RECOMANDARE referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane

8.6.2010 - (09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE)) - ***

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Jo Leinen

Procedură : 2010/0016(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0191/2010
Texte depuse :
A7-0191/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane

(09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09132/2010),

–   având în vedere cererea de aprobare trimisă de către Consiliu în temeiul articolului 192 alineatul (1) și articolului 218 alineatul (6) litera (a) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7–0191/2010),

1.  își dă acordul în vederea încheierii protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 19 februarie 2010, Comisia a publicat o propunere[1] de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere din Marea Mediterană (protocolul ICZM) la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane (convenție cunoscută în mod curent sub denumirea „Convenția de la Barcelona”. Aceasta a fost inițial semnată la 16 februarie 1976, fiind modificată ulterior la 10 iunie 1995).

Uniunea Europeană este parte contractantă la Convenția de la Barcelona, alături de toate statele membre ale UE cu ieșire la Marea Mediterană. În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Convenție, părțile contractante au obligația de a promova managementul integrat al zonelor costiere, ținând seama de protecția zonelor de interes ecologic și peisagistic, precum și de utilizarea rațională a resurselor naturale.

Protocolul ICZM conține obiective și principii generale privind managementul zonelor de coastă, inclusiv utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea ecosistemelor de coastă. De asemenea, textul acestui protocol conține dispoziții specifice referitoare la activitățile economice în zonele de coastă, inclusiv construcții, turism, pescuit, acvacultură și activități maritime, precum și la instrumentele pentru managementul integrat al zonelor costiere (cum ar fi evaluarea mediului, strategii costiere naționale și mecanisme de monitorizare).

Protocolul ICZM a fost deja aprobat în numele Comunității Europene, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, prin Decizia Consiliului din 4 decembrie 2008 privind semnarea protocolului ICZM[2]. Prin propunerea susmenționată de decizie a Consiliului, Comisia propune ca protocolul să fie semnat de Consiliu în numele UE.

Înainte de adoptarea deciziei de încheiere a protocolului, Consiliul trebuie, în temeiul articolului 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să obțină avizul Parlamentului European.

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară propune ca Parlamentul să își dea avizul pentru încheierea Protocolului ICZM și aprobă adoptarea Deciziei Consiliului.

  • [1]  COM(2010)0030.
  • [2]  Decizia 2009/89/CE a Consiliului din 4 decembrie 2008 privind semnarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere din Marea Mediterană la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane (JO L 34, 4.2.2009, p.17).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

2.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Willy Meyer