Ziņojums - A7-0191/2010Ziņojums
A7-0191/2010

IETEIKUMS par Padomes lēmuma projektu par Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokola par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā

9.6.2010 - (09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE)) - ***

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Jo Leinen

Procedūra : 2010/0016(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0191/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0191/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes lēmuma projektu par Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokola par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā

(09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (09132/2010),

-   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktam un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktam,

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu (A7‑0191/2010),

1.  sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Komisija 2010. gada 19. februārī publicēja priekšlikumu[1] Padomes lēmumam, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (kas plašāk pazīstama kā „Barselonas konvencija”) Protokolu par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību (ICZM protokolu). To sākotnēji parakstīja 1976. gada 16. februārī un vēlāk, proti, 1995. gada 10. jūnijā, grozīja.

Eiropas Savienība, tāpat kā visas ES Vidusjūras piekrastes dalībvalstis, ir Barselonas konvencijas līgumslēdzēja puse. Saskaņā ar šīs konvencijas 4. panta 3. punktu līgumslēdzējām pusēm jāsekmē kompleksa piekrastes teritoriju pārvaldība, paturot prātā ekoloģiski un ainaviski nozīmīgu teritoriju aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu.

ICZM protokolā ir paredzēti kompleksas piekrastes teritoriju pārvaldības mērķi un vispārējie principi, tostarp dabas resursu ilgtspējīga izmantošana un piekrastes zonu ekosistēmu saglabāšana. Tajā ir iekļauti arī īpaši noteikumi par saimniecisko darbību piekrastes zonās, tostarp būvniecību, tūrismu, zvejniecību, akvakultūru un jūrniecību, kā arī noteikumi saistībā ar instrumentiem kompleksai piekrastes teritoriju pārvaldībai (piemēram, vides novērtējumiem, valstu stratēģijām piekrastes zonām un uzraudzības mehānismiem).

ICZM protokols jau ir apstiprināts Eiropas Kopienas vārdā ar Padomes 2008. gada 4. decembra lēmumu par ICZM protokola parakstīšanu, paredzot tā vēlāku noslēgšanu[2]. Komisija ar iepriekšminēto priekšlikumu Padomes lēmumam šobrīd ierosina Padomei ES vārdā noslēgt protokolu.

Pirms pieņemt lēmumu par protokola noslēgšanu, Padomei saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu jāsaņem Eiropas Parlamenta piekrišana.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu ICZM protokola noslēgšanai un tādējādi apstiprināt Padomes lēmuma pieņemšanu.

  • [1]  COM(2010)0030.
  • [2]  Padomes 2008. gada 4. decembra Lēmums 2009/89/EK par to, lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu Protokolu par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā Konvencijai par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (OV L 34, 4.2.2009., 17. lpp.).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

2.6.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Willy Meyer