MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta

8.6.2010 - (KOM(2009)0194 – C7‑0158/2009 – 2009/0060B(COD)) - ***I

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijät: Kinga Gál ja Barbara Lochbihler


Menettely : 2009/0060B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0188/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0188/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta

(KOM(2009)0194 – C7‑0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0194),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 179 artiklan 1 kohdan sekä 181a artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0158/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 209 artiklan 1 kohdan ja 212 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7‑0188/2009),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta

demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Ehdotuksella muutettaisiin sekä asetusta (EY) N:o 1905/2006 että asetusta (EY) N:o 1889/2006, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin kahden eri valiokunnan toimivaltaan. Siksi ehdotus on syytä jakaa kahteen erilliseen asetukseen, joista kumpikin koskee yhtä rahoitusvälinettä. Tästä syystä viittaukset asetukseen (EY) N:o 1905/2006 poistetaan.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Näiden asetusten täytäntöönpanossa on havaittu epäjohdonmukaisuuksia siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä periaatteesta, jonka mukaan veroihin, maksuihin tai muihin kuluihin liittyvien kustannusten maksamiseen ei voida myöntää EY:n rahoitusta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että asetusten N:o (EY) 1905/2006 ja (EY) N:o 1889/2006 asian kannalta merkitykselliset säännökset muutetaan niiden yhtenäistämiseksi muiden välineiden kanssa.

(2) Näiden asetusten täytäntöönpanossa on havaittu epäjohdonmukaisuuksia siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä periaatteesta, jonka mukaan veroihin, maksuihin tai muihin kuluihin liittyvien kustannusten maksamiseen ei voida myöntää EY:n rahoitusta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että asetuksen (EY) N:o 1889/2006 asian kannalta merkitykselliset säännökset muutetaan sen yhtenäistämiseksi muiden välineiden kanssa.

Perustelu

Ehdotuksella muutettaisiin sekä asetusta (EY) N:o 1905/2006 että asetusta (EY) N:o 1889/2006, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin kahden eri valiokunnan toimivaltaan. Siksi ehdotus on syytä jakaa kahteen erilliseen asetukseen, joista kumpikin koskee yhtä rahoitusvälinettä. Tästä syystä viittaukset asetukseen (EY) N:o 1905/2006 poistetaan.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla

Asetus (EY) N:o 1905/2006

25 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 artikla

Poistetaan.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1905/2006 25 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Yhteisön apua ei periaatteessa käytetä verojen tai maksujen maksamiseen avunsaajamaissa."

 

Perustelu

Ehdotuksella muutettaisiin sekä asetusta (EY) N:o 1905/2006 että asetusta (EY) N:o 1889/2006, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin kahden eri valiokunnan toimivaltaan. Siksi ehdotus on syytä jakaa kahteen erilliseen asetukseen, joista kumpikin koskee yhtä rahoitusvälinettä. Tästä syystä viittaukset asetukseen (EY) N:o 1905/2006 poistetaan.

Tarkistus       4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1889/2006

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisätään asetukseen (EY) N:o 1889/2006 johdanto-osan kappale seuraavasti:

 

"(23 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa strategia-asiakirjoja koskevia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, sillä strategia-asiakirjat täydentävät asetusta (EY) N:o 1889/2006 ja ovat soveltamisalaltaan yleisiä. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asianmukaiset kuulemiset valmistelutyönsä aikana, myös asiantuntijatasolla."

Tarkistus       5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – -1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1889/2006

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1889/2006 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Komissio hyväksyy strategia-asiakirjat ja niihin mahdollisesti tehtävät tarkistukset tai niiden täydennykset 17 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti."

Perustelu

Esittelijät ehdottivat alkuperäisessä mietinnössä, että EIDHR-välineen strategia-asiakirjat annettaisiin valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä. Nämä tarkistukset peruutetaan, sillä Lissabonin sopimuksessa ei enää ole valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Ulkoasiainvaliokunnan 3. joulukuuta 2009 ja 28. huhtikuuta 2010 antaman valtuutuksen mukaisesti esittelijät ehdottavat nyt uusia tarkistuksia, joiden mukaan sovelletaan delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä. Säädösvallan siirtoa koskevien Lissabonin sopimuksen 290 artiklan määräysten mukaisesti näissä uusissa tarkistuksissa vahvistetaan säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto sekä säädösvallan siirtoon liittyvät ehdot.

Tarkistus       6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1889/2006

17 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään asetukseen (EY) N:o 1889/2006 artikla seuraavasti:

"17 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tämän asetuksen voimassaolon ajan.

 

2. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 17 b ja 17 c artiklassa säädettyjä ehtoja."

Perustelu

Esittelijät ehdottivat alkuperäisessä mietinnössä, että EIDHR-välineen strategia-asiakirjat annettaisiin valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä. Nämä tarkistukset peruutetaan, sillä Lissabonin sopimuksessa ei enää ole valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Ulkoasiainvaliokunnan 3. joulukuuta 2009 ja 28. huhtikuuta 2010 antaman valtuutuksen mukaisesti esittelijät ehdottavat nyt uusia tarkistuksia, joiden mukaan sovelletaan delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä. Säädösvallan siirtoa koskevien Lissabonin sopimuksen 290 artiklan määräysten mukaisesti näissä uusissa tarkistuksissa vahvistetaan säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto sekä säädösvallan siirtoon liittyvät ehdot.

Tarkistus       7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1889/2006

17 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään asetukseen (EY) N:o 1889/2006 artikla seuraavasti:

"17 b artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mahdolliset peruuttamisen syyt.

 

3. Peruuttamispäätöksessä selvitetään, mihin peruuttaminen perustuu, ja se lopettaa päätöksessä mainitun säädösvallan siirron. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä."

Perustelu

Esittelijät ehdottivat alkuperäisessä mietinnössä, että EIDHR-välineen strategia-asiakirjat annettaisiin valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä. Nämä tarkistukset peruutetaan, sillä Lissabonin sopimuksessa ei enää ole valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Ulkoasiainvaliokunnan 3. joulukuuta 2009 ja 28. huhtikuuta 2010 antaman valtuutuksen mukaisesti esittelijät ehdottavat nyt uusia tarkistuksia, joiden mukaan sovelletaan delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä. Säädösvallan siirtoa koskevien Lissabonin sopimuksen 290 artiklan määräysten mukaisesti näissä uusissa tarkistuksissa vahvistetaan säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto sekä säädösvallan siirtoon liittyvät ehdot.

Tarkistus       8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1889/2006

17 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään asetukseen (EY) N:o 1889/2006 artikla seuraavasti:

"17 c artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti eikä neuvosto ole määräajan umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen määräajan umpeutumista, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät aio vastustaa delegoitua säädöstä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä."

Perustelu

Esittelijät ehdottivat alkuperäisessä mietinnössä, että EIDHR-välineen strategia-asiakirjat annettaisiin valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä. Nämä tarkistukset peruutetaan, sillä Lissabonin sopimuksessa ei enää ole valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Ulkoasiainvaliokunnan 3. joulukuuta 2009 ja 28. huhtikuuta 2010 antaman valtuutuksen mukaisesti esittelijät ehdottavat nyt uusia tarkistuksia, joiden mukaan sovelletaan delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä. Säädösvallan siirtoa koskevien Lissabonin sopimuksen 290 artiklan määräysten mukaisesti näissä uusissa tarkistuksissa vahvistetaan säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto sekä säädösvallan siirtoon liittyvät ehdot.

PERUSTELUT

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan rahoitusvälineen (EIDHR) puolivälitarkistusta koskevassa lainsäädäntöehdotuksessaan komissio esittää ainoastaan yhtä teknistä muutosta, jonka perusteella avunsaajamaissa toteutettavien DCI- ja EIDHR-välineiden toimien veroihin ja maksuihin liittyvät kustannukset voitaisiin rahoittaa niiden talousarviosta. DCI ja EIDHR ovat tähän saakka olleet ainoat rahoitusvälineet, joissa ei ole voitu poiketa periaatteesta, jonka mukaan tällaisten kustannusten maksamiseen ei voida myöntää yhteisön rahoitusta. Muutoksella mahdollistetaan näiden kustannusten rahoittaminen poikkeusoloissa, mikä lisää joustavuutta ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanossa. EIDHR-hankkeissa tämä on erityisen tärkeää, koska ne toteutetaan erityisoloissa. Hallitukset saattavat todellakin olla haluttomia myöntämään poikkeuksia hankkeissa, joita ne eivät tue. Komission ehdottamaa muutosta olisi näin ollen pidettävä myönteisenä.

Ehdotuksella kuitenkin muutettaisiin sekä asetusta (EY) N:o 1905/2006 että asetusta (EY) N:o 1889/2006, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin kahden eri valiokunnan toimivaltaan. Siksi ehdotus on syytä jakaa kahteen erilliseen asetukseen, joista kumpikin koskee yhtä rahoitusvälinettä, ja tarkistuksilla ensinnäkin poistetaan viittaukset asetukseen (EY) N:o 1905/2006.

Esittelijöiden ehdottamilla muilla tarkistuksilla ei puututa EIDHR-välineen sisältöön eikä painopisteisiin vaan vahvistetaan parlamentin valvontavaltuuksia.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklalla otetaan käyttöön delegoituja säädöksiä koskeva menettely, jota on sovellettava sellaisiin yhteispäätösmenettelyllä hyväksyttyjen säädösten täytäntöönpanotoimenpiteisiin, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

–         toimenpiteet ovat soveltamisalaltaan yleisiä

–         toimenpiteiden tarkoituksena on muuttaa säädöksen muita kuin keskeisiä osia, joko poistamalla siitä tällaisia osia tai täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

Delegoituja säädöksiä koskeva menettely vahvistaa merkittävästi parlamentin toimivaltaa. Parlamentti voi veto-oikeudellaan estää vastustamansa toimenpide-ehdotuksen toteuttamisen, jolloin komission on esitettävä muutettu ehdotus. Tältä osin menettely vastaa entisen komiteamenettelyn mukaista valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jota esittelijät alun perin pyysivät mutta jota ei Lissabonin sopimuksen tultua voimaan enää sovelleta.

Esittelijöiden mielestä on selvää, että EIDHR-välineen strategia-asiakirjat ovat täysin delegoituja säädöksiä koskevan menettelyn soveltamisehtojen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artikla) mukaisia:

–         ne ovat soveltamisalaltaan yleisiä ja pitkäjänteisiä (3–4 vuotta)

–         ne täydentävät säädöksen muita kuin keskeisiä osia, koska niissä määritellään aihealueelle tai alueelle myönnettävän tuen ensisijaiset alat ja tavoitteet

–         ne ovat oikeudellisesti sitovia, sillä EIDHR-asetuksen 6 artiklan mukaan vuotuiset työohjelmat perustuvat strategia-asiakirjoihin.

Delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä ei kuitenkaan sovelleta vuotuisiin työohjelmiin eikä erityistoimenpiteisiin.

EIDHR-välineen puolivälitarkistusta koskeva komission lainsäädäntöehdotus on oivallinen tilaisuus varmistaa, että rahoitusväline on Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen uusien vaatimusten mukainen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttaminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.4.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

17.9.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

17.9.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

6.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Barbara Lochbihler

22.10.2009

Kinga Gál

22.10.2009

 

Valiokuntakäsittely

3.12.2009

28.4.2010

1.6.2010

 

Hyväksytty (pvä)

1.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Băsescu, Nikolaos Chountis, Hélène Flautre, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Judith Sargentini, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Renate Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jean-Paul Besset, Michèle Striffler

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.6.2010