Betänkande - A7-0191/2010Betänkande
A7-0191/2010

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena i Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion

9.6.2010 - (09132/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE)) - ***

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Jo Leinen

Förfarande : 2010/0016(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0191/2010
Ingivna texter :
A7-0191/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena i Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion

(01932/2010 – C7‑0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Godkännandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (09132/2010),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 192.1 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7‑0191/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Den 19 februari 2010 offentliggjorde kommissionen ett förslag[1] till rådets beslut att ingå, på Europeiska unionens vägnar, protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena i Medelhavet (protokollet) till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (konventionen kallas oftast Barcelonakonventionen och undertecknades ursprungligen den 16 februari 1976 och ändrades därefter den 10 juni 1995).

Europeiska unionen och alla EU-medlemsstater med kust mot Medelhavet är avtalsslutande parter i Barcelonakonventionen. Enligt artikel 4.3 i konventionen måste de avtalsslutande parterna främja en integrerad förvaltning av kustområdena med beaktande av skyddet av ekologiskt och landskapligt värdefulla områden och en rationell användning av naturresurserna.

Protokollet innehåller mål och allmänna principer för integrerad förvaltning av kustområdena samt för hållbar användning av naturresurserna och bevarande av ekosystem i kustområdena. Den innehåller också särskilda bestämmelser om ekonomisk verksamhet i kustområdena, däribland uppförande av byggnader, turism, fiske, vattenbruk, maritim verksamhet och instrument för integrerad förvaltning av kustområden (såsom miljökonsekvensbedömningar, nationella kuststrategier och övervakningsmekanismer).

Protokollet har redan godkänts på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll att rådet vid en senare tidpunkt skulle ingå detta i enlighet med rådets beslut av den 4 december 2008 om undertecknande av protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena i Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion[2]. Kommissionen föreslår nu, genom det ovan nämnda förslaget till rådsbeslut, att rådet följaktligen ingår protokollet på EU:s vägnar.

Före antagandet av beslutet att ingå protokollet måste rådet, enligt artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, få Europaparlamentets godkännande.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet föreslår att parlamentet godkänner ingåendet av protokollet och därmed antagandet av rådets beslut.

  • [1]  KOM(2010)0030.
  • [2]  Rådets beslut 2009/89/EG av den 4 december 2008 om undertecknande på gemenskapens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena i Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (EUT L 34, 4.2.2009, s. 17).

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

2.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Willy Meyer