Процедура : 2010/0016(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0191/2010

Внесени текстове :

A7-0191/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0249

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 170kWORD 67k
8.6.2010
PE 440.161v02-00 A7-0191/2010

относно проекторешението на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието

(09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Jo Leinen

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието

(09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (09132/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 192, параграф 1 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7‑0191/2010),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 19 февруари 2010 г. Комисията публикува предложение(1) за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони (протокол за КУКЗС) към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (конвенцията е по-известна като „Конвенцията от Барселона“ – тя беше първоначално подписана на 16 февруари 1996 г. и изменена впоследствие на 10 юни 1995 г.).

Европейският съюз е договаряща страна по Конвенцията от Барселона, както и всички държави-членки на ЕС от Средиземноморието. Съгласно член 4, параграф 3 от конвенцията страните по нея трябва да насърчават комплексното управление на крайбрежните зони, като обръщат внимание на защитата на важни екологични и ландшафтни обекти, както и на рационалното използване на природните ресурси.

Протоколът за КУКЗС съдържа цели и общи принципи за комплексно управление на крайбрежните зони, включващо устойчиво използване на природните ресурси и опазване на крайбрежните екосистеми. Той съдържа също така специални разпоредби относно стопанските дейности в крайбрежните зони, включително строителство, туризъм, рибарство, аквакултура и дейности по морско дело, както и относно инструментите за комплексно управление на крайбрежните зони (като оценка на околната среда, национални крайбрежни стратегии и механизми за мониторинг).

Протоколът за КУКЗС вече е одобрен от името на Европейската общност, при условие че бъде сключен на по-късна дата от Съвета в съответствие с Решение на Съвета от 4 декември 2008 г. за подписване на протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието(2). Чрез гореупоменатото предложение за решение на Съвета Комисията понастоящем предлага Съветът да пристъпи към сключване на протокола от името на ЕС.

Преди да приеме решение за сключване на протокола, Съветът трябва, съгласно член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, да получи съгласието на Европейския парламент.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните предлага Парламентът да даде съгласие за сключване на протокола за КУКЗС и с това да одобри приемането на решението на Съвета.

(1)

COM(2010)0030.

(2)

Решение 2009/89/ЕО на Съвета от 4 декември 2008 година за подписване от името на Европейската общност на протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (ОВ L 34, 4.2.2009 г., стр.17).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.6.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Willy Meyer

Правна информация - Политика за поверителност