Procedura : 2010/0004(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0190/2010

Teksty złożone :

A7-0190/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/06/2010 - 7.7
CRE 15/06/2010 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0202

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 601kWORD 237k
9.6.2010
PE 441.027v02-00 A7-0190/2010

dotyczący wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)

(COM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawca: Seán Kelly

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)

(COM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD))

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 175 oraz art. 352 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0024/2010),

–   uwzględniając uzasadnione opinie przesłane przewodniczącemu przez parlamenty narodowe dotyczące zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 kwietnia 2010 r.(1),

–   po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–   uwzględniając art. 55 regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0190/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOW PIERWSZYM CZYTANIU

(2)*

---------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 i art. 352 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i wymogiem jednomyślności w Radzie przewidzianym w art. 352 ust. 1 zdanie pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii („Fundusz”) został ustanowiony w 1986 r. na mocy umowy z dnia 18 września 1986 r. zawartej pomiędzy rządem Irlandii oraz rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii („Umowa”) w celu wspierania postępu ekonomicznego i społecznego oraz zachęcania do kontaktów, dialogu i pojednania między nacjonalistami a unionistami w całej Irlandii, w realizacji jednego z celów określonych w Angielsko-Irlandzkiej Umowie z dnia 15 listopada 1985 r.

(2)         Uznając, że cele Funduszu odzwierciedlają jej własne cele, Unia Europejska wnosi wkłady finansowe do Funduszu od 1989 r. W okresie od 2005 do 2006 r. wyasygnowano z budżetu Wspólnoty po 15 milionów EUR na rok 2005 i 2006, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczącym wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii(4). Rozporządzenie to wygasło z dniem 31 grudnia 2006 r.

(3)         Oceny przeprowadzone zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 177/2005 potwierdziły potrzebę dalszego wspierania działań Funduszu, przy jednoczesnym dalszym wzmacnianiu synergii celów i koordynacji z programami interwencyjnymi funduszy strukturalnych, w szczególności ze Specjalnym Programem na rzecz Pokoju i Pojednania w Irlandii Północnej i Granicznych Hrabstwach Irlandii („program PEACE”) ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych(5).

(4)         Proces pokojowy w Irlandii Północnej wymaga dalszego wsparcia ze strony Unii Europejskiej na rzecz Funduszu po 31 grudnia 2006 r. Mając na względzie szczególne działania w zakresie procesu pokojowego, na program PEACE przydzielono dodatkowe wsparcie z funduszy strukturalnych na okres 2007–2013, zgodnie z pkt 22 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999(6).

(5)         Na posiedzeniu w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska wezwała Komisję do podjęcia niezbędnych kroków mających na celu zapewnienie ciągłego wsparcia Wspólnoty dla Funduszu, w momencie jego wejścia w istotną, końcową fazę prac, do roku 2010.

(6)         Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest wspieranie pokoju i pojednania poprzez szerszy zakres działań niż działania objęte funduszami strukturalnymi, wykraczających poza zakres polityki Unii Europejskiej dotyczącej spójności gospodarczej i społecznej.

(7)         Wkłady Unii Europejskiej na rzecz Funduszu powinny przyjąć formę wkładów finansowych na lata 2007, 2008, 2009 i 2010, a zatem powinny zakończyć się w tym samym czasie co działalność Funduszu.

(8)         Przy rozdysponowywaniu wkładów Unii Europejskiej Fundusz powinien nadawać priorytet projektom o charakterze transgranicznym i obejmującym różne społeczności tak, aby dopełniać działania finansowane z programu PEACE w latach 2007–2010.

(9)         Zgodnie z Umową wszyscy wnoszący wkład finansowy do Funduszu powinni uczestniczyć jako obserwatorzy w posiedzeniach Rady Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii.

(10)       Istotne jest zapewnienie prawidłowej koordynacji między działaniami Funduszu a działaniami finansowanymi w ramach funduszy strukturalnych, przewidzianymi w art. 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności programem PEACE.

(11)       Do niniejszego rozporządzenia należy wpisać finansową kwotę odniesienia, w rozumieniu pkt 38 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(7), na cały czas trwania programu, przy czym uprawnienia władzy budżetowej określone w Traktacie nie zostaną przez to naruszone.

(12)       Wysokość wkładów Unii Europejskiej do Funduszu powinna wynieść 15 milionów EUR rocznie w latach 2007, 2008, 2009 i 2010, wyrażone w wartościach bieżących.

(13)       Strategia Funduszu realizowana w ostatniej fazie jego działalności (lata 2006–2010) zatytułowana „Sharing this Space” (Współdzielenie przestrzeni) koncentruje się na czterech głównych obszarach: tworzeniu podstaw pojednania w najbardziej zmarginalizowanych społecznościach, tworzeniu możliwości kontaktu pomiędzy podzielonymi społecznościami, dążeniu do bardziej zintegrowanego społeczeństwa oraz pozostawieniu spuścizny. W związku z powyższym nadrzędnym celem Funduszu i niniejszego rozporządzenia jest wspieranie pojednania pomiędzy społecznościami.

(14)       Wsparcie Unii przyczyni się do wzmocnienia solidarności pomiędzy państwami członkowskimi i pomiędzy ich narodami.

(15)       Pomoc Funduszu powinna być uważana za skuteczną jedynie w zakresie, w jakim doprowadza do trwałej poprawy ekonomicznej i społecznej i nie jest wykorzystywana zamiast innych prywatnych lub publicznych wydatków.

(16)       Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)(8) ustanowiono finansową kwotę odniesienia dotyczącą wykonania Funduszu w latach 2007-2010.

(17)       W wyroku z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-166/07 (Parlament Europejski i Rada przeciwko Komisji)(9) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich uchylił rozporządzenie Rady (WE) nr 1968/2006, ponieważ było ono oparte wyłącznie na art. 308 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, stwierdzając że właściwą podstawą prawną są zarówno art. 159 akapit trzeci jak i art. 308 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Trybunał orzekł jednak również, że skutki rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 zostają utrzymane do czasu wejścia w życie w rozsądnym terminie nowego rozporządzenia przyjętego w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz że uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 nie ma wpływu na ważność płatności dokonanych ani zobowiązań podjętych na podstawie tego rozporządzenia. W związku z tym konieczne jest aby ze względu na pewność prawną podtrzymać stosowanie ze skutkiem wstecznym art. 6 tego rozporządzenia ponieważ dotyczy on całego okresu programowania 2007-2010,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Finansowa kwota odniesienia do celów realizacji Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (zwanego dalej „Funduszem”) na okres 2007–2010 wynosi 60 milionów EUR.

Roczne środki zatwierdza władza budżetowa w ramach limitu określonego w ramach finansowych.

Artykuł 2

Wkłady będą wykorzystywane przez Fundusz zgodnie z umową z dnia 18 września 1986 r., zawartą pomiędzy rządem Irlandii a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (zwaną dalej „Umową”).

Przy przydzielaniu środków Fundusz nadaje priorytet projektom o charakterze transgranicznym lub obejmującym różne społeczności tak, aby dopełniać działania finansowane z funduszy strukturalnych, a zwłaszcza działania prowadzone w ramach programu PEACE działającego w Irlandii Północnej i Granicznych Hrabstwach Irlandii (zwanego dalej „programem PEACE”).

Wkłady wykorzystuje się w taki sposób, aby doprowadzić do trwałej ekonomicznej i społecznej poprawy na obszarach będących przedmiotem zainteresowania. Nie służą one zastąpieniu innych publicznych i prywatnych wydatków.

Artykuł 3

Komisja reprezentuje Unię Europejską jako obserwator na posiedzeniach Rady Funduszu.

Przedstawiciele Funduszu uczestniczą jako obserwatorzy w posiedzeniach Komitetu Monitorującego programu PEACE oraz, w stosownych przypadkach, innych programów interwencyjnych funduszy strukturalnych.

Artykuł 4

Komisja, we współpracy z Radą Funduszu, określa odpowiednie procedury w zakresie wsparcia koordynacji na wszystkich szczeblach pomiędzy Funduszem a władzami zarządzającymi i organami wykonawczymi ustanowionymi w ramach odnośnych programów interwencyjnych funduszy strukturalnych, w szczególności w ramach programu PEACE.

Artykuł 5

Komisja, we współpracy z Radą Funduszu, określa odpowiednie procedury w zakresie reklamy i informacji mające na celu upowszechnianie wiedzy o wkładach Unii Europejskiej w projekty finansowane przez Fundusz.

Artykuł 6

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r. Fundusz przedkłada Komisji swoją strategię zamknięcia działalności, zawierającą:

(a)       plan działania wraz z planowanymi płatnościami i przewidywanym terminem zakończenia działalności;

(b)      procedurę umorzenia;

(c)       zasady postępowania z wszelkimi kwotami końcowymi oraz otrzymanymi odsetkami w momencie zamknięcia Funduszu.

Kolejne wpłaty na rzecz Funduszu są uwarunkowane przyjęciem przez Komisję strategii zamknięcia. Jeżeli strategia zamknięcia nie zostanie przedłożona do dnia 30 czerwca 2008 r., wpłaty na rzecz Funduszu zostaną wstrzymane do momentu otrzymania strategii.

Artykuł 7

1.        Wkładami zarządza Komisja.

Zgodnie z ustępem 2 roczne wkłady są wypłacane w ratach w następujący sposób:

(a)       pierwsza wypłata zaliczkowa w wysokości 40 % dokonywana jest po otrzymaniu przez Komisję zobowiązania podpisanego przez przewodniczącego Rady Funduszu, stwierdzającego że Fundusz spełnia warunki wymagane dla przyznania wkładu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

(b)      druga wypłata zaliczkowa w wysokości 40 % dokonywana jest sześć miesięcy później;

(c)       ostatnia wypłata w wysokości 20 % dokonywana jest po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Komisję rocznego sprawozdania z działalności Funduszu oraz zrewidowanych rachunków za dany rok.

2.        Przed wypłaceniem raty Komisja przeprowadza ocenę potrzeb finansowych Funduszu w oparciu o saldo gotówkowe Funduszu w chwili planowanej płatności. Jeżeli na skutek tej oceny okaże się, że w danym terminie potrzeby finansowe Funduszu nie uzasadniają wypłaty jednej z tych rat, odnośna wypłata zostaje zawieszona. Komisja ponownie oceni tę decyzję na podstawie nowych informacji dostarczonych przez Fundusz i dokona dalszych wypłat rat niezwłocznie po uznaniu, że jest to uzasadnione.

Artykuł 8

Wkład z Funduszu może zostać przeznaczony na działanie, które jest lub ma być objęte pomocą finansową w ramach programu interwencyjnego funduszy strukturalnych jedynie wówczas, gdy wartość tej finansowej pomocy po dodaniu 40 % wartości wkładu z Funduszu nie przekracza 75 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Artykuł 9

Sprawozdanie końcowe przedkłada się Komisji w pierwszym z poniższych terminów: na sześć miesięcy przed terminem zakończenia działalności przewidzianym w strategii zamknięcia określonej w art. 6 ust. 1 lit. a) lub sześć miesięcy po ostatniej wypłacie przez Unię Europejską; sprawozdanie to zawiera wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią Komisji ocenę realizacji wsparcia i osiągnięcia celów.

Artykuł 10

Wkład za ostatni rok zostanie wypłacony w oparciu o ocenę potrzeb finansowych określonych w art. 7 ust. 2 oraz pod warunkiem, iż wyniki Funduszu są zgodne ze strategią zamknięcia określoną w art. 6.

Artykuł 11

Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków to 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 6 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wygasa z dniem 31 grudnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego              W imieniu Rady

Przewodniczący                                             Przewodniczący

(1)

     Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(2)

*      Zmiany: nowe lub zmienione fragmenty tekstu zaznaczono wytłuszczonym drukiem i kursywą; skreślenia zaznaczono symbolem ▌.

(3)

                Opinia z dnia 29 kwietnia 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(4)

                Dz.U. L 30 z 3.2.2005, s. 1.

(5)

                Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1.

(6)

                Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

(7)

                Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(8)

                Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 86.

(9)

                Dz.U. C 256 z 24.10.2009, s. 2 (dotychczas nieopublikowana w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości).


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przebieg procedury

Aktualny wniosek wpływa do Parlamentu Europejskiego w następstwie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-166/07 (Parlament Europejski przeciw Radzie i Komisji)(1).

Trybunał orzekł o uchyleniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 w sprawie wniesionej przez służby prawne Parlamentu Europejskiego. Jego skutki nadal jednak obowiązują w oczekiwaniu na ponowne wydanie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego zawierającego nową podstawę prawną.

Parlament Europejski uznał, że rozporządzenie powinno było zostać przyjęte na podstawie art. 159 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie jego nieważności. Trybunał orzekł, że zarówno art. 159 ust. 3 jak i art. 308 powinny zostać wykorzystane jako podstawa prawna i zwrócił się do instytucji o przyjęcie nowego rozporządzenia wprowadzającego podwójną podstawę prawną.

Wspólnota Europejska wnosi swój wkład do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii od roku 1989, tj. trzy lata po utworzeniu go na mocy porozumienia między rządem Wielkiej Brytanii i rządem Irlandii. Obecnie (2006-2010) wkład UE wyniesie ok. 57% wszystkich składek rocznych, co czyni z Unii główny podmiot finansujący fundusz. Celem funduszu jest wsparcie na rzecz wdrażania art. 10 lit. a porozumienia brytyjsko-irlandzkiego z dnia 15 listopada 1985 r., który stanowi, że: „współpraca między obydwoma rządami ma na celu promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w obydwu częściach Irlandii, w dziedzinach które ucierpiały najmocniej z powodu niestabilnej sytuacji w ostatnich latach i rozważy możliwość zapewnienia wsparcia międzynarodowego dla tych działań”.

Prace funduszu opierają się na dwóch zasadach przewodnich: promowanie postępu gospodarczego i społecznego oraz wspieranie kontaktów, dialogu oraz pojednania nacjonalistów i unionistów w całej Irlandii.

Stanowiąc instrument na rzecz pokoju i pojednania u podstaw poprzez wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego, Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii jest komplementarny wobec programów UE na rzecz Pokoju i Pojednania w Irlandii Północnej oraz Regionie Granicznym Irlandii („PEACE I” 1995-1999, „PEACE II” 2000-2006 i „PEACE III” 2007-2013).

Rada funduszu powoływana jest wspólnie przez rząd Wielkiej Brytanii i Irlandii. W jej skład wchodzi przewodniczący oraz sześciu członków nadzorujących zarządzanie funduszem oraz jego działanie. Rada wspierana jest przez Komitet Doradczy złożony z wysokich urzędników mianowanych przez obydwa rządy. Obsługę administracyjną funduszu zapewnia sekretariat kierowany przez wspólnych dyrektorów generalnych z siedzibą w Belfaście i w Dublinie. W razie potrzeby resorty rządowe i organy publiczne mogą działać w charakterze organów administracyjnych funduszu w części północnej i południowej. Rada reprezentuje społeczności z obydwu części Irlandii i spotyka się średnio cztery razy w roku. Komisja ma status obserwatora w Radzie, wraz z innymi państwami udzielającymi wsparcia (Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia i Australia) i jej przedstawiciel bierze udział we wszystkich posiedzeniach Rady. Bieżąca działalność funduszu odbywa się w ramach różnych programów i projektów, które można podzielić na trzy kategorie: poprawa warunków w rejonach poszkodowanych, tworzenie zdolności administracyjnych w prowincjach oraz rozwój gospodarczy. Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii koncentruje obecnie swoją działalność raczej na projektach dla społeczeństwa (ok. 30% zasobów funduszu), takich jak przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji.

W roku 2005 dokonano rewizji działalności funduszu, koniecznej ze względu na fakt, że wsparcie międzynarodowe w obecnej wysokości nie będzie wiecznie utrzymywane. Analizie poddano strukturę i priorytety funduszu, celem ponownego określenia jego misji w świetle nowych realiów. W wyniku przeprowadzonej rewizji przyjęto nowe ramy strategiczne „Sharing this Space”, które spowodują zakończenie działalności funduszu w roku 2010. W związku z tym rozpoczął się ostatni etap działalności funduszu (2006-2010). Cele funduszu na ostatnie pięć lat obejmują:

· tworzenie i realizowanie wizji wspólnej przyszłości Irlandii Północnej i obydwu części wyspy;

· promowanie zrozumienia między różnymi społecznościami w Irlandii;

· ułatwianie integracji tych społeczności;

· zawieranie sojuszy z pozostałymi agencjami, gwarantując długoterminową działalność funduszu po 2010 r. i dzieląc się wiedzą z działającymi na rzecz pokoju w innych regionach.

Programy wspierane przez fundusz będą się w przyszłości skupiać na czterech tematach: tworzeniu podstaw, tworzeniu możliwości kontaktu, integracji społeczności i pozostawieniu spuścizny.

Wniosek Komisji Europejskiej

Pakiet wniosków do przyjęcia obejmuje:

· wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010);

We wniosku Komisja stwierdza, że fazę końcową charakteryzować będzie ukierunkowanie na najbardziej potrzebujące obszary i dążenie do zapewnienia, aby jego działalność przetrwała w dłuższej perspektywie. Komisja proponuje, aby wkłady UE do IFI w wysokości 15 milionów EUR rocznie kontynuowano przez dalszy okres 4 lat. Fundusz będzie jednak musiał wykorzystać te środki do 2013 r., a w przyszłości będzie istniała możliwość użycia niewykorzystanych funduszy w zależności od przyjętej strategii zamknięcia.

Ocena IFI

Polityka pokojowa prowadzona w obu społecznościach w Irlandii Północnej i regionach granicznych Republiki Irlandii i Irlandii Północnej osiągnęła znaczące sukcesy. Sprawozdawca podkreśla zwłaszcza rolę sportu w promowaniu pojednania różnych społeczności. Inne przykłady obejmują:

Football4Peace – ten trzyletni projekt zatwierdzony przez Radę IFI w czerwcu 2008 r. jest wspólnym przedsięwzięciem między Inishowen Rural Development Ltd., IFA (Irlandia Północna) i FAI (Republika Irlandii) skierowanym do młodzieży i wykorzystującym piłkę nożną jako metodę promowania dobrych stosunków między społecznościami dzięki transgranicznym partnerstwom między społecznościami. IFI zapewnia pomoc finansową w wysokości 527 954 euro i wkład „w naturze” z FAI, IFA Inishowen School Boys League i Limavady Council/ Limavady Utd.

Powiększanie przestrzeni wspólnotowej – projekt Przekraczanie granic – w czerwcu 2008 r. Rada IFI zatwierdziła projekt, w którym Rural Development Council (IP), jako główny podmiot, pracuje z 50 grupami ludności (38 z Irlandii Północnej i 12 z hrabstw zza południowej granicy) przez rok, aby poprawić stosunki między społecznościami i ułatwić rozwój i szersze wykorzystanie istniejących sal, zwiększając możliwości i zaufanie grup. Grupy, które z powodzeniem zakończą ten etap, mogą następnie złożyć podanie o maksymalnie 50 000 funtów w celu ulepszenia wyposażenia sali, z której korzystają, co czyni ją także atrakcyjniejszą dla potencjalnych użytkowników.

Rekrutacja chętnych do udziału w tym programie obejmowała spotkania z, między innymi, Gaelic Athletic Association (GAA), z klubem GAA im. Michaela Davitta w Swatragh i hrabstwem Derry.

„Community Relations through Sport” – ten dwuletni projekt realizowany przez Donegal Sports Partnership, zatwierdzony w listopadzie 2009 r. na kwotę 152 000 euro, mający za pomocą sportu promować pokój i pojednanie, został niedawno uruchomiony. W ramach projektu współpracować będą przygraniczne społeczności Donegal, West Tyrole i Derry z udziałem 150 młodych osób w wieku 14-18 lat reprezentujących wszystkie wyznania. Projekt otrzyma praktyczne wsparcie krajowych organów zarządzających sportem, w tym GAA, FAI, IRFU, Cricket Ireland, Athletics, Badminton Ireland i Cycling Ireland. Towarzyszyć mu będą warsztaty na temat stosunków wspólnotowych i różnorodności kulturalnej, które umożliwią młodzieży eksplorowanie własnej kultury, wierzeń i tradycji i podważanie stereotypów w celu uznania odmienności i reagowania na nią.

Wniosek

Sprawozdawca chciałby podkreślić znakomity wkład Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii w oddolne wspieranie procesu pokojowego, który ostatnio nasilił się dzięki przekazaniu uprawnień policyjnych i w zakresie wymiaru sprawiedliwości Zgromadzeniu Irlandii Północnej.

IFI był kluczowym instrumentem pojednania społeczności i w miarę stopniowego zamykania aktualnego okresu, należy złożyć dowody uznania kluczowej roli odegranej przez UE w tym obszarze.

Sprawozdawca wzywa rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii do rozważenia możliwości przedłużenia istnienia Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii. Wciąż jest wiele do zrobienia, aby zrealizować cele wzajemnego porozumienia i integracji społeczności, zwłaszcza za pośrednictwem sportu.

W tym kontekście sprawozdawca wzywa oba rządy w ramach Rady Europejskiej do wydania oświadczenia na temat tego jaką przyszłość planują one w zakresie rozwoju finansowania inicjatyw w tym obszarze w następnym okresie finansowym UE.

Sprawozdawca apeluje także o uwzględnianie we wszystkich przyszłych projektach całej irlandzkiej wyspy. Tworzenie powiązań powinno być realizowane nie tylko między społecznościami w Irlandii Północnej, ale także pomiędzy Irlandią Północną i wszystkimi obszarami Republiki Irlandii.

Ponadto sprawozdawca apeluje o szybkie przyjęcie tego wniosku w Parlamencie, tak aby nie powstał stan niepewności prawnej spowodowany uchyleniem pierwotnego rozporządzenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

(1)

Dz.U. C 256/2 z 24.10.2009.


PROCEDURA

Tytuł

Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)

Odsyłacze

COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD)

Data przedstawienia w PE

5.2.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.2.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.2.2010

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

23.2.2010

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Seán Kelly

17.3.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.4.2010

 

 

 

Data przyjęcia

3.6.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bairbre de Brún, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, László Surján, Sabine Verheyen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emilio Menéndez del Valle

Data złożenia

9.6.2010

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności