Procedure : 2010/0004(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0190/2010

Indgivne tekster :

A7-0190/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/06/2010 - 7.7
CRE 15/06/2010 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0202

BETÆNKNING     ***I
PDF 302kWORD 234k
9.6.2010
PE 441.027v02-00 A7-0190/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle bidrag fra Den Europæiske Union til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)

(KOM(2010)0012 – C7–0024/2010 – 2010/0004(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Seán Kelly

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle bidrag fra Den Europæiske Union til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)

(KOM(2010)0012 – C7–0024/2010 – 2010/0004(COD))

(Almindelig beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 175 og artikel 352, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0024/2010),

–   der henviser til de begrundede beslutninger, som de nationale parlamenter har sendt til formanden, omhandlende overholdelse af subsidiaritetsprincippet i udkastet til retsakt,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. april 2010(1),

- der henviser til høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7–0190/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNINGVED FØRSTEBEHANDLING

(2)*

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om finansielle bidrag fra Den Europæiske Union til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 175 og artikel 352, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter høring af Regionsudvalget,

i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure og kravet om enstemmighed i Rådet i henhold til artikel 352, stk. 1, første punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)         Den Internationale Fond for Irland ("fonden") blev oprettet i 1986 ved aftalen af 18. september 1986 mellem regeringen for Irland og regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om Den Internationale Fond for Irland ("aftalen") for at øge de økonomiske og sociale fremskridt og fremme kontakten, dialogen og forsoningen mellem nationalister og unionister i hele Irland i medfør af et af målene i den engelsk-irske aftale af 15. november 1985.

(2)         EU har siden 1989 ydet finansielle bidrag til fonden i anerkendelse af, at formålet med fonden afspejler dens egne mål. For perioden 2005-2006 blev der over Fællesskabets budget for hvert af disse to år bevilget 15 mio. EUR hertil i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 177/2005 af 24. januar 2005 om finansielle bidrag fra Fællesskabet til Den Internationale Fond for Irland(4). Denne forordning udløb den 31. december 2006.

(3)         De vurderinger, der er foretaget i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 177/2005, har bekræftet behovet for yderligere støtte til fondens aktiviteter med en fortsat styrkelse af synergien mellem målene og en forbedret koordinering med strukturfondsinterventioner, navnlig det særlige program for fred og forsoning i Nordirland og grænseområderne i Irland ("Peace-programmet"), der blev fastlagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(5).

(4)         Fredsprocessen i Nordirland kræver, at EU's støtte til fonden forlænges efter den 31. december 2006. I anerkendelse af den særlige indsats for fredsprocessen i Nordirland er Peace-programmet ved punkt 22 i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999(6) blevet tildelt yderligere strukturfondsstøtte for perioden 2007-2013.

(5)         Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde den 15.-16. december 2005 Kommissionen til at sikre, at fonden modtager fællesskabsstøtte også i den sidste afgørende fase frem til 2010.

(6)         Hovedformålet med denne forordning er at støtte fred og forsoning gennem en bredere vifte af aktiviteter end dem, der er omfattet af strukturfondene; disse aktiviteter rækker videre end EU's politik vedrørende økonomisk og social samhørighed.

(7)         EU's bidrag til fonden bør tage form af finansielle bidrag for årene 2007, 2008, 2009 og 2010 og således ophøre, på samme tid som fonden opløses.

(8)         Ved anvendelsen af EU's bidrag bør fonden prioritere projekter på tværs af grænser eller på tværs af befolkningsgrupperne, således at de supplerer de aktiviteter, der finansieres under Peace-programmet i perioden 2007-2010.

(9)         I overensstemmelse med aftalen bør alle finansielle bidragydere til fonden deltage som observatører under møderne i bestyrelsen for Den Internationale Fond for Irland.

(10)       Det er af afgørende betydning at sikre en behørig koordinering mellem fondens aktiviteter og de aktiviteter, der finansieres under strukturfondene som omhandlet i artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig Peace-programmet.

(11)       I forordningen anføres et finansielt referencebeløb for hele programmets varighed, jf. punkt 38 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(7), uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten.

(12)       EU's bidrag til fonden bør være på 15 mio. EUR for hvert af årene 2007, 2008, 2009 og 2010 udtrykt i løbende priser.

(13)       Fondens strategi for den afsluttende fase af sine aktiviteter (2006-2010) går under betegnelsen "Sharing this Space" og fokuserer på fire nøgleområder: støbning af fundamenter for forsoning i de mest marginaliserede samfund, brobygning med henblik på kontakt mellem splittede samfund, fremskridt hen imod et mere integreret samfund og fremtidssikring. Slutmålet for fonden og denne forordning er derfor at fremme forsoning mellem samfundene.

(14)       Unionens støtte skal bidrage til at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne og mellem deres borgere.

(15)       Støtten fra fonden bør kun betragtes som formålstjenlig, hvis den skaber en bæredygtig økonomisk og social forbedring og ikke anvendes i stedet for andre offentlige eller private midler.

(16)       I Rådets forordning (EF) nr. 1968/2006 af 21. december 2006 om finansielle bidrag fra Fællesskabet til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)(8) fastsættes det finansielle rammebeløb for fondens gennemførelse i perioden 2007-2010.

(17)       I sin afgørelse af 3. september 2009 i sag C-166/07 (Europa-Parlamentet mod Rådet og Kommissionen)(9) annullerede Domstolen for De Europæiske Fællesskaber forordning (EF) nr. 1968/2006, fordi den kun havde hjemmel i artikel 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, idet Domstolen konstaterede, at både artikel 159, stk. 3, og artikel 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab var det rette retsgrundlag. Domstolen fastslog imidlertid også, at forordning (EF) nr. 1968/2006 fortsat skulle være gældende indtil ikrafttrædelsen, inden for en passende frist, af en ny forordning, vedtaget med det rette retsgrundlag, og at annulleringen af forordning (EF) nr. 1968/2006 ikke skulle påvirke gyldigheden af betalinger eller tilsagn i henhold til denne forordning. I den forbindelse er det af hensyn til retssikkerheden nødvendigt at fastholde anvendelsen af artikel 6 i denne forordning med tilbagevirkende kraft, fordi den vedrører hele programperioden fra 2007 til 2010 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det finansielle referencebeløb for gennemførelsen af Den Internationale Fond for Irland ("fonden") for perioden 2007-2010 er på 60 mio. EUR.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

Artikel 2

Fonden anvender bidragene i overensstemmelse med aftalen af 18. september 1986 mellem regeringen for Irland og regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om Den Internationale Fond for Irland ("aftalen").

Fonden prioriterer ved anvendelsen af bidragene projekter på tværs af grænser eller på tværs af befolkningsgrupper, således at projekterne supplerer de aktiviteter, der finansieres af strukturfondene, og navnlig de aktiviteter, der gennemføres under Peace-programmet i Nordirland og grænseområderne i Irland ("Peace-programmet").

Bidragene anvendes på en sådan måde, at der skabes bæredygtig økonomisk og social forbedring i de berørte områder. De må ikke anvendes i stedet for andre offentlige eller private midler.

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer EU som observatør ved møderne i fondens bestyrelse.

Fonden har observatørstatus ved møderne i overvågningsudvalget for Peace-programmet og i overvågningsudvalgene for andre relevante strukturfondsinterventioner.

Artikel 4

Kommissionen fastlægger i samarbejde med fondens bestyrelse passende procedurer til fremme af koordinering på alle niveauer mellem fonden og de forvaltningsmyndigheder og gennemførelsesorganer, der er oprettet under de pågældende strukturfondsinterventioner og navnlig under Peace-programmet.

Artikel 5

Kommissionen fastlægger sammen med fondens bestyrelse velegnede informations- og PR-foranstaltninger med henblik på at oplyse om EU's bidrag til de projekter, som finansieres gennem fonden.

Artikel 6

Senest den 30. juni 2008 forelægger fonden Kommissionen en strategi for afviklingen af sine aktiviteter, herunder:

a)        en handlingsplan med oplysning om planlagte betalinger og den forventede dato for fondens opløsning

b)        en frigørelsesprocedure

c)        en plan for, hvad der skal ske med eventuelle overskydende midler og modtagne renter ved fondens opløsning.

Betalinger til fonden efter ovennævnte dato er betinget af Kommissionens godkendelse af strategien for fondens opløsning. Hvis strategien for fondens opløsning ikke er indsendt senest den 30. juni 2008, suspenderes betalinger til fonden, indtil strategien er modtaget.

Artikel 7

1.        Kommissionen forvalter bidragene.

Med forbehold af stk. 2 udbetales det årlige bidrag i rater på følgende måde:

a)        Det første forskud på 40 % udbetales, når Kommissionen har modtaget en af formanden for fondens bestyrelse underskrevet erklæring om, at fonden forpligter sig til at opfylde de betingelser for tildeling af bidraget, der er fastsat i denne forordning.

b)        Det andet forskud på 40 % udbetales seks måneder senere.

c)        Den endelige betaling på 20 % foretages, når Kommissionen har modtaget og godkendt fondens årsberetning og reviderede regnskab for det pågældende år.

2.        Inden udbetaling af en rate foretager Kommissionen en evaluering af fondens finansielle behov på grundlag af dens kassebeholdning på det planlagte tidspunkt for hver betaling. Hvis det på baggrund heraf vurderes, at fondens finansielle behov ikke berettiger til udbetaling af en af disse rater, suspenderes den. Kommissionen tager denne afgørelse op til fornyet overvejelse på grundlag af nye oplysninger fra fonden og genoptager betalingerne, når de anses for at være berettigede.

Artikel 8

Der kan kun ydes bidrag fra fonden til en foranstaltning, som modtager eller vil modtage finansiel støtte under en strukturfondsintervention, hvis summen af denne finansielle støtte plus 40 % af bidraget fra fonden ikke overstiger 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger ved foranstaltningen.

Artikel 9

En endelig beretning indeholdende alle de oplysninger, Kommissionen har brug for i sin evaluering af gennemførelsen af støtten og virkeliggørelsen af målsætningerne, forelægges for Kommissionen seks måneder forud for den dato for fondens opløsning, der er meddelt i strategien, jf. artikel 6, stk.1, litra a), dog senest seks måneder efter EU's sidste udbetaling til fonden.

Artikel 10

Bidraget for det sidste år udbetales efter en analyse af fondens finansielle behov, jf. artikel 7, stk. 2, og forudsat at fondens aktiviteter forløber i overensstemmelse med strategien for opløsning af fonden, jf. artikel 6.

Artikel 11

Den sidste dato for udgifternes støtteberettigelse er den 31. december 2013.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på […] dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6 finder anvendelse fra den 1. januar 2007.

Denne forordning anvendes indtil den 31. december 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne                       På Rådets vegne

Formand                                                        Formand

(1)

    Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

*    Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet▐.

(3)

    Udtalelse af 29. april 2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)

    EUT L 30 af 3.2.2005, s. 1.

(5)

    EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(6)

    EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(7)

    EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(8)

    EUT L 409 af 30.12.2006, s. 86.

(9)

    EUT C 256 af 24.10.2009, s. 2 (endnu ikke offentliggjort i samling af afgørelser fra Domstolen).


BEGRUNDELSE

Baggrund

Det foreliggende forslag forelægges Europa-Parlamentet efter Domstolens dom af 3. september 2009 i sag C-166/07 (Europa-Parlamentet mod Rådet og Kommissionen)(1).

Domstolen annullerede Rådets forordning (EF) nr. 1968/2006 i forlængelse af en sag rejst af Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste. Dens virkning vil dog fortsat være gældende, indtil Rådet og Europa-Parlamentet udsteder et nyt forslag til forordning på grundlag af det nye retsgrundlag.

Europa-Parlamentet var af den opfattelse, at forordningen burde være blevet vedtaget i henhold til artikel 159, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (nu artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og indledte et annullationssøgsmål ved Domstolen. Domstolen fastslog, at både artikel 159, stk. 3, og 308 burde anvendes som retsgrundlag, og har anmodet institutionerne om at vedtage en ny forordning med dobbelt retsgrundlag.

Det Europæiske Fællesskab har siden 1989 bidraget til Den Internationale Fond for Irland (IFI), dvs. tre år efter fonden blev oprettet efter aftale mellem den britiske og den irske regering. I den nuværende periode (2006-2010) udgør EU's støtte næsten 57 % af det samlede bidrag, som IFI modtager årligt, hvilket gør EU til fondens største bidragyder. Fonden har til formål at bidrage til gennemførelsen af artikel 10, litra a), i den engelsk-irske aftale af 15. november 1985, hvori det hedder, at "de to regeringer samarbejder om at fremme den økonomiske og sociale udvikling i de områder i begge dele af Irland, der har været hårdest ramt af konsekvenserne af de seneste års ustabile forhold, og at de undersøger mulighederne for at sikre international støtte til dette arbejde".

IFI's arbejde er især baseret på to målsætninger, nemlig at fremme den økonomiske og sociale udvikling samt kontakten, dialogen og forsoningen mellem nationalister og unionister i hele Irland

Som et instrument til opnåelse af fred og forsoning på græsrodsplan gennem økonomisk og social udvikling udgør IFI et supplement til den indsats, som ydes via EU-programmerne for fred og forsoning i Nordirland og grænseregionen i Irland (“Peace I” 1995-1999, “Peace II” 2000-2006 og “Peace III” 2007-2013).

IFI's bestyrelse udnævnes af den britiske og den irske regering i fællesskab og består af en formand og seks medlemmer, som fører tilsyn med direktionen og driften af IFI. Bestyrelsen bistås af et rådgivende udvalg bestående af embedsmænd, der udnævnes af de to regeringer. Fonden administreres af et sekretariat, der ledes i fællesskab af to generaldirektører med hjemsted i Belfast og Dublin. De offentlige myndigheder og organer fungerer som fondens styrende agenturer, hvor det er hensigtsmæssigt, både i den nordlige og sydlige del af Irland. Bestyrelsen repræsenterer befolkningsgruppen i begge disse landsdele og mødes i gennemsnit fire gange om året. Kommissionen har ligesom andre bidragydende lande (USA, Canada, New Zealand og Australien) status som observatør i bestyrelsen og repræsenteres på alle bestyrelsesmøder. IFI’s nuværende aktiviteter gennemføres gennem forskellige programmer og ordninger, som kan inddeles under tre overskrifter: genopretning af forsømte områder, opbygning af lokalsamfundenes kapacitet og økonomisk udvikling. I dag koncentreres en stigende del af IFI's midler (cirka 30 %) om projekter med fokus på mennesker som f.eks. uddannelsesrelaterede interventioner.

I 2005 foretog fonden en revision af sine aktiviteter i erkendelse af, at den internationale støtte ikke i al evighed kan videreføres i sit nuværende omfang. Fondens strukturer og aktiviteter blev undersøgt nøje for at omdefinere dens opgaver i lyset af de nye realiteter. Revisionen mundede ud i vedtagelsen af strategien "Sharing this Space", som vil medføre, at fonden opløses i 2010. Den sidste fase af aktiviteter i fondens levetid (2006-2010) blev således iværksat. IFI's målsætninger for de næste fem år er som følger:

· udformning og gennemførelse af en perspektivplan for en fælles fremtid for Nordirland og øens to dele

· fremme af forståelse mellem de forskellige befolkningsgrupper i Irland

· fremme af integration mellem befolkningsgrupperne

· samarbejde med andre organer for derigennem at sikre IFI’s langsigtede indsats efter 2010 og udveksling af erfaringer med andre, som arbejder for fred i andre regioner.

De programmer, der modtager støtte fra IFI, vil i fremtiden koncentrere sig om følgende fire temaer: støbning af fundamenter, brobygning, integration af befolkningsgrupper og fremtidssikring.

Kommissionens forslag

Pakken af forslag til vedtagelse, indeholder:

· forslag til Rådets forordning om finansielle bidrag fra EU til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)

I sit forslag bemærker Kommissionen, at IFI i den sidste fase retter indsatsen mod de områder, hvor behovet er størst, og bestræber sig på at sikre, at dens arbejde vil være bæredygtigt på langt sigt. Kommissionen foreslår, at EU-bidraget på 15 mio. EUR pr. år til IFI videreføres i en periode på yderligere fire år. Dog må IFI indtil 2013 anvende disse midler, og der er ifølge strategien for opløsning af fonden mulighed for i fremtiden at anvende ubrugte midler.

IFI's vurdering

Der er sket betydelige fremskridt i fredsprocessen mellem begge befolkningsgrupper i Nordirland og i grænseområderne mellem Irland og Nordirland. Ordføreren fremhæver særlig sportens rolle i forhold til fremme af forsoning mellem befolkningsgrupperne. Som eksempler kan nævnes:

Football4Peace - Dette treårige projekt, som blev godkendt af IFI's bestyrelse i juni 2008, er et joint venture mellem Inishowen Rural Development Ltd., IFA (Nordirland) og FAI (Irland). Projektet henvender sig til unge og forsøger gennem fodbold at fremme gode fællesskabsforbindelser ved hjælp af grænseoverskridende partnerskaber og partnerskaber mellem forskellige samfundsgrupper. IFI yder finansiel bistand på 527 954 EUR i form af naturalydelser fra FAI, IFA Inishowen School Boys League og Limavady Council/Limavady Utd.

Maximising Community Space - Crossing Borders project - I juni 2008 fik det nordirske Rural Development Council, som forvalter projektet, bestyrelsens tilladelse til at arbejde med 50 lokale grupper (38 fra Nordirland og 12 fra de tilgrænsende sydlige counties) i et år for at forbedre relationerne mellem de forskellige befolkningsgrupper samt fremme udviklingen og den videre anvendelse af allerede eksisterende forsamlingshuse ved at øge gruppernes kapacitet og tillid. De grupper der opnår positive resultater under denne fase, kan efterfølgende ansøge om maksimalt 50 000 GBP til at forbedre faciliteterne i det forsamlingshus de benytter, og derved at gøre det mere attraktivt for potentielle brugere.

Rekrutteringskampagner for dette program tæller møder med bl.a. GAA (Gaelic Athletic Association), og Michael Davitts GAA Club i Swatragh, County Derry er blandt de deltagende grupper.

Community Relations through Sport - Dette toårige projekt, som for nylig blev igangsat af Donegal Sports Partnership, blev tildelt 152 000 EUR i støtte i november 2009 og skal gennem sport fremme fred og forsoning. Det vil finde sted i de tilgrænsende counties Donegal, West Tyrone og Derry og inddrage 150 unge mellem 14 og 18 år med forskellig religiøs baggrund. Projektet vil få praktisk støtte fra nationale sportsforbund, heriblandt GAA, FAI, IRFU, Cricket Ireland, Athletics, Badminton Ireland og Cycling Ireland. Dette vil blive knyttet sammen med workshops om forholdet mellem forskellige befolkningsgrupper og kulturel diversitet, hvilket vil give de unge mulighed for af udforske deres egen kultur, tro og traditioner og udfordre stereotype billeder, så de kan anerkende og diskutere forskelligheder.

Konklusion

Ordføreren ønsker at fremhæve det fremragende bidrag fra Den Internationale Fond for Irland til græsrødder, der støtter fredsprocessen, som for nylig er blevet styrket med overdragelse af retssystem og politibeføjelser til det nordirske parlament.

IFI har haft en nøglerolle i forsoningen mellem de forskellige befolkningsgrupper, og da den nuværende programperiode nærmer sig afslutningen, skal der gives passende anerkendelse til den nøglerolle, som EU har haft i dette arbejde.

Ordføreren opfordrer regeringerne i Irland og Det Forenede Kongerige til at overveje en forlængelse af IMF's levetid. Der er stadig mange opgaver at løse for at indfri målene om at bygge broer og at integrere befolkningsgrupper, særlig via sport.

På den baggrund opfordrer ordføreren begge regeringer til inden for rammerne af Det Europæiske Råd at udfærdige en udtalelse om, hvordan de forventer, at bidragsinitiativerne vil udvikle sig på dette område i EU's næste finansieringsperiode.

Ordføreren opfordrer også til, at hele øen Irland tages i betragtning ved fremtidige projekter. Brobygning bør ikke kun finde sted mellem samfund i Nordirland, men også mellem Nordirland og alle områder af Irland.

Endelig opfordrer ordføreren til en hurtig vedtagelse af dette forslag i Parlamentet for at undgå juridisk usikkerhed som følge af Domstolens ophævelse af den oprindelige forordning.

(1)

    EUT C 256/2 af 24.10.2009.


PROCEDURE

Titel

EU’s finansielle bidrag til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)

Referencer

KOM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD)

Dato for høring af EP

5.2.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.2.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.2.2010

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

23.2.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Seán Kelly

17.3.2010

 

 

Behandling i udvalg

27.4.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bairbre de Brún, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, László Surján, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Emilio Menéndez del Valle

Dato for indgivelse

9.6.2010

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik