Menettely : 2010/0004(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0190/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0190/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/06/2010 - 7.7
CRE 15/06/2010 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0202

MIETINTÖ     ***I
PDF 440kWORD 208k
9.6.2010
PE 441.027v02-00 A7-0190/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010)

(KOM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Seán Kelly

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010)

(KOM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 175 artiklan ja 352 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0024/2010),

–   ottaa huomioon kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin puhemiehelle toimittamat perustellut lausunnot siitä, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. huhtikuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7‑0190/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTAENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ

(2)*

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan unionin rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan ja 352 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä sekä 352 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä määrättyä vaatimusta neuvoston yksimielisyydestä

sekä katsovat seuraavaa:

(1)         Irlannin kansainvälinen rahasto, jäljempänä 'rahasto', perustettiin vuonna 1986 syyskuun 18 päivänä 1986 tehdyllä Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten välisellä sopimuksella Irlannin kansainvälisestä rahastosta, jäljempänä 'sopimus', taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi sekä kansallismielisten ja unionistien yhteyksien, vuoropuhelun ja sovinnon lisäämiseksi kaikkialla Irlannissa. Tavoitteena oli panna täytäntöön eräs Ison-Britannian ja Irlannin välillä 15 päivänä marraskuuta 1985 tehdyssä sopimuksessa asetetuista tavoitteista.

(2)         Unioni, joka toteaa rahaston tavoitteiden vastaavan unionin omia tavoitteita, on myöntänyt varoja rahastoon vuodesta 1989. Yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle 24 päivänä tammikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 177/2005(4) mukaisesti varainhoitovuosina 2005 ja 2006 yhteisön talousarviosta sidottiin rahastoon kumpanakin vuonna 15 miljoonaa euroa. Mainitun asetuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2006.

(3)         Asetuksen (EY) N:o 177/2005 5 artiklan mukaisesti tehdyistä arvioinneista käy ilmi, että rahaston toimien tukemista on jatkettava, samalla kun pyritään edelleen parantamaan tavoitteiden yhteisvaikutusta sekä yhteensovittamista rakennerahastojen tukitoimien ja etenkin rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(5) mukaisesti käynnistetyn Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien rauhaan ja sovintoon tähtäävän erityisohjelman, jäljempänä 'Peace-ohjelma', kanssa.

(4)         Rauhanprosessi Pohjois-Irlannissa edellyttää unionin tuen jatkumista 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen. Tunnustuksena rauhanprosessia tukeville pyrkimyksille Peace-ohjelmalle on myönnetty lisätukea rakennerahastoista vuosiksi 2007–2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006(6) liitteessä II olevan 22 kohdan nojalla.

(5)         Eurooppa-neuvosto pyysi Brysselissä 15 ja 16 päivänä joulukuuta 2005 pitämässään kokouksessa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet EU:n jatkuvan tuen antamiseksi rahastolle sen aloittaessa toimintansa viimeisen, ratkaisevan tärkeän vaiheen, joka päättyy vuonna 2010.

(6)         Tämän asetuksen pääasiallisena tarkoituksena on tukea rauhaa ja sovintoa toimin, jotka ovat monipuolisempia kuin rakennerahastojen mukaiset toimet ja jotka ylittävät taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan unionin politiikan soveltamisalan.

(7)         Unionin rahoitustuki rahastolle olisi toteutettava rahoitusosuuksina vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010, jolloin tuki päättyy samaan aikaan kuin rahaston toiminta.

(8)         Unionin rahoitustukea jaettaessa rahastossa olisi asetettava etusijalle eri alueiden rajat ylittävät ja yhteiskuntaryhmien väliset hankkeet, jotka täydentävät Peace-ohjelmasta kaudella 2007–2010 rahoitettavia toimia.

(9)         Sopimuksen mukaisesti kaikkien rahastoa rahoittavien olisi osallistuttava tarkkailijoina Irlannin kansainvälisen rahaston hallintoneuvoston kokouksiin.

(10)       On oleellista varmistaa, että rahastosta rahoitettavat toimet ja rakennerahastoista rahoitettavat, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 artiklassa määrätyt toimet ja etenkin Peace-ohjelma sovitetaan asianmukaisesti yhteen.

(11)       Tähän asetukseen sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(7) 38 kohdan mukainen rahoitusohje koko ohjelman keston ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksen mukaiseen budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

(12)       Unionin rahoitustuen rahastolle olisi nykyarvona ilmaistuna oltava 15 miljoonaa euroa vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010.

(13)       Rahaston toiminnan viimeistä vaihetta (2006–2010) varten käynnistetty strategia, jolle on annettu nimeksi "Sharing this Space", keskittyy neljään keskeiseen alaan, jotka ovat perustan rakentaminen sovinnolle kaikkein syrjäytyneimmissä yhteiskuntaryhmissä, siltojen rakentaminen eri yhteiskuntaryhmien välisiä yhteyksiä varten, pyrkiminen kohti yhdentynyttä yhteiskuntaa ja perinnön jättäminen jälkipolville. Tästä seuraa, että rahaston ja tämän asetuksen perimmäisenä tavoitteena on yhteiskuntaryhmien välisen sovinnon edistäminen.

(14)       Unionin tuella vahvistetaan edelleen jäsenvaltioiden ja niiden kansojen keskinäistä yhteisvastuullisuutta.

(15)       Rahaston tukea voidaan pitää tehokkaana vain siinä tapauksessa, että se johtaa kestävään taloudelliseen kehitykseen ja sosiaalisiin parannuksiin eikä sitä käytetä muun julkisen tai yksityisen rahoituksen korvikkeena.

(16)       Yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1968/2006(8) vahvistettiin rahoitusohje yhteisön rahoitusosuuden maksamiseksi rahastolle kaudella 2007–2010.

(17)       Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi asiassa C-166/07 (Euroopan parlamentti v. neuvosto ja komissio) 3 päivänä syyskuuta 2009 tuomion(9), jolla kumottiin asetus (EY) N:o 1968/2006, koska se perustui ainoastaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 308 artiklaan, kun taas tuomion mukaan asianmukaisen oikeusperustan muodostavat sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 159 artiklan kolmas kohta että 308 artikla. Tuomioistuimen ratkaisun mukaan asetuksen (EY) N:o 1968/2006 vaikutukset kuitenkin pysytetään siihen asti, kun asianmukaisten oikeusperustojen nojalla kohtuullisessa ajassa annettu uusi asetus tulee voimaan, eikä asetuksen (EY) N:o 1968/2006 kumoaminen vaikuta sen perusteella suoritettujen maksujen eikä tehtyjen maksusitoumusten pätevyyteen. Tässä yhteydessä tämän asetuksen 6 artiklaa on oikeusvarmuuden vuoksi tarpeen soveltaa edelleen takautuvasti, koska se kattaa koko ohjelmakauden 2007–2010,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rahoitusohjeen määrä rahoitusosuuden maksamiseksi Irlannin kansainväliselle rahastolle, jäljempänä 'rahasto', kaudella 2007–2010 on 60 miljoonaa euroa.

Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa.

2 artikla

Rahaston on käytettävä saamansa rahoitustuki Irlannin kansainvälisestä rahastosta 18 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten välisen sopimuksen, jäljempänä 'sopimus', mukaisesti.

Rahoitustukea jakaessaan rahaston on asetettava etusijalle alueiden rajat ylittävät ja yhteiskuntaryhmien väliset hankkeet siten, että täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia ja etenkin niitä, joita rahoitetaan Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien rauhaan ja sovintoon tähtäävästä erityisohjelmasta, jäljempänä 'Peace-ohjelmasta'.

Rahoitustukea on käytettävä niin, että sillä saadaan aikaan kestävää taloudellista kehitystä ja sosiaalisia parannuksia kyseisillä alueilla. Sitä ei saa käyttää muun julkisen tai yksityisen rahoituksen korvikkeena.

3 artikla

Komissio edustaa unionia tarkkailijana rahaston hallintoneuvoston kokouksissa.

Rahaston edustaja osallistuu tarkkailijana Peace-ohjelman seurantakomitean ja tarpeen mukaan muita rakennerahastotoimia koskeviin kokouksiin.

4 artikla

Komissio päättää yhteistyössä rahaston hallintoneuvoston kanssa sopivista menettelyistä, joiden avulla voidaan kaikilla tasoilla edistää rahaston sekä kyseisten rakennerahastojen tukitoimia ja etenkin Peace-ohjelmaa hallinnoivien viranomaisten ja toimeenpanevien elinten yhteensovittamista.

5 artikla

Komissio päättää yhteistyössä rahaston hallintoneuvoston kanssa sopivista julkistamis- ja tiedotustavoista, joilla unionin rahoitustuki rahastosta rahoitetuille hankkeille tehdään tunnetuksi.

6 artikla

Rahasto toimittaa komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2008 rahaston toiminnan päättämistä koskevan strategian, johon kuuluu

a)        toimintasuunnitelma, johon sisältyvät suunnitellut maksut ja rahaston toiminnan lopettamispäivä

b)        maksusitoumusten vapautusmenettely

c)        rahastossa sen päättämishetkellä jäljellä olevien määrien ja saatujen korkojen käsittely.

Rahastoon myöhemmin suoritettavien maksujen edellytyksenä on, että komissio hyväksyy päättämistä koskevan strategian. Jos päättämistä koskevaa strategiaa ei toimiteta 30 päivään kesäkuuta 2008 mennessä, rahastolle osoitetut maksut keskeytetään siihen asti, kun strategia toimitetaan.

7 artikla

1.        Komissio vastaa tuen hallinnoinnista.

Jollei 2 kohdasta muuta johdu, vuosittainen rahoitustuki maksetaan erissä seuraavasti:

a)        ensimmäinen 40 prosentin suuruinen ennakko maksetaan, kun komissio on saanut rahaston hallintoneuvoston puheenjohtajan allekirjoittaman sitoumuksen, jonka mukaan rahasto noudattaa rahoitustuen myöntämiseen tämän asetuksen mukaisesti liitettyjä edellytyksiä

b)        toinen 40 prosentin suuruinen ennakko maksetaan kuusi kuukautta myöhemmin

c)        loput 20 prosenttia maksetaan, kun komissio on saanut ja hyväksynyt rahaston vuosittaisen toimintakertomuksen ja kyseisen vuoden tarkastetun tilinpäätöksen.

2.        Ennen kunkin maksuerän suorittamista komissio arvioi rahaston rahoitustarpeen kunkin maksun maksuajankohtana rahaston käteistaseen perusteella. Jos arvioinnin perusteella päätellään, ettei rahaston rahoitustarve edellytä maksuerän suorittamista, asianomainen maksu jätetään maksamatta. Komissio arvioi tällaista päätöstä uudelleen rahaston toimittamien uusien tietojen perusteella ja jatkaa maksujen suorittamista heti, kun maksujen katsotaan olevan perusteltuja.

8 artikla

Rahastosta voidaan maksaa tukea toimille, jotka saavat tai tulevat saamaan tukea rakennerahastosta, ainoastaan jos rakennerahastotuki yhdessä rahaston 40 prosentin rahoitusosuuden kanssa on enintään 75 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

9 artikla

Komissiolle on toimitettava loppukertomus kuusi kuukautta ennen 6 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitetussa rahaston päättämistä koskevassa strategiassa suunniteltua rahaston toiminnan lopettamispäivää tai kuusi kuukautta viimeisestä unionin maksamasta maksusta sen mukaan, kumpi päivä on ensin; kertomuksessa on esitettävä kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella komissio voi arvioida myönnetyn avun täytäntöönpanoa ja tavoitteiden saavuttamista.

10 artikla

Viimeisen vuoden rahoitustuki maksetaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahoitustarpeita koskevan selvityksen mukaisesti ja edellyttäen, että rahaston toiminnassa noudatetaan 6 artiklassa tarkoitettua strategiaa.

11 artikla

Kustannukset eivät ole tukikelpoisia 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 6 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty […].

Euroopan parlamentin puolesta                       Neuvoston puolesta

Puhemies                                                        Puheenjohtaja

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

Lausunto annettu 29. huhtikuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)

EUVL L 30, 3.2.2005, s. 1.

(5)

EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(6)

EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.

(7)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(8)

EUVL L 409, 30.12.2006, s. 86.

(9)

EUVL C 256, 24.10.2009, s. 2 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).


PERUSTELUT

Taustaa

Tämä ehdotus esitetään Euroopan parlamentissa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-495/04 3. syyskuuta 2009 antaman tuomion seurauksena (Euroopan parlamentti v. neuvosto ja komissio)(1).

Tuomioistuin päätti kumota neuvoston asetuksen (EY) N:o 1968/2006 sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö oli saattanut asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Asetuksen vaikutukset päätettiin kuitenkin jättää voimaan siihen asti, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat antaneet uuden ehdotuksen asetukseksi käyttäen uutta oikeusperustaa.

Euroopan parlamentti katsoi, että asetuksen oikeusperustana olisi pitänyt käyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 159 artiklan kolmatta kohtaa (nyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 artikla), ja pani vireille asiaa koskevan kumoamiskanteen yhteisöjen tuomioistuimessa. Tuomioistuimen antaman tuomion mukaan sekä 159 artiklan 3 kohtaa että 308 artiklaa olisi käytettävä oikeusperustana, ja se on pyytänyt toimielimiä hyväksymään korvaavan asetuksen, jossa käytetään kumpaakin oikeusperustaa.

Euroopan yhteisö on antanut rahoitustukea Irlannin kansainväliselle rahastolle (IFI) vuodesta 1989, jolloin oli kulunut kolme vuotta sen perustamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin hallitusten välisellä sopimuksella. Parhaillaan käynnissä olevalla kaudella (2006–2010) EU:n myöntämän tuen osuus on arviolta 57 prosenttia myönnetyistä rahoitustuesta, mikä merkitsee sitä, että unioni on rahaston tärkein rahoittaja. Rahaston tavoitteena on myötävaikuttaa Ison-Britannian ja Irlannin välillä 15. marraskuuta 1985 tehdyn sopimuksen 10 artiklan a kohdan täytäntöönpanoon. Kyseisen kohdan mukaan molemmat hallitukset tekevät yhteistyötä edistääkseen taloudellista ja sosiaalista kehitystä Irlannin molemmissa osissa niillä alueilla, jotka ovat eniten kärsineet viime vuosien epävakaiden olojen seurauksista, sekä harkitsevat mahdollisuutta kansainvälisen tuen takaamiseksi tälle työlle.

IFI:llä on kaksi tavoitetta, jotka se pyrkii saavuttamaan toiminnallaan: taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen sekä kansallismielisten ja unionistien välisten yhteyksien, vuoropuhelun ja sovinnon rohkaiseminen kaikkialla Irlannissa.

Taloudellisen ja sosiaalisen kehitystuen välityksellä rahasto tavoittelee rauhaa ja sovintoa ruohonjuuritasolla. Kyseiseen päämäärän pääsemistä edistävänä välineenä rahasto täydentää toimia, joita toteutetaan Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajaseutualueiden rauhaa ja sovintoa koskevissa EU:n ohjelmissa (Peace I vuosina 1995–1999, Peace II vuosina 2000–2006 ja Peace III vuosina 2007–2013).

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin hallitukset nimittävät yhdessä rahaston hallintoneuvoston, joka koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta jäsenestä, jotka valvovat Irlannin kansainvälisen rahaston johtoa ja toimintaa. Sitä avustaa kummankin hallituksen nimittämä virkamiehistä koostuva neuvoa-antava komitea. Rahaston hallintoa hoitaa sihteeristö, jota johtavat yhdessä Belfastissa ja Dublinissa työskentelevät pääjohtajat. Tarvittaessa hallituksen osastot ja julkiset elimet toimivat rahaston hallintovirastoina pohjoisessa ja etelässä. Hallintoneuvosto edustaa Irlannin molempien osien väestöryhmiä ja kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Komissio on muiden rahoittajavaltioiden (Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti ja Australia) tavoin tarkkailijan asemassa hallintoneuvostossa, ja se on edustettuna kaikissa hallintoneuvoston kokouksissa. IFI:n nykyiset toimet toteutetaan osana ohjelmia ja suunnitelmia, jotka voidaan ryhmitellä kolmen otsikon alle: ongelma-alueiden jälleenrakentaminen, yhteisöjen valmiuksien lisääminen ja talouden kehittäminen. Nykyään rahasto antaa yhä suuremman osan (noin 30 prosenttia) tuestaan ihmisläheisiin esimerkiksi koulutukseen liittyviin hankkeisiin.

Rahasto tarkisti toimintaansa vuonna 2005, kun tunnustettiin, ettei kansainvälistä tukea voida pitää nykyisellä tasolla loputtomiin. Sen rakenteita ja ensisijaisia toiminta-alueita tarkistettiin, jotta se voisi määrittää uudelleen tehtävänsä tosiasiallisen tilanteen perusteella. Tarkistus johti strategiseen kehykseen "Sharing this Space", jonka puitteissa rahasto voi toimia vuoden 2010 loppuun asti, ja täten käynnistettiin rahaston toimien viimeinen vaihe (2006–2010). Rahaston viimeisen viiden vuoden tavoitteet ovat seuraavat:

·   Pohjois-Irlannin ja Irlannin saaren molempien osien yhteistä tulevaisuutta koskevan vision luominen ja toteuttaminen

·   Irlannin eri yhteisöjen keskinäisen ymmärtämyksen edistäminen

·   yhteisöjenvälisen integraation helpottaminen

·   yhteyksien luominen muihin virastoihin, rahaston pitkän aikavälin työn varmistaminen vuoden 2010 jälkeen ja asiantuntemuksen jakaminen muilla alueilla toimivien rauhanrakentajien kanssa.

IFI:n tukemat ohjelmat ryhmitellään jatkossa neljään eri teemaan: perusteiden luominen, siltojen rakentaminen, integrointi ja perinnön jättäminen jälkipolville.

Komission ehdotus

Hyväksyttävä ehdotuspaketti sisältää seuraavan:

·   ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010)

Ehdotuksessaan komissio toteaa, että päätösvaiheen aikana tavoitteeksi asetetaan eniten apua tarvitsevat alueet ja pyritään varmistamaan rahaston työn kestävyys pitkällä aikavälillä. Komissio ehdottaa, että EU:n IFI:lle myöntämää 15 miljoonan euron vuotuista rahoitusosuutta jatketaan edelleen seuraavien neljän vuoden ajan. IFI:llä on mahdollisuus käyttää näitä määrärahoja vuoteen 2013 saakka, ja käyttämättömiä varoja voidaan myös siirtää takaisin käyttöön jatkossa päättämisstrategian mukaisesti.

Irlannin kansainvälisen rahaston arviointi

Pohjois-Irlannin molempien väestöryhmien sekä Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välillä sijaitsevien Irlannin rajaseutualueiden väestöryhmien välisessä rauhanrakentamisessa on edistytty huomattavasti. Esittelijä korostaa erityisesti urheilun merkitystä yhteiskuntaryhmien välisen sovinnon edistämisessä. Muutamia esimerkkejä tästä ovat muun muassa:

Football4Peace – Tämä Irlannin kansainvälisen rahaston hallintoneuvoston kesäkuussa 2008 hyväksymä kolmivuotinen hanke on Inishowen Rural Development Ltd. -järjestön, Irlannin jalkapalloliiton IFA:n (Pohjois-Irlanti) ja Irlannin jalkapalloyhdistyksen FAI:n (Irlannin tasavalta) yhteisyritys, joka on suunnattu nuorille ja jossa jalkapalloa käytetään keinona edistää hyviä yhteisöjen välisiä suhteita rajatylittävillä ja yhteisöjen välisillä kumppanuuksilla. Rahasto myöntää taloudellista apua 527 954 euroa yhdistettynä FAI:n, IFA Inishowen School Boys Leaguen ja Limavady Council/Limavady Utd.:n myöntämiin luontoissuorituksiin.

Yhteisötilojen maksimoiminen – Rajojenylittämishanke – Kesäkuussa 2008 hallintoneuvosto antoi hyväksyntänsä sille, että hankkeen edustaja Rural Development Council -järjestö työskentelee 50 kansalaisryhmän kanssa (38 Pohjois-Irlannissa ja 12 eteläisissä rajakreivikunnissa) vuoden ajan yhteisöjen suhteiden parantamiseksi ja olemassa olevien monitoimitilojen käytön laajentamiseksi lisäämällä niiden toiminta-astetta ja parantamalla ryhmien välistä luottamusta. Ryhmät, jotka saattavat tämän vaiheen päätökseen, voivat anoa tukea enintään 50 000 punnan arvosta käyttämiensä tilojen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi, jolloin tiloista tulee houkuttelevampia mahdollisille käyttäjille.

Tätä ohjelmaa koskeviin värväyskampanjoihin on sisältynyt tapaamisia muun muassa Gaelic Athletic Association -yhdistyksen (GAA) kanssa, ja Michael Davittin GAA-urheiluseura Swatraghissa, Derryn kreivikunnassa kuuluu osallistuviin ryhmiin.

Yhteisöjen väliset suhteet urheilun keinoin – Tälle Donegal Sports Partnership -yhdistyksen hiljattain käynnistämälle kaksivuotiselle hankkeelle myönnettiin marraskuussa 2009 tukea 152 000 euroa, ja sen päämääränä on käyttää urheilua rauhan ja sovinnon edistämiskeinona. Se aiotaan toteuttaa Donegalin, West Tyronen ja Derryn rajaseutuyhteisöissä, ja siihen osallistuu 150 14–18-vuotiasta, eri uskontokuntiin kuuluvaa nuorta. Kansalliset urheiluliittojen hallintoelimet, muun muassa GAA, FAI, IRFU (Irish Rugby Football Union), Cricket Ireland, Athletics, Badminton Ireland ja Cycling Ireland, antavat lisäksi käytännön tukea hankkeen toteuttamiselle. Samassa yhteydessä järjestetään myös yhteisöjen välisiä suhteita ja kulttuurin monimuotoisuutta käsitteleviä työpajoja, joiden avulla nuorille tarjotaan mahdollisuus tutustua omaan kulttuuriin, uskomuksiin ja perinteisiin sekä mahdollisuus kyseenalaistaa stereotypioita, jotta he oppisivat hyväksymään erilaisuuden ja kohtaamaan sen.

Johtopäätös

Esittelijä haluaa korostaa Irlannin kansainvälisen rahaston merkittävää panosta rauhanprosessin tukemisessa ruohonjuuritasolla, mitä on hiljattain lujitettu siirtämällä oikeudelliset valtuudet ja lainvalvontavaltuudet Pohjois-Irlannin edustajakokoukselle.

IFI:llä on ollut erittäin tärkeä tehtävä yhteisöjen välisen sovinnon rakentamisessa ja ottaen huomioon, että sen käynnissä oleva toimikausi on päättymäisillään, on syytä antaa tunnustusta EU:n keskeisestä roolista tällä alalla.

Esittelijä kehottaa Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia pohtimaan Irlannin kansainvälisen rahaston toiminnan jatkamisen mahdollisuutta. Siltojen rakentamista ja yhteisöjen integroimista, etenkin urheilun välityksellä, koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi on vielä tehtävä paljon töitä.

Tässä yhteydessä esittelijä kehottaa molempia hallituksia Eurooppa-neuvoston puitteissa antamaan lausunnon siitä, miten tätä alaa koskevien aloitteiden rahoitusta aiotaan edistää ja jatkaa EU:n seuraavalla rahoituskaudella.

Esittelijä kehottaa myös ottamaan Irlannin saaren kokonaisuudessaan huomioon kaikissa tulevaisuuden hankkeissa. Siltoja pitäisi rakentaa paitsi Pohjois-Irlannin yhteisöjen välille myös Pohjois-Irlannin ja kaikkien Irlannin tasavallan alueiden välille.

Esittelijä kehottaa käsittelemään ehdotuksen viipymättä parlamentissa, jotta minkäänlaista oikeudellista epävarmuutta ei jää jäljelle sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on kumonnut alkuperäisen asetuksen.

(1)

EUVL C 256/2, 24.10.2009.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin rahoitustuki Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010)

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

5.2.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

11.2.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.2.2010

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

23.2.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Seán Kelly

17.3.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

27.4.2010

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bairbre de Brún, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, László Surján, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Emilio Menéndez del Valle

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.6.2010

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö