ДОКЛАД относно ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни: пътят напред

  24.6.2010 - (2009/2171(INI))

  Комисия по развитие
  Докладчик: Eleni Theocharous

  Процедура : 2009/2171(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0192/2010
  Внесени текстове :
  A7-0192/2010
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни: пътят напред

  (2009/2171(INI))

  Европейският парламент,

  - като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., която поставя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като критерии, съвместно определени от международната общност за премахване на бедността,

  - като взе предвид ангажиментите, поети от Г-8 на срещата на високо равнище в Гленийгълс през 2005 г., относно обема на помощта, помощта за Африка на юг от Сахара, както и относно качеството на помощта,

  - като взе предвид Парижката декларация за ефективността на помощите, приета на 2 март 2005 г., и заключенията на Форума на високо равнище в Акра, състоял се в периода от 2 до 4 септември 2008 г., относно последващите действия във връзка с тази декларация,

  - като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Помощта на Европейския съюз: повече, по-ефективни и по-бързи резултати“ (COM(2006)0087),

  - като взе предвид доклада на ООН „Преосмисляне на бедността – доклад относно социалното положение в света през 2010 г.“,

  - като взе предвид годишните доклади на Генералния секретар на ООН относно изпълнението на Декларацията на хилядолетието,

  - като взе предвид съвместното изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката за развитие на Европейския съюз: „Европейският консенсус“[1], подписано на 20 декември 2005 г.,

  - като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие („Инструмент за сътрудничество за развитие“ (ИСР))[2],

  - като взе предвид декларацията от Абуджа на африканските държавни и правителствени глави относно ХИВ/СПИН, туберкулозата и други сродни инфекциозни заболявания от 27 април 2001 г.,

  - като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света[3],

  - като взе предвид заключенията на Съвета от 21 юни 2007 г. „Насърчаване на заетостта чрез европейското сътрудничеството за развитие“,

  - като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Ролята на Европейския съюз за насърчаване на правата на човека и процеса на демократизация в трети страни“ (COM(2001)0252),

  - като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Образованието и обучението в контекста на намаляване на бедността в развиващите се страни“ (COM(2002)0116),

  - като взе предвид резолюцията от 3 декември 2009 г. на съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС относно глобалното управление и реформата на международните институции,

  - като взе предвид Дневния ред за достойни условия на труд на МОТ и Глобалния пакт за заетостта на МОТ, приети с глобален консенсус на 19 юни 2009 г. на Международната конференция по труда,

  - като взе предвид доклада на МОТ, озаглавен „Доклад за света на труда за 2009 г.: Глобалната криза на заетостта и отвъд нея“, публикуван през декември 2009 г.,

  - като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно договорите във връзка с ЦХР[4],

  - като взе предвид своята резолюция от 6 април 2006 г. относно ефективността на помощите и корупцията в развиващите се страни[5],

  - като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването на достойни условия на труд за всички[6],

  - като взе предвид своята резолюция от 12 март 2009 г. относно подхода към „Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара“[7],

  - като взе предвид проучването от 2009 г., извършено от Megapesca Lda, озаглавено „Проучване за обща оценка на политиката в областта на споразуменията за партньорство в областта на рибарството“,

  - като взе предвид настоящите реформи в Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството,

  - като взе предвид член 48 от своя правилник,

  - като взе предвид доклада на комисията по развитие и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0192/2010),

  А. като има предвид, че силният и устойчив икономически растеж в рамките на стабилна, благоприятна стопанска среда спомага за създаване на благосъстояние и работни места и следователно представлява най-сигурният и най-устойчив курс за излизане от бедността,

  Б.  като има предвид, че гладът, недохранването и изключването на милиони хора от достъп до храна и основни обществени услуги са последици от икономическата, селскостопанската и търговската политики на национално и международно равнище,

  В.  като има предвид, че сигурната, необременена с корупция правна среда е от съществено значение за процъфтяването на стопанската дейност,

  Г.  като има предвид, че държавите от ЕС-15 са поели ангажимент да изразходват 0,7% от своя БНД за ОПР до 2015 г.; като има предвид, че текущите нива на ОПР са в рамките на 0,4%,

  Д. като има предвид, че намаляването на бедността и последователността на политиките за развитие сега са задължения по Договора за ЕС,

  Е.  като има предвид, че развиващите се страни следва да бъдат подкрепени в желанието си за постигане на максимална добавена стойност в техните собствени страни, което предполага стратегия за промишлено развитие, която в същото време трябва да продължи да съответства на изискванията за устойчиво развитие и по-специално за опазване на околната среда;

  Ж. като има предвид, че както донорите от ЕС, така и правителствата на развиващите се страни не успяват да изпълнят своите заложени разходи за здравеопазване и образование,

  З.  като има предвид, че развиващият се свят е изправен пред неотложен недостиг от квалифициран персонал в областта на здравеопазването; като има предвид, че липсата на квалифициран персонал в областта на здравеопазването в развитите страни представлява един от факторите, които влошават крехката здравна система в развиващите се страни и като има предвид, че много квалифицирани работници, в сектора на здравеопазването и в други сектори, не се завръщат в своите страни, така че да принесат полза на собствените си общности, поради многобройни съображения,

  И. като има предвид, че неотдавнашната криза на цените на храните засили вече съществуващата значимост на земеделието и продоволствената сигурност за бедните страни,

  Й. като има предвид, че 90% от гражданите на ЕС подкрепят сътрудничеството за развитие, въпреки факта, че икономическият спад заплашва да отслаби тази подкрепа,

  К. като има предвид, че страните от Г-20 са поели обещанието да се преборят с данъчните убежища,

  Л. като има предвид, че отклонението от данъчно облагане и незаконното изтичане на капитали от развиващите се страни представлява сума няколкократно по-голяма от стойността на помощта за развитие,

  М. като има предвид, че паричните преводи представляват по-големи входящи капиталови потоци за развиващите се страни от ОПР,

  Н. като има предвид, че в момента 2,7 милиарда души нямат никакъв достъп до кредитиране,

  О. като има предвид, че, за да се намали бедността, е необходимо не само да се създаде заетост, но също и да се открият качествени работни места,

  П. като има предвид, че най-бедните страни са изключително слабо представени в международните институции и глобалните форуми,

  Р.  като има предвид, че системите за социална защита са се доказали като мощни инструменти за намаляване на бедността и за социалното сближаване, и че по-голямата част от световното население не разполага с адекватна социална защита,

  I. Предизвикателства за развиващите се страни

  По въпросите, свързани с икономиката

  1.  настоятелно призовава правителствата в развиващите се страни да разнообразяват своята икономика чрез развитие на своя производствен сектор и да избягват да обременяват предприятията – особено МСП, които представляват двигателите за осигуряване на работни места и растеж – с прекомерна бюрокрация;

  2.  призовава всички развиващи се страни да подпишат Дневния ред за достойни условия на труд на МОТ и инициативата на ООН „Минимален стандарт на социална защита“, за да гарантират задоволителни стандарти на труд, високи стандарти на всеобхватна социална защита, която достига до най-бедните и маргинализирани лица и истински социален диалог, и по-конкретно възползване от проекта за високо потребление на работна ръка;

  3.  подчертава важността да бъдат подписани и приложени различните конвенции на МОТ относно международните стандарти за труд и препоръчва възприемането на разпоредбите на резолюцията на МОТ „Възстановяване от кризата: Глобален пакт за заетостта“;

  4.  призовава за прилагане на правото да не се извършва принудителен труд и най-вече детски труд без изключение, тъй като без образование децата са обречени на живот в бедност;

  5.  призовава да се обърне особено внимание на борбата с детския труд, като в замяна се създават работни места за възрастните, а на децата се дава възможност да получат подходящо образование;

  6.  настоятелно призовава правителствата да подредят по приоритет действията си, за да подпомогнат задоволяването на основните социални потребности и да насърчат защитата на децата и уязвимите жени, сериозно засегнати от кризата, както и на изложените на опасност млади хора, неквалифицираните и нископлатените работници, мигрантите, работниците в селските райони и хората с увреждания;

  7.  припомня, че малките предприятия и микропредприятията, особено в селскостопанския сектор, се нуждаят от адекватно финансиране, за да запазят съществуващите работни места и да създадат нови; насърчава развиващите се страни да поощряват спестяванията и достъпа до кредитиране, чрез микрокредитиране, микрозастраховане и новаторски кредитни посредници, като например пощенските станции в провинциалните райони или мобилно банкиране;

  8.  призовава ЕС да признае приноса на социалната икономика (напр. кооперациите) за създаването на работни места и насърчаването на достоен труд в развиващите се страни и да включи социалната икономика в програмите за развитие и стратегиите за сътрудничество на ЕС;

  9.  приканва развиващите се страни да разширяват обхвата на собствеността върху земя сред бедните и лишените от собственост, например чрез предоставяне на незаконно настанилите се в бедните квартали на право на собственост върху земята, върху която живеят;

  10. насърчава развиващите се страни да разнообразяват своите икономики в максимална степен, така че вече да не зависят изключително от твърде ограничен брой продукти, по-специално селскостопанските продукти за износ;

  11. припомня на развиващите се страни да спазват местните традиции за общо използване на земята за селско стопанство, за да улеснят и защитят съществуващото дребно селско стопанство;

  12. призовава развиващите се страни да третират като приоритет развитието на селскостопанския сектор и безопасността на храните, когато изготвят национални стратегически документи и национални индикативни програми;

  13. припомня, че управлението се съдържа в понятието за „справедлива държава“, държава, която гарантира демокрацията и правата на гражданите; справедливата държава осигурява своите функции на управление като например достъп до правосъдие, здравеопазване, образование и администрация и същевременно насърчава и закриля правата на човека и основните права;

  По въпросите, свързани с гражданството и управлението

  14. призовава всички развиващи се страни да подпишат незабавно Конвенцията на ООН срещу корупцията и ефективно да приложат нейните разпоредби; също така настоятелно призовава държавите-членки на ЕС и дружествата от ЕС да зачитат Конвенцията на ООН;

  15. счита, че държавите-членки на ЕС следва да действат в ролята на модели за развиващите се страни от гледна точка на бюджетната дисциплина, събирането на данъци и доброто управление;

  16. счита, че действията срещу корупцията следва да бъдат насочени и към частния сектор, както и към подобряване на международното сътрудничество, например чрез обмен на информация и програми за възстановяване на активи;

  17. настоятелно призовава всички развиващи се страни да подпомагат независимите парламенти, които могат ефективно да допринесат за укрепването на демокрацията чрез свободно упражняване на техните законодателни, бюджетни и контролни функции; същевременно обръща внимание на огромното значение на съдебната система, която действа независимо и е правилно развита;

  18. насърчава правителствата в развиващите се страни да увеличат в максимална степен участието на организации на гражданското общество във формулирането и наблюдението на обществената политика;

  19. подчертава, че социалните партньори играят важна роля за икономическото развитие и могат да подобрят социалното сближаване, като по тази причина следва да бъде насърчено създаването и укрепването на съответните представителни организации;

  20. призовава за прилагане на свободата на сдружаване за професионалните съюзи и правото на колективно договаряне без изключение, за да се наложат, подобрят и защитят достойните условия на труд;

  21. призовава всички държави, които са въвели закони, ограничаващи свободата на организациите на гражданското общество, да отменят подобно законодателство;

  22. призовава за прилагане на правото на хората да не бъдат дискриминирани, т. е. правото им да работят и да бъдат третирани еднакво, независимо от техния пол, етнически произход, възраст, увреждания или сексуална ориентация, като основен принцип в борбата срещу бедността;

  23. призовава правното и социалното положение на жените да бъде значително укрепено, така че да се предотврати дискриминацията и да се използва потенциалният принос на жените към икономическото и социалното развитие;

  24. подкрепя развиващите се страни в техните усилия за укрепване и задълбочаване на регионалната интеграция, чрез зони за свободна търговия, регионални икономически общности, регионални банки за развитие и т.н.;

  II. Споделени предизвикателства

  25. отново призовава националните бюджети на развиващите се страни и помощта за развитие, предоставяна от ЕС, да разпределят най-малко 20% от изразходваните средства за здравеопазване и основно образование;

  26. призовава за преосмисляне на политиките за приватизация, особено що се отнася до комунални услуги като водоснабдяване, канализация и услуги от общ интерес, както и за преразглеждане на социалната роля на държавите в управлението на развитието, включително ролята на държавните предприятия като работодатели и доставчици на социални услуги;

  27. обръща внимание на важната роля на системите за социална закрила, посочени в Глобалния пакт за заетостта на МОТ и инициативата на ООН за минимален стандарт на социална защита; във връзка с това призовава да се обърне по-голямо внимание на системите за социална закрила с цел предотвратяване на увеличаването на бедността и преодоляване на социалните трудности, като същевременно се допринася за стабилизиране на икономиката и поддържане и насърчаване на конкурентоспособността на пазара на труда;

  28. изисква свободен и пълен достъп за всички до образователни системи, т. е. за основно и висше, както и за професионално образование, така че местните жители да могат да се превърнат в квалифицирани работници;

  29. настоява, че и страните-донори и развиващите се страни трябва да изпълняват своите ангажименти за постигане на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г.;

  30. подкрепя мерки, като например субсидии за заплати, възможности за работа и обучение, които насърчават местните учени, както и други квалифицирани работници, да остават и да практикуват в рамките на своите общности, и такива мерки, които укрепват достъпни за всички здравни системи;

  31. подкрепя създаването на нови работни места в рамките на развиващите се страни;

  32. подкрепя мерки, които принципно инвестират в публични служби и ги изграждат, за да бъдат създадени работни места и за да се подобрят държавните възможности, условията и социалното сближаване, както е посочено в Доклада на ООН „Преосмисляне на бедността“;

  33. призовава да бъде поставен по-силен акцент върху практическото здравеопазване и повишаването на осведомеността на населението относно ползите от медицинското лечение, например посредством разпределяне на апарати за кръвен анализ и обучаване на местни хора за използването им;

  34. подчертава, че развитието на човешките ресурси е задължително за всички стратегии за развитие и е от решаващо значение за създаването на работни места; призовава ЕС и развиващите се страни да анализират нуждите на заетостта и пазара на труда, да изготвят прогнози и да са подготвени за основните предизвикателства, свързани с адаптирането на професионалното обучение към заетостта;

  35. счита, че всички стратегии за развитие следва да обръщат специално внимание върху най-уязвимите и най-маргинализираните, по-конкретно жените, децата, по-възрастните хора и хората с увреждания;

  36. счита за задължително удовлетворяването на основните нужди, и поради това отделя особено висок приоритет на мерките за насърчаване на осигуряването на прехрана и достъпа до питейна вода;

  37. подчертава проблема на детския труд и признава, че той е една от основните пречки за постигането на завършване на начално образование за всички и намаляване на бедността, и че възпрепятства здравословното израстване и необходимото образование на тези деца; във връзка с това призовава за насърчаване на междуведомствената координация и съгласуването на действията в областта на помощта за образование и политиката за детския труд чрез укрепване на съществуващите механизми, включително Глобалната работна група по детския труд и образование; поради това, призовава международната общност, всички засегнати страни и ЕС да се ангажират да направят всичко възможно за изкореняването на детския труд като неотложен въпрос и целенасочено действие;

  38. изтъква значимостта на равенството между половете за икономическия успех на държавите и в тази връзка призовава за по-големи усилия за осигуряване на равенство между половете и в икономиката;

  39. настоява донорите и страните-партньори да гарантират, че селското стопанство, особено дребното селско стопанство и дребната и средна екологосъобразна аграрна промишленост ще получат по-предна позиция в дневния ред за развитие;

  40. подчертава, че дребното селско стопанство, основано на децентрализирани, екологични и устойчиви средства за производство, улеснява създаването на работни места и устойчивото развитие, тъй като на хектар в него са заети повече хора в сравнение с големите стопанства, като земеделските производители и работниците изразходват пропорционално повече за неземеделски продукти в селски райони с интензивна заетост;

  41. призовава към по-ефективна подкрепа за създаването на работни места и заетост чрез координиране на политиките за заетост и макроикономическите политики, като се има предвид, че последните не следва да бъдат ограничавани до контролиране на инфлацията и на търговския и финансовия дефицити, а да се съсредоточават и върху стабилността на реалните резултати, доходите и заетостта;

  42. подкрепя инвестирането в екологосъобразни работни места и в „зелена“ индустрия, например чрез развитие на системи за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност в бедните страни, включително за оползотворяване на слънчевата енергия в полза на местните общности, като начин за осигуряване на устойчиви източници на енергия и, в същото време, за създаване на работни места като се опазва околната среда;

  43. призовава за подобряване на равния достъп и възможностите за развитие на уменията, качествено обучение и образование; призовава за подобряване на достъпа до кредитиране (включително микрофинансиране), за да се насърчи създаването на работни места;

  44. с интерес очаква засилване на сътрудничеството между Парламента и регионалните институции със съответстваща роля в развиващите се страни;

  45. подчертава значението на насърчаването на алтернативни на БВП показатели за измерване на социалния напредък в развиващите се страни, по-конкретно в контекста на предложенията, направени от Комисията за измерване на икономическите резултати и социалния напредък, председателствана от Joseph Stiglitz;

  46. призовава към това, отговорите на световната икономическа криза да са съобразени с държавите и регионите и да включват мерките, споменати в приетия от Международната организация на труда (МОТ) инструмент на политика „Глобален пакт за заетостта“ с цел да се улеснят инвестициите в сектори с голям брой на заети лица и благоприятно влияние върху околната среда и системите за социална закрила;

  III. Предизвикателства за донорите

  По въпросите, свързани с помощите

  47. настоятелно призовава всички богати страни, особено държавите от ЕС, да спазват своите обещания за средствата, изразходвани за помощи, т.е. най-малко 0,7% от БНД до 2015 г.;

  48. призовава за общо определение на бедността сред държавите-членки, за да се установят съответните работни области и допустимите за помощ на ЕС за развитие бенефициенти;

  49. подчертава, че субсидиите за износ доведоха до дъмпинг на продуктите от ЕС на пазарите в развиващите се страни и допринесоха за унищожаването на работни места, като превърнаха в неконкурентни местните селскостопански продукти, като замразени пилешки части, свинско месо, захар и консервирани домати, и в неикономични – произведените промишлени стоки;

  50. счита, че последователността на политиката може да донесе плодотворни резултати по отношение на създаването на работни места в развиващите се страни; във връзка с това призовава за промяна във външните политики на ЕС, тъй като те оказват пряко въздействие върху икономиките на развиващите се страни, като те следва да бъдат планирани така, че да подкрепят устойчивите нужди на развиващите се страни, с цел борба с бедността, гарантиране на приличен доход и препитание, както и спазване на основните права на човека, включително социалните и икономическите права и опазването на околната среда;

  51. призовава за значително допълнително финансиране за борба срещу последиците от изменението на климата и световната икономическа криза в развиващите се страни;

  52. призовава основното образование и общественото здравеопазване да формират основата на политиките за развитие и настоява, че настоящото положение не може да оправдае намаляването на националните разходи и международната помощ за тези сектори;

  53. призовава ЕС да зачита своите ангажименти за помощ за търговията;

  54. подчертава, че ЕС трябва да преразгледа своите политики на субсидиране, особено в сектора на селското стопанство и съобразно потребностите на малките и средните земеделски производители, за да се улесни създаването на условия за лоялна търговия по отношение на развиващите се страни;

  55. призовава всички донори, още веднъж, да спазват по-добросъвестно дневния ред за ефективност на помощите, особено по отношение на координацията между донорите и тяхната отчетност;

  56. настоява Комисията да се увери, че външното измерение на настоящата реформа на общите политики в областта на рибарството ще бъде интегрирано в политиката на ЕС за развитие, тъй като тези политики са пряко свързани с прехраната на населението в развиващите се страни;

  57. подчертава, че в много страни секторът на рибарството е от решаващо значение за заетостта и безопасността на храните и поради това всички развиващи се страни трябва да бъдат допустими за подкрепата на ЕС за сектора с цел развитие на техен собствен устойчив сектор на рибарството, научните изследвания, контрола и правоприлагането с цел борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, независимо от всяко споразумение с Европейския съюз за достъп до риболов;

  58. подчертава, че секторната подкрепа на ЕС за сектора на рибарството в трети страни има за цел оборудване на пристанищата на тези държави с подходящата инфраструктура за улесняване на местното излизане на суша и обработването на риба, с цел създаване на нови работни места; призовава Комисията да наблюдава и да проверява постигането на тези цели, както и да предоставя финансово и техническо съдействие за подобряване на способността на третата страна да наблюдава риболовните дейности в свои води и да задържа съдове, които са забелязани да извършват нарушения;

  59. настоява ЕС да опрости структурата на помощите и свързаните с това процедури;

  60. призовава за подобрена координация на политиката за развитие между Комисията и държавите-членки на ЕС, за да се избегне неблагоприятното въздействие на различните политически действия върху постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

  61. очаква, като се има предвид, че последователността на политиките за развитие вече представлява изискване на Договора, политиките на ЕС в области като земеделие, търговия, миграция и рибарство по никакъв начин да не подкопават усилията за развитието; възнамерява внимателно да следи как ЕС изпълнява това свое задължение;

  62. приканва донорите да инвестират по интелигентен начин в образование за развитие за своите граждани;

  63. насърчава държавите-донори да използват настоящата криза, за да проучат задълбочено съществуващите възможности по отношение на допълнителните и новаторските източници на финансиране за развитие, както и да определят нови, за да се даде възможност на развиващите се страни да разнообразят източниците си на приходи и да изпълняват ефективни, конкретни и оперативни разходни програми;

  64. призовава Комисията и държавите-членки на ЕС да насърчават устойчивите предприятия с достойни условия на труд като специфичен сектор на сътрудничеството за развитие в съответствие с Европейския консенсус за развитие от 2005 г., както и да насърчават неговото включване в по-традиционни сектори на сътрудничеството за развитие като инфраструктура, развитие на селските райони, управление и помощ, свързана с търговията;

  По въпросите, свързани с нови източници на финансиране

  65. настоятелно призовава държавите от Г-20 да изпълнят докрай своите официални обещания да премахнат данъчните убежища, да засилят надзора на финансовите пазари и да въведат обмен на данъчна информация; освен това държавите от Г-20 следва да възложат на Съвета за международни счетоводни стандарти да приеме нов стандарт, който включва докладване за всяка отделна страна;

  66. призовава държавите от Г-20 и ЕС да предприемат стъпки да направят паричните преводи по-евтини и по-лесни;

  67. призовава Комисията и държавите-членки да увеличат публичната финансова подкрепа за малките предприятия и микропредприятията и земеделските производители в развиващите се страни, включително неформалния сектор, както се призовава в Глобалния пакт за заетостта на МОТ, с цел борба с бедността и безработицата;

  По въпросите, свързани с изграждането на капацитет и с глобалното управление

  68. настоятелно призовава ЕС да насочва своята помощ към поощряване на изграждането на капацитет в области, които оказват пряко положително въздействие върху икономическата структура на страните-партньори и създават работни места, т. е. развитие на тяхната продуктивна способност, изграждане на ефикасни системи за данъчно облагане, борба с корупцията, укрепване на институциите и гражданското общество, улесняване на достъпа до микрокредитиране и други източници на финансиране и др.;

  69. призовава към това всички политики за развитие на ЕС с въздействие върху създаването на работни места и изкореняването на бедността да бъдат съсредоточени върху мерки, които изискват правителствата, гражданското общество, дружествата, фондациите и местните общности да постигнат Целите на хилядолетието за развитие на ООН (ЦХР) до 2015 г.;

  70. призовава ЕС да насочи своята помощ и към изграждането на системи за социална защита в развиващите се страни като важно и ефективно средство за намаляване на бедността;

  71. призовава да се даде приоритет на образованието, последващата помощ за напускащите училище, професионалното обучение, образованието в областта на технологиите, усвояването на умения, ученето през целия живот, достъпа до финансиране, здравеопазване и сигурност, създаването на висококачествени курсове за обучение, които подобряват перспективите пред участниците в тях, и насърчаване на схемите за предприемачески инициативи предимно за малки предприятия и микропредприятия да създават устойчива работна сила, като се насочват по-специално към младежите, възрастните хора, хората с уреждания, разселените лица, жените и всяка друга маргинализирана група;

  72. счита, че ЕС следва да взема под внимание критериите във връзка с правата на човека и управлението при изготвянето на споразумения за търговия с развиващи се страни и следва да не се колебае да прилага санкции, когато държавите не зачитат своите задължения по отношение на начина на управление; припомня, че критериите за кръстосано спазване се прилагат еднакво спрямо Европейския фонд за развитие (ЕФР), както и спрямо инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР);

  73. призовава ЕС да извършва стриктен мониторинг на кръстосаното спазване, както е предвидено в Споразумението от Котону;

  74. подчертава, че както Европейският фонд за развитие (ЕФР), така и Инструментът за сътрудничество за развитие (ИСР) трябва да отговарят на едни и същи критерии за прилагане на кръстосаното спазване;

  75. призовава Комисията да насърчава подходящите методи и график за наблюдението на производствените вериги на европейските предприятия, които извършват дейност в чужбина, за да се провери премахването на експлоатацията на детски труд и спазването на трудовите стандарти, насърчавани от конвенциите на МОТ, както и да се насърчи достъпа до образование, което е фактор от решаващо значение в борбата с бедността;

  76. настоятелно призовава за установяване на надеждна мрежа за тесни връзки между основните правителствени и неправителствени институции и организации, които се занимават с намаляването на бедността във всички развиващи се страни, за да се споделят възгледи и опит с помощта на ЕС за формулиране, прилагане и мониторинг;

  77. подкрепя създаването на бази данни на национално и европейско равнище, за да се събират и сравняват основни данни, свързани с бедността в развиващите се страни като начин за улесняване и увеличаване на усилията за намаляване на бедността;

  78. подчертава необходимостта от задълбочаване на съществуващата координация между международните и регионалните организации като допълнително усилие за предоставяне на техническо подпомагане за прилагането и мониторинга на Плана за действие на ЕС за намаляване на бедността;

  79. отбелязва необходимостта от създаване на „Консултативни групи“ по специфични въпроси като конкретна стъпка и надежден начин за предоставяне на техническо подпомагане с цел изпълнение на целите, заложени в Плана за действие на ЕС за намаляване на бедността в развиващите се страни;

  80. приема използването на бюджетно подпомагане само в случаите, при които са налице непоклатими гаранции, че фондовете ще достигнат до своето предназначение и ще изпълнят първоначалната си цел, и при които получателите отговарят на критериите във връзка с правата на човека и демократичното управление; с интерес очаква по-ефективно извършване на оценка и одит на бюджетното подпомагане, за да се анализира дали заложената цел е постигната и дали правителствата на държавите-получатели отговарят на гореспоменатите критерии; призовава Комисията да създаде базирана върху информационни технологии платформа за представяне на състоянието под строгия контрол на Европейския парламент, за да се прецени ефективността на помощта на Общността в областта на намаляването на бедността, образованието и създаването на работни места, като тази платформа за представяне на състоянието се основава на степента на изпълнение на очакваните финансови коефициенти и цели;

  81. призовава Комисията да представи пред Европейския парламент последователно и достоверно предложение за следизборна политика на ЕС, която зачита свободния избор на гражданите в дадена държава, и изразява опасение, че липсата на последователна следизборна политика, каквото е положението в момента, подкопава доверието в мисиите на ЕС за наблюдение на изборите;

  82. подкрепя по-демократично представителство на развиващите се страни в глобалните институции;

  83. приканва международните финансови институции да преразгледат своите кредитни политики, за да подпомогнат избора на демократично и устойчиво икономическо развитие на развиващите се страни и да се въздържат от вредните условности, които допринесоха за международна финансова криза;

  84. призовава ЕС да предприеме конкретно действие за изкореняване на злоупотребите с данъчни убежища, отклонението от данъчно облагане и незаконното изтичане на финанси от развиващите се страни и да позволи тези ресурси да бъдат инвестирани в развиващите се страни;

  85. призовава за ново, задължително глобално финансово споразумение за автоматично разкриване на печалбите на международните корпорации и платените от тях данъци за всяка отделна държава;

  86. призовава ЕС да подкрепи инициативата на ООН „Минимален стандарт на социална защита“, за да се разширят или приложат устойчиви системи за социална закрила в развиващите се страни чрез осигуряване на по-голяма последователност в политиките в областта на външните отношения и посредством разработване на съобщение относно социалната защита в сътрудничеството за развитие, както се предлага в заключенията на Съвета относно насърчаване на заетостта чрез сътрудничеството за развитие на ЕС;

  IV. Свързани с образованието въпроси

  87. изразява съгласие с Комисията, че наличието на работно място е най-добрият начин за избягване на бедността и социалното изключване; счита, че справянето с празнотите в образованието в развиващите се страни е една от най-ефективните стратегии за разчупване на цикъла на бедността и безработицата;

  88. приветства ускорената инициатива „Образование за всички“ и принципната подкрепа за нея от Комисията; настоятелно призовава Комисията да изясни какви финансови средства са предоставени понастоящем на разположение на държавите и за кои конкретни цели, обхванати от тази инициатива, по-специално в областта на:

  - грижите и обучението в ранно детство,

  - безплатното и задължителното начално образование за всички,

  - ученето и важните умения за младите и възрастните,

  - грамотността на възрастните,

  - равенството между половете,

  - качеството на образованието;

  89. настоятелно призовава ЕС да въведе програми за подпомагане на родителите в различни области, където бедността води до липса на познания по отношение на отглеждането на деца, за да се гарантира, че децата в развиващите се страни разполагат с действителни възможности;

  90. отбелязва, че качеството на умственото и физическото здраве не е просто въпрос на образование, обучение и нови информационни технологии, но също така и въпрос на достъп до вода, храна и лекарства, като ЕС следва да отдаде по-голямо внимание на съчетаването на безплатните учебни материали, безплатната храна, безплатните училищни автобуси и безплатните изпити в проектите за помощ; счита за задължително да се изисква ясна взаимовръзка между финансираните от ЕС свързани с училищата проекти и програмите, свързани с храните и здравето в развиващите се страни;

  91. призовава ЕС да концентрира своите усилия върху определянето на отрасли, в които развиващите се страни имат конкурентно предимство, като провеждането на трудови стажове в тези отрасли ще бъде един от основните приоритети на помощта за развитие на ЕС;

  92. призовава ЕС да осигурява повече образователни възможности за студенти от развиващия се свят, но и да насърчава тяхното завръщане у дома след завършване на следването, за да принесат полза на собствените си общности;

  V. Достъп до пазара

  93. изтъква, че развиващите се страни са уведомени, че техните продукти трябва да се конкурират на открития пазар, докато същият принцип често не се прилага по отношение на развития свят;

  94. призовава Комисията и държавите-членки да разработят последователен подход, който зачита основите на свободния пазар и който гарантира реципрочност в областта на търговията;

  95. подчертава, че много развиващи се страни, по-специално по отношение на сектора на селското стопанство, се характеризират с икономики за прехрана, и че тези икономики често са единственият източник на доход и средства за препитание;

  96. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки и МОТ.

  • [1]  ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
  • [3]  ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
  • [4]  Приети текстове, P6_TA(2009)0152.
  • [5]  ОВ C 293E, 02.12.2006 г., стр. 316.
  • [6]  ОВ C 102E, 24.4.2008 г., стр. 321.
  • [7]  Приети текстове, P6_TA-PROV(2009)0138.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (28.4.2010)

  на вниманието на комисията по развитие

  относно ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни: пътят напред
  (2009/2171(INI))

  Докладчик по становище: Gabriele Zimmer

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.   подчертава значението на насърчаването на по-широко определение на бедността, каквото беше прието на световната среща на върха за социалното развитие, проведена в Копенхаген през 1995 г., включващо лишения, социално изключване и липса на участие, и модела за социално развитие, предложен в доклада на Обединените нации „Преосмисляне на бедността – доклад относно социалното положение в света през 2010 г.“;

  2.   подчертава значението на насърчаването на алтернативни показатели, различни от БВП, за измерване на социалния напредък в развиващите се страни, особено от гледна точка на предложенията на Комисията за измерване на икономическите резултати и социалния напредък, председателствана от Joseph Stiglitz;

  3.   призовава към това, отговорите на световната икономическа криза да са съобразени с държавите и регионите и да включват мерките, споменати в приетия от Международната организация на труда (МОТ) инструмент на политика „Глобален пакт за заетостта“ с цел да се улеснят инвестициите в сектори с голям брой на заети лица и благоприятно влияние върху околната среда и системите за социална закрила;

  4.   призовава към мерки за създаване на работни места, основани на програмата за достоен труд на МОТ, за да се улесни справедливото разпределение на ползите от икономическия растеж;

  5.   подчертава, че социалните партньори играят важна роля за икономическото развитие и могат да подобрят социалното сближаване, като по тази причина следва да бъде насърчено създаването и укрепването на съответните представителни организации;

  6.   призовава за прилагането на свободата на сдружаване за професионалните съюзи и правото на колективно договаряне без изключение, за да се наложат, подобрят и защитят достойните условия на труд;

  7.   призовава за прилагането на правото на хората да не бъдат дискриминирани, т. е. правото им да работят и да бъдат третирани еднакво, независимо от техния пол, етнически произход, възраст, увреждания или сексуална ориентация, като основен принцип в борбата срещу бедността;

  8.   призовава за прилагането на правото да не се извършва принудителен труд и най-вече детски труд без изключение, тъй като без образование децата са обречени на живот в бедност;

  9.   призовава да се обърне особено внимание на борбата с детския труд, като в замяна се създават работни места за възрастните, а на децата се дава възможност да получат подходящо образование;

  10. подчертава, че дребното земеделие, основано на децентрализирани, екологични и устойчиви средства за производство, улеснява създаването на работни места и устойчивото развитие, тъй като на хектар в него са заети повече хора в сравнение с големите стопанства, като земеделските производители и работниците изразходват пропорционално повече за неземеделски продукти в селски райони с интензивна заетост;

  11. припомня, че малките предприятия и микропредприятията, особено в селскостопанския сектор, се нуждаят от адекватно финансиране, например микрокредити, за да запазят съществуващите работни места и да създадат нови;

  12. призовава Комисията и държавите-членки да увеличат публичната финансова подкрепа за малките предприятия и микропредприятията и земеделските производители в развиващите се страни, включително неформалния сектор, както се призовава в Глобалния пакт за заетостта на МОТ, с цел борба с бедността и безработицата;

  13. призовава да се даде приоритет на образованието, последващата помощ за напускащите училище, професионалното обучение, образованието в областта на технологиите, усвояването на умения, ученето през целия живот, достъпа до финансиране, здравеопазване и сигурност, създаването на висококачествени курсове за обучение, които подобряват перспективите пред участниците в тях, и насърчаване на схемите за предприемачески инициативи предимно за малки предприятия и микропредприятия, за да създават устойчива работна сила, като се насочват по-специално към младежите, възрастните хора, хората с уреждания, разселените лица, жените и всяка друга маргинализирана група;

  14. призовава правното и социалното положение на жените да бъде значително укрепено, така че да се предотврати дискриминацията и да се използва потенциалният принос на жените към икономическото и социално развитие;

  15. призовава към това всички политики за развитие на ЕС с въздействие върху създаването на работни места и изкореняването на бедността да бъдат насочени към мерки, които изискват правителствата, гражданското общество, дружествата, фондациите и местните общности да постигнат Целите на хилядолетието за развитие на ООН (ЦХР) до 2015 г.;

  16. призовава за подобрена координация на политиката за развитие между Комисията и държавите-членки на ЕС, за да се избегне неблагоприятното въздействие на различните политически действия върху постигането на ЦХР;

  17. насърчава държавите-донори да използват настоящата криза, за да проучат задълбочено съществуващите възможности по отношение на допълнителните и новаторските източници на финансиране за развитие, както и да определят нови, за да се даде възможност на развиващите се страни да разнообразят източниците си на приходи и да изпълняват ефективни, конкретни и оперативни разходни програми;

  18. призовава развиващите се страни да третират развитието на селското стопанство и на безопасността на храните като приоритет, когато изготвят национални стратегически документи и национални индикативни програми;

  19. настоятелно призовава правителствата да подредят по приоритет действията си, за да подпомогнат задоволяването на основни социални потребности и да насърчат защитата на децата и уязвимите жени, сериозно засегнати от кризата, както и на изложените на опасност млади хора, неквалифицираните и нископлатените работници, мигрантите, работниците в селските райони и хората с увреждания;

  20. призовава основното образование и общественото здравеопазване да формират основата на политиките за развитие и настоява, че настоящото положение не може да оправдае намаляването на националните разходи и международната помощ за тези сектори;

  21. призовава за увеличаване на равния достъп и възможностите за развитие на уменията, качествено обучение и образование; призовава за подобряване на достъпа до кредитиране (включително микрофинансиране), за да се насърчи създаването на работни места;

  22. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки в схемите, насочени към развиващите се страни, да насърчават стопанския модел на корпоративната социална отговорност (КСО) като правно обвързващ принцип по отношение на включването на социални и екологични съображения в икономическата дейност на предприятията и в тяхната работа с подизпълнителите и заинтересованите страни;

  23. призовава към по-ефективна подкрепа на работните места и създаването на заетост чрез координиране на политиките за заетост и макроикономическите политики, като се има предвид, че последните не следва да бъдат ограничавани до контролиране на инфлацията и на търговския и фискален дефицити, а да се съсредоточават и върху стабилността на реалните резултати, доходите и заетостта;

  24. призовава към обвързващо включване на нормите за достоен труд на МОТ, както и на свързаните с околната среда стандарти в търговските споразумения;

  25. призовава за преосмисляне на политиките за приватизация, особено що се отнася до комунални услуги като водоснабдяване, канализация и услуги от общ интерес, както и за преразглеждане на социалната роля на държавите в управлението на развитието, включително ролята на държавните предприятия като работодатели и доставчици на социални услуги;

  26. настоятелно призовава държавите-членки и Комисията да работят за различно тълкуване на член XXIV на СТО, за да се даде възможност за освобождаване от търговски споразумения на уязвимите производствени и други сектори, където това е оправдано, и подчертава необходимостта да се дадат повече възможности за специфични за страната фактори по отношение на конкурентоспособността на експортните пазари, като например модел на заетостта преди сключването на сделки, политики в социалния сектор, равнище на социалното развитие, структура на собствеността на земята и политически отношения в селските райони, капацитет за доставки в областта на износа, технически умения и наличие на добре развити пазари;

  27. предлага Комисията, Парламентът и държавите-членки да проверят възможностите за либерализация на вноса на земеделски продукти от развиващите се страни без да се поддържат взаимни споразумения за свободна търговия, които биха могли да унищожат регионалните пазари в развиващите се страни;

  28. призовава Комисията и държавите-членки на ЕС да насърчават устойчивите предприятия с достойни условия на труд като специфичен сектор на сътрудничеството за развитие в съответствие с Европейския консенсус за развитие от 2005 г., както и да насърчават неговото включване в по-традиционни сектори на сътрудничеството за развитие като инфраструктура, развитие на селските райони, управление и помощ, свързана с търговията;

  29. обръща внимание на важната роля на системите за социална закрила, посочени в Глобалния пакт за заетостта на МОТ и инициативата на ООН за минимален стандарт на социална защита; във връзка с това призовава да се обърне по-голямо внимание на системите за социална закрила с цел предотвратяване на увеличаването на бедността и преодоляване на социалните трудности, като същевременно се допринася за стабилизиране на икономиката и поддържане и насърчаване на конкурентоспособността на пазара на труда;

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  28.4.2010 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  43

  0

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, Филиз Хакъева Хюсменова, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  João Ferreira

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  10.5.2010 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  13

  11

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Fiona Hall, Wolf Klinz, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia