RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010)

9.6.2010 - (COM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportor: Seán Kelly


Procedură : 2010/0004(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0190/2010
Texte depuse :
A7-0190/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010)

(COM(2010)0012 – C7‑0024/2010 – 2010/0004(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 175 și articolul 352 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0024/2010),

–   având în vedere avizele motivate prezentate Președintelui Parlamentului de către parlamentele naționale privind conformitatea proiectului cu principiul subsidiarității;

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 aprilie 2010[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0190/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEANÎN PRIMĂ LECTURĂ

[2]*

---------------------------------------------------------

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 și articolul 352 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[3],

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și cu cerința privind unanimitatea în Consiliu, prevăzută la articolul 352 alineatul (1) prima teză;

întrucât:

(1)         Fondul internațional pentru Irlanda („fondul”) a fost instituit în 1986 prin Acordul din 18 septembrie 1986 între guvernul Irlandei și guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind Fondul internațional pentru Irlanda („acordul”) cu scopul de a promova progresul economic și social și de a încuraja contactele, dialogul și reconcilierea între naționaliști și unioniști în toată Irlanda, pentru a pune în aplicare unul dintre obiectivele definite de Acordul anglo-irlandez din 15 noiembrie 1985.

(2)         Uniunea, recunoscând faptul că obiectivele fondului corespund celor pe care le urmărește ea însăși, contribuie financiar la fond din 1989. Pentru perioada 2005-2006, o sumă de 15 milioane EUR provenită din bugetul comunitar a fost angajată pentru fiecare dintre exercițiile în cauză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 177/2005 al Consiliului din 24 ianuarie 2005 privind contribuțiile financiare ale Comunității la Fondul internațional pentru Irlanda[4]. Acest regulament a expirat la 31 decembrie 2006.

(3)         Evaluările făcute în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 177/2005 au confirmat necesitatea de a continua sprijinirea activităților fondului, consolidând în același timp sinergia obiectivelor și coordonarea cu intervențiile din partea fondurilor structurale, în special cu Programul special în favoarea păcii și reconcilierii în Irlanda de Nord și în comitatele limitrofe ale Irlandei (denumit în continuare „programul PEACE”), instituit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la fondurile structurale[5].

(4)         Procesul de pace în Irlanda de Nord necesită menținerea sprijinului Uniunii în favoarea fondului după 31 decembrie 2006. Având în vedere eforturile speciale depuse pentru procesul de pace, programului PEACE i s-a alocat un sprijin suplimentar din fondurile structurale pentru perioada 2007-2013, în conformitate cu punctul 22 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999[6].

(5)         Cu ocazia ședinței sale din 15 și 16 decembrie 2005 de la Bruxelles, Consiliul European a invitat Comisia să adopte măsurile necesare pentru continuarea sprijinului comunitar în favoarea fondului care intră în faza ultimă și decisivă a lucrărilor sale, care va dura până în 2010.

(6)         Principalul obiectiv al prezentului regulament este de a încuraja pacea și reconcilierea printr-o gamă de activități mai largă decât cea cuprinsă de fondurile structurale și care se extinde dincolo de sfera de aplicare a politicii Uniunii privind coeziunea economică și socială.

(7)         Contribuțiile Uniunii la fond ar trebui să ia forma unor contribuții financiare pentru exercițiile financiare 2007, 2008, 2009 și 2010 și, astfel, să ia sfârșit în același timp cu fondul.

(8)         La alocarea contribuțiilor Uniunii, fondul ar trebui să acorde prioritate proiectelor de natură transfrontalieră sau intercomunitară, pentru a completa activitățile finanțate prin programul PEACE pentru perioada 2007-2010.

(9)         În conformitate cu acordul, toți contribuabilii la fond ar trebui să participe la ședințele consiliului de administrație al Fondului internațional pentru Irlanda în calitate de observatori.

(10)       Este indispensabilă asigurarea unei coordonări eficiente între activitățile fondului și cele finanțate în cadrul Fondurilor structurale comunitare prevăzute la articolul 175 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special în cadrul programului PEACE.

(11)       O sumă de referință financiară, în sensul punctului 38 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[7], ar trebui prevăzută în prezentul regulament pentru toată durata programului, fără ca aceasta să afecteze competențele autorității bugetare definite de tratat.

(12)       Contribuțiile Uniunii la fond ar trebui să se ridice la o sumă de 15 milioane EUR pentru fiecare dintre exercițiile financiare 2007, 2008, 2009 și 2010, exprimată în valoare curentă.

(13)       Strategia intitulată „Sharing this Space”, care a deschis faza finală a activităților fondului (2006-2010), se organizează în jurul a patru domenii fundamentale: punerea bazelor unei reconcilieri în comunitățile cele mai marginalizate, crearea unor punți de natură să faciliteze contactele între comunități divizate, orientarea spre o societate mai integrată și lăsarea unei moșteniri. În consecință, obiectivul suprem al fondului și al prezentului regulament este de a încuraja reconcilierea între comunități.

(14)       Sprijinul Uniunii va contribui la consolidarea solidarității între statele membre și între cetățenii acestora.

(15)       Sprijinul acordat de fond nu ar trebui să fie considerat ca eficient decât în măsura în care se traduce prin îmbunătățiri economice și sociale durabile și în măsura în care nu se substituie altor cheltuieli publice sau private.

(16)       Regulamentul (CE) nr. 1968/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind contribuțiile financiare ale Comunității la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010)[8] stabilește valoarea de referință financiară pentru implementarea fondului, pentru perioada 2007-2010.

(17)       În hotărârea sa din 3 septembrie 2009, în Cauza C-166/07 (Parlamentul European v Consiliu și Comisie)[9], Curtea de Justiție a Comunităților Europene a anulat Regulamentul (CE) nr. 1968/2006, deoarece se întemeia numai pe articolul 308 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, decizând că atât alineatul (3) din articolul 159 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, cât și articolul 308 din Tratatul de instituire a Comunității Europene reprezentau temeiul juridic adecvat. În același timp, Curtea a hotărât că efectele Regulamentului (CE) nr. 1968/2006 trebuie să fie menținute până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil, a unui nou regulament adoptat pe baza unui temei juridic adecvat, și că anularea Regulamentului (CE) nr. 1968/2006 nu trebuie să aducă atingere validității plăților efectuate sau angajamentelor asumate în temeiul respectivului regulament. În acest sens, este necesar, din motive legate de certitudine juridică, să se mențină aplicarea cu efect retroactiv a articolului 6 din prezentul regulament, dat fiind că se referă la întreaga perioadă 2007-2010 a programului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a Fondului internațional pentru Irlanda („fondul”) se ridică, pentru perioada 2007-2010, la 60 de milioane EUR.

Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară în limita cadrului financiar.

Articolul 2

Fondul utilizează contribuțiile în conformitate cu Acordul din 18 septembrie 1986 dintre guvernul Irlandei și guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind Fondul internațional pentru Irlanda („acordul”).

La alocarea contribuțiilor, fondul acordă prioritate proiectelor de natură transfrontalieră sau intercomunitară, cu scopul de a completa activitățile finanțate de fondurile structurale, în special cele ale programului PEACE, în Irlanda de Nord și în comitatele limitrofe ale Irlandei („programul PEACE”).

Contribuțiile sunt utilizate astfel încât să aducă îmbunătățiri economice și sociale durabile în zonele în cauză. Acestea nu se substituie altor cheltuieli publice sau private.

Articolul 3

Comisia reprezintă Uniunea în calitate de observator în cadrul ședințelor consiliului de administrație al fondului.

Fondul este reprezentat în calitate de observator în cadrul ședințelor comitetului de monitorizare a programului PEACE, precum și, după caz, în cadrul comitetelor de monitorizare a altor fonduri structurale.

Articolul 4

Comisia stabilește, împreună cu Consiliul de administrație al fondului, metode adecvate care să permită îmbunătățirea coordonării la toate nivelele între fond și autoritățile de gestionare și organele executive instituite în scopul intervențiilor în cauză ale fondurilor structurale, în special ale programului PEACE.

Articolul 5

Comisia stabilește, împreună cu consiliul de administrație al fondului, modalitățile adecvate de publicitate și de informare pentru a face cunoscute contribuțiile Uniunii la proiectele finanțate de fond.

Articolul 6

Până la 30 iunie 2008, fondul prezintă Comisiei strategia sa de închidere a activităților sale, cuprinzând, printre altele:

(a)       un plan de acțiune care menționează plățile prevăzute și o dată preconizată de închidere;

(b)      o procedură de dezangajare;

(c)       modalitățile de utilizare a eventualelor sume reziduale și a dobânzilor percepute în momentul închiderii fondului.

Aprobarea strategiei de închidere de către Comisie este o condiție prealabilă pentru menținerea plăților în favoarea fondului. În cazul în care strategia de închidere nu este prezentată până la 30 iunie 2008, plățile în favoarea fondului sunt suspendate până la comunicarea strategiei.

Articolul 7

1.        Comisia gestionează contribuțiile.

Sub rezerva alineatului (2), contribuția anuală este plătită în tranșe în conformitate cu următoarele modalități:

(a)       un prim avans de 40% este plătit după primirea de către Comisie a unui angajament, semnat de președintele consiliului de administrație al fondului, care garantează că fondul va respecta condițiile prevăzute de prezentul regulament aplicabile acordării contribuției;

(b)      un al doilea avans de 40% este plătit șase luni mai târziu;

(c)       soldul de 20% este plătit după primirea și acceptarea de către Comisie a raportului anual de activitate al fondului și a situațiilor financiare auditate pentru exercițiul financiar în cauză.

2.        Înainte de efectuarea unei plăți, Comisia efectuează o evaluare a nevoilor financiare ale fondului pe baza soldului din trezoreria fondului la data prevăzută pentru fiecare plată. În cazul în care, în urma acestei evaluări, una dintre aceste plăți nu este justificată de nevoile financiare ale fondului, aceasta este suspendată. Comisia reexaminează această decizie pe baza noilor informații pe care i le furnizează fondul și își reia plățile imediat ce le consideră justificate.

Articolul 8

O contribuție a fondului nu poate fi alocată unei operațiuni care beneficiază sau care urmează să beneficieze de un ajutor financiar în cadrul unei intervenții a fondurilor structurale decât în cazul în care suma dintre acest ajutor financiar și 40% din contribuția fondului nu depășește 75% din costurile eligibile totale al operațiunii.

Articolul 9

Un raport final este prezentat Comisiei cu șase luni înainte de data închiderii prevăzută în strategia de închidere prevăzută la articolul 6 primul alineat litera (a) sau după șase luni de la ultima plată din partea Uniunii, în funcție de scadența care se prezintă mai întâi. Raportul include toate informațiile necesare Comisiei pentru a evalua punerea în aplicare a ajutorului și realizarea obiectivelor.

Articolul 10

Contribuția anuală finală este plătită în funcție de analiza nevoilor financiare prevăzută la articolul 7 alineatul (2) și cu condiția ca fondul să respecte strategia de închidere prevăzută la articolul 6.

Articolul 11

Data finală de eligibilitate a cheltuielilor este 31 decembrie 2013.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6 se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament expiră la 31 decembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul european                           Pentru Consiliu,

Președintele                                                    Președintele

  • [1]       Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2] *      Modificări aduse: textul nou sau modificat este evidențiat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este evidențiat prin simbolul ▌.
  • [3]                 Avizul din 29 aprilie 2010 (nepublicat încă in Jurnalul Oficial).
  • [4]                 JO L 30, 3.2.2005, p. 1.
  • [5]                 JO L 161, 26.6.1999, p. 1.
  • [6]                 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
  • [7]                 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [8]                 JO L 409, 30.12.2006, p. 86.
  • [9]                 JO C 256, 24.10.2009, p. 2 (nepublicată încă în rapoartele Curții Europene).

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Această propunere a fost supusă atenției Parlamentului European în urma hotărârii Curții Europene de Justiție din 3 septembrie 2009 în cauza C-166/07 (Parlamentul European v Consiliul și Comisia)[1].

Curtea a hotărât anularea Regulamentului (CE) nr. 1968/2006 a Consiliului, în urma unei cauze inițiate de serviciul juridic al Parlamentului European. Totuși, s-a permis ca acesta să continue să producă efecte până la retransmiterea unei propuneri de regulament al Consiliului și al Parlamentului European, folosind noul temei juridic.

Parlamentul European a considerat că regulamentul ar fi trebuit să fie adoptat în temeiul articolului 159 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (în prezent articolul 175 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) și a introdus o acțiune în anulare în fața Curții de Justiție. Curtea a hotărât că atât articolul 159 alineatul (3), cât și articolul 308 ar trebui utilizate ca temei juridic și a solicitat instituțiilor să adopte un regulament de înlocuire, care să se bazeze pe un temei juridic dublu.

Comunitatea Europeană a contribuit la Fondul internațional pentru Irlanda (FII) încă din 1989, la trei ani după instituirea acestuia printr-un acord între guvernul Regatului Unit și cel al Irlandei. În perioada curentă (2006-2010), sprijinul UE reprezintă aproximativ 57% dintre contribuțiile anuale, ceea ce înseamnă că UE este donatorul principal în cadrul Fondului. Fondul a fost înființat cu scopul de a contribui la punerea în aplicarea a articolului 10 litera (a) din Acordul anglo-irlandez din 15 noiembrie 1985, care prevede că „cele două guverne vor coopera pentru a promova dezvoltarea economică și socială a acelor zone din ambele părți ale Irlandei care au suferit cel mai mult consecințele instabilității din ultimii ani și vor examina posibilitatea de a asigura sprijin internațional pentru aceste activități”.

Două obiective stau la baza acțiunilor FII: cel de a promova progresul economic și social și cel de a încuraja contactele, dialogul și reconcilierea între naționaliști și unioniști în toată Irlanda.

Fiind un instrument conceput în vederea obținerii păcii și reconcilierii la nivelul cetățenilor prin sprijinul acordat dezvoltării economice și sociale, FII vine în completarea acțiunilor realizate prin programele speciale ale UE în favoarea păcii și reconcilierii în Irlanda de Nord și în comitatele limitrofe ale Irlandei („PEACE II” 2000-2006 și „PEACE III” 2007-2013).

Consiliul de administrație al fondului este numit în comun de guvernul britanic și de cel irlandez și constă dintr-un președinte și șase membri, care supraveghează orientarea și funcționarea FII. Consiliul de administrație este asistat de un comitet consultativ de funcționari numiți de cele două guverne. Administrația fondului este asigurată de un secretariat, condus de doi directori generali, cu sedii în Belfast și Dublin. Dacă este necesar, departamentele guvernamentale și organele publice acționează în calitate de agenții de administrare pentru fond, atât în nord, cât și în sud. Consiliul de administrație este reprezentativ pentru comunitățile din ambele părți ale Irlandei și se reunește în medie de patru ori pe an. Comisia are statutul de observator în cadrul consiliului de administrație, împreună cu alte țări donatoare (Statele Unite, Canada, Noua Zeelandă și Australia), și este reprezentată la toate reuniunile consiliului de administrație. În momentul de față, activitățile FII se desfășoară prin intermediul diferitor programe și sisteme, care pot fi grupate în trei categorii: regenerarea zonelor defavorizate, consolidarea capacității comunitare și dezvoltarea economică. În momentul de față, FII se concentrează mai mult pe proiecte focalizate asupra persoanelor (aproximativ 30% din resursele sale), cum ar fi intervențiile în domeniul educației.

În 2005, fondul a efectuat o revizuire, determinată de recunoașterea faptului că nivelul actual de sprijin internațional nu poate fi menținut la infinit. Structurile și prioritățile sale au fost examinate pentru a-i redefini misiunea în lumina noilor realități. Această revizuire a dus la adoptarea unui cadru strategic, denumit „Sharing this Space” (Împreună în acest spațiu), care va conduce la desființarea fondului în 2010. Ca urmare a acestui fapt a fost lansată o fază finală a activităților fondului (2006-2010). Obiectivele FII în cursul ultimilor cinci ani includ:

· construirea și realizarea viziunii unui viitor comun pentru Irlanda de Nord și ambele părți ale insulei;

· promovarea înțelegerii dintre diversele comunități din Irlanda;

· facilitarea integrării dintre comunități;

· construirea de alianțe cu alte agenții, garantând activitatea pe termen lung a FII după 2010 și împărtășirea expertizei cu entitățile care contribuie la consolidarea păcii în alte regiuni.

Pe viitor, programele sprijinite de FII se vor agrega în jurul a patru teme: construirea unor baze, construirea unor punți, integrarea comunităților și lăsarea unei moșteniri.

Propunerea Comisiei

Pachetul de propuneri destinate adoptării includ:

· o propunere de regulament al Consiliului privind contribuțiile financiare ale Comunității la Fondul Internațional pentru Irlanda (2007-2010)

În propunerea sa, Comisia notează că faza finală se concentrează asupra domeniilor unde nevoile sunt cele mai stringente și încearcă să garanteze că activitățile sale se realizează în mod sustenabil pe termen lung. Comisia propune ca contribuțiile UE la FII de 15 milioane EUR pe an să continue pentru o perioadă suplimentară de 4 ani. Totuși, FII va putea să folosească aceste sume până în 2013 și mai există diverse posibilități de reutilizare pe viitor a sumelor necheltuite, în funcție de strategia de închidere.

Evaluarea FII

Au fost înregistrate progrese semnificative în domeniul consolidării păcii în ambele comunități din Irlanda de Nord și din comitatele limitrofe dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord. Raportorul subliniază, în special, rolul jucat de sport pentru sprijinirea reconcilierii dintre comunități. Iată câteva exemple:

Fotbal pentru pace (Football4Peace) - Acest proiect de trei ani, aprobat de consiliul de administrație al FII în iunie 2008, este o întreprindere comună între Inishowen Rural Development Ltd., IFA (Irlanda de Nord) și FAI (Republica Irlanda), care se adresează tinerilor și folosește fotbalul drept mijloc de promovare a bunelor relații dintre comunități prin parteneriate transfrontaliere și intercomunitare. FII furnizează o asistență financiară în valoare de 527 954 EUR, cu contribuții „în natură” din partea FAI, IFA Inishowen School Boys League și Limavady Council/Limavady Utd.

Proiectul de maximizare a spațiului comunitar - trecerea frontierelor (Maximising Community Space - Crossing Borders project ) - În iunie 2008, consiliul de administrație și-a dat acordul ca Consiliul pentru dezvoltare rurală (Irlanda de Nord), promotorul proiectului, să lucreze cu 50 de grupuri comunitare (38 din Irlanda de Nord și 12 din comitatele de la granița de sud) timp de un an pentru a îmbunătăți relațiile dintre comunități și pentru a facilita dezvoltarea și utilizarea la scară mai largă a centrelor comunitare, deja existente, pentru a crește capacitatea și încrederea grupurilor. Grupurile care trec cu bine de această fază pot solicita ulterior o sumă de maximum 50 000 de lire sterline pentru îmbunătățirea instalațiilor din centrele pe care le folosesc, făcându-le astfel mai atractive pentru utilizatorii potențiali.

Acțiunile de recrutare pentru acest program au inclus întâlniri cu GAA, printre alte organizații, iar Clubul GAA al lui Michael Davitt din Swatragh, comitatul Derry, face parte dintre grupurile participante.

„Relații comunitare prin sport” (Community Relations through Sport) - Acestui proiect de doi ani, gestionat de Donegal Sports Partnership, i s-au alocat în noiembrie 2009 fonduri în valoare de 152 000 EUR. Proiectul vizează folosirea sportului ca mijloc de promovare a păcii și a reconcilierii și a fost lansat de curând. Acest proiect va funcționa în cadrul comunităților frontaliere din Donegal, West Tyrone și Derry și va implica în jur de 150 de tineri între 14 și 18 ani provenind din toate comunitățile religioase. Acesta va include sprijin practic din partea organelor naționale de guvernământ în domeniul sportului, inclusiv GAA, FAI, IRFU, Cricket Ireland, Athletics, Badminton Ireland și Cycling Ireland. Acest proiect va fi însoțit de proiecte de întărire a relațiilor comunitare și de ateliere de lucru în domeniul diversității culturale, care vor permite tinerilor să-și exploreze propria cultură, precum și propriile credințe și tradiții, și să conteste stereotipurile pentru a accepta și a gestiona diferențele.

Concluzie

Raportorul dorește să sublinieze contribuția excelentă a Fondului internațional pentru Irlanda prin sprijinul pe care l-a acordat procesului de pace le nivelul cetățenilor, proces care a fost consolidat prin transferarea recentă unor puteri juridice și polițienești către Adunarea Irlandei de Nord.

FII a jucat un rol de căpătâi în cadrul reconcilierii intercomunitare și acum, la sfârșit de perioadă, trebuie să se recunoască rolul-cheie jucat de UE în acest domeniu.

Raportorul solicită guvernului Irlandei și celui al Regatului Unit să analizeze posibilitatea de a extinde activitatea Fondului internațional pentru Irlanda. Încă mai sunt multe de făcut pentru a îndeplini obiectivul de a construi punți și de a integra comunități, în special prin intermediul sportului.

În acest context, raportorul solicită ambelor guverne să facă o declarație în cadrul Consiliului European cu privire la modalitatea în care prevăd dezvoltarea inițiativelor de finanțare din domeniu în următorul exercițiu financiar al UE.

De asemenea, raportorul solicită ca întreaga insulă a Irlandei să fie luată în considerare eventualele proiecte viitoare. Punțile trebuie construite nu doar între comunitățile din Irlanda de Nord, ci și între Irlanda de Nord și toate zonele din Republica Irlanda.

În sfârșit, raportorul solicită adoptarea rapidă a acestei propuneri de către Parlament, astfel încât să nu mai rămână nicio incertitudine juridică după anularea regulamentului inițial de către Curea Europeană de Justiție.

  • [1]  JO C 256/2, 24.10.2009.

PROCEDURÃ

Titlu

Contribuțiile financiare ale UE la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010)

Referințe

COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD)

Data prezentării la PE

5.2.2010

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

REGI

11.2.2010

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

11.2.2010

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

23.2.2010

 

 

 

Raportori

Data numirii

Seán Kelly

17.3.2010

 

 

Examinare în comisie

27.4.2010

 

 

 

Data adoptării

3.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boștinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Bairbre de Brún, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, László Surján, Sabine Verheyen

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emilio Menéndez del Valle