ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009

7.6.2010 - (2009/2139(INI))

Επιτροπή Αναφορών
Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo


Διαδικασία : 2009/2139(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0186/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0186/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009

(2009/2139(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 202, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0186/2010),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών το 2009 σηματοδοτήθηκε από τη μετάβαση από την έκτη στην έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο, και ότι η σύνθεση των μελών της Επιτροπής Αναφορών μεταβλήθηκε σημαντικά, καθώς τα δύο τρίτα των μελών της συμμετείχαν για πρώτη φορά,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 έληξε η θητεία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ότι η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε άμεσα στις ακροάσεις των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της νομιμότητας και της λογοδοσίας της,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται άμεσα από το Κοινοβούλιο, και ότι το δικαίωμα αναφοράς, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη, τους παρέχει τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους εκπροσώπους τους οποτεδήποτε θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους,

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, οι οποίοι είναι οι καταλληλότεροι να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και τις ελλείψεις της και να υποδείξουν τα εναπομένοντα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους στόχους της Ένωσης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, προσφεύγουν στο Κοινοβούλιο ζητώντας αποζημίωση όταν παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Αναφορών, είναι υποχρεωμένο να διερευνά τέτοιου είδους ανησυχίες και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να θέτει τέρμα σε τέτοιου είδους νομικές παραβάσεις, ότι, προκειμένου να προσφέρει στους πολίτες τα πλέον πρόσφορα και ταχύτερα μέσα προσφυγής, η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία της με την Επιτροπή, με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ευρωπαϊκά όργανα, υπηρεσίες και δίκτυα, και με τα κράτη μέλη,

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών τις οποίες έλαβε το Κοινοβούλιο το 2009 ήταν ελαφρά υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό που καταγράφηκε το 2008 (δηλαδή 1924 έναντι 1849), και ότι επιβεβαιώθηκε η αυξανόμενη τάση ηλεκτρονικής υποβολής των αναφορών (περίπου 65% ελήφθησαν σε αυτήν τη μορφή το 2009 έναντι 60% το 2008),

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν το 2009 υποδεικνύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ένωσης και τον ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων της,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι πολίτες απευθύνουν αναφορές στο Κοινοβούλιο σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών μελών, και ότι χρειάζονται μηχανισμούς μέσω των οποίων να μπορούν να ζητούν από τις εθνικές αρχές να τους εκπροσωπούν τόσο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας όσο και της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν ότι –όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην απόφαση του Δεκεμβρίου του 2009 με την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα για την καταγγελία 822/2009/BU κατά της Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών δικαστηρίων αποτελούν μέρος της διαδικασίας εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, και ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να επιληφθεί ζητημάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών των εθνικών δικαστηρίων ή να αναθεωρήσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα όταν λαμβάνει αναφορές για εικαζόμενες παραλείψεις των εθνικών δικαστηρίων να ζητούν προκαταρκτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ, ιδίως εάν η Επιτροπή δεν κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 258 ώστε να αναλάβει δράση κατά του οικείου κράτους μέλους,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών –μέσω των μηχανισμών λειτουργίας της και επειδή το δικαίωμα αναφοράς παρέχεται σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ βάσει της Συνθήκης– διαφέρει από άλλα μέσα προσφυγής που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες σε επίπεδο ΕΕ, όπως η υποβολή καταγγελιών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή στην Επιτροπή,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες δικαιούνται πρόσβαση σε μέσα ταχείας και εστιαζόμενης στην εξεύρεση λύσεων αποκατάστασης καθώς και διαφάνεια και σαφήνεια υψηλού επιπέδου από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει χρήση των προνομίων που διαθέτει ως θεματοφύλακας της Συνθήκης ώστε να ενεργεί κατά των παραβάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ που αποκαλύπτουν οι αναφέροντες, ιδίως στις περιπτώσεις που η μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό επίπεδο οδηγεί σε παράβασή της,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναφορές εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και το περιβάλλον, και έχοντας κατά νου τις παλαιότερες εκκλήσεις που έχει απευθύνει η Επιτροπή Αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων επιβολής της νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και όλες τις υποθέσεις στις οποίες η παράμετρος του χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, να εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλες τις σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, και, αν είναι αναγκαίο, να διεξαγάγει εμπεριστατωμένες μελέτες σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας με στόχο την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι η πρόληψη περαιτέρω ανεπανόρθωτων απωλειών της βιοποικιλότητας, ιδίως εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, και η δέσμευση των κρατών μελών να διασφαλίσουν την προστασία των ειδικών ζωνών διατήρησης βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/EΟΚ) και της οδηγίας για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ),

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές υπογραμμίζουν τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εδραιωθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προηγούμενη έκθεση δραστηριοτήτων της και στη γνωμοδότησή της σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τα στάδια των διαδικασιών επί παραβάσει των οποίων τα θέματα καλύπτονται επίσης από αναφορές,

K.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την ορθή μεταφορά και επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και αναγνωρίζοντας ότι πολλά από αυτά είχαν αυξημένη συμμετοχή στο έργο της Επιτροπής Αναφορών το 2009,

1.      επικροτεί την ομαλή μετάβαση στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του έργου της Επιτροπής Αναφορών, σε αντίθεση με το έργο άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεταφέρθηκε στη νέα περίοδο επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η εξέταση σημαντικού αριθμού αναφορών·

2.      επικροτεί την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έχει την πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί στενά στην ανάπτυξη της νέας πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το μέσο να πετύχει πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν βελτιώσεις ή προσθήκες στη νομοθεσία της ΕΕ·

3.      επικροτεί την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών[1], η οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στο τέλος του 2009, ως ένα πρώτο βήμα προς την έμπρακτη εφαρμογή αυτής της ιδέας·

4.      επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει αναφορές τύπου εκστρατείας που συνοδεύονται από ένα εκατομμύριο και πλέον υπογραφές και υπ.ποστηρίζει επίμονα ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν πλήρως για τη διάκριση μεταξύ αυτού του είδους αναφοράς και της πρωτοβουλίας πολιτών·

5.      υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την πρωτοβουλία πολιτών[2], στο οποίο είχε συνεισφέρει η Επιτροπή Αναφορών με τη γνωμοδότησή της· παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κατανοητούς κανόνες εφαρμογής που θα προσδιορίζουν με σαφήνεια τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται στις διαδικασίες εξέτασης και λήψης αποφάσεων·

6.      επικροτεί τη νομικά δεσμευτική ισχύ που απέκτησε ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και υπογραμμίζει την συμβολή του Χάρτη στο να καταστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα σαφέστερα και πιο ορατά για όλους τους πολίτες·

7.      θεωρεί ότι τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι τηρούνται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον Χάρτη, και πιστεύει ότι ο Χάρτης θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ιδέας της ιθαγένειας της Ένωσης·

8.      πιστεύει ότι θα αναληφθούν όλες οι απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διευκρινιστούν γρήγορα οι θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής Αναφορών να συμβάλει στο έργο του Κοινοβουλίου όσον αφορά το ζήτημα αυτό·

9.      υπενθυμίζει το προηγούμενό του αίτημα να διεξαχθεί πλήρης επανεξέταση των διαδικασιών προσφυγής που διατίθενται στους πολίτες της ΕΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αυξημένα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις πρωτοβουλίες των ευρωπαίων πολιτών·

10.    επικροτεί τις ενέργειες που έγιναν από την Επιτροπή για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών υποστήριξης του κοινού, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ και σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε περίπτωση παράβασης, ομαδοποιώντας τις διάφορες συναφείς ιστοσελίδες (όπως εκείνες του SOLVIT και του ECC-Net) στο κεφάλαιο Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ στον κύριο ιστότοπο της ΕΕ·

11.    επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Επιτροπή να δημιουργήσει σύστημα για τη σαφή επισήμανση των διαφόρων μηχανισμών καταγγελίας που διαθτίθενται στους πολίτες και πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω βήματα, με απώτερο στόχο τη μετατροπή της ιστοσελίδας Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ σε μια φιλική προς τον χρήστη διαδικτυακή μονοαπευθυντική υπηρεσία· προσβλέπει στις αρχικές αξιολογήσεις της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της του 2008[3], οι οποίες αναμένονται το 2010·

12.    υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2008 και ενθαρρύνει τον προσφάτως επανεκλεγέντα Διαμεσολαβητή να συνεχίσει το έργο του ούτως ώστε να ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη λογοδοσία της ευρωπαϊκής διοίκησης και να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και στο πλησιέστερο στους πολίτες δυνατό επίπεδο·

13.    επιβεβαιώνει εκ νέου την αποφασιστικότητά του να στηρίξει τον Διαμεσολαβητή στην προσπάθειά του για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για το έργο του και για τον εντοπισμό και την ανάληψη δράσης κατά των περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών στη συνολική προσπάθεια βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης·

14.    διαπιστώνει ότι οι αναφορές που ελήφθησαν το 2009, εκ των οποίων το 40% περίπου κρίθηκαν μη παραδεκτές, συνέχισαν να επικεντρώνονται στο περιβάλλον, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στη δικαιοσύνη και την εσωτερική αγορά· όσον αφορά τη γεωγραφική τους κατανομή, οι περισσότερες αναφορές αφορούσαν το σύνολο της Ένωσης –και ακολουθούν η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ρουμανία– καταδεικνύοντας ότι οι πολίτες πράγματι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το έργο της Ένωσης και στρέφονται σε αυτήν για ανάληψη δράσης·

15.    . αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του έργου των αναφερόντων και της Επιτροπής Αναφορών του για την προστασία του περιβάλλοντος της Ένωσης· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της επιτροπής να αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης για την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους πριν από το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, και τη θεωρεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της σημερινής και την εκπόνηση της νέας στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ·

16.    παρατηρεί ότι όλο και περισσότερες αναφορές υπογραμμίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία· οι εν λόγω αναφορές αφορούν το υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται στα κράτη μέλη υποδοχής για την έκδοση αδειών παραμονής σε μέλη της οικογένειας των πολιτών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τις δυσκολίες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και αναγνώρισης των προσόντων τους·

17.    επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρακτικές προτάσεις για να επεκταθεί στις μικρές επιχειρήσεις η προστασίας των καταναλωτών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμά του σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων[4], καθώς η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές από θύματα απάτης καταλόγων επιχειρήσεων·

18.    αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται στην τεχνογνωσία της κατά την αξιολόγηση των αναφορών, τον εντοπισμό των παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την αναζήτηση μέσων προσφυγής, και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για τη βελτίωση του συνολικού χρόνου ανταπόκρισής της στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών για έρευνες, έτσι ώστε οι υποθέσεις που καταγγέλλονται από πολίτες να μπορούν να δευθετούνται το ταχύτερο δυνατόν·

19.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρεμβαίνει σε πρώιμα στάδια, όποτε οι αναφορές επισημαίνουν πιθανές ζημίες σε περιοχές ειδικής προστασίας, υπενθυμίζοντας στις αρμόδιες εθνικές αρχές τη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των χώρων που έχουν ταξινομηθεί ως Natura 2000 βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) και, όταν είναι αναγκαίο, να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

20.    χαιρετίζει τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής - ιδίως τον αρμόδιο για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση Επίτροπο - και έχει την πεποίθηση ότι θα συνεργασθεί με την Επιτροπή Αναφορών κατά το δυνατόν στενότερα και πιο αποτελεσματικά και ότι θα τη σεβαστεί ως έναν από τους σημαντικότερους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών οργάνων·

21.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής Αναφορών για επίσημη και τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο στις διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με αναφορές των οποίων η εξέταση εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί· επισημαίνει ότι η μηνιαία δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει –σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της Συνθήκης– μολονότι είναι αξιέπαινη όσον αφορά τη διαφάνεια, δεν αποτελεί επαρκή ανταπόκριση στα εν λόγω αιτήματα·

22.    πιστεύει ότι η παρακολούθηση των διαδικασιών επί παραβάσει μέσω των ανακοινωθέντων Τύπου της Επιτροπής και η αντιστοίχισή τους με ορισμένες αναφορές θα σπαταλούσε άσκοπα τον χρόνο και τους πόρους της Επιτροπής Αναφορών, ιδίως στην περίπτωση οριζόντιων διαδικασιών επί παραβάσει·

23.    επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο διαφάνειας από την Επιτροπή είτε υποβάλλουν επίσημη καταγγελία είτε καταθέτουν αναφορά στο Κοινοβούλιο και καλεί για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος τόσο η διαδικασία αναφορών όσο και ο ρόλος που διαδραματίζει αποκαλύπτοντας παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις οποίες κινούνται εν συνεχεία διαδικασίες επί παραβάσει·

24.    υπενθυμίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι αναφορές αποκαλύπτουν προβλήματα που συνδέονται με τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αναγνωρίζει ότι η έναρξη των διαδικασιών επί παραβάσει δεν παρέχει απαραίτητα στους πολίτες άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους, δεδομένης της μέσης διάρκειας αυτών των διαδικασιών·

25.    επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά μέσα για την προώθηση της καλύτερης εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τη θετική στάση ορισμένων κρατών μελών που προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκαταστήσουν τις παραβάσεις στα αρχικά στάδια της διαδικασίας εφαρμογής·

26.    επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή των κρατών μελών στη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών και την παρουσία των εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις· πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί καθώς οι εθνικές αρχές είναι πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μετά τη μεταφορά της στην εθνική έννομη τάξη·

27.     τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική για το έργο της Επιτροπής Αναφορών· πιστεύει ότι ένας τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας·

28.     ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να διαδραματίσουν πιο διαφανή και προενεργητικό ρόλο αποκρινόμενα σε αναφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή και επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου·

29.    θεωρεί ότι, με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή Αναφορών του Ε Κ θα πρέπει να σφυρηλατήσει στενότερους εργασιακούς δεσμούς με παρεμφερείς επιτροπές των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων των κρατών μελών ώστε να προωθηθεί η αμοιβαία κατανόηση των αναφορών για ευρωπαϊκά θέματα και να διασφαλισθεί η ταχύτερη απόκριση προς τους πολίτες στο καταλληλότερο επίπεδο·

30.    εφιστά την προσοχή στα συμπεράσματα του ψηφίσματός του σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία και ζητεί από τις ισπανικές αρχές να συνεχίσουν να παρέχουν τις αξιολογήσεις των μέτρων που έχουν ληφθεί, όπως έχουν κάνει έως τώρα·

31.    επισημαίνει τον αυξημένο αριθμό αναφερόντων που προσφεύγουν στο Κοινοβούλιο για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών, την εφαρμογή των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων και την παθητική στάση των εθνικών διοικήσεων· η Επιτροπή Αναφορών έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακατευθύνει τις εν λόγω καταγγελίες προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

32.    πιστεύει ότι, μολονότι η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου θα πρέπει να ενθαρρύνεται καθώς διευκολύνει την επικοινωνία με τους πολίτες, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε η Επιτροπή Αναφορών να μην επιβαρύνεται με κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές· θεωρεί ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η επανεξέταση της διαδικασίας καταχώρισης στο Κοινοβούλιο και προτρέπει το αρμόδιο προσωπικό να ανακατευθύνει τους εν λόγω φακέλους στη Μονάδα Αλληλογραφίας με τον Πολίτη, αντί να τους υποβάλλει στην Επιτροπή Αναφορών·

33.    τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι της προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των αναφορών: τόσο σε εσωτερικό επίπεδο με τη συνεχή αναβάθμιση της εφαρμογής διαδικασίας ηλεκτρονικών-αναφορών –η οποία παρέχει στα μέλη της επιτροπής άμεση πρόσβαση στους φακέλους των αναφορών– όσο και σε εξωτερικό επίπεδο μέσω της δημιουργίας μιας φιλικής προς τον χρήστη και διαδραστικής διαδικτυακής πύλης αναφορών που θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να προσεγγίσει αποτελεσματικότερα τους πολίτες, ενώ επίσης θα καθιστούσε πιο διαφανείς για το κοινό τις διαδικασίες ψηφοφορίας και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών·

34.    ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης που θα προσφέρει ένα διαδραστικό πρότυπο αναφορών πολλαπλών σταδίων, το οποίο θα μπορούσε να πληροφορεί τους πολίτες σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί υποβάλλοντας αναφορές στο Κοινοβούλιο και σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, και θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνδέσμους προς εναλλακτικά μέσα προσφυγής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ζητεί τη λεπτομερέστερη δυνατή περιγραφή των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στους διάφορους τομείς, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η σύγχυση μεταξύ αρμοδιοτήτων της ΕΕ και εθνικών αρμοδιοτήτων·

35.    αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας δεν θα ήταν άνευ κόστους αλλά προτρέπει τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αναφορών για να εξευρεθούν οι καταλληλότερες λύσεις, καθώς μια τέτοια διαδικτυακή πύλη θα έχει τεράστια σημασία όχι μόνον επειδή θα βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και των πολιτών της ΕΕ αλλά επίσης επειδή θα μειώσει τον αριθμό των μη παραδεκτών αναφορών·

36.    τονίζει ότι, μέχρι να διευθετηθεί ικανοποιητικά το ζήτημα των πόρων, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί πάραυτα η υπάρχουσα ιστοσελίδα·

37.    επικροτεί την έγκριση του νέου Κανονισμού του Κοινοβουλίου και την αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση αναφορών· ενθαρρύνει τη Γραμματεία και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να ασχοληθούν με την κατάρτιση ενός αναθεωρημένου οδηγού για τα μέλη που θα αφορά τους κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής Αναφορών, καθώς ένα τέτοιο έγγραφο όχι μόνο θα συμβάλει στο έργο των βουλευτών αλλά θα αυξήσει περαιτέρω τη διαφάνεια της διαδικασίας αναφορών·

38.    επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα αρμόδια διοικητικά τμήματα να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να υποστηρίζουν ή να αποσύρουν κάποια αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κανονισμού·

39.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις δικές τους επιτροπές αναφορών και στους εθνικούς διαμεσολαβητές τους ή σε παρεμφερείς αρμόδιους φορείς.

  • [1]  (COM(2009)622 τελικό) της 11.11.2009.
  • [2]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 με το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών – P6_TA (2009)0389.
  • [3]  Σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συνδρομής για την ενιαία αγορά προς πολίτες και επιχειρήσεις – έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC (2008)1882.
  • [4]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων, EE C 45E της 23.2.2010, σ. 17-22.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ξεκινώντας την παρούσα ετήσια έκθεση θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το 2009 δεν ήταν ένα συνηθισμένο αλλά μάλλον ένα ιδιαίτερο έτος, στο οποίο κυριάρχησαν οι ευρωπαϊκές εκλογές και η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ο αντίκτυπος του δεύτερου γεγονότος στο έργο της Επιτροπής Αναφορών είναι πιθανό να γίνει αισθητός τα επόμενα χρόνια, ενώ ο αντίκτυπος του πρώτου είχε σημαντική επίδραση στην καθημερινή δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών.

Σε αντίθεση με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, η Επιτροπή Αναφορών διακρίνεται από το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων της δεν βασίζεται στο νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ορίζεται από τους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2009 σηματοδότησε τη μετάβαση από την έκτη στην έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο· τα νέα μέλη της Επιτροπής Αναφορών έπρεπε να εξοικειωθούν με το σύνολο του έργου της. Παρά τη σημαντική εκκαθάριση των αναφορών στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, πολλοί φάκελοι μεταφέρθηκαν στη νέα περίοδο και, επομένως, τα μέλη έπρεπε να εξοικειωθούν γρήγορα με τις υποθέσεις αυτές, ενώ παράλληλα συνέχισαν να λαμβάνονται νέες αναφορές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία ήταν αρκετά ομαλή και ότι τόσο η προηγούμενη όσο και η τρέχουσα Επιτροπή Αναφορών κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι αναφέροντες θα επηρεάζονταν όσο το δυνατόν λιγότερο από αυτήν τη μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, άλλες πτυχές των τακτικών εργασιών της Επιτροπής Αναφορών –όπως οι διερευνητικές αποστολές– χρειάστηκε να αναβληθούν για το 2010.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση του 2009 σκοπεύει να προσφέρει μια κατανοητή εικόνα της δραστηριότητας της Επιτροπής Αναφορών στη διάρκεια του έτους και, εντέλει, να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του νοήματος της υποβολής αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του πιθανού αποτελέσματος της διαδικασίας, των ιστοριών επιτυχίας και των ορίων της.

Τα στατιστικά στοιχεία όπως εκείνα που αφορούν τον αριθμό των αναφορών που έχουν ληφθεί, έχουν περατωθεί ή έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή Αναφορών, τις εμπλεκόμενες χώρες ή τα σχετικά ζητήματα αποτελούν ένα σημαντικό ποσοτικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής Αναφορών. Άλλες πτυχές όπως οι σχέσεις με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εθνικές και περιφερειακές αρχές ή θεσμικές μεταβολές με άμεσο αντίκτυπο στη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών συμβάλουν στη συμπλήρωση της συνολικής εικόνας.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή των προηγούμενων συστάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του έργου της Επιτροπής Αναφορών και αναδεικνύει ορισμένες από τις μεγαλύτερες μελλοντικές προκλήσεις υπό το πρίσμα της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Υποβολή αναφορών στο Κοινοβούλιο – ένα θεμελιώδες δικαίωμα που ορίζεται στο άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 194)

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας επιβεβαίωσε εκ νέου το δικαίωμα υποβολής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως στοιχείο που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Το άρθρο 227 της νέας Συνθήκης (πρώην άρθρο 194) προβλέπει ότι οι πολίτες ή οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, δικαιούνται να υποβάλλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Η ίδια η διατύπωση αυτού του άρθρου παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι συνιστά η υποβολή αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – δηλαδή ένα εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν ενώπιον του Κοινοβουλίου τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο των διαφόρων πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή. Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι πολίτες στρέφονται προς το Κοινοβούλιο αναζητώντας βοήθεια σε ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την εσωτερική αγορά, κ.λπ. Άλλοι επιδιώκουν να ακουστεί η άποψή τους, διατυπώνοντας προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη ο αριθμός των πολιτών που προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να προσβάλουν αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις εθνικές αρχές. Στην πλειονότητα αυτών των αναφορών περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι δεν εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ σε ορισμένες υπάρχουν καταγγελίες για αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων ή για μη εφαρμογή σε διοικητικό επίπεδο, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παρέμβει ουσιωδώς σε αυτά τα ζητήματα καθότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε 1924 αναφορές, αριθμός ελαφρά αυξημένος σε σύγκριση με τις 1849 αναφορές που υποβλήθηκαν το 2008. Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι αυτή η μικρή διαφορά υποδεικνύει μια κάποια στασιμότητα μετά τη συνεχή αυξητική τάση που καταγράφηκε μετά τις διευρύνσεις της Ένωσης το 2004 και το 2007.

Σαράντα έξι τοις εκατό περίπου των αναφορών που ελήφθησαν το 2009 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές, ποσοστό σχεδόν όμοιο με εκείνο που καταγράφηκε το 2008. Από τις 688 αναφορές που κρίθηκαν παραδεκτές, οι 655 εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αίτημα παροχής πληροφοριών. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Επιτροπή έστειλε περίπου 300 ανακοινώσεις σχετικά με τις αναφορές που καταχωρίσθηκαν το 2009. Όσον αφορά τις μη παραδεκτές αναφορές, η κατάσταση μοιάζει πολύ με εκείνη του προηγούμενου έτους (812 έναντι 818). Δεδομένου ότι το ποσοστό των μη παραδεκτών αναφορών παραμένει αρκετά υψηλό (ελαφρώς περισσότερες από τις μισές αναφορές που ελήφθησαν), είναι προφανές ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες εφαρμογής των παλαιότερων και των τρεχουσών συστάσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΕ.

Απόφαση έγκρισης αναφοράς

Αριθ. αναφορών

%

Αριθ. αναφορών

%

 

2009

2008

Παραδεκτές

688

45,9

708

46,4

Μη παραδεκτές

812

54,1

818

53,6

Παραδεκτές και Περάτωση της εξέτασης

420

Μη διαθέσιμο

354

Μη διαθέσιμο

Αναφορές που εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για γνωμοδότηση

655

Μη διαθέσιμο

729

Μη διαθέσιμο

Αναφορές που εστάλησαν για γνωμοδότηση σε άλλα όργανα

33

Μη διαθέσιμο

53

Μη διαθέσιμο

Αναφορές που εστάλησαν σε άλλα όργανα με αίτημα παροχής πληροφοριών

207

Μη διαθέσιμο

207

Μη διαθέσιμο

Δεν καταχωρίσθηκαν

4

Μη διαθέσιμο

6

Μη διαθέσιμο

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για τα δύο τρίτα περίπου των αναφορών του 2009, δηλαδή για 1232 αναφορές, η εξέταση περατώθηκε σε αρχικά στάδια της διαδικασίας είτε επειδή κρίθηκαν μη παραδεκτές είτε επειδή, αν και χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές, η εξέτασή τους περατώθηκε αμέσως μετά την παροχή πληροφοριών προς τους αναφέροντες σχετικά με τα ζητήματα που τέθηκαν ή αφού διαβιβάστηκαν σε άλλες επιτροπές του ΕΚ, στων οποίων την αρμοδιότητα ενέπιπταν. Και στην περίπτωση αυτήν, όμως, τα στατιστικά στοιχεία του 2009 και του 2008 είναι συγκρίσιμα, όπως φαίνεται από τα κατωτέρω δεδομένα.

2009

Απόφαση έγκρισης

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Παραδεκτές

1.062

56,3

Μη παραδεκτές

818

43,4

Δεν καταχωρίσθηκαν

6

0,3

2008

Απόφαση έγκρισης

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Παραδεκτές

1.108

57,6

Μη παραδεκτές

812

42,2

Δεν καταχωρίσθηκαν

4

0,2

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα μέλη έχουν επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή στα κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές, υποστηρίζοντας ότι η επεξεργασία τους προκαλεί άσκοπη σπατάλη χρόνου. Μολονότι δεν υπάρχει ορισμός των κειμένων που δεν συνιστούν αναφορές, θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ αυτών των κειμένων και των αναφορών που κρίνονται μη παραδεκτές επειδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Συνήθως, ένα κείμενο που δεν αποτελεί αναφορά μπορεί να περιγραφεί ως μια σύντομη προσωπική δήλωση ή σχόλιο που αφορά τις πολιτικές της ΕΕ ή τον τρόπο με τον οποίον θα έπρεπε να εξελιχθούν.

Σχετικά με αυτό, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Αναφορές, αναφέρεται με σαφήνεια ότι τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών δεν τα χειρίζεται η Επιτροπή Αναφορών, και το ίδιο ισχύει και για τα γενικά σχόλια σχετικά με την πολιτική της ΕΕ. Επιπλέον, οι πολίτες πληροφορούνται ότι οι αναφορές που περιέχουν προσβλητικές εκφράσεις ή στερούνται συνάφειας επί της ουσίας δεν θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών, ούτε και θα λαμβάνουν απάντηση. Επομένως, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η Επιτροπή Αναφορών οφείλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο να εξηγήσει καλύτερα στους πολίτες το νόημα της υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη βελτίωση της διαδικασίας καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε σύγκριση με το 2008, υπήρξαν μικρές μεταβολές στη σειρά κατάταξης των εμπλεκόμενων χωρών: έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά εξακολουθεί να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία (οι δύο τελευταίες άλλαξαν μεταξύ τους θέσεις σε σύγκριση με το 2008). Περιέργως, η Μάλτα κατέλαβε την τελευταία θέση στον πίνακα, μετά τη Σλοβενία και τη Λετονία, καθώς μόνον εννέα αναφορές αφορούσαν αυτήν τη χώρα σε αντίθεση με τις εικοσιμία αναφορές που ελήφθησαν το προηγούμενο έτος.

2009

Εμπλεκόμενη χώρα

Αριθμός αναφορών

%

Ευρωπαϊκή Ένωση

403

18,6

Γερμανία

298

13,8

Ισπανία

279

12,9

Ιταλία

176

8,1

Ρουμανία

143

6,6

Πολωνία

100

4,6

Άλλες

764

35,3

2008

Εμπλεκόμενη χώρα

Αριθμός αναφορών

%

Ευρωπαϊκή Ένωση

330

15,9

Γερμανία

265

12,8

Ισπανία

226

10,9

Ρουμανία

207

10,0

Ιταλία

184

8,9

Πολωνία

105

5,1

Ηνωμένο Βασίλειο

99

4,8

Ελλάδα

97

4,7

Γαλλία

86

4,1

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το περιβάλλον παραμένει ο κύριος τομέας ανησυχίας για τους αναφέροντες, ακολουθούμενο από τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και την εσωτερική αγορά, ενώ ο αριθμός των αναφορών που σχετίζονται με την επιστροφή περιουσιών μειώθηκε το έτος 2008.

2009

Θέματα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Περιβάλλον

228

9,7

Θεμελιώδη δικαιώματα

164

7,0

Δικαιοσύνη

159

6,8

Εσωτερική Αγορά

142

6,0

Περιουσίες & Επιστροφή

133

5,6

Απασχόληση

105

4,5

Υγεία

104

4,4

Μεταφορές

101

4,3

Κοινωνικές Υποθέσεις

93

4,0

Εκπαίδευση & Πολιτισμός

82

3,5

Άλλα

1.043

44,3

2008

Θέματα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Περιβάλλον

311

12,8

Θεμελιώδη δικαιώματα

208

8,6

Περιουσίες & Επιστροφή

149

6,1

Δικαιοσύνη

147

6,1

Εσωτερική Αγορά

130

5,4

Κοινωνικές Υποθέσεις

118

4,9

Μεταφορές

117

4,8

Υγεία

116

4,8

Εκπαίδευση & Πολιτισμός

105

4,3

Απασχόληση

89

3,7

Άλλα

938

38,6

Το γεγονός ότι το περιβάλλον αποτελεί σταθερά πηγή ανησυχίας για τους ευρωπαίους πολίτες δεν προξενεί έκπληξη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα έχει οικοδομηθεί στο πνεύμα της αρχής της επικουρικότητας και η γραμμή που διαχωρίζει τις εθνικές αρμοδιότητες και τις αρμοδιότητες της ΕΕ δεν είναι πάντοτε σαφής για τους πολίτες που στρέφονται στο Κοινοβούλιο για βοήθεια όταν πιστεύουν ότι δεν εισακούονται από τις περιφερειακές ή τις εθνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Αναφορών επικρότησε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM (2008)0773) ως ένα πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση καλύτερων ελέγχων εφαρμογής σε αυτό τον τομέα[1].

Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στις αναφορές που περιλαμβάνουν ισχυρισμό δικαστικής πλάνης, μη εφαρμογής των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων ή παραβιάσεων του δικαιώματος για δικαιοσύνη και για δίκαιη δίκη σε εθνικό επίπεδο αφενός, και τις αναφορές που διεκδικούν την προστασία των δικαιωμάτων που εγγυάται η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η νομολογία στην εσωτερική αγορά αφετέρου.

Έτσι, το 2009 η Επιτροπή Αναφορών υιοθέτησε το έγγραφο εργασίας της Diana Wallis σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών» – γνωστό και ως «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης». Το εν λόγω έγγραφο τονίζει ορισμένες προβληματικές πτυχές που αποκαλύπτουν οι αναφέροντες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέλη οικογενειών από τρίτες χώρες σε σχέση με την απόκτηση των εγγράφων διαμονής στη χώρα όπου διαμένουν (ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο), οι διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όσον αφορά τα κριτήρια απόκτησης άδειας μόνιμης διαμονής, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναφέροντες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου ή κατά την αναγνώριση των προσόντων τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, η Επιτροπή Αναφορών συνέστησε στους αναφέροντες να χρησιμοποιήσουν το SOLVIT, έναν άτυπο μηχανισμό που μπορεί να παράσχει αποτελεσματικές λύσεις σε σύντομες προθεσμίες. Πρέπει να τονιστεί ότι περιορισμοί που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή Αναφορών να ανακατευθύνει η ίδια τις αναφορές στο SOLVIT και επομένως μπορεί μόνο να συμβουλεύει τον αναφέροντα εν προκειμένω. Κατά συνέπεια, εξαρτάται από τον αναφέροντα κατά πόσον θα το χρησιμοποιήσει ή όχι καθώς και κατά πόσον θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την έκβαση των ενδεχόμενων διαβημάτων του προς το SOLVIT.

Μπορούν επίσης να παρατηρηθούν μικρές αλλαγές ως προς την κατάταξη των αναφορών ανά γλώσσα: το 2009, όπως και το 2008, τα γερμανικά και τα αγγλικά παρέμειναν οι δύο βασικές γλώσσες που χρησιμοποιούν οι αναφέροντες, ενώ υπήρξε ανταλλαγή θέσεων ανάμεσα στα ιταλικά και τα ισπανικά. Τα σλοβενικά, μαλτέζικα και εσθονικά κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις.

2009

Γλώσσα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Γερμανικά

548

28,5

Αγγλικά

343

17,8

Ισπανικά

237

12,3

Ιταλικά

203

10,6

Πολωνικά

116

6,0

Ρουμανικά

110

5,7

Γαλλικά

107

5,6

Άλλες

260

13,5

2008

Γλώσσα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Γερμανικά

437

23,2

Αγγλικά

395

20,9

Ιταλικά

222

11,8

Ισπανικά

193

10,2

Ρουμανικά

155

8,2

Γαλλικά

131

6,9

Πολωνικά

101

5,4

Ελληνικά

87

4,6

Άλλες

165

8,7

Όσον αφορά την ιθαγένεια, οι Γερμανοί παραμένουν οι πιο ενεργοί αναφέροντες, ακολουθούμενοι από τους Ισπανούς και τους Ιταλούς (επίσης, σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί αντάλλαξαν μεταξύ τους θέσεις σε σύγκριση με το 2008). Οι ρουμάνοι, οι πολωνοί και οι βρετανοί αναφέροντες κατατάσσονται στις επόμενες θέσεις. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι τσέχοι, οι εσθονοί και οι λουξεμβουργιανοί πολίτες, οι οποίοι υπέβαλαν συνολικά έντεκα αναφορές το 2009.

2009

Κύριες ιθαγένειες των αναφερόντων

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Γερμανία

496

25,8

Ισπανία

237

12,3

Ιταλία

219

11,4

Ρουμανία

150

7,8

Πολωνία

131

6,8

Ηνωμένο Βασίλειο

121

6,3

Γαλλία

79

4,1

Ελλάδα

78

4,1

Άλλες

414

21,5

2008

Κύριες ιθαγένειες των αναφερόντων

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Γερμανία

412

21,8

Ιταλία

245

12,9

Ισπανία

197

10,4

Ρουμανία

189

10,0

Ηνωμένο Βασίλειο

144

7,6

Πολωνία

112

5,9

Ελλάδα

102

5,4

Γαλλία

91

4,8

Άλλες

400

21,1

 

 

 

Άλλες

400

21,1

Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής των αναφορών, μπορεί κανείς να μιλήσει για μια επιβεβαίωση: οι αναφέροντες τείνουν περισσότερο να υποβάλλουν τις αναφορές τους χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό έντυπο παρά τη συνηθισμένη παραδοσιακή επιστολή (62,6% των αναφορών που ελήφθησαν το 2009 απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναντι 59,2% το 2008).

2009

Μορφή αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1.204

62,6

Επιστολή

720

37,4

2008

Μορφή αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1.117

59,2

Επιστολή

769

40,8

Μολονότι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στην Επιτροπή Αναφορών να αξιολογεί την ετήσια δραστηριότητά της, τα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει ωστόσο να διαβάζονται προσεκτικά δεδομένου ότι ορισμένα στοιχεία είναι πιθανόν να επηρεάσουν τα συνολικά αποτελέσματα – δηλαδή, οι αναφορές μπορεί να αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς, μία ή περισσότερες χώρες· μπορεί να υποβληθούν από μεμονωμένα άτομα ή ενώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λάβουν τη μορφή εκστρατειών και να συνοδεύονται από πολυάριθμες υπογραφές· επιπλέον, οι αναφέροντες μπορεί να επιλέξουν να υποβάλουν έγγραφα στη μητρική τους γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης.

Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα συμπεράσματα των προηγούμενων ετήσιων εκθέσεων παραμένουν έγκυρα. Έτσι, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι περισσότερες αναφορές που κρίνονται μη παραδεκτές δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρμοδιότητες, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και εκείνα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επομένως, οι παλαιότερες εκκλήσεις για την εντατικοποίηση των προσπαθειών που αποσκοπούν σε καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με το περιεχόμενο της διαδικασίας αναφοράς και το τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υποβάλλεται μια αναφορά στο Κοινοβούλιο παραμένουν επίκαιρες.

Μια οδός προς διερεύνηση θα ήταν η βελτίωση της ιστοσελίδας που είναι αφιερωμένη στις Αναφορές στην πύλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου οι πολίτες που υποβάλλουν αναφορές μέσω διαδικτύου να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, την αξιολόγηση των αναφορών, το έργο της Επιτροπής Αναφορών και τις δυνατότητες ταχύτερης αποκατάστασης μέσω άλλων δικτύων που είναι στη διάθεσή τους σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο (SOLVIT, Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, εθνικοί διαμεσολαβητές ή εθνικές κοινοβουλευτικές επιτροπές αναφορών).

Στις προηγούμενες εκθέσεις διατυπώνονταν εκκλήσεις για τη σαφή σήμανση των διαφόρων μηχανισμών καταγγελίας που είναι στη διάθεση των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ δημιουργώντας μια μονοαπευθυντική υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφέρει καθοδήγηση στους πολίτες όταν αναζητούν λύσεις για εικαζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Πρόκειται πράγματι για έναν πολύ σημαντικό στόχο προς επίτευξη. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκεντρώσει τους επίσημους και ανεπίσημους μηχανισμούς καταγγελίας στη σελίδα Τα δικαιώματά σας του ιστοτόπου europa.eu αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει σαφέστερη διάκριση μεταξύ των επίσημων μηχανισμών (καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορές στο Κοινοβούλιο, καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή) και των ανεπίσημων μηχανισμών (Solvit, ECC-net, κ.λπ.). Θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας πιο διαδραστικός ιστότοπος ώστε να επιτρέπει στους πολίτες να λάβουν τις πληροφορίες που χρειάζονται προτού πάρουν την απόφαση να απευθυνθούν στο ένα ή το άλλο θεσμικό όργανο, ή να χρησιμοποιήσουν τον ένα ή τον άλλο μηχανισμό.

Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ο φυσικός εταίρος της Επιτροπής Αναφορών στον χειρισμό των αναφορών καθώς τα μέλη εξακολουθούν να στηρίζονται στην τεχνογνωσία των υπηρεσιών της κατά την εξέταση των θεμάτων που εγείρουν οι αναφορές. Δεδομένου ότι η σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων βελτιώνεται σταθερά, η Επιτροπή Αναφορών εξακολουθεί να ασκεί πίεση προς την Επιτροπή για να βελτιώσει τον χρόνο ανταπόκρισής της στα αιτήματα έρευνας. Μια ιδιαίτερη πτυχή που δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί από τα δύο μέρη αφορά τον τρόπο με τον οποίον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την εξέλιξη των διαδικασιών επί παραβάσει που συνδέονται άμεσα με τις αναφορές.

Μολονότι η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις της σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει δημοσιεύονται μηνιαίως, πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύονται από το στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης και μετά, εκτός των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με αποφάσεις του δικαστηρίου όπου η δημοσίευση επιτρέπεται από το στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής, εκτός και εάν η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά. Δεδομένου του αριθμού των υποθέσεων και του γεγονότος ότι ο ρυθμός της προόδου μιας δεδομένης υπόθεσης είναι δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς και ότι δεν παρέχεται κάποιο εργαλείο αναζήτησης που θα επέτρεπε τον εντοπισμό κάποιας συγκεκριμένης διαδικασίας επί παραβάσει, η μηνιαία παρακολούθηση αυτής της βάσης δεδομένων συνεπάγεται άσκοπη σπατάλη ανθρώπινων πόρων και χρόνου. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα ώστε η Επιτροπή να ειδοποιεί αυτόματα την Επιτροπή Αναφορών για κάθε εξέλιξη στις διαδικασίες επί παραβάσει οι οποίες συνδέονται με αναφορές.

Σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή – Ακροάσεις των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση

Μία από τις κύριες προτεραιότητες της Επιτροπής Αναφορών το 2009 ήταν η διοργάνωση των ακροάσεων των υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Τα μέλη, εκ των οποίων πολλά ήταν νέα στην Επιτροπή Αναφορών ή ακόμη και στο Κοινοβούλιο, κατάφεραν να εκτελέσουν επιτυχώς τα καθήκοντά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη έκθεση που εγκρίθηκε από τη νέα Επιτροπή Αναφορών αφορούσε τη δραστηριότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή[2] το 2008. Έδινε έμφαση στο πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του Διαμεσολαβητή για την προστασία των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ ενώπιον των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 14 χρόνια από τη δημιουργία του εν λόγω αξιώματος, ιδίως λόγω της ανεξαρτησίας του ίδιου του θεσμικού οργάνου αυτού και του δημοκρατικού ελέγχου που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του.

Τα μέλη τόνισαν την πεποίθησή τους ότι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή συνίσταται στην ενίσχυση του ανοικτού χαρακτήρα και της λογοδοσίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά προς την κατεύθυνση μιας Ένωσης στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται «όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες»[3]. Κάλεσαν τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της ενημέρωσης για το έργο του και την αποτελεσματική προώθηση των δραστηριοτήτων του.

Συμπεράσματα

Εάν το 2009 ήταν ένα μεταβατικό έτος, το 2010 προβλέπεται να είναι ένα έτος προκλήσεων για την Επιτροπή Αναφορών. Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει το σχέδιο κανονισμού της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών και η Επιτροπή Αναφορών θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την έκθεση που θα συνταχθεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Επιπλέον, η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας σημαίνει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατέστη νομικά δεσμευτικός. Στο παρόν στάδιο, είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι αντίκτυπο θα έχει στη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών, αλλά τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν πράγματι ένα από τα θέματα που επικαλούνται διαρκώς οι αναφέροντες. Στο εγγύς μέλλον ενδέχεται να απαιτηθούν περισσότερες διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Χάρτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Εμπλεκόμενη χώρα

2009

2008

Αριθμός αναφορών

 

Παραδεκτές

Παραδεκτές

Αριθμός αναφορών

Παραδεκτές

Παραδεκτές

Ευρωπαϊκή Ένωση

403

341

61

330

286

43

Μέλη ΕΕ

1,630

 

 

1,647

 

 

Γερμανία

298

144

152

265

127

137

Ισπανία

279

196

83

226

151

74

Ιταλία

176

110

66

184

97

86

Ρουμανία

143

46

97

207

70

136

Πολωνία

100

27

72

105

26

79

Ηνωμένο Βασίλειο

83

60

23

99

64

35

Ελλάδα

74

37

37

97

40

57

Γαλλία

73

43

30

86

56

29

Βουλγαρία

56

24

32

65

37

28

Ιρλανδία

37

18

19

58

37

21

Πορτογαλία

37

21

16

24

10

14

Κάτω Χώρες

35

24

11

24

19

4

Αυστρία

34

24

9

20

13

7

Βέλγιο

30

21

9

32

21

10

Ουγγαρία

25

19

6

18

9

9

Φινλανδία

20

7

13

36

9

27

Σλοβακία

19

5

14

9

3

6

Σουηδία

17

7

10

12

6

6

Δανία

14

7

7

6

1

5

Λιθουανία

14

7

7

7

2

5

Κύπρος

13

8

5

9

3

6

Τσεχική Δημοκρατία

13

8

5

15

9

6

Σλοβενία

12

2

10

7

2

5

Λετονία

11

4

7

7

3

4

Μάλτα

9

6

3

21

16

5

Εσθονία

4

1

3

2

2

0

Λουξεμβούργο

4

3

1

6

4

2

Γλώσσα αναφοράς

Αριθμός αναφορών

2009

2008

Γερμανικά

548

437

Αγγλικά

343

395

Ισπανικά

237

193

Ιταλικά

203

222

Πολωνικά

116

101

Ρουμανικά

110

155

Γαλλικά

107

131

Ελληνικά

61

87

Ολλανδικά

46

33

Βουλγαρικά

37

31

Πορτογαλικά

27

26

Φινλανδικά

19

35

Ουγγρικά

16

15

Σλοβάκικα

11

5

Δανέζικα

9

4

Σουηδικά

8

6

Λετονικά

7

2

Λιθουανικά

7

2

Τσέχικα

4

3

Σλοβενικά

4

2

Μαλτέζικα

2

0

Εσθονικά

1

1

Κείμενο σε μεικτή γλώσσα

1

0

Απροσδιόριστη

0

0

Σύνολο

1.924

1.886

Κύριες ιθαγένειες των αναφερόντων

Αριθμός αναφορών

2009

2008

Μέλη ΕΕ

1.879

1.845

Γερμανία

496

412

Ισπανία

237

197

Ιταλία

219

245

Ρουμανία

150

189

Πολωνία

131

112

Ηνωμένο Βασίλειο

121

144

Γαλλία

79

91

Ελλάδα

78

102

Βουλγαρία

54

60

Κάτω Χώρες

44

33

Αυστρία

38

21

Πορτογαλία

32

25

Ιρλανδία

31

59

Βέλγιο

27

31

Φινλανδία

26

40

Ουγγαρία

17

20

Σλοβακία

14

8

Δανία

13

5

Σουηδία

13

10

Λετονία

11

5

Μάλτα

11

16

Σλοβενία

10

5

Κύπρος

8

1

Λιθουανία

8

5

Τσεχική Δημοκρατία

6

6

Εσθονία

3

1

Λουξεμβούργο

2

2

  • [1]  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2007) (2008/2337(INI) – Συντάκτρια γνωμοδότησης Diana Wallis (31.03.2009)
  • [2]  Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2008 (2009/2088(INI)) της Χρυσούλας Παλιαδέλη (A7/0020/2009).
  • [3]  Τίτλος I, άρθρο 1, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C115/ 9.05.2008, σ. 0016).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka, Νικόλαος Σαλαβράκος, Мария Неделчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Kinga Göncz, Marian Harkin, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Guerrero Salom, Andres Perello Rodriguez