ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)

  9.6.2010 - (COM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD)) - ***I

  Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Εισηγητής: Seán Kelly


  Διαδικασία : 2010/0004(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0190/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0190/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)

  (COM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0012),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, το άρθρο 175 και το άρθρο 352, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7 0024/2010),

  –   έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απηύθυναν τα εθνικά κοινοβούλια προς τον Πρόεδρό του σχετικά με τη συμβατότητα της πρότασης της Επιτροπής με την αρχή της επικουρικότητας,

  –   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2010[1],

  –   αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7‑0190/2010),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ[2]*

  ---------------------------------------------------------

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 και το άρθρο 352 παράγραφος 1,

  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  αφού διαβίβασε το σχέδιο νομοθετικής πράξης πρόταση στα εθνικά κοινοβούλια,

  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

  Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

  Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και την απαίτηση για ομοφωνία στο Συμβούλιο, όπως ορίζεται στην πρώτη περίοδο του άρθρου 352 παράγραφος 1,

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)      Το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (εφεξής «το Ταμείο») ιδρύθηκε το 1986 με τη συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1986, μεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, σχετικά με το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (εφεξής «η συμφωνία») με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, και την ενθάρρυνση των επαφών, του διαλόγου και της συμφιλίωσης μεταξύ των εθνικιστών και των ενωτικών σε όλη την Ιρλανδία, υλοποιώντας έναν από τους δεδηλωμένους στόχους της αγγλο-ιρλανδικής συμφωνίας της 15ης Νοεμβρίου 1985.

  (2)      Η Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι του Ταμείου βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους επιδιωκόμενους από την ίδια στόχους, χορηγεί χρηματοδοτικές συνεισφορές στο Ταμείο από το 1989. Για την περίοδο 2005-2006 ανελήφθησαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2005 και 2006 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία[4]. Ο εν λόγω κανονισμός εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

  (3)      Οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 177/2005 επιβεβαίωσαν την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των δραστηριοτήτων του Ταμείου και παράλληλης ενίσχυσης της συνέργειας των στόχων και του συντονισμού με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, ειδικότερα με το ειδικό πρόγραμμα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας (εφεξής «το πρόγραμμα PEACE») το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία[5].

  (4)      Η ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία επιβάλλει τη συνέχιση της παροχής στήριξης από την Ένωση στο Ταμείο και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Σε αναγνώριση των ιδιαίτερων προσπαθειών που καταβάλλονται για την ειρηνευτική διαδικασία, χορηγήθηκε στο πρόγραμμα PEACE πρόσθετη υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2007 έως 2013, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999[6].

  (5)      Στη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου η Ένωση να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στο Ταμείο καθώς εισέρχεται στην κρίσιμη τελική φάση των εργασιών του έως το 2010.

  (6)      Ο κύριος σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να στηρίξει την ειρήνευση και τη συμφιλίωση μέσω ενός φάσματος δραστηριοτήτων ευρύτερων από εκείνες που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και οι οποίες υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

  (7)      Οι συνεισφορές της Ένωσης στο Ταμείο θα πρέπει να λάβουν τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 , και επομένως να λήξουν ταυτόχρονα με την παύση των δραστηριοτήτων του Ταμείου.

  (8)      Όσον αφορά την κατανομή των συνεισφορών της Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει να δίδει προτεραιότητα σε σχέδια διασυνοριακού χαρακτήρα ή σε σχέδια που διεξάγονται στο έδαφος της Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να συμπληρώνονται οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα PEACE κατά το διάστημα 2007 έως 2010.  

  (9)      Βάσει της συμφωνίας, όλοι οι συνεισφέροντες οικονομικά στο Ταμείο συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία.

  (10)    Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ταμείου και εκείνων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης, και ιδίως του προγράμματος PEACE.

  (11)    Στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνεται ποσό δημοσιονομικής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[7], για ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, χωρίς με αυτό να θίγονται οι εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως καθορίζονται στη Συνθήκη.  

  (12)    Το ύψος των συνεισφορών της Ένωσης προς το Ταμείο θα πρέπει να ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 εκφραζόμενο σε τρέχουσες αξίες.

  (13)    Η στρατηγική του Ταμείου που δρομολογήθηκε για την τελική φάση των δραστηριοτήτων του (2006-2010) και που ονομάζεται "Sharing this Space" («Ας μοιραστούμε αυτό το χώρο») επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: δημιουργία θεμελίων για συμφιλίωση στις πλέον περιθωριοποιημένες κοινότητες, δημιουργία γεφυρών για επαφή ανάμεσα στις διαιρεμένες κοινότητες, πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας κοινωνίας με μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης, και δημιουργία κληρονομιάς. Κατά συνέπεια, ο τελικός σκοπός του Ταμείου και του παρόντος κανονισμού είναι να ενθαρρυνθεί η συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων.

  (14)    Η στήριξη της Ένωσης θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των λαών τους.

  (15)    Η παρεχόμενη από το Ταμείο συνδρομή θα θεωρείται αποτελεσματική μόνο εφόσον επιφέρει αειφόρο οικονομική και κοινωνική βελτίωση και δεν χρησιμοποιείται για να υποκαθιστά άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές δαπάνες.

  (16)    Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1968/2006, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007 με 2010)[8] καθιέρωσε το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την υλοποίηση του Ταμείου για την περίοδο 2007 έως 2010.

  (17)    Με την απόφασή του της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 στην υπόθεση C‑166/07 (Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου και Επιτροπής)[9], το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1968/2006, επειδή βασιζόταν μόνο στο άρθρο 308 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. To Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 159 παράγραφος 3 και το άρθρο 308 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποτελούν την κατάλληλη νομική βάση. Ωστόσο, το Δικαστήριο αποφάνθηκε, επίσης, ότι τα αποτελέσματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 διατηρούνται έως την έναρξη ισχύος, εντός ευλόγου περιόδου, ενός νέου κανονισμού που θα εκδοθεί με την κατάλληλη νομική βάση και ότι η ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 δεν θα πρέπει να επηρεάσει την εγκυρότητα των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί ή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί βάσει του εν λόγω κανονισμού. Εν προκειμένω, χάριν της ασφάλειας του δικαίου, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί, με αναδρομική ισχύ, η εφαρμογή του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού διότι αφορά ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 2007-2010.

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

  Άρθρο 1

  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την υλοποίηση του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία (εφεξής «το Ταμείο») για την περίοδο 2007-2010 ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

  Άρθρο 2

  Οι συνεισφορές χρησιμοποιούνται από το Ταμείο βάσει της συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 1986 μεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, σχετικά με το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (εφεξής «η Συμφωνία»).

  Όσον αφορά την κατανομή των συνεισφορών, το Ταμείο δίδει προτεραιότητα σε σχέδια διασυνοριακού χαρακτήρα ή σε σχέδια που διεξάγονται στο έδαφος της Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να συμπληρώνονται οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και ειδικά αυτών του προγράμματος PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία και τις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας (στο εξής «πρόγραμμα PEACE»).

  Οι συνεισφορές χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να επιφέρουν αειφόρο οικονομική και κοινωνική βελτίωση στις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν χρησιμοποιούνται για να υποκαθιστούν άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές δαπάνες.

  Άρθρο 3

  Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.

  Το Ταμείο εκπροσωπείται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος PEACE, και όπου χρειάζεται, στις άλλες παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

  Άρθρο 4

  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ενίσχυση του συντονισμού σε όλα τα επίπεδα μεταξύ του Ταμείου και των διαχειριστικών οργάνων και των φορέων υλοποίησης που έχουν συσταθεί βάσει των οικείων παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως βάσει του προγράμματος PEACE.

  Άρθρο 5

  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες προβολής και ενημέρωσης, προκειμένου να προβάλλεται η συμμετοχή της Ένωσης στα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.

  Άρθρο 6

  Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2008, το Ταμείο πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή τη στρατηγική του για την παύση των δραστηριοτήτων του, που πρέπει να περιλαμβάνει:

  α)          σχέδιο δράσης με τις προβλεπόμενες πληρωμές και μια προβλεπόμενη ημερομηνία διάλυσης·

  β)          μια διαδικασία αποδέσμευσης·

  γ)          τη διαχείριση τυχόν υπολειμματικών ποσών και τόκων που προκύπτουν κατά την παύση λειτουργίας του Ταμείου.

  Οι επόμενες πληρωμές στο Ταμείο εξαρτώνται από την έγκριση από την Επιτροπή της στρατηγικής παύσης των δραστηριοτήτων του. Εάν η στρατηγική για την παύση των δραστηριοτήτων του δεν υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2008, οι πληρωμές στο Ταμείο διακόπτονται έως την παραλαβή της στρατηγικής.

  Άρθρο 7

  1.        Η Επιτροπή διαχειρίζεται την καταβολή των συνεισφορών.

  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η ετήσια συνεισφορά καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:

  α)          μια πρώτη προκαταβολή ύψους 40% καταβάλλεται αφού η Επιτροπή λάβει γραπτή δέσμευση, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο συμμορφώνεται με τους όρους για τη χορήγηση της συνεισφοράς που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό,

  β)          μια δεύτερη προκαταβολή ύψους 40% καταβάλλεται έξι μήνες αργότερα,

  γ)          Η τελική πληρωμή του υπολοίπου 20% καταβάλλεται αφού προηγουμένως η Επιτροπή λάβει και αποδεχθεί την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ταμείου και τους ελεγμένους λογαριασμούς για το εν λόγω έτος.

  2.        Πριν καταβάλλει μία δόση, η Επιτροπή αξιολογεί τις οικονομικές ανάγκες του Ταμείου, με βάση το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ταμείου κατά τον προγραμματισθέντα για κάθε πληρωμή χρόνο. Εάν, από την αξιολόγηση, προκύψει ότι οι οικονομικές ανάγκες του Ταμείου δεν δικαιολογούν καταβολή μιας από τις εν λόγω δόσεις, η σχετική πληρωμή αναστέλλεται. Η Επιτροπή επανεξετάζει αυτή την απόφαση με βάση τις νέες πληροφορίες που παρέχει το Ταμείο και επαναλαμβάνει τις πληρωμές όταν κρίνει ότι είναι δικαιολογημένες.

  Άρθρο 8

  Συνεισφορά από το Ταμείο μπορεί να χορηγηθεί για μία δράση η οποία λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει οικονομική ενίσχυση βάσει παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων, μόνον εφόσον το ποσό αυτής της οικονομικής ενίσχυσης μαζί με το 40% της συνεισφοράς από το Ταμείο δεν υπερβαίνουν το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εν λόγω δράσης.

  Άρθρο 9

  Μια τελική έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διάλυσης που προβλέπεται στη στρατηγική παύσης λειτουργίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή έξι μήνες μετά την τελευταία πληρωμή της Ένωσης, ανάλογα με το ποιο συμβαίνει πρώτο, και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν στην Επιτροπή θα αξιολογήσει την υλοποίηση της συνδρομής και την επίτευξη των στόχων.

  Άρθρο 10

  Η συνεισφορά για το τελευταίο έτος καταβάλλεται σύμφωνα με την ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και με την προϋπόθεση ότι στις επιδόσεις του Ταμείου τηρείται η στρατηγική παύσης των δραστηριοτήτων του που προβλέπεται στο άρθρο 6.

  Άρθρο 11

  Η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2013.

  Άρθρο 12

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το άρθρο 6 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

  Ο παρών κανονισμός εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

  Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

  Έγινε στ…

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                                  Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                                Ο Πρόεδρος

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2] *      Τροπολογίες: το νέο κείμενο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές με το σύμβολο ▌.
  • [3]               Γνώμη της 29ης Απριλίου 2010 (δεv έχει ακόμη δημoσιευθεί στηv Επίσημη Εφημερίδα).
  • [4]               ΕΕ L 30 της 3.2.2005, σ. 1.
  • [5]               ΕΕ L 161 της 26.06.1999, σ. 1.
  • [6]               ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
  • [7]               ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
  • [8]               ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 86.
  • [9]               ΕΕ C 256, 24.10.2009, σ. 2 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου).

  AITIOΛOΓIKH ΕΚΘΕΣΗ

  Ιστορικό

  Η ανά χείρας πρόταση έρχεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 στην υπόθεση C-166/07 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου και Επιτροπής)[1].

  Το Δικαστήριο αποφάσισε την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 του Συμβουλίου μετά την υπόθεση που έφερε η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιόν του. Ωστόσο επέτρεψε να διατηρείται το αποτέλεσμα του κανονισμού εν αναμονή της εκ νέου έκδοσης πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με χρήση της νέας νομικής βάσης.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν της γνώμης ότι ο κανονισμός έπρεπε να έχει εκδοθεί δυνάμει του πρώην άρθρου 159, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (νέο άρθρο 175 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και για τον λόγο αυτό άσκησε προσφυγή ακυρώσεως στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι τόσο το άρθρο 159, παράγραφος 3 όσο και το άρθρο 308 πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως νομική βάση και έχει ζητήσει από τα θεσμικά όργανα να εκδώσουν κανονισμό αντικατάστασης με διττή νομική βάση.

  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνεισφέρει στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (IFI) από το 1989, ήτοι τρία έτη μετά τη σύστασή του βάσει συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Στην παρούσα περίοδο (2006-2010) η στήριξη από την ΕΕ αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση 57% των ετησίων συνεισφορών, το οποίο καθιστά την Ένωση τον κύριο δωρητή του Ταμείου. Το Ταμείο αποσκοπεί να συμβάλει στην εφαρμογή του άρθρου 10(α) της αγγλο-ιρλανδικής συμφωνίας της 15ης Νοεμβρίου 1985, στο οποίο προβλέπεται ότι "οι δύο κυβερνήσεις θα συνεργάζονται για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εκείνων των περιοχών και των δύο μερών της Ιρλανδίας που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της αστάθειας των πρόσφατων ετών, και θα διερευνήσουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν για το έργο αυτό τη διεθνή υποστήριξη".

  Το έργο του IFI έχει διττό στόχο: την προώθηση της οικονομικής και της κοινωνικής προόδου και την ενθάρρυνση των επαφών, του διαλόγου και της συμφιλίωσης ανάμεσα στους εθνικιστές και στους ενωτικούς σε ολόκληρη την Ιρλανδία.

  Ως μέσο επίτευξης του στόχου της ειρήνης και συμφιλίωσης από τη βάση με στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το IFI συμπληρώνει τις δράσεις που υλοποιούνται βάσει των προγραμμάτων της ΕΕ για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας ("PEACE I" 1995–1999, "PEACE II" 2000–2006 και "PEACE III" 2007–2013).

  Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου διορίζεται από κοινού από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και συνίσταται από πρόεδρο και έξι μέλη που έχουν την εποπτεία της καθοδήγησης και των επιχειρήσεων του IFI. Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή αξιωματούχων που διορίζονται από τις δύο κυβερνήσεις. Η διοίκηση του Ταμείου εξασφαλίζεται από Γραμματεία, επικεφαλής της οποίας είναι Από Κοινού Γενικοί Διευθυντές με έδρα το Μπέλφαστ και το Δουβλίνο. Όπου ενδείκνυται, κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιοι φορείς δρουν ως υπηρεσίες διαχείρισης για το Ταμείο τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αντιπροσωπευτικό των κοινοτήτων σε αμφότερα τα μέρη της Ιρλανδίας και συνέρχεται κατά μέσον όρο τέσσερις φορές κατ' έτος. Η Επιτροπή έχει ιδιότητα παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο, όπως έχουν και άλλα κράτη δωρητές (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία) και εκπροσωπείται σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Επί του παρόντος το Ταμείο υλοποιεί τις δραστηριότητές του μέσω ποικίλων προγραμμάτων και δράσεων που μπορεί να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες: την αναζωογόνηση φτωχών περιοχών, την ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινοτήτων και την οικονομική ανάπτυξη. Το Ταμείο συγκεντρώνει σήμερα τις προσπάθειές του περισσότερο σε έργα με επίκεντρο τους ανθρώπους (κατά προσέγγιση 30% των πόρων του), όπως είναι παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

  Το Ταμείο προέβη σε ανασκόπηση του έργου του το 2005, έχοντας αναγνωρίσει ότι παρόν επίπεδο ενίσχυσης από τη διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί εις το διηνεκές. Οι δομές του και οι προτεραιότητες που θέτει μελετήθηκαν για να ορισθεί εκ νέου η αποστολή του υπό το φως της νέας πραγματικότητας. Αποτέλεσμα της ανασκόπησης ήταν η έγκριση στρατηγικού πλαισίου με τίτλο "Sharing this Space" («Ας μοιραστούμε αυτό το χώρο») το οποίο και διέπει την τελική φάση ύπαρξής του Ταμείο με προοπτική λήξης του το 2010. Ούτως δρομολογήθηκε τελική φάση δραστηριοτήτων του (2006-2010). Στη διάρκεια αυτής της τελικής πενταετίας οι στόχοι του Ταμείου περιλαμβάνουν:

  · εκπόνηση και πραγματοποίηση του οράματος ενός κοινού μέλλοντος για τη Βόρειο Ιρλανδία και αμφότερα τα τμήματα της νήσου·

  · προώθηση της κατανόησης μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων στην Ιρλανδία·

  · διευκόλυνση της ενσωμάτωσης μεταξύ των κοινοτήτων·

  · δημιουργία συμμαχιών με άλλες υπηρεσίες, εξασφάλιση του σε μακρόπνοη κλίμακα έργου του Ταμείου πέραν του 2010 και μοίρασμα της εμπειρογνωμοσύνης με φορείς ειρηνευτικού έργου σε άλλες περιοχές.

  Τα προγράμματα που στηρίζει το IFI θα εντάσσονται στο μέλλον σε τέσσερις ομάδες: δημιουργία βάσεων, γεφύρωση χασμάτων, ενσωμάτωση κοινοτήτων και εξασφάλιση κληρονομιάς.

  Η πρόταση της Επιτροπής

  Στο πακέτο προτάσεων προς έγκριση περιλαμβάνεται:

  · πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010).

  Στην πρότασή της η Επιτροπή σημειώνει ότι προορισμός της τελικής φάσης είναι να τεθούν ως στόχοι οι περιοχές όπου η ανάγκη παρέμβασης είναι η μεγαλύτερη και να επιδιωχθεί εξασφάλιση του βιώσιμου του έργου σε μακροπρόθεσμη βάση. Η Επιτροπή προτείνει συνεισφορές ύψους € 15 εκατ. κατ' έτος από την ΕΕ στο IFI να συνεχισθούν για περαιτέρω 4 έτη. Πάντως το IFI θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους έως το 2013 και υπάρχουν περιθώρια μελλοντικής ανακύκλωσης πόρων που δεν έχουν απορροφηθεί, πάντοτε όμως στο πλαίσιο της στρατηγικής για την τελική φάση.

  Αξιολόγηση του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία

  Είναι σημαντική η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην οικοδόμηση της ειρήνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων τόσο στη Βόρειο Ιρλανδία όσο και στις περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας. Ο εισηγητής εξαίρει ιδιαιτέρως τον ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην επίτευξη διακοινοτικής συμφιλίωσης. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

  Football4Peace (Ποδόσφαιρο για την ειρήνη) – Αυτό το τριετούς διάρκειας έργο που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του IFI τον Ιούνιο 2008 είναι κοινό εγχείρημα των φορέων Inishowen Rural Development Ltd., IFA (Βόρειος Ιρλανδία) και FAI (Δημοκρατία της Ιρλανδίας) που απευθύνεται στους νέους και χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως μέσο προώθησης καλών σχέσεων μεταξύ κοινοτήτων χάρις στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων σε διασυνοριακό και διακοινοτικό επίπεδο. Το IFI παρέχει χρηματοδότηση ύψους €527,954 με συνδρομή σε είδος από τους φορείς FAI, IFA Inishowen School Boys League και Limavady Council / Limavady Utd.

  Maximising Community Space - Crossing Borders project (Μεγιστοποίηση Κοινοτικού Χώρου – Υπέρβαση Συνόρων) – Το Ιούνιο 2008 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τη συνεργασία (NI) Rural Development Council (Συμβούλιο Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Βορείου Ιρλανδίας), που είναι και φορέας εκτέλεσης του έργου, με 50 κοινοτικές ομάδες (38 από τη Βόρειο Ιρλανδία και 12 από τις κομητείες νοτίως των συνόρων) επί ένα έτος για να βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ κοινοτήτων και να διευκολύνουν την ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση υφισταμένων αιθουσών κοινοτικών φορέων μέσω διεύρυνσης των ικανοτήτων δραστηριοποίησης των φορέων και της εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών. Οι φορείς που ολοκληρώνουν επιτυχώς αυτό το στάδιο μπορούν εν συνεχεία να υποβάλουν αίτηση για χορηγία ύψους £50 000 για να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις της αίθουσας που χρησιμοποιούν και ούτως να την αυξήσουν τη ζήτησή της από τους δυνάμει χρήστες της.

  Στους μηχανισμούς προσέλκυσης για αυτό το πρόγραμμα εγγράφονται συναντήσεις με την GAA μεταξύ άλλων οργανώσεων και ο σύλλογος Michael Davitt's GAA Club στο Swatragh της Κομητείας Derry συγκαταλέγεται στους φορείς που συμμετέχουν.

  ‘Community Relations through Sport’ (Σχέσεις Μεταξύ Κοινοτήτων Μέσω του Αθλητισμού) – Αυτό το διετές έργο εκτελείται από τον φορέα Donegal Sports Partnership στον οποίο εγκρίθηκε χρηματοδότηση €152 000 τον Νοέμβριο 2009, πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό προς προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης και δρομολογήθηκε προσφάτως. Απευθύνεται στις παραμεθόριες κοινότητες Donegal, West Tyrone και Derry και θα απασχολήσει 150 νέους ηλικίας 14-18 ετών αδιακρίτως θρησκείας. Θα περιλαμβάνει την παροχή στήριξης στην πράξη από τις ανώτατες αρχές αθλημάτων των κρατών, μεταξύ των οποίων οι φορείς GAA, FAI, IRFU, Cricket Ireland, Athletics, Badminton Ireland και Cycling Ireland. Η στήριξη αυτή θα συνδυάζεται με εργαστήρια διακοινοτικών σχέσεων και πολιτισμικής ποικιλομορφίας που θα παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα να διερευνήσουν τα δικά τους πολιτισμικά στοιχεία, πεποιθήσεις και παραδόσεις και να θέσουν υπό αμφισβήτηση στερεότυπα με σκοπό την αναγνώριση και αντιμετώπιση των διαφορών.

  Συμπέρασμα

  Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει την εξαιρετικής ποιότητας συμβολή του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία στην παροχή στήριξης σε επίπεδο βάσης για την ειρηνευτική διεργασία, η οποία ενισχύθηκε προσφάτως και με τη μεταβίβαση εξουσιών απονομής δικαιοσύνης και αστυνόμευσης στη Συνέλευση Βορείου Ιρλανδίας.

  Το IFI έχει αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για τη διακοινοτική συμφιλίωση και καθώς οδεύει προς τη λήξη της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας του πρέπει κανείς να προβεί σε αναγνώριση του καίριου ρόλου που έχει διαδραματίσει η ΕΕ στον τομέα.

  Ο εισηγητής καλεί τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της λειτουργίας του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία. Είναι πολύ το έργο που υπολείπεται ακόμη για να ολοκληρωθεί το γεφύρωμα του χάσματος και η επίτευξη ενιαίας κοινότητας, ιδίως χάρις στον αθλητισμό.

  Επ' αυτού ο εισηγητής καλεί αμφότερες τις κυβερνήσεις να προβούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε δήλωση με θέμα το πώς προβλέπουν την ανάπτυξη χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών στη διάρκεια της προσεχούς χρηματοοικονομικής περιόδου της ΕΕ.

  Ζητεί επίσης να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η νήσος της Ιρλανδίας για οιαδήποτε μελλοντικά έργα. Η γεφύρωση του χάσματος πρέπει να επέλθει όχι μόνον μεταξύ κοινοτήτων στη Βόρειο Ιρλανδία, αλλά και μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και όλων των περιοχών της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

  Τέλος ο εισηγητής ζητεί να περάσει ταχύτατα αυτή η πρόταση από το Κοινοβούλιο ώστε να μην παραμένει η έλλειψη ασφάλειας δικαίου μετά την ακύρωση του αρχικού κανονισμού από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • [1]  ΕΕ C 256/2, 24.10.2009.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)

  Έγγραφα αναφοράς

  KOM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  5.2.2010

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  REGI

  11.2.2010

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  11.2.2010

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  BUDG

  23.2.2010

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Seán Kelly

  17.3.2010

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  27.4.2010

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  3.6.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Γεώργιος Σταυρακάκης, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Евгени Кирилов, Филиз Хакъева Хюсменова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bairbre de Brún, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, László Surján, Sabine Verheyen, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Emilio Menéndez del Valle

  Ημερομηνία κατάθεσης

  9.6.2010