BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan

8.6.2010 - (KOM(2009)0194 – C7–0158/2009 – 2009/0060B(COD)) - ***I

Udenrigsudvalget
Ordfører: Kinga Gál og Barbara Lochbihler


Procedure : 2009/0060B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0188/2010
Indgivne tekster :
A7-0188/2010
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan

(KOM(2009)0194 – C7–0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0194),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 179, stk. 1, og artikel 181 på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0158/2009),

   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3, artikel 209, stk. 1, og artikel 212,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7–0188/2009),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan

om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan

 

(Denne ændring vedrører hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tekniske ændringer i hele teksten.)

Begrundelse

Forslaget til ændringsretsakt ændrede både forordning (EF) nr. 1905/2006 og forordning (EF) nr. 1889/2006, som hører ind under to forskellige parlamentariske udvalgs kompetence. Det er derfor blevet foreslået, at forslaget opsplittes i to forskellige forordninger, én for hvert finansieringsinstrument. Derfor fjernes henvisningerne til forordning (EF) nr. 1905/2006.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Gennemførelsen af disse forordninger har vist, at der er inkonsekvens med hensyn til dispensation fra princippet om ikke at dække omkostninger i form af skatter, afgifter, toldafgifter og andre skattemæssige afgifter over Fællesskabets finansiering. I lyset heraf foreslås det at ændre de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1905/2006 og (EF) nr. 1889/2006, så de tilpasses i forhold til bestemmelserne i de øvrige instrumenter.

(2) Gennemførelsen af disse forordninger har vist, at der er inkonsekvens med hensyn til dispensation fra princippet om ikke at dække omkostninger i form af skatter, afgifter, toldafgifter og andre skattemæssige afgifter over Fællesskabets finansiering. I lyset heraf foreslås det at ændre de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1889/2006, så de tilpasses i forhold til bestemmelserne i de øvrige instrumenter.

Begrundelse

Forslaget til ændringsretsakt ændrede både forordning (EF) nr. 1905/2006 og forordning (EF) nr. 1889/2006, som hører ind under to forskellige parlamentariske udvalgs kompetence. Det er derfor blevet foreslået, at forslaget opsplittes i to forskellige forordninger, én for hvert finansieringsinstrument. Derfor fjernes henvisningerne til forordning (EF) nr. 1905/2006.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1905/2006

Artikel 25 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1905/2006 affattes således:

"2. Fællesskabets bistand må i princippet ikke anvendes til at betale skatter, told og andre afgifter i modtagerlandene.»

udgår

Begrundelse

Forslaget til ændringsretsakt ændrede både forordning (EF) nr. 1905/2006 og forordning (EF) nr. 1889/2006, som hører ind under to forskellige parlamentariske udvalgs kompetence. Det er derfor blevet foreslået, at forslaget opsplittes i to forskellige forordninger, én for hvert finansieringsinstrument. Derfor fjernes henvisningerne til forordning (EF) nr. 1905/2006.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1889/2006

Betragtning 23 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Følgende betragtning indføjes i forordning (EF) nr. 1889/2006:

 

"(23a) Kommissionen bør have beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forbindelse med strategipapirer, eftersom disse strategipapirer er et supplement til forordning (EF) nr. 1889/2006 og finder generel anvendelse. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer i forbindelse med sit forberedende arbejde, herunder også på ekspertniveau."

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1889/2006

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1889/2006 affattes således:

 

"3. Strategipapirerne og alle ændringer eller udvidelser heraf vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 17a."

Begrundelse

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR. As RPS no longer exists under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn. In accordance with the mandate given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 April 2010, the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for delegated acts. As stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of delegation, these new amendments set out the objectives, content, scope and duration of the delegation of power, as well as the conditions to which the delegation is subject.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1889/2006

Artikel 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende artikel indføjes i forordning (EF) nr. 1889/2006:

 

"Artikel 17a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 5, stk. 3, for denne forordnings gyldighedsperiode.

 

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på vilkårene i artikel 17b og 17c".

Begrundelse

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR. As RPS no longer exists under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn. In accordance with the mandate given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 April 2010, the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for delegated acts. As stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of delegation, these new amendments set out the objectives, content, scope and duration of the delegation of power, as well as the conditions to which the delegation is subject.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1889/2006

Artikel 17 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende artikel indføjes i forordning (EF) nr. 1889/2006:

 

"Artikel 17b

 

Tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser

 

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 5, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Den institution, der har indledt en intern procedure for at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på i god tid inden den endelige afgørelse træffes at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom med angivelse af, hvilke delegerede beføjelser der vil kunne tilbagekaldes samt de eventuelle grunde til tilbagekaldelse.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende."

Begrundelse

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR. As RPS no longer exists under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn. In accordance with the mandate given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 April 2010, the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for delegated acts. As stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of delegation, these new amendments set out the objectives, content, scope and duration of the delegation of power, as well as the conditions to which the delegation is subject.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1889/2006

Artikel 17 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende artikel indføjes i forordning (EF) nr. 1889/2006:

 

"Artikel 17c

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen.

 

Denne frist forlænges med to måneder, hvis Europa-Parlamentet eller Rådet tager initiativ hertil.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor."

Begrundelse

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR. As RPS no longer exists under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn. In accordance with the mandate given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 April 2010, the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for delegated acts. As stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of delegation, these new amendments set out the objectives, content, scope and duration of the delegation of power, as well as the conditions to which the delegation is subject.

BEGRUNDELSE

I sit lovgivningsmæssige forslag om midtvejsevaluering af instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (udviklingsinstrumentet) og instrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder (menneskerettighedsinstrumentet) foreslår Kommissionen kun én teknisk ændring, hvorved der gives tilladelse til, at omkostninger i forbindelse med skatter, toldafgifter og andre skattemæssige afgifter relateret til finansiering af aktiviteter under udviklingsinstrumentet og menneskerettighedsinstrumentet i modtagerlandene kan finansieres via budgettet for disse instrumenter. Hidtil har udviklingsinstrumentet og menneskerettighedsinstrumentet været de eneste finansielle instrumenter, der ikke har åbnet mulighed for dispensation fra princippet om ikke at dække denne type omkostninger. Ændringsforslaget vil gøre det muligt at finansiere disse omkostninger under særlige omstændigheder, hvilket giver større fleksibilitet i gennemførelsen af programmer og projekter. Dette er særligt vigtigt for projekter under menneskerettighedsinstrumentet i betragtning af de særlige omstændigheder, de ofte gennemføres under. Regeringerne kan meget vel være tilbageholdende med at give dispensation til projekter, de ikke støtter. Den af Kommissionen foreslåede ændring bør derfor bifaldes.

Forslaget til ændringsretsakt ændrede imidlertid både forordning (EF) nr. 1905/2006 og forordning (EF) nr. 1889/2006, som hører ind under to forskellige parlamentariske udvalgs kompetence. Det er derfor blevet foreslået at opsplitte forslaget i to forskellige forordninger, én for hvert finansieringsinstrument, og den første række af ændringsforslag har til formål at fjerne henvisningerne til forordning (EF) nr. 1905/2006.

Den næste række af ekstra ændringsforslag, som ordføreren foreslår, drejer sig ikke om substansen eller prioriteringerne i menneskerettighedsinstrumentet, men om at styrke Parlamentets indsigelsesret.

Artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har indført den nye procedure for delegerede retsakter, som skal anvendes til gennemførelsesforanstaltninger til retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og som opfylder to kriterier:

 foranstaltningerne skal være almengyldige

 foranstaltningerne ændrer ikke-væsentlige elementer i forordningen, dvs. lader visse bestemmelser udgå eller supplerer instrumentet ved tilføjelse af nye ikke-væsentlige elementer.

Proceduren for delegerede retsakter styrker Parlamentets beføjelser væsentligt: Europa-Parlamentets vetoret gør det muligt at blokere et forslag til foranstaltning, det har indvendinger imod, så Kommissionen tvinges til at forelægge et ændret forslag. I den forstand kan den sammenlignes med forskriftsproceduren med kontrol under den tidligere komitologiprocedure, hvilket ordførerne første anmodede om, men som ikke længere er gældende i henhold til Lissabontraktaten.

Efter vores opfattelse er det klart, at strategidokumenterne under EIDHR fuldt ud opfylder kriterierne for anvendelse af proceduren for delegerede retsakter (art. 290 i TEUF):

 de er almengyldige og har en lang tidshorisont (3-4 år)

 de supplerer ikke-væsentlige elementer i den lovgivningsmæssige retsakt ved at fastlægge prioriterede områder og mål for bistand, der ydes til et tematisk område eller en region

 de er juridisk bindende i den forstand, at de årlige handlingsprogrammer i henhold til artikel 6 i EIDHR skal baseres på strategidokumenterne.

Proceduren for delegerede retsakter finder dog ikke anvendelse på årlige handlingsprogrammer og særlige foranstaltninger.

Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om midtvejsevalueringen af EIDHR er en ideel anledning til at sikre, at instrumentet opfylder de nye krav, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

PROCEDURE

Titel

Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006)

Referencer

KOM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD)

Dato for høring af EP

21.4.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

17.9.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

17.9.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

6.10.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Barbara Lochbihler

22.10.2009

Kinga Gál

22.10.2009

 

Behandling i udvalg

3.12.2009

28.4.2010

1.6.2010

 

Dato for vedtagelse

1.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elena Băsescu, Nikolaos Chountis, Hélène Flautre, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Judith Sargentini, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Renate Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jean-Paul Besset, Michèle Striffler

Dato for indgivelse

8.6.2010