POROČILO o predlogu sklepa Sveta o uvedbi eura v Estoniji 1. januarja 2011

4. 6. 2010 - (KOM(2010)0239 – C7‑0000/2010 – 2010/0000(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Edward Scicluna


Postopek : 2010/0135(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0182/2010
Predložena besedila :
A7-0182/2010
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sprejetju eura v Estoniji 1. januarja 2011

(KOM(2010)0239 – C7‑0000/2010 – 2010/0135(NLE))

(Posebni zakonodajni postopek – Posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0239),

–   ob upoštevanju konvergenčnega poročila Komisije o Estoniji za leto 2010 (KOM(2010)0238) in konvergenčnega poročila Evropske centralne banke iz maja 2010,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o širitvi euroobmočja[1],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o letnem poročilu ECB za leto 2008[2],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o poročilu o letni izjavi o območju evra 2009 in javnih financah[3],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 o EMU@10: prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi[4] (resolucija o EMU@10),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. junija 2007 o boljšem načinu posvetovanja s Parlamentom v postopkih v zvezi s širitvijo euroobmočja[5],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2003 o priporočilu Evropske centralne banke glede predloga sklepa Sveta o spremembi člena 10(2) Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke[6],

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/223/ES z dne 21. marca 2003 o spremembi člena 10(2) Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke[7],

–   ob upoštevanju člena 140(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0131/2010),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0182/2010),

A. ker člen 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) opredeljuje doseganje visoke stopnje trajnostne konvergence, pri čemer se upošteva, kako države članice izpolnjujejo naslednja merila: doseganje visoke stopnje stabilnosti cen; vzdržnost stanja javnih financ; upoštevanje normalnih meja nihanja, predvidenih z mehanizmom deviznega tečaja, ter trajnost dosežene konvergence in sodelovanja države članice v mehanizmu deviznega tečaja evropskega monetarnega sistema, kar se kaže v ravni dolgoročnih obrestnih mer;

B.  ker Estonija izpolnjuje maastrichtska merila v skladu s členom 140 PDEU in protokolom št. 13 o konvergenčnih merilih, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU,

C. ker je poročevalec obiskal Estonijo, da bi ocenil njeno pripravljenost za vstop v euroobmočje,

D. ker je Komisija izjavila, da je Eurostat ob tesnem sodelovanju z estonskim statističnim uradom potrdil veljavnost vseh zadevnih podatkov, ki so jih posredovali estonski organi,

1.  odobri predlog Komisije;

2.  podpira uvedbo eura v Estoniji 1. januarja 2011;

3.  ugotavlja, da je bila ocena Komisije in Evropske centralne banke pripravljena v razmerah globalne finančne, gospodarske in družbene krize, ki je vplivala na možnosti številnih drugih držav članic za doseganje nominalne konvergence;

4.  ugotavlja, da Estonija izpolnjuje merila, kar je rezultat odločnih, verodostojnih in nenehnih prizadevanj estonske vlade in Estoncev;

5.  je zaskrbljen zaradi neskladij med konvergenčnima poročiloma Komisije in Evropske centralne banke v zvezi z vzdržno stabilnostjo cen;

6.  ugotavlja, da Evropska centralna banka v konvergenčnem poročilu za leto 2010 navaja, da bo po koncu sedanjega gospodarskega prilagajanja ohranjanje konvergence inflacije velik izziv;

7.  poziva estonsko vlado, naj ohrani previdnost v davčni politiki ter splošno usmerjenost v stabilnost na drugih področjih politike ob upoštevanju tveganj za makroekonomska neravnovesja in stabilnost cen v prihodnosti;

8.  poziva države članice, naj Komisiji omogočijo ocenjevanje izpolnjevanja maastrichtskih meril na podlagi natančnih, neodvisnih, aktualnih, zanesljivih in visokokakovostnih podatkov;

9.  poziva Komisijo, naj simulira učinek paketa pomoči euroobmočja na estonski proračun, ko se bo država pridružila temu območju in tako postala članica skupine, ki bo zagotavljala sklad za pomoč;

10. poziva Komisijo in Evropsko centralno banko, naj pri predlaganju končnega deviznega tečaja za estonsko krono upoštevata vse vidike;

11. poziva estonske oblasti, naj pospešijo praktične priprave za zagotovitev nemotenega postopka prehoda; poziva estonsko vlado, naj zagotovi, da se uvedba eura ne uporablja za skrita zvišanja cen;

12. poziva Komisijo in ECB, naj Parlamentu poročata o predvidenih ukrepih, s katerimi bi kar najbolj zmanjšali inflacijo sredstev kot posledico nizkih obrestnih mer;

13. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril;

14. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji, Evropski centralni banki, euroskupini in vladam držav članic.

  • [1]       UL C 298 E, 8.12.2006, str. 249.
  • [2]       Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0090.
  • [3]       Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0072.
  • [4]       UL C 16 E, 22.1.2010, str. 8.
  • [5]       UL C 146 E, 12.6.2008, str. 251.
  • [6]       UL C 61 E, 10.3.2004, str. 374.
  • [7]       UL L 83, 1.4.2003, str. 66.

OBRAZLOŽITEV

Merila, ki jih mora izpolniti Estonija za sprejetje eura 1. januarja 2011, so določena v členu 140(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Vsebina konvergenčnih poročil, ki ju morata pripraviti Komisija in Evropska centralna banka, je določena v členu 140(1) PDEU in v Protokolu o konvergenčnih merilih, ki je priložen pogodbam. Estonija je trenutno „država članica z odstopanjem“, zato ni članica euroobmočja.

Člen 140(2) PDEU določa, da Svet na podlagi poročil Komisije in Evropske centralne banke ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in razpravi v Svetu, ki zaseda v sestavi voditeljev držav in vlad, ter s kvalificirano večino na predlog Komisije odloča, katere države članice z odstopanjem izpolnjujejo zahtevane pogoje na podlagi meril iz člena 140(1) PDEU, in odpravi odstopanje zadevnih držav članic.

Komisija je 12. maja 2010 predlagala, da bi Estonija uvedla euro 1. januarja 2011.

Evropski parlament mora obravnavati predloženo konvergenčno poročilo ter o njem podati mnenje. Poročevalec kljub nekaterim pomislekom glede posameznih vprašanj priporoča ukinitev odstopanja s 1. januarjem 2011.

Poročevalec v zvezi s konvergenčnimi merili v skladu s členom 121(1) Pogodbe ES ter podrobnim izpolnjevanjem teh meril, zlasti doseganjem visoke stopnje trajne konvergence, ugotavlja naslednje:

1. Skladnost nacionalne zakonodaje s členoma 108 in 109 ter statutom Evropske centralne banke

Z zakonom o uvedbi eura, ki ga je estonski parlament sprejel 22. aprila 2010, Estonija izpolnjuje vse zahteve za sprejetje skupne valute, kot je določeno v pogodbah in Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

2. Doseganje visoke stopnje stabilnosti cen

V referenčnem obdobju med aprilom 2009 in marcem 2010 je bila 12-mesečna povprečna stopnja inflacije po HICP v Estoniji -0,7 %, kar je precej pod referenčno vrednostjo 1,0 % za merilo o stabilnosti cen. Po pričakovanjih bo 12-mesečna povprečna stopnja inflacije po HICP v naslednjih mesecih narasla, vendar se hkrati pričakuje, da bo Estonija s priporočenim stalnim nadzorom in previdno politiko ohranila trajno stabilnost cen.

3. Vzdržnost stanja javnih financ

Odločba Sveta EU o obstoju čezmernega primanjkljaja ne velja za Estonijo. V referenčnem letu 2009 je bil iz bilance splošnega javnega proračuna razviden 1,7-odstotni primanjkljaj BDP, kar je precej pod referenčno vrednostjo. Delež javnofinančnega primanjkljaja v BDP je bil 7,2 % BDP, kar je močno pod referenčno vrednostjo 60 %. Ta pohvalen dosežek je Estonija dosegla med svetovno finančno, gospodarsko in družbeno krizo ter 15-odstotnim padcem svojega nominalnega BDP.

4. Upoštevanje normalnih meja nihanja, predvidenih z mehanizmom deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema II v obdobju najmanj zadnjih dveh let

Estonska krona je bila v obdobju pregleda vselej stabilna brez vsakršnih odstopanj od svojega osrednjega tečaja glede na euro v ERM II, s čimer se je kazala nespremenjena estonska politika deviznega tečaja v sklopu sistema valutnega odbora. Poleg tega Estonija v okviru ERM II ni na lastno pobudo devalvirala osrednjega tečaja svoje valute glede na euro.

5. Trajnost konvergence, kar se odraža v ravni dolgoročnih obrestnih mer

Ni mogoče opredeliti kazalca, ki bi bil primerljiv z dolgoročnimi donosi državnih obveznic ali ki bi jih lahko nadomestil, saj je za estonski finančni sistem značilno, da nima dobro razvitega trga za dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, denominirane v estonski kroni, kar kaže na nizko stopnjo javnega dolga. Nekatere pomisleke glede dogodkov na finančnih trgih v referenčnem obdobju je ublažila spodbujajoča uspešnost davčne politike in verodostojnost v zvezi s sprejetjem eura.

6. Gospodarsko povezovanje in konvergenca (zadnji del člena 121(1))

Trgovina Estonije znotraj EU je skoraj trikrat večja od njenih trgovinskih izmenjav z državami izven EU. Njeni zunanji trgovinski partnerji so med drugim Rusija, Norveška in Združene države. Zunanja neravnovesja, nastala v letih izjemne rasti, so se hitro izravnala, pri čemer se je kombiniran primanjkljaj na tekočem in kapitalskem računu spremenil v bistven presežek leta 2009.

Estonski finančni sektor je dobro povezan s širšim finančnim sektorjem EU prek čezmejnih lastniških povezav, konvergence tržnih trendov in vloge eura v notranjih finančnih transakcijah.

Prenos direktiv EU o notranjem trgu v estonsko zakonodajo se je nedavno izboljšal in celo presega cilj EU.

Za osvojitev trgov in spodbuditev ponovne vzpostavitve uravnoteženega gospodarstva se priporoča krepitev konkurenčnosti ter preusmeritev na izvoz proizvodov z višjo dodano vrednostjo.

7. Pripomba glede posvetovanja z Evropskim parlamentom

Kljub resoluciji Evropskega parlamenta o boljšem načinu posvetovanja s Parlamentom je imel poročevalec potem, ko so bili izrečeni pomisleki glede predhodnih štirih poročil o sprejetju enotne valute, za predložitev tega poročila po objavi konvergenčnih poročil na voljo le dva delovna dneva, zaradi česar je zelo težko ustrezno ocenil konvergenčna merila v skladu z določbami iz člena 140 PDEU. Komisija in Evropska centralna banka sta si do neke mere prizadevali za obveščanje Parlamenta z izmenjavo mnenj, ki je potekala mesec pred objavo konvergenčnih poročil. Vendar še vedno ni rešen problem ustreznega časovnega okvira.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.6.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler