Процедура : 2010/0004(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0190/2010

Внесени текстове :

A7-0190/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/06/2010 - 7.7
CRE 15/06/2010 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0202

ДОКЛАД     ***I
PDF 639kWORD 236k
9.6.2010
PE 441.027v02-00 A7-0190/2010

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовото участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.)

(COM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Seán Kelly

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовото участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.)

(COM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3, член 175 и член 352, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е представено от Комисията (C7-0024/2010),

–   като взе предвид обоснованите становища, изпратени на своя председател от националните парламенти относно съответствието на проекта за акт с принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1) от 29 април 2010 г.(2),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите(3),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (А7–0190/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията отново да отнесе въпроса до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТНА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

(4)*

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Относно финансово участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175 и член 352, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура и изискването за единодушие в Съвета съгласно първото изречение на член 352, параграф 1,

като се има предвид, че:

(1)         Международният фонд за Ирландия („Фондът“) е създаден през 1986 г. със Споразумението между правителството на Ирландия и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 18 септември 1986 г. относно Международния фонд за Ирландия („Споразумението“), за да подпомогне икономическия и социален напредък, да насърчи контактите, диалога и помирението между националистите и привържениците на единството в цяла Ирландия в изпълнение на една от целите, изложени в Англо-ирландското споразумение от 15 ноември 1985 г.

(2)         Признавайки, че целите на Фонда отразяват неговите собствени цели, Съветът предоставя финансово участие за Фонда от 1989 г. насам. За периода 2005—2006 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 177/2005 на Съвета от 24 януари 2005 г. относно финансовото участие на Общността в Международния фонд за Ирландия(6), от бюджета на Общността са заделени по 15 милиона евро за всяка от двете години. Срокът на действие на посочения регламент изтече на 31 декември 2006 г.

(3)         Оценките, направени в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 177/2005, потвърждават необходимостта от по-нататъшна подкрепа на дейностите на Фонда, като продължава засилването на съвместната работа по неговите цели и координацията с интервенциите по линия на структурните фондове, и особено със Специалната програма за мир и помирение в Северна Ирландия и граничещите с Ирландия графства („програма PEACE“), създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове(7).

(4)         За мирния процес в Северна Ирландия е необходимо подкрепата от Съюза за Фонда да продължи и след 31 декември 2006 г. Като признание за специалните усилия в полза на мирния процес, за програмата PEACE е отпусната допълнителна подкрепа от структурните фондове за периода 2007—2013 г., съгласно параграф 22 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999(8).

(5)         На заседанието си в Брюксел на 15 и 16 декември 2005 г. Европейският съвет призова Комисията да предприеме необходимите стъпки с оглед продължаване на подкрепата на Общността за Фонда при навлизането му в решаващата последна фаза от неговата работа до 2010 г.

(6)         Основната цел на настоящия регламент е да подкрепи мира и помирението чрез по-широка гама от дейности от вече обхванатите от структурните фондове, която да излиза извън сферата на политиката за икономическо и социално сближаване на Съюза.

(7)         Участието на Съюза във Фонда следва да бъде във формата на финансови вноски за годините 2007, 2008, 2009 и 2010, като те ще бъдат преустановени по същото време, когато Фондът прекрати съществуването си.

(8)         При отпускане на средствата от участието на Съюза Фондът следва да даде приоритет на проектите от трансграничен и трансобщностен характер, така че да допълни дейностите, финансирани по програмата PEACE за периода 2007—2010 г.

(9)         Съгласно споразумението всички участващи със финансови средства във Фонда следва да участват като наблюдатели на заседанията на съвета на Международния фонд за Ирландия.

(10)       Крайно необходимо е да се осигури ефективна координация между дейностите на Фонда и дейностите, финансирани от структурните фондове, предвидени в член 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално програма PEACE.

(11)       По смисъла на точка 38 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление(9), в настоящия регламент следва да се включи референтна финансова сума за целия срок на програмата, без това да засяга правомощията на бюджетния орган, така както са определени в Договора.

(12)       Размерът на участието на Съюза във Фонда следва да бъде 15 милиона евро за всяка една от годините 2007, 2008, 2009 и 2010, изразен в текущи стойности.

(13)       Стратегията на Фонда за заключителната фаза от неговата дейност (2006—2010 г.) и озаглавена „Споделяне на това пространство“ („Sharing this Space“) е съсредоточена върху четири ключови области: изграждане на основи за помирение в най-маргинализираните общности, изграждане на мостове за контакти между разделените общности, напредък в посока на по-висока степен на интеграция на обществото и оставяне на наследство. Следователно крайната цел на Фонда и на настоящия регламент е да се насърчи помирението между общностите.

(14)       Подкрепата от Съюза ще допринесе за засилване на солидарността между държавите-членки и между техните граждани.

(15)       Помощта от Фонда следва да се счита за ефективна само ако осигурява устойчиво икономическо и социално подобрение, а не се използва като заместител на други публични или частни разходи.

(16)       С Регламент (ЕО) № 1968/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно финансовото участие на Общността в Международния фонд за Ирландия (за периода 2007—2010 г.)(10) беше определена финансовата референтна сума за осъществяване на дейностите по Фонда през периода 2007—2010 г.

(17)       С решението си от 3 септември 2009 г. по дело C-166/07 (Европейски парламент срещу Съвет и Комисия)(11) Съдът на Европейските общности отмени Регламент (ЕО) № 1968/2006, който имаше за основание единствено член 308 от Договора за създаване на Европейската общност, като постанови, че подходящото правно основание са едновременно член 159 и член 308 от Договора за създаване на Европейската общност. Независимо от това Съдът постанови също, че правните последици на Регламент (ЕО) № 1968/2006 се запазват до влизането в сила в разумен срок на нов регламент, приет въз основа на подходящо правно основание, и че отмяната на Регламент (ЕО) № 1968/2006 не трябва да засяга действителността на извършените плащания и на гаранциите, предоставени по силата на същия регламент. Във връзка с това с оглед на правната сигурност е необходимо да се поддържа прилагането с обратно действие на член 6 от настоящия регламент, тъй като той се отнася до целия програмен период 2007–2010 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Референтната финансова сума за изпълнението на дейностите по линия на Международния фонд за Ирландия („Фонда“) за периода 2007—2010 г. е 60 милиона евро.

Ежегодните бюджетни кредити се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата рамка.

Член 2

Средствата се използват от Фонда в съответствие със Споразумението от 18 септември 1986 г. между правителството на Ирландия и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Международния фонд за Ирландия („Споразумението“).

При отпускане на средствата Фондът дава приоритет на проекти от трансгранично и трансобщностно естество, така че да допълва дейностите, финансирани от структурните фондове и особено тези от програмата PEACE, осъществявана в Северна Ирландия и граничните графства на Ирландия („програма PEACE“).

Участието се използва с цел пораждане на устойчиво икономическо и социално подобрение на засегнатите области. То не се използва като заместител на други публични или частни разходи.

Член 3

Комисията представлява Съюза като наблюдател на заседанията на Съвета на Фонда.

Фондът се представлява като наблюдател на заседанията на Комитета по мониторинг на програмата PEACE и на други интервенции по линията на структурните фондове, когато това е целесъобразно.

Член 4

В сътрудничество със Съвета на Фонда Комисията определя подходящите процедури за насърчаване координацията на всички нива между Фонда и управляващите и изпълнителните органи, учредени съгласно съответните интервенции на структурните фондове, и по-специално по програмата PEACE.

Член 5

В сътрудничество със Съвета на Фонда Комисията определя подходящите процедури за публичност и информация, за да осведомява за участието на Съюза в проекти, финансирани от Фонда.

Член 6

До 30 юни 2008 г. Фондът представя на Комисията своята стратегия за приключване на дейността си, включваща:

а)        план за действие с насрочени плащания и предвидена дата за ликвидация;

б)        процедура за освобождаване от поети задължения;

в)        третиране на остатъчни суми и лихви, получени при прекратяване на дейността на Фонда.

По-нататъшни плащания към Фонда зависят от одобрението на Комисията на стратегията за закриване на дейността. Ако тази стратегия не бъде представена до 30 юни 2008 г., плащанията към Фонда се прекратяват до получаването й.

Член 7

1.        Фондът се управлява от Комисията.

Съгласно параграф 2 годишното участие се изплаща на вноски, както следва:

а)        първо авансово плащане в размер на 40 % се извършва, след като Комисията е получила гаранция, подписана от председателя на Съвета на Фонда, че Фондът изпълнява условията за предоставяне на участие, посочени в настоящия регламент;

б)        второ авансово плащане в размер на 40 % шест месеца по-късно;

в)        последно плащане в размер на 20 % след като Комисията получи и одобри годишния отчет за дейността и одитираните отчети на Фонда за въпросната година.

2.        Преди изплащането на вноска Комисията провежда оценка на финансовите нужди на Фонда въз основа на паричния баланс на Фонда към падежа. Ако след тази оценка финансовите нужди на Фонда не обосновават изплащането на някоя от вноските, съответното плащане временно се преустановява. Комисията преразглежда това решение въз основа на нова информация, предоставена от Фонда, и продължава плащанията, след като бъдат приети за обосновани.

Член 8

Средства от Фонда могат да бъдат отпуснати за операция, за която се получава или следва да се получи финансово подпомагане по интервенция по линия на структурните фондове, само ако сумата по това финансово подпомагане плюс 40 % от участието на Фонда не надхвърлят 75 % от общите приемливи разходи за операцията.

Член 9

На Комисията следва да се предаде окончателен доклад шест месеца преди датата на ликвидация, предвидена в стратегията за прекратяване, посочена в член 6, първи параграф, буква а), или шест месеца след последното плащане от Съюза, в зависимост от това коя е по-ранната от двете дати, и следва да включва цялата необходима информация, която позволява на Комисията да оцени изпълнението на подпомагането и постигането на целите.

Член 10

Участието за последната година се изплаща след анализа на финансовите нужди, посочен в член 7, параграф 2 и при условие че работата на Фонда е в съответствие със стратегията за прекратяване, предвидена в член 6.

Член 11

Крайната дата за приемане на разходи е 31 декември 2013 г.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6 се прилага от 1 януари 2007 г.

Срокът на действие на настоящия регламент изтича на 31 декември 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                                 Председател

(1)

     Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

     Все още непубликувано в Официален вестник.

(3)

     Все още непубликувано в Официален вестник.

(4)

*      Изменения: новият или изменен текст се обозначава в получер курсив; заличеният текст се обозначава със символа ▌.

(5)

                Становище от 29 април 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(6)

                OВ L 30, 3.2.2005 г., стр. 1.

(7)

                OВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.

(8)

                OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(9)

                OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(10)

                OВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 86.

(11)

              ОВ 256, 24.10.2009 г., стр. 2 (все още непубликувано в Сборника на съдебната практика).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Настоящото предложение се представя на Европейския парламент след решението на Съда на Европейските общности от 3 септември 2009 г. по дело C-166/07 (Европейски парламент срещу Съвет и Комисия)(1).

Съдът реши да отмени Регламент (ЕО) № 1968/2006 на Съвета след дело, внесено от правната служба на Европейския парламент. Въпреки това беше решено той да остане в сила до повторното внасяне на предложение за регламент на Съвета и Европейския парламент, което се базира на новото правно основание.

Европейският парламент счете, че регламентът е трябвало да бъде приет на основание член 159, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност (настоящ член 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз) и подаде жалба за отмяна до Съда на Европейските общности. Съдът постанови, че като правно основание трябва да се посочат както член 159, параграф 3, така и член 308, и се обърна към институциите да приемат заместващ регламент с двойно правно основание.

Европейската общност допринася за Международния фонд за Ирландия от 1989 г. насам, три години след създаването му със споразумение между правителствата на Обединеното кралство и Ирландия. През настоящия период (2006–2010 г.) приносът на ЕС представлява около 57% от годишното финансиране, като по този начин Съюзът става главният дарител на Фонда. Фондът има за цел да допринесе за изпълнението на член 10, буква а) от Англо-ирландското споразумение от 15 ноември 1985 г., който гласи, че „двете правителства следва да си сътрудничат за насърчаване на икономическото и социално развитие на тези области и в двете части на Ирландия, които са най-сериозно пострадали от последиците от нестабилността през последните години, и следва да разгледат възможностите за осигуряване на международна подкрепа за тази цел“.

Работата на Фонда е подчинена на две цели: да подпомогне икономическия и социален напредък и да насърчи контактите, диалога и помирението между националистите и привържениците на единството в цяла Ирландия.

В качеството си на инструмент за постигане на целта за мир и помирение на най-ниско равнище чрез подкрепа за икономическото и социално развитие Фондът допълва дейността по програмите на ЕС за мир и помирение в Северна Ирландия и граничните райони на Ирландия („PEACE I“ 1995—1999 г., „PEACE II“ 2000—-2013 г. и „PEACE III“ 2007—2013 г.).

Съветът на Фонда се назначава съвместно от правителствата на Обединеното кралство и Ирландия и се състои от председател и шест членове, които контролират управлението и функционирането на IFI. Съветът се подпомага от Консултативен комитет, чийто състав се назначава от двете правителства. Администрацията на Фонда разполага със секретариат начело с генерални директори със седалище в Белфаст и Дъблин. По целесъобразност някои правителствени служби и обществени организации изпълняват функции на административни агенции за Фонда за Север и за Юг.. Съветът представлява общностите в двете части на Ирландия и има заседания средно четири пъти годишно. Комисията има статут на наблюдател в Съвета заедно с други държави-донори (САЩ, Канада, Нова Зеландия и Австралия) и изпраща свой представител на всичките му заседания. Понастоящем дейностите на Фонда се осъществяват чрез различни програми и схеми, групирани в три категории: съживяване на области в неблагоприятно положение, изграждане на капацитет в общините и икономическо развитие. Днес Фондът акцентира главно върху проекти, насочени към хората (приблизително 30 % от средствата му), например свързани с образованието.

През 2005 г. Фондът извърши преглед, тъй като беше ясно, че настоящото ниво на международна подкрепа няма да продължи безкрайно. Структурите и приоритетите му бяха анализирани, за да се предефинира мисията му в светлината на новите реалности. В резултат от прегледа беше приета стратегическата рамка „Споделяне на това пространство“, съгласно която Фондът ще прекрати дейността си през 2010 г. Следователно започна последната фаза на дейността на Фонда (2006-2010 г.). Целите на Фонда за последните пет години включват:

· изграждане и осъществяване на визията за общо бъдеще за Северна Ирландия и двете части на острова;

· насърчаване на разбирателство между различните общности в Ирландия;

· улесняване на интеграцията между общностите;

· изграждане на съюзи с други агенции, обезпечаване на дългосрочно функциониране на Фонда след 2010 г. и обмяна на експертен опит с други мироизграждащи сили в други региони.

В бъдеще програмите, подпомагани от Фонда, ще бъдат групирани около четири теми: учредяване на фондации, изграждане на мостове, интегриране на общности и оставяне на наследство.

Предложението на Комисията

Пакетът от предложения включва:

· предложение за регламент на Съвета относно финансовото участие на Общността в Международния фонд за Ирландия (2007-2010 г.);

В своето предложение Комисията отбелязва, че последната фаза цели да обхване най-нуждаещите се области и да обезпечи устойчивост на дейността в дългосрочен план. Комисията предлага вноските на ЕС във Фонда, които са в размер 15 млн. евро годишно, да продължат още 4 години. Фондът обаче ще трябва да изразходва тези средства до 2013 г., като има възможност неизразходваните средства да бъдат пренасочени другаде при условията на стратегията по приключването.

Оценка на Фонда

Постигнат е значителен напредък в изграждането на мира както между общностите в Северна Ирландия,така и в граничните райони между Република Ирландия и Северна Ирландия. В частност докладчикът подчертава ролята на спорта за насърчаване на помирение между общностите. Ето някои примери:

Футбол за мир – този тригодишен проект, одобрен от Съвета на Фонда през юни 2008 г., е съвместно дело на Inishowen Rural Development Ltd, асоциациите на ирландските земеделски стопани – IFA (Северна Ирландия) и FAI (Република Ирландия). Проектът е насочен към младите хора и използва футбола като средство за стимулиране на добри междуобщностни взаимоотношения чрез трансгранични и трансобщностни партньорства. Фондът осигурява финансова подкрепа в размер на 527954 евро, а FAI, IFA, Лигата на момчетата от училищата в Inishowen и Общинският съвет на Limavady/ Limavady Ltd. участват с вноски в натура.

Извличане на максималното от общото пространство – проект „Пресичане на границите“. През юни 2008 г. Съветът даде своето одобрение Съветът по регионално развитие на Северна Ирландия—главният участник в проекта – да работи с 50 групи от различни общини (38 от Северна Ирландия и 12 от южните погранични райони) в продължение на една година, за да подобри взаимоотношенията между общностите и да улесни развитието и по-широкото използване на съществуващите зали в различните общини чрез увеличаването на капацитета им и увереността на групите. Групите, успешно приключили тази фаза, могат впоследствие да кандидатстват за сума до £50,000 , за да подобрят съоръженията в използваната от тях зала, като с това я правят по-привлекателна за нови ползватели.

За набиране на участници бяха организирани срещи с GAA и други организации; сред участващите групи беше клубът на GAA в Swatragh, графство Derry, на Michael Davitt.

Връзки между общностите посредством спорт – този неотдавна стартирал двугодишен проект се осъществява от Donegal Sports Partnership, които през ноември 2009 г. получиха одобрение за финансиране в размер на 152000 евро за използване на спорта за насърчаване на мир и помирение. Те ще работят с пограничните общини Donegal, West Tyrone и Derry и ще включат 150 младежи между 14 и 18 години от всякакви религии. Проектът ще включва практическа подкрепа от националните спортни управителни органи, в т. ч. GAA, FAI, IRFU, Ирландски крикет, Атлетика, Ирландски бадминтон и Ирландско колоездене. По проекта ще се организират и семинари за връзки между общините и за културното многообразие, които ще позволят на младежите да изследват собствените си култура, убеждения и традиции и да се изправят срещу стереотипите, за да отбележат и обърнат внимание на различията.

Заключение

Докладчикът желае да наблегне на забележителния принос на Международния фонд за Ирландия към подкрепата на най-ниско равнище за мирния процес, който в последно време беше укрепен чрез прехвърлянето на правомощия в областта на правосъдието и полицията на Парламента на Северна Ирландия.

Фондът е ключов фактор за помирението между общностите и сега, когато приближава краят на текущия период, трябва да се отдаде заслуженото признание на важната роля на ЕС в тази сфера.

Докладчикът призовава правителствата на Ирландия и Обединеното кралство да обмислят продължаването на дейността на Международния фонд за Ирландия. Остава още много работа по постигане на целите за изграждане на мостове и интегриране на общностите, особено посредством спорта.

В този контекст докладчикът призовава двете правителства да направят изявление в рамките на Европейския съвет относно това как предвиждат развитието на инициативите за финансиране в тази област за следващия финансов период на ЕС.

Докладчикът също така призовава всички бъдещи проекти да включват целия остров Ирландия. Изграждането на мостове следва да се осъществява не само сред общините в Северна Ирландия, но също така и между Северна Ирландия и цялата Република Ирландия.

И на последно място докладчикът призовава за бързо приемане на настоящето предложение в Парламента, за да няма правна несигурност след анулирането на първоначалния регламент от Съда на Европейския съюз.

(1)

ОВ C 256/2, 24.10.2009 г.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Финансово участие на ЕС в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.)

Позовавания

COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD)

Дата на представяне на ЕП

5.2.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.2.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.2.2010

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

23.2.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Seán Kelly

17.3.2010

 

 

Разглеждане в комисия

27.4.2010

 

 

 

Дата на приемане

3.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Евгени Кирилов, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bairbre de Brún, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, László Surján, Sabine Verheyen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emilio Menéndez del Valle

Дата на внасяне

9.6.2010

Правна информация - Политика за поверителност