HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder

9.6.2010 - (09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE)) - ***

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Jo Leinen

Procedure : 2010/0016(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0191/2010
Indgivne tekster :
A7-0191/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder

(09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09132/2010),

–   der henviser til artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets anmodning om godkendelse,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7‑0191/2010),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Den 19. februar 2010 offentliggjorde Kommissionen et forslag[1] til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning (ICZM-protokollen) til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (konventionen er mere almindelig kendt som "Barcelona-konventionen"). Den blev oprindeligt underskrevet den 16. februar 1976 og efterfølgende ændret den 10. juni 1995.

Den Europæiske Union er kontraherende part i Barcelona-konventionen sammen med alle Middelhavskyststaterne blandt EU-medlemsstaterne. Ifølge konventionens artikel 4, stk. 3, skal parterne fremme integreret kystzoneforvaltning og beskytte områder af økologisk eller landskabsmæssig interesse samt sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne.

ICZM-protokollen indeholder mål og generelle principper for integreret kystzoneforvaltning, herunder en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og bevarelse af kystøkosystemer. Den indeholder også særlige bestemmelser om økonomiske aktiviteter i kystzonerne, herunder bebyggelse, turisme, fiskeri, akvakultur og maritime aktiviteter og instrumenter til integreret kystzoneforvaltning (såsom miljøvurdering, nationale kyststrategier og overvågningsmekanismer).

ICZM-protokollen er allerede blevet godkendt af Rådet på vegne af Det Europæiske Fællesskab, med forbehold af senere indgåelse, i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 4. december 2008 om undertegnelse af ICZM-protokollen[2]. I henhold til ovennævnte forslag til Rådets afgørelse, foreslår Kommissionen nu, at Rådet indgår protokollen på vegne af EU.

Forud for vedtagelsen af afgørelsen om at indgå protokollen skal Rådet i henhold til artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indhente godkendelse fra Europa-Parlamentet.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed foreslår, at Parlamentet godkender indgåelsen af ICZM-protokollen og dermed godkender vedtagelsen af Rådets afgørelse.

  • [1]  KOM(2010)0030.
  • [2]  Rådets afgørelse 2009/89/EF af 4. december 2008 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (EUT L 34 af 4.2.2009, s. 17).

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

0

0

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils og Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Anna Záborská og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Willy Meyer