SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

9.6.2010 - (09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE)) - ***

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Jo Leinen

Menettely : 2010/0016(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0191/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0191/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (09132/2010),

–   ottaa huomioon, että neuvosto on pyytänyt hyväksyntää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen (A7‑0191/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Komissio julkaisi 19. helmikuuta 2010 ehdotuksen[1] neuvoston päätökseksi Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan (ICZM-pöytäkirja) tekemisestä Euroopan unionin puolesta (yleissopimus tunnetaan paremmin Barcelonan yleissopimuksena; se allekirjoitettiin alun perin 16. helmikuuta 1996 ja sitä muutettiin 10. kesäkuuta 1995).

Euroopan unioni ja kaikki EU:hun kuuluvat Välimeren rantavaltiot ovat Barcelonan yleissopimuksen sopimuspuolia. Yleissopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa sopimuspuolet velvoitetaan edistämään rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa sekä ottamaan huomioon ekologisesti ja maisemallisesti merkityksellisten alueiden suojelu ja luonnonvarojen järkevä käyttö.

ICZM-pöytäkirja kattaa rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevat tavoitteet ja yleisperiaatteet, mukaan lukien luonnonvarojen kestävä käyttö ja rannikon ekosysteemien säilyttäminen. Se sisältää myös erityisiä säännöksiä rannikkoalueiden taloudellisesta toiminnasta, mukaan lukien rakentaminen, matkailu, kalastus, vesiviljely ja merenkulkualan toiminnot, sekä rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon välineistä (kuten ympäristövaikutusten arviointi, kansalliset rannikkostrategiat ja seurantamekanismit).

ICZM-pöytäkirja on jo hyväksytty Euroopan yhteisön puolesta 4. joulukuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä[2] ICZM-pöytäkirjan allekirjoittamisesta sillä varauksella, että pöytäkirja tehdään lopullisesti myöhemmin. Komissio ehdottaa nyt tällä ehdotuksella neuvoston päätökseksi, että neuvosto tekee pöytäkirjan EU:n puolesta.

Ennen kuin neuvosto hyväksyy päätöksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta sen on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaan saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ehdottaa, että parlamentti hyväksyy ICZM-pöytäkirjan allekirjoittamisen ja sitä kautta neuvoston päätöksen.

  • [1]  KOM(2010)0030.
  • [2]  Neuvoston päätös 2009/89/EY, tehty 4 päivänä joulukuuta 2008, Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta yhteisön puolesta (EUVL L 34, 4.2.2009, s.17).

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

2.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Willy Meyer