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne, či členské štáty, pre ktoré platí výnimka, spĺňajú nevyhnutné podmienky na základe kritérií stanovených v článku 140 ods. 1 ZFEÚ a zruší výnimky týchto členských štátov.

  Komisia 12. mája. 2010 navrhla, aby Estónsko prijalo euro od 1. januára 2011.

  Európsky parlament musí preskúmať predloženú konvergenčnú správu a vydať stanovisko. Napriek určitým výhradám k jednotlivým otázkam spravodajca odporúča zrušenie výnimky s účinnosťou od 1. januára 2011.

  V súvislosti s konvergenčnými kritériami podľa článku 121 ods. 1 Zmluvy o ES a dodržaním týchto kritérií a najmä s tým, či sa dosiahla vysoká úroveň trvalej konvergencie, spravodajca konštatuje:

  1. Súlad vnútroštátnych právnych predpisov s článkami 108 a 109 a so štatútom ECB

  Po prijatí zákona o prijatí eura estónskym parlamentom 22. apríla 2010 sa Estónsko stalo v plnej miere kompatibilné so všetkými požiadavkami na prijatie eura, tak ako sú stanovené v Zmluvách a štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB.

  2. Dosiahnutie vysokého stupňa cenovej stability

  Počas referenčného obdobia od apríla 2009 do mája 2010 bola dvanásťmesačná priemerná inflačná miera meraná HICP v Estónsku -0,7 %, t. j. hlboko pod referenčnou hodnotou 1,0 % pre kritérium cenovej stability. Očakáva sa, že  v nadchádzajúcich mesiacoch dvanásťmesačná priemerná inflačná miera meraná HICP narastie, avšak na základe odporúčanej stálej bdelosti a opatrných politík by sa v Estónsku mala zachovať trvalo udržateľná cenová stabilita.

  3. Dlhodobá udržateľnosť stavu verejných financií

  Na Estónsko sa nevzťahuje rozhodnutie Rady EÚ o existencii nadmerného deficitu. V referenčnom roku 2009 vykázal všeobecný štátny rozpočet schodok vo výške 1,7 % HDP, t. j. hlboko pod referenční hodnotou. Pomer celkového štátneho hrubého dlhu  k HDP bol 7,2 % HDP, t. j. hlboko pod referenčnou hodnotou vo výške 60 %. Tento chvályhodný výsledok sa dosiahol v čase všeobecnej finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy a v období poklesu nominálneho HDP Estónska o 15 %.

  4. Dodržanie normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom výmenných kurzov (ERM II) minimálne počas predchádzajúcich dvoch rokov

  Počas sledovaného obdobia bola estónska koruna stabilná a nevykazovala odchýlky od strednej parity voči euru v ERM II a odrážala nemennú estónsku politiku výmenného kurzu podľa režimu menovej rady. Okrem toho v rámci ERM II Estónsko nedevalvovalo centrálnu paritu svojej meny voči euru z vlastnej iniciatívy.

  5. Stálosť konvergencie podľa dlhodobých úrovní úrokových sadzieb

  Nie je možné určiť ukazovateľ, ktorý by bol porovnateľný alebo by mohol nahradiť dlhodobé výnosy štátnych dlhopisov, pretože estónsky finančný systém sa vyznačuje tým, že nemá rozvinutý trh s dlhodobými dlhopismi denominovanými v estónskych korunách, čo odráža nízku úroveň štátneho dlhu. Určité obavy týkajúce sa vývoja na finančných trhoch počas referenčného obdobia sa zmiernili vďaka povzbudzujúcim výsledkom v daňovej oblasti a dôveryhodnosti týkajúcej sa prijatia eura.

  6. Hospodárska integrácia a konvergencia (čl. 121 ods. 1 posledná zarážka)

  Objem obchodov Estónska na vnútornom trhu EÚ je takmer trikrát väčší ako obchody mimo EÚ. K tým patria obchody s Ruskom, Nórskom a USA. Vonkajšia nerovnováha, ktorá vznikla počas rokov prosperity, sa rýchlo uvoľnila a schodok kombinovaného bežného a kapitálového účtu sa v roku 2009 zmenil na výrazný prebytok.

  Estónsky finančný sektor je dobre integrovaný do širšieho finančného sektoru EÚ prostredníctvom cezhraničných vlastníckych vzťahov, konvergencie trhových trendov a úlohy eura v domácich finančných transakciách.

  Realizácia smerníc o vnútornom trhu EÚ v Estónsku sa v poslednom období zlepšila  a je lepšia, ako sú ciele EÚ.

  Posilnenie konkurencieschopnosti spolu s posunom smerom k vývozom s vyššou pridanou hodnotou sa odporúča v záujme toho, aby sa získali trhy a podporila sa obnova vyváženosti hospodárstva.

  7. Poznámka týkajúca sa konzultácie s Európskym parlamentom

  Napriek uzneseniu Európskeho parlamentu o zlepšení metódy konzultácie s Európskym parlamentom, potom, čo boli vznesené námietky v súvislosti s predchádzajúcimi štyrmi správami o prijatí jednotnej meny, čas pridelený spravodajcovi na predloženie tejto správy v nadväznosti na zverejnenie konvergenčných správ (dva pracovné dni) zapríčinil, že bolo veľmi ťažké riadne posúdiť konvergenčné kritériá v súlade s podmienkami stanovenými v článku 140 ZFEÚ. Komisia a ECB vynaložili určité úsilie, aby uľahčili Parlamentu jeho úlohu prostredníctvom výmeny názorov, ktorá sa uskutočnila mesiac pred zverejnením konvergenčných správ. Napriek tomu však problém týkajúci sa vhodného časového rámca pretrváva.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  2.6.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  40

  2

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler