Διαδικασία : 2009/0060B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0188/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0188/2010

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0380

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 708kWORD 263k
8.6.2010
PE 430.281v02-00 A7-0188/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως

(COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Συνεισηγήτριες: Kinga Gál και Barbara Lochbihler

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως

(COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0194),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 197, παράγραφος 1 και το άρθρο 181, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0158/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, το άρθρο 209, παράγραφος 1 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0188/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως.

 

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της θα καταστήσει αναγκαίες αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το κείμενο.

Αιτιολόγηση

Η τροποποιητική πρόταση αφορούσε τόσο τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006 όσο και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1889/2006, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων δύο διαφορετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητήθηκε, ως εκ τούτου, να χωρισθεί η πρόταση σε δύο διαφορετικούς κανονισμούς, ένα για κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό. Οι παραπομπές στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006), κατά συνέπεια, διαγράφονται.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Κατά την εφαρμογή των κανονισμών αυτών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών που αφορούσαν φόρους, τέλη, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις της χρηματοδότησης της ΕΚ. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 ώστε να ευθυγραμμισθούν με τις υπόλοιπες πράξεις.

(2) Κατά την εφαρμογή των κανονισμών αυτών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών που αφορούσαν φόρους, τέλη, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις της χρηματοδότησης της ΕΚ. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 ώστε να ευθυγραμμισθούν με τις υπόλοιπες πράξεις.

Αιτιολόγηση

Η τροποποιητική πρόταση αφορούσε τόσο τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006 όσο και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1889/2006, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων δύο διαφορετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητήθηκε, ως εκ τούτου, να χωρισθεί η πρόταση σε δύο διαφορετικούς κανονισμούς, ένα για κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό. Οι παραπομπές στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006), κατά συνέπεια, διαγράφονται.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Η ενίσχυση της Κοινότητας δεν χρησιμοποιείται κατ αρχήν για την καταβολή φόρων, τελών ή δασμών στις δικαιούχους χώρες."

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροποποιητική πρόταση αφορούσε τόσο τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006 όσο και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1889/2006, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων δύο διαφορετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητήθηκε, ως εκ τούτου, να χωρισθεί η πρόταση σε δύο διαφορετικούς κανονισμούς, ένα για κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό. Οι παραπομπές στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006), κατά συνέπεια, διαγράφονται.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

"(23a) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα έγγραφα στρατηγικής, καθόσον τα εν λόγω έγγραφα στρατηγικής συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 και είναι γενικής εφαρμογής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.”

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"3. Τα έγγραφα στρατηγικής και οι ενδεχόμενες επεκτάσεις αυτών θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 17α."

Αιτιολόγηση

Στην αρχική έκθεση, οι εισηγήτριες πρότειναν την εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο για την έγκριση των εγγράφων στρατηγικής στο πλαίσιο του EIDHR. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή δεν υφίσταται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εν λόγω τροπολογίες αποσύρονται. Σύμφωνα με την εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 3 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και στις 28 Απριλίου 2010, οι εισηγήτριες παρουσιάζουν τώρα νέες τροπολογίες στις οποίες εισάγεται η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Όπως ορίζεται στο άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εξουσιοδότηση, αυτές οι νέες τροπολογίες εκθέτουν τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006

Άρθρο 17 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 17α

 

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

 

1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση όπως αναφέρονται στο άρθρο 5(3) ανατίθενται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 17β και 17γ."

Αιτιολόγηση

Στην αρχική έκθεση, οι εισηγήτριες πρότειναν την εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο για την έγκριση των εγγράφων στρατηγικής στο πλαίσιο του EIDHR. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή δεν υφίσταται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εν λόγω τροπολογίες αποσύρονται. Σύμφωνα με την εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 3 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και στις 28 Απριλίου 2010, οι εισηγήτριες παρουσιάζουν τώρα νέες τροπολογίες στις οποίες εισάγεται η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Όπως ορίζεται στο άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εξουσιοδότηση, αυτές οι νέες τροπολογίες εκθέτουν τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006

Άρθρο 17 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 17β

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί κατά πόσον θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Αιτιολόγηση

Στην αρχική έκθεση, οι εισηγήτριες πρότειναν την εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο για την έγκριση των εγγράφων στρατηγικής στο πλαίσιο του EIDHR. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή δεν υφίσταται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εν λόγω τροπολογίες αποσύρονται. Σύμφωνα με την εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 3 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και στις 28 Απριλίου 2010, οι εισηγήτριες παρουσιάζουν τώρα νέες τροπολογίες στις οποίες εισάγεται η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Όπως ορίζεται στο άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εξουσιοδότηση, αυτές οι νέες τροπολογίες εκθέτουν τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006

Άρθρο 17 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 17γ

 

Ενστάσεις σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη."

Αιτιολόγηση

Στην αρχική έκθεση, οι εισηγήτριες πρότειναν την εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο για την έγκριση των εγγράφων στρατηγικής στο πλαίσιο του EIDHR. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή δεν υφίσταται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εν λόγω τροπολογίες αποσύρονται. Σύμφωνα με την εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 3 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και στις 28 Απριλίου 2010, οι εισηγήτριες παρουσιάζουν τώρα νέες τροπολογίες στις οποίες εισάγεται η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Όπως ορίζεται στο άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εξουσιοδότηση, αυτές οι νέες τροπολογίες εκθέτουν τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη νομοθετική πρότασή της για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), η Επιτροπή προτείνει μόνο μία τεχνικής φύσης τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η χρηματοδότηση, από τον προϋπολογισμό του DCI και του EIDHR, δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του DCI και του EIDHR, στις δικαιούχους χώρες. Έως σήμερα το DCI και το EIDHR συνιστούν τα μοναδικά χρηματοδοτικά μέσα που δεν προβλέπουν εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών αυτών. Η τροπολογία θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των δαπανών αυτών, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή προγραμμάτων και έργων. Για τα σχέδια του EIDHR, το μέτρο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένων των ιδιαίτερων περιστάσεων υπό τις οποίες πραγματοποιούνται. Πράγματι, κυβερνήσεις δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πρόθυμες να εγκρίνουν εξαιρέσεις για σχέδια τα οποία δεν υποστηρίζουν. Η προτεινόμενη τροπολογία της Επιτροπής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικροτηθεί.

Εν τούτοις, η τροποποιητική πρόταση αφορούσε τόσο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 όσο και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων δύο διαφορετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητήθηκε, ως εκ τούτου, να χωρισθεί η πρόταση σε δύο διαφορετικούς κανονισμούς, ένα για κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό. Η πρώτη δέσμη τροπολογιών διαγράφει τις παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006.

Η δεύτερη δέσμη συμπληρωματικών τροπολογιών που προτείνουν οι εισηγήτριες δεν αφορά την ουσία ή τις προτεραιότητες του EIDHR, αλλά την ενίσχυση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου.

Το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εισαγάγει τη νέα διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε μέτρα εφαρμογής πράξεων συναπόφασης που πληρούν δύο κριτήρια:

-  τα μέτρα πρέπει να είναι γενικής φύσης,

-  τα μέτρα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού, δηλαδή για τη διαγραφή ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή τη συμπλήρωση του μέσου με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων.

Η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες του Κοινοβουλίου: το δικαίωμα αρνησικυρίας του Κοινοβουλίου του επιτρέπει να εμποδίζει την έγκριση ενός σχεδίου μέτρου με το οποίο διαφωνεί, υποχρεώνοντας την Επιτροπή να υποβάλει τροποποιημένη πρόταση. Από αυτή την άποψη, είναι συγκρίσιμη με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο της προηγούμενης διαδικασίας επιτροπολογίας, την οποία είχαν ζητήσει αρχικά οι εισηγήτριες, αλλά η οποία δεν είναι πλέον σε ισχύ βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Κατά την άποψή μας, είναι σαφές ότι τα έγγραφα στρατηγικής για το EIDHR ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια εφαρμογής της διαδικασίας των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση (άρθρο 290 ΣΛΕΕ):

-  είναι γενικής ισχύος και έχουν μακρά χρονική εμβέλεια (3-4 χρόνια)·

-  συμπληρώνουν μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης ορίζοντας τομείς και στόχους προτεραιότητας για τη βοήθεια που παρέχεται σε έναν θεματικό τομέα ή σε μια περιοχή·

-  είναι νομικά δεσμευτικά, με την έννοια ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του EIDHR τα ετήσια προγράμματα δράσης θα βασίζονται στα έγγραφα στρατηγικής.

Ωστόσο, η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση δεν θα έχει εφαρμογή στα ετήσια προγράμματα δράσης και στα ειδικά μέτρα.

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την ενδιάμεση αναθεώρηση του EIDHR αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι το μέσο συμμορφώνεται με τις νέες απαιτήσεις που ορίζονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.4.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

17.9.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

17.9.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

6.10.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Barbara Lochbihler

22.10.2009

Kinga Gál

22.10.2009

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2009

28.4.2010

1.6.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Boris Zala, Μαριεττα Γιαννάκου, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά, Τάκης Χατζηγεωργίου, Кристиан Вигенин, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, Hélène Flautre, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Judith Sargentini, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Renate Weber, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Michèle Striffler

Ημερομηνία κατάθεσης

8.6.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου