ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου

9.6.2010 - (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE)) - ***

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Jo Leinen

Διαδικασία : 2010/0016(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0191/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0191/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου

(09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Διαδικασία έγκρισης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09132/2010),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, σημείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7‑0191/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 19 Φεβρουαρίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση[1] απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου, εξ' ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (Πρωτόκολλο ICZM) στη Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (η Σύμβαση είναι ευρέως γνωστή ως "Σύμβαση της Βαρκελώνης". Υπεγράφη αρχικά στις 16 Φεβρουαρίου και εν συνεχεία τροποποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Βαρκελώνης, όπως εξάλλου και όλα τα παράκτια μεσογειακά κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3, της Σύμβασης, τα μέρη υποχρεούνται να προάγουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των περιοχών οικολογικού και αισθητικού ενδιαφέροντος και τη λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων.

Το Πρωτόκολλο ICZM περιλαμβάνει στόχους και γενικές αρχές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και της διατήρησης των παράκτιων οικοσυστημάτων. Περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες στις παράκτιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών έργων, του τουρισμού, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και μέσα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, όπως περιβαλλοντική εκτίμηση, εθνικές παράκτιες στρατηγικές και μηχανισμούς ελέγχου.

Το Πρωτόκολλο ICZM εγκρίθηκε ήδη εξ' ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης σύναψης από το Συμβούλιο, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ICZM[2]. Η Επιτροπή, μέσω της προαναφερθείσας πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου, προτείνει τώρα όπως το Συμβούλιο προβεί στη σύναψη του Πρωτοκόλλου εξ' ονόματος της ΕΕ.

Πριν την έκδοση της απόφασης για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου, το Συμβούλιο πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 6, σημείο α της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου ICZM και να εγκρίνει την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Willy Meyer

  • [1]  COM(2010)0030
  • [2]  Απόφαση του Συμβουλίου 2009/89/ΕΚ της 4ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την υπογραφή εξ' ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στη Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (ΕΕ L 34, 4.2.2009, σ.17).