ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα

  7.6.2010 - (2009/2229(INI))

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγητής: Francisco Sosa Wagner

  Διαδικασία : 2009/2229(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0185/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0185/2010
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα

  (2009/2229(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα» (COM(2009)0277),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης κλίμακας: αναβάθμιση της ετοιμότητας, της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης» (COM(2009)0149)

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, και την ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς συντονισμού[1],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με την οργάνωση και διαχείριση του Διαδικτύου – ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής 1998-2000[2],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2001 σχετικά με το Διαδίκτυο της επόμενης γενιάς: η ανάγκη για ερευνητική πρωτοβουλία της ΕΕ[3],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας[4],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2005, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου στην Τυνησία και την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Τυνησία[5]·

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο[6],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το δεύτερο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2007[7]

  –       έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 26ης Μαρτίου 2009, για ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο[8],

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0185/2010),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο αποτελεί κρίσιμης σημασίας παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας με τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία στο σύνολό της,

  Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την προστασία και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τη χρήση του, καθώς επίσης την ευαισθησία του σε κυβερνοεπιθέσεις, κ.λπ.,

  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο συνιστά απειλή για τις κοινωνίες που βασίζονται στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και ότι η παρακίνηση για τρομοκρατικές επιθέσεις, οι εγκληματικές πράξεις μίσους και η παιδική πορνογραφία έχουν αυξηθεί και θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών,

  Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση κυβερνοεγκλήματος, διαδικτυακής δικαιοδοσίας και νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων έχει μεγάλη σημασία ως αναδυόμενη πτυχή διακυβέρνησης του Διαδικτύου,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πτυχές της διακυβέρνησης του Διαδικτύου αφορούν τις διευθύνσεις και άλλα τεχνικά ως επί το πλείστον ζητήματα, που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητας οργανισμών όπως η Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), η Internet Assigned Numbers Authority (IANA), η Internet Engineering Task Force (IETF), τα Regional Internet Registries και άλλοι,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου έχει παρατηρηθεί πως ο ιδιωτικός τομέας έχει διαδραματίσει ως τώρα θετικό ηγετικό ρόλο· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος των δημόσιων φορέων στη χάραξη της γενικής στρατηγική,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις επωμίζονται σημαντικό ρόλο όσον αφορά γενικότερα ζητήματα διακυβέρνησης για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, ιδιαίτερα για να την προστασία και το εγγυημένο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και σε σχέση με την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ανθεκτικότητα του Διαδικτύου, ενώ ο ιδιωτικός τομέας επωμίζεται καίριο ρόλο στην παροχή των επενδύσεων, της πείρας και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που απαιτούνται·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF) και διάφορα εθνικά και περιφερειακά φόρα αποτελούν σημαντικά πεδία διαλόγου μεταξύ των συμμετόχων σχετικά με την πολιτική για το Διαδίκτυο,

  Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι μακρόπνοα προσηλωμένα στο Διαδίκτυο ως ανοικτό δημόσιο αγαθό,

  1.  θεωρεί ότι το Διαδίκτυο αποτελεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, η εκμετάλλευση του οποίου θα πρέπει ως εκ τούτου να εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον·

  2.   αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή στην πράξη της ελευθερίας έκφρασης, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και για την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, και έτσι αντιπροσωπεύει μια από τις κυριότερες κινητήριες δυνάμεις για τη διάδοση των δημοκρατικών αξιών σε ολόκληρο τον κόσμο·

  3.   υπενθυμίζει ότι το Διαδίκτυο έχει καταστεί απαραίτητο μέσο για την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών, πολιτικού διαλόγου και ψηφιακής κατάρτισης, καθώς και για τη διάδοση της γνώσης· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο εξαρτάται από και ταυτόχρονα εγγυάται την άσκηση διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σεβασμού του ιδιωτικού βίου, της προστασίας των δεδομένων, της ελευθερίας της έκφρασης, του λόγου και του συνέρχεσθαι, της ελευθεροτυπίας, της πολιτικής έκφρασης και της συμμετοχής στα κοινά, της ισότιμης μεταχείρισης, της εκπαίδευσης, και της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας· υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα επίπεδα έχουν επομένως γενική ευθύνη να συμβάλουν στη διασφάλιση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας για όλους, και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στην εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, ανταποκρινόμενα ταυτόχρονα στη διττή πρόκληση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και των αποκλεισμών που συνεπάγεται η δημοκρατική διαδικασία στην ηλεκτρονική εποχή·

  4.  υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, την ανάγκη να προωθηθεί η εξέλιξη των προσεγγίσεων «από τη βάση» και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, με παράλληλη θέσπιση σοβαρών διασφαλίσεων έναντι νέων μορφών εποπτείας, ελέγχου και λογοκρισίας από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η προστασία του ιδιωτικού βίου να αποτελούν πραγματικότητα και όχι αυταπάτη·

  5.   υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατευτεί και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, μεταξύ άλλων μέσω του Διαδικτύου· πιστεύει ότι το Διαδίκτυο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και τη μείωση του ψηφιακού, κοινωνικού και πολιτισμικού χάσματος στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή κατανοεί τη σημασία της «γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος» και τα αναπτυξιακά ζητήματα που ανακύπτουν στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου· θεωρεί, ωστόσο, ότι έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στους πολλούς ηλικιωμένους πολίτες τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι οποίοι συχνά αισθάνονται ότι έχουν αφεθεί έξω από αυτόν τον νέο δικτυακό κόσμο· επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης και ότι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας πρέπει να συμπεριληφθούν·ζητεί να προωθηθεί η εκπαίδευση στη χρήση των πόρων που προσφέρει το Διαδίκτυο και στην επιλογή των κριτηρίων για το πώς να χρησιμοποιούνται πόροι αυτοί·

  6.   αναγνωρίζει ότι η εντατικότερη χρήση του Διαδικτύου από τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις εταιρείες και τις αρχές συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας αποτελεί στοιχείο θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη κατάλληλης προστασίας των καταναλωτών και των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο· τονίζει επίσης ότι πρέπει να υπάρχει εγγύηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των χρηστών του Διαδικτύου· αναγνωρίζει τη σημασία του Διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και προώθησης των δικαιωμάτων αυτών·

  7.  υπογραμμίζει ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου πρέπει να διευκολύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω της αποκέντρωσης των ρόλων αυτορρύθμισης, ειδικά όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων εισόδου για νέους ανταγωνιστές·

  8.  ζητεί ευκολότερη πρόσβαση και ανάπτυξη του Διαδικτύου στα νεότερα κράτη μέλη, και ειδικά στην ύπαιθρο, καθώς και στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί περαιτέρω να αναγνωρισθεί στις χώρες αυτές μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της πολιτικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

  9.   θεωρεί ότι, για την προάσπιση του συμφέροντος της ΕΕ όσον αφορά τη διατήρηση του χαρακτήρα δημόσιου αγαθού του Διαδικτύου, η διακυβέρνηση του Διαδικτύου θα πρέπει να βασίζεται στην ευρεία και ισόρροπη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, χωρίς κυρίαρχη παρουσία οποιασδήποτε επιμέρους οντότητας ή ομάδας οντοτήτων και προσπάθειες κρατικών ή υπερεθνικών αρχών για έλεγχο της ροής των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, και με παράλληλη αλληλεπίδραση με τις πολυμερείς διεργασίες διακυβέρνησης του Διαδικτύου οι οποίες εξακολουθούν να παρέχουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας·

  10.  υπογραμμίζει ότι οι αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βασικές και συνιστούν απώτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου συμμορφώνονται προς αυτές τις αξίες και στόχους, ιδιαίτερα στα παγκόσμια φόρουμ διακυβέρνησης του Διαδικτύου όπου συμμετέχουν κράτη των οποίων οι αξίες διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της Ευρώπης· θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις, θα πρέπει να ενταθεί ο διεθνής διάλογος με τις χώρες αυτές στον τομέα της κανονιστικής ρύθμισης του Διαδικτύου·

  11. θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ζωτικά θέματα της παγκόσμιας δημόσιας πολιτικής για το Διαδίκτυο, δεδομένου ότι ο ηγετικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό των αρχών της δημόσιας πολιτικής και στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης να υιοθετήσουν μιαν αρχή μη επέμβασης, παρά μόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

  12. θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν την ανάμιξη στην καθημερινή λειτουργία του Διαδικτύου, να μην βλάπτουν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό με περιττές και περιοριστικές ρυθμίσεις, και να μην επιχειρούν να ελέγξουν εκείνο που είναι και πρέπει να παραμείνει παγκόσμια δημόσια περιουσία·

  13. ζητεί από τις κυβερνήσεις να αποφεύγουν την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο με μέτρα λογοκρισίας, αποκλεισμού, διαλογής περιεχομένου, παρακολούθησης ή άλλα, και απαιτώντας από ιδιωτικούς φορείς να κάνουν το ίδιο· επιμένει ότι απαιτείται η προάσπιση του ανοικτού χαρακτήρα του Διαδικτύου, όπου οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής τους, όπως προβλέπεται στο αναθεωρημένο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

  14. υπογραμμίζει ότι οι περιορισμοί που κρίνονται αναγκαίοι θα πρέπει να επιβάλλονται στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο για μια δημοκρατική κοινωνία, να βασίζονται στο νόμο, και να είναι αποτελεσματικοί και αναλογικοί· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των ανηλίκων, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν και εκείνα μέτρα, για παράδειγμα με τη χρήση του συστήματος κοινοποίησης ενδιαφέροντος που προβλέπει η οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών)[9], προκειμένου να μπορούν οι ανήλικοι να χρησιμοποιούν υπεύθυνα το Διαδίκτυο και τις τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης και να αυξηθεί το επίπεδο συνειδητοποίησης των δυνητικών απειλών από τις νέες υπηρεσίες·

  15. ζητεί να υπάρξουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφαλούς εξερεύνησης του Διαδικτύου από τα παιδιά, για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και για την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας στον αγώνα για την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ιδίως σε σχέση με την κατάχρηση σε ασέλγεια κατά ανηλίκων στο Διαδίκτυο·

  16. λαμβάνει επίσης υπόψη ότι είναι αναγκαία η προστασία των ευαίσθητων προσώπων, και ιδιαίτερα των ανηλίκων, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος και της παιδικής πορνογραφίας θα πρέπει πρώτα να σβήνεται το παράνομο περιεχόμενο στην πηγή, και μετά να εξετάζεται ο αποκλεισμός των ιστοθέσεων·

  17. θεωρεί ότι, επιπλέον των κανόνων διακυβέρνησης που καθορίζει η Επιτροπή, οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν τις ακόλουθες αρχές:

  (i) διαφάνεια, πολυμέρεια, δημοκρατία και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

  (ii) σεβασμός του ανοικτού, διαλειτουργικού, τεχνολογικά ουδέτερου και «άκρο προς άκρο» χαρακτήρα της υποδομής του Διαδικτύου,

  (iii) εξωτερική δημόσια λογοδοσία των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται παγκόσμιους διαδικτυακούς πόρους σε καθημερινή βάση

  (iv) προώθηση της παγκόσμιας διακυβέρνησης του Διαδικτύου, με την αλληλεπίδραση με τις διεργασίες πολυμερούς συμμετοχής και την περαιτέρω ενθάρρυνσή τους, που να ανταποκρίνεται και στην ανάγκη για βελτίωση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών·

  (v) προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου Διαδικτύου και της ελευθερίας των επικοινωνιών, με την αποφυγή οποιωνδήποτε περιφερειακών μέτρων, όπως η ανάκληση διευθύνσεων IP ή ονομάτων τομέα σε τρίτες χώρες·

  18. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια συναινετική εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της διακυβέρνησης του Διαδικτύου και να την υπερασπίζεται σθεναρά στα διεθνή φόρουμ και τις διμερείς σχέσεις·

  19. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πτυχές διακυβέρνησης του Διαδικτύου της «Στρατηγικής της Γρανάδας» της Ισπανικής Προεδρίας, και για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με μια «Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την ψηφιακή τεχνολογία: 2015.eu»[10] όσον αφορά την κατάρτιση ευρωπαϊκού χάρτη δικαιωμάτων των πολιτών και των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον και την ανάπτυξη μιας «Πέμπτης ελευθερίας» που να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου και γνώσης·

  20. επισημαίνει την νέα πολιτική της Κυβέρνησης των ΗΠΑ «Internet Policy 3.0» για το Διαδίκτυο, που ανακοινώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2010·

  21. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρία κρίσιμα ζητήματα δημόσιας πολιτικής:

  (i) προστασία της υποδομής του Διαδικτύου για την διασφάλιση του ανοικτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας, της ασφάλειας και της αντίστασης σε κυβερνοεπιθέσεις, και

  (ii) ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις λύσεις που κυριαρχούν στην αγορά και συναφείς κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια, και

  (iii) προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύσταση αποτελεσματικών διεθνών μηχανισμών επίλυσης διαφορών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την προσαρμογή της Οδηγίας περί Προστασίας των Δεδομένων στο τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

  22. ζητεί από τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με την Επιτροπή, να διασφαλίσουν την προστασία της διαδικτυακής υποδομής από απειλές και περιστατικά μέσω μιας εναρμονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, και με την ολοκλήρωση της θέσπισης εθνικών μέτρων απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ τους·

  23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αύξηση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην ΕΕ και την ενδεδειγμένη συμμετοχή τους στη διεθνή συνεργασίας για το θέμα αυτό, υπογραμμίζει δε την ανάγκη για μια προσέγγιση που να καλύπτει όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να αυξηθεί η κατανόηση και η συνείδηση της δικαιοδοσίας για θέματα κυβερνοεγκλήματος και νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων, στη βάση ισοτιμίας, και με τη θέσπιση σαφών υποχρεώσεων και ευθυνών για κάθε ενδιαφερόμενο

  24. υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε των ηλεκτρονικών υπογραφών, και της ανάγκης για δημιουργία της υποδομής δημόσιας κλείδας (PKI) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει πύλη ευρωπαϊκών αρχών επικύρωσης για να διασφαλίσει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών και να αυξήσει την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Διαδικτύου·

  25. ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει σαφή καθοδήγηση στα κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει και υλοποιήσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα, προκειμένου να συμμετάσχουν όλα τα κράτη μέλη σε μια συλλογική προσπάθεια για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και των μη ζητηθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και να διασφαλιστεί ο κυβερνοχώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάθε είδους έγκλημα και αδίκημα· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόζουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα·

  26. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη μιας βάσης διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση της χρήσης του Διαδικτύου για τρομοκρατικούς σκοπούς με επιθέσεις μεγάλης κλίμακας κατά και μέσω υπολογιστικών συστημάτων, που απειλούν την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια και την οικονομική ευμάρεια·

  27. συνιστά, επιπλέον, στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν για την αύξηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του Διαδικτύου με μέτρα που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη ποικιλότητα δικτύων και συστημάτων, με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, της ενωσιακής πολιτικής για την τυποποίηση και τις δημόσιες προμήθειες, καθώς επίσης:

  (i) με την υποστήριξη του έργου της ICANN σε σχέση με την ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος ονομάτων τομέα,

  (ii) με την υποστήριξη του έργου σε διεθνή φόρουμ όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τη βελτίωση των νομοθετικών πλαισίων και το συντονισμό σε εθνικό επίπεδο,

  28. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία των κοινωνικών δικτύων σε συνδυασμό με τις τεχνικές δυνατότητες του Διαδικτύου όσον αφορά τη διατήρηση και την επεξεργασία των πληροφοριών θέτει το πρόβλημα της αρχειοθέτησης των δεδομένων και της εκμετάλλευσης των αρχειοθετημένων δεδομένων· εκφράζει την λύπη του εν προκειμένω διότι δεν υφίσταται επί του παρόντος «δικαίωμα στη λήθη» στο Διαδίκτυο·

  29. υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και της καταγραφής των προσωπικών δεδομένων·

  30. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου δεν συνοδεύεται ακόμη από κανόνες που να επιτρέπουν στους χρήστες τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούν στα δίκτυα αυτά·

  31. παρατηρεί ότι η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση του Διαδικτύου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εποπτεία του τρόπου με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης χειρίζονται τις πληροφορίες παγκοσμίως·

  32. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε εξωσυμβατικές υποχρεώσεις (Ρώμη ΙΙ)[11], ώστε να περιλάβει τις παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, και από το Συμβούλιο να δώσει εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας που να επιτρέπει την προσφυγή ιδιωτών από την ΕΕ κατά παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα·

  33. υποστηρίζει την προώθηση της αρχής της «ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού», σύμφωνα με την οποία επιβάλλονται απαιτήσεις ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων στο νωρίτερο δυνατό στάδιο στον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να διασφαλίζεται ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον·

  34. επισημαίνει ότι η πιστοποίηση της ασφάλειας ιστοθέσεων καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποκτήσουν οι καταναλωτές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην τηλεματική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες·

  35. υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συντονίσουν την προσέγγισή τους όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, στους διάφορους σχετικούς διεθνείς φορείς, όπως η ICANN και τα συμβουλευτικά της όργανα συμπεριλαμβανομένης της κυβερνητικής συμβουλευτικής επιτροπής (GAC)·

  36. υπογραμμίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφορίας· επισημαίνει ότι ο ENISA μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε σχέση με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ENISA·

  37. υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας της ENISA, με:

  τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της έρευνας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς της ανθεκτικότητας των δικτύων και της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, και για την προσφορά γνώσης σχετικά με τις ανάγκες του κλάδου σε ερευνητικά ιδρύματα·

  - προσέλκυση του ενδιαφέροντος των φορέων λήψης αποφάσεων στις νέες τεχνολογίες σε τομείς σχετικούς με την ασφάλεια·

  - ανάπτυξη φόρουμ για την κοινή χρήση των πληροφοριών και την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη·

  38. υπογραμμίζει ότι η στήριξη του ENISA επικεντρώνεται στα κράτη μέλη με ιδιαίτερες ανάγκες και συνιστά να συνεχίσει ο ENISA να αναπτύσσει φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και άλλων φορέων·

  39. θεωρεί ότι η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δρομολόγηση και το συντονισμό όλων των πτυχών τη εσωτερικής οργάνωσης της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί συνεπής προσέγγιση της ΕΕ, και όσον αφορά το IGF·

  40. συνιστά να αναπτύξει η Επιτροπή ικανότητα γνήσιας εκπροσώπησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών στα διεθνή φόρουμ διακυβέρνησης του Διαδικτύου και στους οργανισμούς ή τους πολυμερείς φορείς τυποποίησης·

  41. ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την υιοθέτηση συνεπούς προσέγγισης της ΕΕ στο IGF και άλλα σημαντικά γεγονότα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου υποβάλλοντας για διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έγκαιρα και με άνεση χρόνου, έγγραφο με σχέδιο θέσης της ΕΕ πριν από κάθε τέτοιο γεγονός·

  42. υποστηρίζει τη συνέχιση και ανάπτυξη του προτύπου του IGF σε παγκόσμιο, σε περιφερειακό -συμπεριλαμβανομένου του EuroDIG- και σε εθνικό επίπεδο, με τη διατήρηση των κύριων χαρακτηριστικών του ως μη δεσμευτικής πολυμερούς διαδικασίας, ως ανοικτού χώρου για διάλογο και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, και ως νέας μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας·

  43. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή παραγόντων από την Ασία στις συνομιλίες για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα της ασιατικής αγοράς·

  44. υπογραμμίζει την ανάγκη να συμμετάσχουν και οι τελικοί καταναλωτές στη διαδικασία δημιουργίας ενός προτύπου διακυβέρνησης, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματικού κόσμου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

  45. συνιστά τη βελτίωση του IGF με τους ακόλουθους τρόπους:

  (i)   αυξημένη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών, με έμφαση στη χρηματοδότηση της εν λόγω συμμετοχής·

  (ii) μεγαλύτερη προβολή στα μέσα επικοινωνίας·

  (iii) αποτελεσματικότερη οργάνωση των συνεδριάσεων, για παράδειγμα με τη μείωση των ταυτόχρονων συνεδριάσεων, τη θέσπιση σταθερής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της παγκόσμιας συμμετοχής, και την ενίσχυση της πολυγλωσσίας·

  (iv) βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ παγκόσμιων, των περιφερειακών και των εθνικών φόρουμ διακυβέρνησης του Διαδικτύου, και

  (v)  εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων με τη χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνικών μέσων όπως οι βιντεοσυσκέψεις και η διακοινοβουλευτική ανταλλαγή ενωσιακών πληροφοριών (IPEX)·

  46. υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής, της Ισπανικής και της Βελγικής Προεδρίας, σε σχέση με τη σύνοδο του IGF στο Βίλνιους το Σεπτέμβριο του 2010, και ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  47. υποστηρίζει γενικά τη θέση της Επιτροπής υπέρ του τρέχοντος μοντέλου διαχείρισης της ICANN, το οποίο βασίζεται στον ηγετικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα.

  48. αναγνωρίζει την επιτυχία του ICANN όσον αφορά την εγγύηση της σταθερότητας του συστήματος ονομάτων τομέα·

  49. υποστηρίζει τη συνέχιση της διαδικασίας που δρομολόγησε πρόσφατα η ICANN για την απόδοση ονομάτων τομέα σε αλφάβητα άλλα από το λατινικό·

  50. ζητεί να δημιουργηθεί ·ένας νέος τομέας ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα για πολιτιστικές οργανώσεις, χώρους πολιτισμού, μέσα και καλλιτέχνες, για παράδειγμα «culture» ή «art»·

  51. ζητεί μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καταγραφή και διανομή ονομάτων τομέα, παρέχοντας μια υπηρεσία από την οποία εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία· κρίνεται σκόπιμη, προς τούτο, η θέσπιση μιας κοινής δέσμης κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αναλάβουν οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις τις αυξανόμενες ευθύνες τους.

  52. ζητεί από τον οργανισμό καταχώρησης ονομάτων τομέα .eu, EURid , να διεξαγάγει εκτεταμένη εκστρατεία, τόσο από τα μέσα ενημέρωσης όσο και τηλεματικά, για την προώθηση του τομέα .eu στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκού τηλεματικού περιβάλλοντος με βάση τις αξίες, τα χαρακτηριστικά και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  53. υπογραμμίζει τη σημασία της GAC στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ICANN και συνιστά να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της GAC μεταξύ άλλων με τη συγκρότηση γραμματείας με επαρκή ικανότητα υποστήριξης· θεωρεί δε σημαντικό, όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της επιτροπής αυτής·

  54. θεωρεί ότι η ICANN θα πρέπει βελτιωθεί με:

  (i)   την καθιέρωση -παράλληλα με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων μηχανισμών επίλυσης διαφορών (ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου και διαμεσολαβητής ICANN)- εναλλακτικού μηχανισμού επίλυσης εξωτερικών διαφορών που να επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη την ουσιαστική, ουδέτερη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή αναθεώρηση των αποφάσεων της ICANN,

  (ii)  μια σταδιακά υλοποιούμενη διάρθρωση χρηματοδότησης με όρια στη χρηματοδότηση από οποιαδήποτε οντότητα ή τομέα, προκειμένου να αποφευχθεί η αθέμιτη επιρροή στις δραστηριότητες της ICANN από οποιαδήποτε επιμέρους οντότητα ή ομάδα οντοτήτων,

  (iii) κατάλληλη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών στην ICANN,

  (iv) τη διασφάλιση της εκπροσώπησης ευρέος φάσματος συμφερόντων και περιφερειών στο διοικητικό συμβούλιο και τη διεύθυνση της ICANN·

  (v) τη χρήση λογικού τμήματος του αποθεματικού της για την προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών (ιδιαίτερα από αναπτυσσόμενες χώρες) στο φόρουμ διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

  55. ενστερνίζεται την άποψη της Επιτροπής, ότι οι ρυθμίσεις της IANA δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμούς πολυμερούς λογοδοσίας, και επιβεβαιώνει ότι στο μέλλον καμιά μεμονωμένη κυβέρνηση δεν θα πρέπει να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στην IANA, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει σταδιακά να διεθνοποιηθεί και να υπαχθεί σε πολυμερή εποπτεία·

  56. θεωρεί ότι η επιβεβαίωση των δεσμεύσεων του 2009 μπορεί να αποτελέσει θετική βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ICANN, υπογραμμίζει δε παράλληλα ότι:

  (i)   η ΕΕ, κυρίως μέσω της Επιτροπής, θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εφαρμογή, μεταξύ άλλων με επιτροπές ελέγχου της αναθεώρησης και διασφαλίζοντας ότι τα μέλη των ομάδων αυτών θα είναι ανεξάρτητα, δεν θα έχουν συγκρούσεις συμφερόντων και θα εκπροσωπούν διαφορετικές περιφέρειες,

  (ii)  μετά τη δημόσια διαβούλευση, οι συστάσεις των επιτροπών ελέγχου πρέπει να υλοποιούνται, και σε διαφορετική περίπτωση να αναφέρονται οι λόγοι για τούτο·

  57. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα γεγονότα του προηγουμένου έτους στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου, η πρώτη τέτοια έκθεση δε να υποβληθεί έως το Μάρτιο του 2011·

  58. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

  • [1]  ΕΕ C 104, 14.04.1999, σ. 128.
  • [2]  ΕΕ C 343, 05.12.2001, σ. 286.
  • [3]  ΕΕ C 027E, 31.01.2002, σ. 84
  • [4]  ΕΕ C 133E, 08.06.2006, σ. 140
  • [5]  ΕΕ C 280E, 23.11.2006, σ. 495.
  • [6]  ΕΕ C 304E, 13.12.2006, σ.. 879.
  • [7]  ΕΕ C 304E, 19.2.2009, σ.. 80.
  • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0194.
  • [9]  EE L 337, 18.12.2009, σ. 11.
  • [10]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2010)0133.
  • [11]  ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 40.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η θέση της Επιτροπής όπως καθορίζεται στην ανακοίνωσή της του Ιουνίου του 2009 συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  α)  σαφής προτίμηση σε αυτό που περιγράφεται ως «ηγετικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα»·

  β)  προβληματισμός για τη μη αντιπροσωπευτική διάρθρωση της ICANN·

  γ)  προφανής φόβος ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, ασκεί ασθενή έλεγχο στη λειτουργία της ICANN.

  Η Επιτροπή προτείνει αφενός μια εσωτερική μεταρρύθμιση της ICANN προς την κατεύθυνση της «πλήρους λογοδοσίας και διαφάνειας» και αφετέρου την αντικατάσταση «των ισχυουσών ρυθμίσεων μονομερούς εποπτείας σε σχέση με την ICANN από εναλλακτικό μηχανισμό που να εξασφαλίζει ότι η ICANN θα υπόκειται σε πολυμερή λογοδοσία».

  Ας σημειωθεί ότι η ICANN είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υπόκειται στη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, γεγονός που προκαλεί διαρκώς νομικά προβλήματα. Η ICANN ορίζει το Διαδίκτυο ως «διεθνές δίκτυο δικτύων, το οποίο δεν ανήκει σε καμία συγκεκριμένη χώρα, ιδιώτη ή εταιρεία» και, για τον λόγο αυτόν, δεσμεύεται να μεριμνά για παγκόσμια συμφέροντα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα σύνορα μεταξύ των κυβερνήσεων

  Μια τόσο ιδιαίτερη οντότητα αφιερωμένη στη διαχείριση ενός νέου και πολύπλοκου κόσμου προκαλεί αναπόφευκτα αντιπαραθέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών της, τα οποία, στην προκειμένη περίπτωση, είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Έχουν διατυπωθεί κάθε είδους απόψεις σχετικά με την ICANN και τον ρόλο της: υπέρ και κατά. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι απόψεις εκείνων που υποστηρίζουν ότι οι λειτουργίες της θα έπρεπε να μεταφερθούν σε έναν διεθνή οργανισμό, ο οποίος είτε θα συσταθεί ad hoc είτε θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άποψη η οποία έχει σθεναρά ερείσματα, κυρίως εάν θεωρήσουμε το «σύστημα ονομάτων χώρου» «κοινό αγαθό», έννοια ευρέως γνωστή στο διεθνές δίκαιο: ένας πόρος ο οποίος δεν υπόκειται στην εθνική κυριαρχία και ο οποίος χρησιμοποιείται από τη διεθνή κοινότητα, για την οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

  Στις συνόδους κορυφής της «Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας» στη Γενεύη και στην Τύνιδα (WSIS, 2003 και 2005), υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα αναζήτησης ενός διεθνούς οργανισμού πιο ουδέτερου από την ICANN για τη διαχείριση των τομέων, και εξετάσθηκε επίσης το ενδεχόμενο πλήρους ιδιωτικοποίησης της ICANN. Αποφασίστηκε η σύσταση μιας ομάδας εργασίας με την ονομασία WSIS (Working Group on Internet Governance -ομάδα εργασίας για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου). Στην τελική της έκθεση, στην οποία περιλαμβάνει τέσσερις προτάσεις, η ομάδα εργασίας υπογράμμισε ότι η εκχώρηση μόνο σε ένα κράτος θέσης ισχύος στον κυβερνοχώρο δεν θα αποτελούσε κατάλληλη λύση. Εκτός από τις δηλώσεις αυτές, δεν επιτεύχθηκε ομόφωνη συμφωνία των κρατών για την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος. Προκειμένου να συνεχισθεί ο προβληματισμός, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της WSIS, το «φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου», το οποίο αποδείχθηκε εκπληκτικό κέντρο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων. Στην τελευταία συνεδρίασή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στον πόλη Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου, το φόρουμ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εντολή του πρέπει να παραταθεί και τόνισε, όπως έκανε και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης στην παρούσα αμερικανική πρωτοκαθεδρία στη διαχείριση της ICANN.

  Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες θέσεις σχετικά με την ICANN στη διεθνή κοινότητα, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί αυτός ο αμερικανικός οργανισμός –όπως προτείνει η Επιτροπή– κυρίως εάν ληφθεί υπόψη ότι σε όλο το διάστημα της ύπαρξής του επιτέλεσε τις λειτουργίες του με αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο.

  Ωστόσο, είναι προφανές ότι η ICANN χρειάζεται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και διορθώσεις. Και τούτο επειδή εάν θέλουμε ο κυβερνοχώρος να είναι ένας χώρος ελευθερίας, καινοτομίας, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, δεν μπορούμε ταυτόχρονα να δεχόμαστε να είναι η κεντρική οργανωτική δομή του, η ICANN, ανελαστική και άκαμπτη. Εάν ο κόσμος του Διαδικτύου είναι δυναμικός, δυναμική πρέπει να είναι και η ICANN.

  Συνεπώς, απαιτείται μεταρρύθμιση προκειμένου να συνεχίσει η ICANN να διευθύνει τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Μεταρρύθμιση η οποία, σύμφωνα με τα όσα προτείνονται εδώ και χρόνια από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα εγγυάται την αποφασιστική παρουσία και την επιρροή ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας στις δομές της. Έτσι, θα επιτευχθεί η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της νομιμότητας σε μια πτυχή της διακυβέρνησης του κόσμου η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανθρωπότητα στο σύνολό της.

  Οι προκλήσεις της διακυβέρνησης του Διαδικτύου είναι πολλές, και μια από αυτές συνίσταται στον κίνδυνο κατακερματισμού του παγκόσμιου δικτύου –με τη δημιουργία εθνικών δικτύων, κίνδυνος που ήδη διαφαίνεται στην Κίνα ή στο Ιράν–, εάν το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δεν εξελιχθεί και αλλάξει.

  II

  Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής προτείνει να δώσει έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ακόλουθες πτυχές:

  1.  Το Διαδίκτυο είναι ένα «παγκόσμιο δημόσιο αγαθό», του οποίου η μονομερής διαχείριση και ο μονομερής έλεγχος, ασκούμενα από μία και μόνη κυβέρνηση, προκαλούν πολλές και εύλογες επικρίσεις..

  2.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική η οποία θα απηχεί μια συναινετική θεώρηση των θεμελιωδών πτυχών της διακυβέρνησης του Διαδικτύου και θα μπορεί να υποστηριχθεί με σθένος στα διεθνή φόρουμ και στη διμερή σχέση της με τις ΗΠΑ.

  3.  Υποστήριξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ του υφιστάμενου μοντέλου διαχείρισης, το οποίο βασίζεται στον ηγετικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Η υποστήριξη αυτή πρέπει να εξαρτηθεί από τη διόρθωση των επικρίσεων που αφορούν ορισμένες πτυχές της λειτουργίας και της σύνθεσης της ICANN.

  4.  Σε σχέση με την ICANN:

  α)  έλεγχος και λογοδοσία: η υιοθέτηση τον Νοέμβριο του 2009 της «Επιβεβαίωσης δεσμεύσεων» (Affirmation of Commitments) μεταξύ της ICANN και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση του «δημόσιου συμφέροντος» του Διαδικτύου – δύο θεμελιώδεις αρχές για την ΕΕ. Η νέα αυτή συμφωνία θεσπίζει έναν μηχανισμό ελέγχου (τις επιτροπές ελέγχου - review panels) σε θεμελιώδεις τομείς της διαχείρισης του δικτύου όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, η σταθερότητα και η ασφάλεια του δικτύου, ο ανταγωνισμός και η προστασία των καταναλωτών. Παρότι η εν λόγω συμφωνία είναι φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη, απομένει να εξακριβωθεί με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην εκτέλεση και στην ανάπτυξη της νέας σύμβασης, μεριμνώντας ώστε η σύνθεση των «επιτροπών ελέγχου» να σέβεται τη γεωγραφική ποικιλομορφία και την ανεξαρτησία των μελών, και αποφεύγοντας κάθε είδους συγκρούσεις συμφερόντων. Η πτυχή αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του εν λόγω νέου οργάνου απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Πρέπει επίσης να επιλυθεί το ζήτημα της ευρωπαϊκής συμμετοχής στην επιτροπή ελέγχου, κατά προτίμηση με την πρόβλεψη μιας θέσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για επαρκή εκπροσώπηση της συμβουλευτικής επιτροπής των κυβερνήσεων (GAC) στις εν λόγω επιτροπές. Όσον αφορά τις συστάσεις που θα διατυπώσει η επιτροπή ελέγχου, αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται από το διοικητικό συμβούλιο της ICANN, και σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογείται η μη εφαρμογή τους. Για τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός προσφυγής που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η διεθνής διαιτησία.

  β)  Όσον αφορά τη δημοκρατική συμμετοχή στις δραστηριότητες της ICANN, πρέπει να διασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα όλων των υφιστάμενων συμφερόντων στον κόσμο του Διαδικτύου (κυβερνήσεις, οργανισμοί, επιχειρήσεις, χρήστες κ.λπ.). Ως προς αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμβουλευτική επιτροπή των κυβερνήσεων, καθώς πρόκειται για το μέσο με το οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να «ελέγχουν» τη θέσπιση των εσωτερικών κανόνων της ICANN. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να αποφασισθεί ποιοι θα συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή, ζήτημα το οποίο προκαλεί μεγάλη αντιπαράθεση, καθώς η συμμετοχή κρατών μη δημοκρατικών και με αξίες που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τις ευρωπαϊκές μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προστασία του «κοινοτικού κεκτημένου». Ομοίως, πρέπει να αναπτυχθεί προβληματισμός σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην GAC, τον αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα των συστάσεών της, και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της GAC και του διοικητικού συμβουλίου.

  Τέλος, τα ανώτερα στελέχη της ICANN είναι διαφόρων εθνικοτήτων, και τούτο πρέπει να διατηρηθεί.

  γ)  Οικονομικά: Μια άλλη πτυχή είναι η χρηματοδότηση, καθώς σήμερα η πλειονότητα των πόρων προέρχεται από τις εισφορές των ΗΠΑ, στις οποίες πρέπει να προστεθούν τα τέλη που καταβάλλονται από τα μητρώα ονομάτων χώρου και τα μητρώα gTLD. Θα ήταν σκόπιμο να διευρυνθούν αυτές οι πηγές χρηματοδότησης, ώστε να διαφοροποιηθούν και να αποφευχθούν έτσι ανεπιθύμητες δεσπόζουσες θέσεις.

  5.  Το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου (FGI) αποδείχθηκε επιτυχημένο. Ο ανοικτός χαρακτήρας, η ευελιξία του, η ευρεία συμμετοχή των διάφορων ενδιαφερόμενων παραγόντων, η ανάπτυξη της «οικογένειας» της διακυβέρνησης (Eurodig, εθνικά φόρουμ, περιφερειακά φόρουμ) συνιστούν ένα μοναδικό πρότυπο(όπου συζητήσεις και διάλογος διεξάγονται χωρίς περιορισμούς) και κατάλληλο συνάμα, απολύτως ενδεδειγμένο για έναν νέο τομέα όπως είναι το Διαδίκτυο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει θερμά τη συνέχισή του.

  Ορισμένες από τις πτυχές του που χρειάζεται να βελτιωθούν είναι οι ακόλουθες:

  –    συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών και συγκεκριμένα χρηματοδότηση της εν λόγω συμμετοχής·

  –    προβολή στα μέσα επικοινωνίας·

  –    εσωτερική ανάπτυξη των ετήσιων συνεδριάσεων του FGI (μείωση των ταυτόχρονων συνεδριάσεων, θέσπιση σταθερής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της παγκόσμιας συμμετοχής και ενίσχυση της πολυγλωσσίας)·

  –    συντονισμός με τα εθνικά και περιφερειακά φόρουμ που αποτελούν ήδη μια «οικογένεια» συζητήσεων σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου·

  –    εμβάθυνση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων.

  Όσον αφορά τη σύνοδο στο Βίλνιους στα τέλη του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ισπανικής και της βελγικής Προεδρίας.

  6. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα του Διαδικτύου στον κόσμο θα παραμείνουν ιδιαίτερα έντονα τα επόμενα έτη, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τις προσπάθειές τους –όπως πράττουν σε διάφορα μέτωπα– σχετικά με όλα τα θέματα που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την κληρονομιά θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να γίνουν δεκτά στην παγκόσμια διαχείριση του Διαδικτύου. Από την άποψη αυτή, πρέπει να συνεχισθεί η προώθηση των ακόλουθων θεμάτων συγκεκριμένα:

  –    διασφάλιση της ευρείας και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

  –    προάσπιση του ευρωπαϊκού οράματος ουδετερότητας του Διαδικτύου·

  –    πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια έναντι απειλών ή επιθέσεων·

  –    προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας των πολιτών και επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με την αρμόδια δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο για διαμεσολάβηση εκεί όπου παρουσιάζεται η διαφορά (λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύμβαση «Ρώμη II» αποκλείει ρητά τις εξωσυμβατικές διαφορές που σχετίζονται με το δικαίωμα της ιδιωτικότητας)·

  –    προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εγγυήσεις πρόσβασης στον πολιτισμό των χρηστών·

  –    διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού·

  –    καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

  Υπό την έννοια αυτή, πρέπει να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία της ισπανικής Προεδρίας για την κατάρτιση ενός «Ευρωπαϊκού Χάρτη των Δικαιωμάτων των Χρηστών του Διαδικτύου», καθώς και η πρόταση για την αναγνώριση της «πέμπτης θεμελιώδους ελευθερίας της ΕΕ», δηλαδή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

  7.  Επίσης, από την άποψη της οργάνωσης και της εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕ, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις σχέσεις τους με την ICANN οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πάντοτε σε ορθολογικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αποσαφήνιση του ρόλου του Συμβουλίου, της Επιτροπής και, φυσικά, του ρόλου συμμετοχής που πρέπει να ανατεθεί στο Κοινοβούλιο. Το ίδιο ισχύει για τις σχέσεις που πρέπει να θεσπισθούν μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών τόσο στο πλαίσιο της GAC όσο και, σε εσωτερικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

  8.  Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου είναι μια ακόμη ευκαιρία να είναι παρούσα η ΕΕ και να προασπισθεί το όραμα και τις αξίες της, με μία φωνή, στη διεθνή σκηνή.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (12.4.2010)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα
  (2009/2229(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Catherine Stihler

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  αναγνωρίζει ότι η εντατικοποιημένη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις εταιρείες και τις αρχές συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας αποτελεί στοιχείο θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη κατάλληλης προστασίας των καταναλωτών και των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο· τονίζει επίσης ότι πρέπει να εξασφαλίζονται τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των χρηστών του διαδικτύου·

  2.  αναγνωρίζει τη σημασία του διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και προώθησης των δικαιωμάτων αυτών·

  3.  ζητεί τη διατήρηση της σταθερότητας στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, ως σημαντικό μέσο οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ανταλλαγής (εμπιστευτικών) πληροφοριών και των οικονομικών συναλλαγών· ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή να θεσπίσει μια επίσημη δομή συντονισμού για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος στο διαδίκτυο·

  4.  ζητεί μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καταγραφή και διανομή ονομάτων τομέα, παρέχοντας μια υπηρεσία από την οποία εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία· κρίνεται σκόπιμη, προς τούτο, η θέσπιση μιας κοινής δέσμης κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αναλάβουν οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις τις αυξανόμενες ευθύνες τους·

  5.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση, που θα ακολουθείται από σχετική συζήτηση, με θέμα τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και τις εργασίες των επιτροπών ελέγχου του ICANN· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ύπαρξη του Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου (IGF)· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων των ενώσεων χρηστών του διαδικτύου, στη διεθνή συνάντηση του ICANN τον Ιούνιο·

  6.  καλεί το ICANN να παραχωρήσει στις εθνικές κυβερνήσεις ενισχυμένο ρόλο στη διακυβέρνηση του διαδικτύου· εκτιμά ότι το διοικητικό συμβούλιο του ICANN οφείλει να αιτιολογεί δεόντως τις θέσεις του όταν αυτές αποκλίνουν από τις συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κυβερνήσεων (ΣΕΚ)·

  7.   ζητεί να καταβληθεί μια συντονισμένη προσπάθεια καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, κυρίως όσον αφορά την αύξηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των ανηλίκων, χωρίς να θιγεί ο ανοικτός χαρακτήρας του διαδικτύου·

  8.  ζητεί ευκολότερη πρόσβαση και ανάπτυξη του διαδικτύου στα νεότερα κράτη μέλη, και ειδικά στην ύπαιθρο, καθώς και στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί περαιτέρω να αναγνωρισθεί στις χώρες αυτές μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της πολιτικής διακυβέρνησης του διαδικτύου·

  9.  υπογραμμίζει ότι η διακυβέρνηση του διαδικτύου πρέπει να διευκολύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω της αποκέντρωσης των ρόλων αυτορρύθμισης, ειδικά όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων εισόδου για νέους ανταγωνιστές·

  10. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική ρύθμιση σχετικά με τη διακυβέρνηση πρέπει να αντανακλά το δημόσιο συμφέρον της κοινωνίας συνολικά και να μην είναι δέσμια στενών εμπορικών ή περιφερειακών συμφερόντων· κρίνει ότι το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής πρέπει να βελτιωθεί, έχοντας κατά νου τα ανωτέρω·

  11. υποστηρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στη σημασία των αρχών της διαφάνειας, της πολυμέρειας και της υπευθυνότητας όσον αφορά τη λειτουργία των οργάνων του ICANN·

  12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει στις αρχές διακυβέρνησης του διαδικτύου την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ειδικά τον αγώνα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας·

  13. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή κατάσταση, αναφέρεται ρητά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικά της ελευθερίας έκφρασης, ως θεμελιώδους στοιχείου της διακυβέρνησης του διαδικτύου.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  8.4.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  6

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Илиaна Ивaнова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Regina Bastos, Constance Le Grip, Rareş-Lucian Niculescu, Kerstin Westphal, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (23.2.2010)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα
  (2009/2229(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivo Belet

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή στην πράξη της ελευθερίας έκφρασης, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και για την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην πληροφόρηση , και έτσι αντιπροσωπεύει μια από τις κυριότερες κινητήριες δυνάμεις για τη διάδοση των δημοκρατικών αξιών σε ολόκληρο τον κόσμο·

  2.  θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οιοσδήποτε περιορισμός επιβάλλεται στην άσκηση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών·

  3.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ασφαλές, ελεύθερο, αξιόπιστο, πολυγλωσσικό, και ανοικτό σε όλους τους πολίτες του κόσμου·

  4.  παρατηρεί ότι η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση του Διαδικτύου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εποπτεία του τρόπου με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης χειρίζονται τις πληροφορίες παγκοσμίως·

  5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατευτεί και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, μεταξύ άλλων μέσω του Διαδικτύου·

  6.  πιστεύει ότι το Διαδίκτυο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και τη μείωση του ψηφιακού, κοινωνικού και πολιτισμικού χάσματος σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου·

  7.  σημειώνει τις βελτιώσεις για τις οποίες επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση του το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και το Σώμα του Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών (ICANN)· ανησυχεί ωστόσο διότι δεν δημιουργείται μια πλήρως πολυμερής δομή διακυβέρνησης·

  8.  υπενθυμίζει, εντούτοις, ότι το Διαδίκτυο είναι ένας παγκόσμιος πόρος και δεν θα πρέπει να συνδεθεί με συγκεκριμένη εθνική κυβέρνηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να δημιουργηθεί ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο διακυβέρνησης του Διαδικτύου, στη βάση μηχανισμών διαχείρισης που θα παρέχουν αυξημένη λογοδοσία και διαφάνεια·

  9.  υπογραμμίζει τη σημασία του Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου ως πολυμερούς βήματος στο οποίο αντιπροσωπεύονται όλοι οι συμμέτοχοι, όπως ήδη δηλώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το δεύτερο Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου 2007[1]·

  10. ζητεί επιμόνως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση ενός αποτελεσματικού Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου·

  11. ζητεί την έναρξη διατλαντικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ με στόχο την μεγαλύτερη διεθνοποίηση του ICANN και την ανάπτυξη ενός προτύπου διακυβέρνησης που θα διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής·

  12. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων μεταξύ του Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και του ICANN, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για την πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων (ανταγωνισμός εξοπλισμών στον κυβερνοχώρο)·

  13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή παραγόντων από την Ασία στις συνομιλίες για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της ασιατικής αγοράς·

  14. υπογραμμίζει την ανάγκη να συμμετάσχουν και οι τελικοί καταναλωτές στη διαδικασία δημιουργίας ενός προτύπου διακυβέρνησης, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματικού κόσμου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

  15. χαιρετίζει την απόφαση του ICANN να ανοίξει το σύστημα ονομάτων χώρου σε μη-λατινικούς χαρακτήρες·

  16. επιμένει να καλλιεργηθεί η εκπαίδευση στη χρήση των πόρων που προσφέρει το Διαδίκτυο και στην επιλογή των κριτηρίων για το πώς να χρησιμοποιούνται πόροι αυτοί

  17. υπογραμμίζει τη σημασία πρωτοβουλιών και δράσεων υπέρ της προστασίας των ανηλίκων στο επιγραμμικό περιβάλλον, όπως είναι το πρόγραμμα για "ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου" και επίσης του να εξασφαλιστεί ότι γονείς και εκπαιδευτικοί διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να βοηθούν τους ανηλίκους στην ασφαλή χρήση των δικτύων·

  18. ζητεί να υπάρξουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφαλούς εξερεύνησης του Διαδικτύου από τα παιδιά, για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και για την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας στον αγώνα για την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ιδίως σε σχέση με τη σεξουαλική κακομεταχείριση παιδιών στο Διαδίκτυο·

  19.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή κατανοεί τη σημασία της "γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος" και κατανοεί τα αναπτυξιακά ζητήματα που δημιουργούνται στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου· ωστόσο, έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί σε πολλούς ηλικιωμένους πολίτες τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι οποίοι συχνά αισθάνονται ότι έχουν αφεθεί έξω από αυτόν τον νέο δικτυακό κόσμο· το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας πρέπει να συμπεριληφθούν·

  20. ζητεί να δημιουργηθεί ·ένας νέος τομέας ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα για πολιτιστικές οργανώσεις, χώρους πολιτισμού, μέσα και καλλιτέχνες, για παράδειγμα "culture" ή "art"·

  21. ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και στο Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου για ζητήματα που συνδέονται με το Διαδίκτυο·

  22.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και της καταγραφής των προσωπικών δεδομένων.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  22.2.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Pál Schmitt, Marco Scurria, Timo Soini, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver, Χρυσούλα Παλιαδέλη

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ivo Belet, Nessa Childers, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Catherine Soullie, Rui Tavares

  • [1]  ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σελ. 80.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (30.4.2010)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα
  (2009/2229(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cecilia Wikström

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου έχει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τη ζωή και το εργασιακό περιβάλλον εκατομμυρίων ευρωπαίων,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε καθοριστικής σημασίας πόρο και ότι οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου έχει παρατηρηθεί πως ο ιδιωτικός τομέας έχει διαδραματίσει ως τώρα θετικό ηγετικό ρόλο· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος των δημόσιων φορέων στη χάραξη της γενικής στρατηγικής,

  1.  στηρίζει τον ηγετικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη του Διαδικτύου και υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αποφάσεις οι οποίες αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Διαδικτύου·

  2. υπογραμμίζει εντούτοις το σημαντικό ρόλο και τις ευθύνες των κυβερνήσεων όσον αφορά τη χάραξη και την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος·

  3. υπογραμμίζει τη σημασία του Διαδικτύου ως δημόσιας υπηρεσίας· εμμένει στην ανάγκη να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό και να αντιμετωπιστούν όλα τα φαινόμενα ψηφιακού χάσματος·· αναγνωρίζει ότι η ανοιχτή και διαλειτουργική αρχιτεκτονική του Διαδικτύου είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των αποφάσεων διακυβέρνησης που έλαβαν μηχανικοί και επιστήμονες και όχι πολιτικοί και γραφειοκράτες·

  4.  αναγνωρίζει την επιτυχία του ICANN[1] όσον αφορά την εγγύηση της σταθερότητας του συστήματος ονομάτων τομέα·

  5.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αγωνιστεί ώστε να διασφαλίσει την αύξηση της διαφάνειας και τη λογοδοσία του ICANN στην παγκόσμια κοινότητα του Διαδικτύου και όχι μόνον στην κυβέρνηση των ΗΠΑ·

  6.  καλεί όλους τους συμμετέχοντες στις συζητήσεις σχετικά με τη λογοδοσία του ICANN να διασφαλίσουν ότι οι αλλαγές δεν θα θέτουν με κανέναν τρόπο σε κίνδυνο τις βασικές αρχές διακυβέρνησης του Διαδικτύου όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή[2], ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή κρατών που δεν τις τηρούν·

  7.  Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες εξελίξεις που επιτρέπουν τη χρήση μη λατινικών χαρακτήρων σε ονόματα τομέα, ως σημαντικό βήμα προς ένα πολύγλωσσο Διαδίκτυο χωρίς αποκλεισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο·

  8.  υπογραμμίζει ότι στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο η ανάγκη προστασίας του κοπιράιτ και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία της έκφρασης, η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα, όσο και η καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· υπογραμμίζει την ανάγκη, η ενωσιακή νομοθεσία να διασφαλίζει την προστασία του κοπιράιτ, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

  9.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου δεν συνοδεύεται ακόμη από κανόνες που να επιτρέπουν στους χρήστες τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούν στα δίκτυα αυτά·

  10. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία των κοινωνικών δικτύων σε συνδυασμό με τις τεχνικές δυνατότητες του Διαδικτύου όσον αφορά τη διατήρηση και την επεξεργασία των πληροφοριών θέτει το πρόβλημα της αρχειοθέτησης των δεδομένων και της εκμετάλλευσης των αρχειοθετημένων δεδομένων· εκφράζει την λύπη του εν προκειμένω διότι δεν υφίσταται επί του παρόντος «δικαίωμα στη λήθη» στο Διαδίκτυο.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  28.4.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  22

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Kay Swinburne, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

  • [1]  Σώμα του Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
  • [2]  COM (2009) 277, σ. 5.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (31.5.2010)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα
  (2009/2229(INI))

  Εισηγητής: Σταύρος Λαμπρινίδης

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  υπενθυμίζει ότι το Διαδίκτυο έχει καταστεί απαραίτητο μέσο για την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών, πολιτικού διαλόγου και ψηφιακής κατάρτισης, καθώς και για τη διάδοση της γνώσης· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο εξαρτάται από και ταυτόχρονα εγγυάται την άσκηση διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σεβασμού του ιδιωτικού βίου, της προστασίας των δεδομένων, της ελευθερίας της έκφρασης, του λόγου και του συνέρχεσθαι, της ελευθεροτυπίας, της πολιτικής έκφρασης και της συμμετοχής στα κοινά, της ισότιμης μεταχείρισης, της εκπαίδευσης, και της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας· υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα επίπεδα έχουν επομένως γενική ευθύνη να συμβάλουν στη διασφάλιση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας για όλους, με έμφαση στους ηλικιωμένους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στην εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, ανταποκρινόμενα ταυτόχρονα στη διττή πρόκληση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και των αποκλεισμών που συνεπάγεται η δημοκρατική διαδικασία στην ηλεκτρονική εποχή·

  2.  υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, την ανάγκη να προωθηθεί η εξέλιξη των προσεγγίσεων «από τη βάση» και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, με παράλληλη θέσπιση σοβαρών διασφαλίσεων έναντι νέων μορφών εποπτείας, ελέγχου και λογοκρισίας από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η προστασία του ιδιωτικού βίου να αποτελούν πραγματικότητα και όχι αυταπάτη·

  3.  υποστηρίζει την προώθηση της αρχής της «ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού», σύμφωνα με την οποία επιβάλλονται απαιτήσεις ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων στο νωρίτερο δυνατό στάδιο στον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να διασφαλίζεται ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον· ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των θεμελιωδών αρχών του «Χάρτη των δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο» στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης των επόμενων σταδίων της διακυβέρνησης του Διαδικτύου· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία της Ισπανικής Προεδρίας για την προώθηση «Κώδικα ψηφιακών δικαιωμάτων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις τηλεματικές υπηρεσίες»·

  4.  υπογραμμίζει την ανάγκη για προβληματισμό ο οποίος να καταλήξει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αύξηση της ασφάλειας και την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή δικαιοδοσία για τέτοιου είδους αδικήματα στο πλαίσιο των νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και την προστασία των τηλεματικών δεδομένων, καθώς και στη χρήση των δεδομένων αυτών από τους παρόχους υπηρεσιών νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων·

  5.  λαμβάνει επίσης υπόψη ότι είναι αναγκαία η προστασία των ευαίσθητων προσώπων, και ιδιαίτερα των ανηλίκων, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος και της παιδικής πορνογραφίας θα πρέπει πρώτα να σβήνεται το παράνομο περιεχόμενο στην πηγή, και μετά να εξετάζεται ο αποκλεισμός των ιστοθέσεων·

  6.  θεωρεί αναγκαία την αντιμετώπιση ζητημάτων λογοδοσίας και διαφάνειας της ICANN, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταρρύθμισή της και την πολυμερή λογοδοσία· πιστεύει ότι η διαφάνεια, ο σεβασμός της ιδιωτικότητας, η ουδετερότητα του δικτύου, και μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων στον κυβερνοχώρο συνιστούν στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη οράματος βιώσιμης ασφάλειας του Διαδικτύου·

  7.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων της ΕΕ, Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου, το οποίο να συγκεντρώνει την πείρα από τα αντίστοιχα εθνικά φόρουμ, να λειτουργεί ως περιφερειακός πόλος και να αναμεταδίδει αποτελεσματικότερα τα ζητήματα, τις θέσεις και τον προβληματισμό πανευρωπαϊκής κλίμακας στα προσεχή διεθνή φόρουμ, προκειμένου η ΕΕ να εκφράζεται με μία φωνή στις διαπραγματεύσεις·

  8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποικιλία των συμμετοχών στο Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου από το 2006, τόσο από πλευράς εκπροσώπησης των περιφερειών όσο και από πλευράς συμμετοχών ενδιαφερομένων φορέων· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι μια διακυβέρνηση του Διαδικτύου με ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων, πολυμέρεια, δημοκρατία και διαφάνεια έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση μιας ανοικτής και ολιστικής προσέγγισης στο συγκεκριμένο τομέα.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  31.5.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström, Мария Неделчева

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  1.6.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  43

  4

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Άννυ Ποδηματά, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Werner Langen, Ivari Padar, Mario Pirillo, Catherine Trautmann, Ивайло Калфин, Владко Тодоров Панайотов

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu, László Surján