ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος της προόδου

  24.6.2010 - (2009/2171(INI))

  Επιτροπή Ανάπτυξης
  Εισηγήτρια: Ελένη Θεοχάρους

  Διαδικασία : 2009/2171(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0192/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0192/2010
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος της προόδου

  (2009/2171(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  - έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία θέτει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κριτήρια που καθόρισε συλλογικά η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

  - έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις σχετικά με το ύψος της βοήθειας, τη βοήθεια προς την υποσαχάρια Αφρική, και την ποιότητα της βοήθειας, στις οποίες προέβη η G8 στη διάσκεψη κορυφής του Gleneagles του 2005,

  - έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας της 2ας Μαρτίου 2005 και τα συμπεράσματα του φόρουμ υψηλού επιπέδου που συνεδρίασε στην Άκρα από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου του 2008 αναφορικά με την παρακολούθηση της εν λόγω δήλωσης,

  - έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βοήθεια της ΕΕ: περισσότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη" (COM(2006)0087),

  - έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών "Επανεξέταση της φτώχειας: Έκθεση για την παγκόσμια κοινωνική κατάσταση το 2010",

  - έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την υλοποίηση της Διακήρυξης της Χιλιετίας,

  - έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη"[1], η οποία υπεγράφη την 20ή Δεκεμβρίου 2005,

  - έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ("Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας" (ΜΑΣ))[2],

  - έχοντας υπόψη της δήλωση της Αμπούζα, της 27ης Απριλίου 2001, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και άλλες συναφείς μεταδοτικές ασθένειες,

  - έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως[3],

  - έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2007 "Προώθηση της απασχόλησης μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ",

  - έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες" (COM(2001)0252),

  - έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες" (COM(2002)0116),

  - έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 3ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την παγκόσμια διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση των διεθνών οργανισμών,

  - έχοντας υπόψη την Ατζέντα Αξιοπρεπούς Εργασίας της ΔΟΕ και το Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης της ΔΟΕ, που υιοθετήθηκαν με καθολική συναίνεση στις 19 Ιουνίου 2009 στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας,

  - έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με τίτλο "Έκθεση για τον κόσμο της εργασίας 2009: Η παγκόσμια εργασιακή κρίση και πέραν αυτής", που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2009,

  - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις συμβάσεις ΑΣΧ[4],

  - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες[5],

  - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους[6],

  - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με μια προσέγγιση για την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις υπηρεσίες υγείας της υποσαχάριας Αφρικής[7],

  - έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2009 του Megapesca Lda με τίτλο "Συνολική μελέτη αξιολόγησης της πολιτικής Αλιευτικών Συμφωνιών Σύμπραξης",

  - έχοντας υπόψη τις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,

  - έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

  - έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0192/2010),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμική και διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη σε ένα σταθερό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον συμβάλλει στη δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, αποτελεί την ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη οδό εξόδου από τη φτώχεια,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείνα, ο υποσιτισμός και ο αποκλεισμός εκατομμυρίων ανθρώπων από την πρόσβαση σε τροφή και βασικές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν συνέπειες οικονομικών, γεωργικών και εμπορικών πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ασφαλές, απαλλαγμένο από τη διαφθορά νομικό περιβάλλον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άνθηση της επιχειρηματικότητας,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 κράτη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να δαπανούν 0,7% του ΑΕΕ τους ως ΕΑΒ έως το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα επίπεδα της ΕΑΒ κυμαίνονται γύρω στο 0,4%,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της φτώχειας και η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη αποτελούν πλέον υποχρεώσεις βάσει της Συνθήκης της ΕΕ,

  ΣΤ. εκτιμώντας ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία στις χώρες τους, γεγονός που συνεπάγεται μια στρατηγική βιομηχανικής ανάπτυξης η οποία, ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνει σύμφωνη προς τις επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης και, ιδίως, τη διατήρηση του περιβάλλοντος,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δωρητές της ΕΕ και οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών δεν κατορθώνουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους όσον αφορά τις δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση,

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναπτυσσόμενος κόσμος αντιμετωπίζει επείγουσα έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της υγείας στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επιδεινώνουν το εύθραυστο υγειονομικό σύστημα των αναπτυσσόμενων χωρών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ειδικευμένοι εργαζόμενοι, στον τομέα της υγείας και σε άλλους τομείς, δεν επιστρέφουν στην πατρίδα τους, για διάφορους λόγους, ώστε να ωφελήσουν τις δικές τους κοινωνίες,

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κρίση στις τιμές των τροφίμων ανέδειξε την αυξανόμενη σημασία της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας για τις φτωχές χώρες,

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90% των πολιτών της ΕΕ τάσσονται υπέρ της αναπτυξιακής συνεργασίας, αν και η ύφεση απειλεί να εξασθενήσει αυτήν τη στήριξη,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η G20 υποσχέθηκε να καταπολεμήσει τους φορολογικούς παραδείσους,

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή και οι παράνομες μεταφορές κεφαλαίων από αναπτυσσόμενες χώρες αντιπροσωπεύουν το πολλαπλάσιο της αξίας της αναπτυξιακής βοήθειας,

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις αναπτυσσόμενες χώρες τα εμβάσματα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίου σε σχέση με την ΕΑΒ,

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν επί του παρόντος πρόσβαση σε πίστωση,

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια, είναι απαραίτητη όχι μόνο η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας,

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχότερες χώρες σε μεγάλο βαθμό υποεκπροσωπούνται στους διεθνείς οργανισμούς και στα παγκόσμια φόρουμ,

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας έχουν αποδειχθεί ισχυρά εργαλεία μείωσης της φτώχειας και κοινωνικής συνοχής και ότι η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει επαρκή κάλυψη κοινωνικής πρόνοιας,

  I. Προκλήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες

  Σχετικά με την οικονομία

  1.  παροτρύνει τις κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους αναπτύσσοντας τον μεταποιητικό τους κλάδο και να αποφεύγουν να επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις –ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, που αποτελούν κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της ανάπτυξης– με υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες·

  2.  καλεί όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσυπογράψουν τη συναφή με την αξιοπρεπή εργασία ατζέντα της ΔΟΕ και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Βάση Κοινωνικής Προστασίας για να διασφαλίσουν ικανοποιητικά εργασιακά πρότυπα, υψηλά επίπεδα καθολικής κάλυψης κοινωνικής προστασίας η οποία θα αφορά και τους φτωχότερους και τους περιθωριοποιημένους, και γνήσιο κοινωνικό διάλογο, ιδιαίτερα δε την πρόσβαση στο πρόγραμμα "εργατικού δυναμικού υψηλής έντασης"·

  3.  υπογραμμίζει τη σημασία να υπογραφούν και να εφαρμοστούν οι διάφορες συμβάσεις της ΔΟΕ σχετικά με τα διεθνή εργασιακά πρότυπα και συστήνει την εφαρμογή των διατάξεων του ψηφίσματος της ΔΟΕ "Ανάκαμψη από την κρίση: Ένα παγκόσμιο σύμφωνο απασχόλησης"·

  4.  ζητεί την εφαρμογή του δικαιώματος απαλλαγής από την καταναγκαστική εργασία και ιδίως από την παιδική εργασία χωρίς εξαιρέσεις, καθόσον χωρίς εκπαίδευση τα παιδιά είναι καταδικασμένα σε μια ζωή ένδειας·

  5.  ζητεί να δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, με σκοπό να δημιουργούνται αντ' αυτής θέσεις εργασίας για ενήλικες και να παρέχεται στα παιδιά κατάλληλη σχολική μόρφωση·

  6.  ζητεί από τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην υποστήριξη των βασικών κοινωνικών αναγκών, να προωθήσουν την προστασία των απροστάτευτων ανηλίκων και γυναικών, που πλήττονται σκληρά από την κρίση, των νέων που κινδυνεύουν, των ανειδίκευτων εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος και των μεταναστών, των εργαζόμενων στον γεωργικό τομέα και των ατόμων με αναπηρία·

  7.  υπενθυμίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις, ιδίως στον γεωργικό τομέα, χρήζουν επαρκούς χρηματοδότησης για να διατηρηθούν οι υφιστάμενες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας· ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να προωθούν την αποταμίευση και την πρόσβαση στην πίστωση, μέσω των μικροπιστώσεων, των μικροασφαλίσεων και των καινοτόμων πιστωτικών οργανισμών, όπως τα αγροτικά ταχυδρομεία ή οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου(m-banking)·

  8.  καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει τη συμβολή της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. των συνεταιρισμών) στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να συμπεριλάβει την κοινωνική οικονομία στα αναπτυξιακά προγράμματα και τις στρατηγικές συνεργασίας·

  9.  καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να επεκτείνουν τη δυνατότητα ιδιοκτησίας γης και μεταξύ των φτωχών και στερημένων, χορηγώντας, για παράδειγμα, στους καταληψίες των παραγκουπόλεων τους τίτλους της γης επί της οποίας διαβιούν·

  10. παροτρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους στο μέγιστο βαθμό, ούτως ώστε να μην εξαρτώνται πλέον αποκλειστικά από έναν πολύ περιορισμένο αριθμό προϊόντων, ιδιαίτερα γεωργικών προϊόντων προς εξαγωγή·

  11. υπενθυμίζει στις αναπτυσσόμενες χώρες να σεβαστούν τις τοπικές παραδόσεις της κοινής χρήσης της γης για τη γεωργία, προκειμένου να διευκολυνθεί και να προστατευθεί η υπάρχουσα γεωργία μικρής κλίμακας·

  12. καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να θέτουν ως στοιχείο προτεραιότητας κατά την εκπόνηση των στρατηγικών εγγράφων ανά χώρα και των ενδεικτικών εθνικών προγραμμάτων την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και της επισιτιστικής ασφάλειας·

  13. υπενθυμίζει ότι η διακυβέρνηση περιέχεται στην ιδέα του "δίκαιου κράτους", ενός κράτους που εγγυάται τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών· το δίκαιο κράτος είναι αυτό που διασφαλίζει τόσο τις παραδοσιακές του λειτουργίες, όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την υγεία, την παιδεία και τη διοίκηση, όσο και την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του προσώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του·

  Σχετικά με την υπηκοότητα και τη διακυβέρνηση

  14. καλεί όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να υπογράψουν επειγόντως τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της· παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να τηρούν τη σύμβαση του ΟΗΕ·

  15. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία, την είσπραξη των φόρων και τη χρηστή διακυβέρνηση·

  16. θεωρεί ότι η δράση κατά της διαφθοράς πρέπει επίσης να στοχεύει τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, για παράδειγμα, μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής πληροφοριών και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων·

  17. παροτρύνει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να προωθούν τα ανεξάρτητα κοινοβούλια, τα οποία μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην εμβάθυνση της δημοκρατίας μέσω της ελεύθερης άσκησης των νομοθετικών, δημοσιονομικών και ελεγκτικών λειτουργιών τους· ταυτόχρονα, εφιστά την προσοχή στην εξαιρετικά μεγάλη σημασία ύπαρξης ενός δικαστικού συστήματος το οποίο να λειτουργεί ανεξάρτητα και να είναι ορθά ανεπτυγμένο·

  18. ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες να μεγιστοποιήσουν τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της δημόσιας πολιτικής·

  19. τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή, και ότι, για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να προωθείται η σύσταση και η ανάπτυξη αντίστοιχων οργανώσεων εκπροσώπησης·

  20. ζητεί την εφαρμογή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και του δικαιώματος στη συλλογική διαπραγμάτευση χωρίς εξαιρέσεις για να ενισχύουν, να βελτιώνουν και να υπερασπίζονται τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας·

  21. προτρέπει όλα τα κράτη που έχουν θεσπίσει νόμους που περιορίζουν την ελευθερία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να καταργήσουν τέτοιου είδους νομοθετήματα·

  22. ζητεί την εφαρμογή του δικαιώματος στην εξάλειψη των διακρίσεων, δηλαδή το δικαίωμα στην εργασία και την ισότιμη μεταχείριση, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ως βασική αρχή του αγώνα κατά της ένδειας·

  23. ζητεί να ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό η νομική και η κοινωνική θέση των γυναικών, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις και να αξιοποιούνται οι δυνατότητες των γυναικών να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

  24. στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν και να εδραιώσουν περαιτέρω την περιφερειακή ολοκλήρωση, μέσω της δημιουργίας ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων, περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών κλπ.·

  II. Κοινές προκλήσεις

  25. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για διάθεση τουλάχιστον του 20% των δαπανών των εθνικών τους προϋπολογισμών και της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στην υγεία και τη βασική εκπαίδευση·

  26. ζητεί την επανεξέταση των πολιτικών ιδιωτικοποίησης, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως είναι η ύδρευση, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και του κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζουν τα κράτη στην αναπτυξιακή διακυβέρνηση, περιλαμβανομένου του ρόλου των κρατικών επιχειρήσεων ως εργοδοτών και παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών·

  27. εφιστά προσοχή στον κρίσιμο ρόλο των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όπως δηλώνεται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης της ΔΟΕ και την Πρωτοβουλία Βάσης των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική Προστασία (United Nations Social Protection Floor Initiative)· ζητεί, ως εκ τούτου, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας για να αποφευχθεί η αύξηση της ένδειας και να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές δυσκολίες, βοηθώντας παράλληλα στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στη διατήρηση και προώθηση της απασχολησιμότητας·

  28. ζητεί τη δωρεάν και πλήρη πρόσβαση όλων στα εκπαιδευτικά συστήματα, ήτοι τη βασική και την ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να μπορέσει ο τοπικός πληθυσμός να αποκτήσει τα προσόντα του ειδικευμένου εργάτη·

  29. επιμένει ότι τόσο οι χώρες δωρητές όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες οφείλουν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν να επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας έως το 2015·

  30. υποστηρίζει τη λήψη μέτρων, όπως επιδοτήσεις μισθού και ευκαιρίες εργασίας και κατάρτισης, τα οποία ενθαρρύνουν τους τοπικούς επιστήμονες καθώς και άλλους εξειδικευμένους εργαζομένους να παραμένουν και να ασκούν το επάγγελμά τους στις κοινότητές τους και ενισχύουν υγειονομικά συστήματα τα οποία είναι προσιτά σε όλους·

  31. υποστηρίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  32. υποστηρίζει μέτρα επένδυσης και θεμελίωσης σε δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι δυνατότητες των κρατών, οι εγκαταστάσεις και η κοινωνική συνοχή, όπως αναφέρεται στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών "Επανεξέταση της φτώχειας"·

  33. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη και την ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με την αξία των θεραπευτικών αγωγών, ήτοι στη διανομή αναλυτών αίματος και στην εκπαίδευση των ντόπιων κατοίκων στη χρήση τους·

  34. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων είναι απαραίτητη σε κάθε αναπτυξιακή στρατηγική και κρίσιμη στη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την ΕΕ και τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναλύσουν τις ανάγκες σε απασχόληση και την αγορά εργασίας, να κάνουν προγνώσεις και να προβλέψουν τις μείζονες προκλήσεις που εμπλέκονται στην προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης στην απασχόληση·

  35. θεωρεί ότι όλες οι αναπτυξιακές στρατηγικές πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους, ιδίως στις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες·

  36. θεωρεί απαραίτητο να καλύπτονται βασικές ανάγκες και για το λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα σε μέτρα προώθησης της επισιτιστικής ασφάλειας και της πρόσβασης σε πόσιμο νερό·

  37. επισημαίνει το πρόβλημα της παιδικής εργασίας και αναγνωρίζει ότι αυτή αποτελεί ένα από τα μείζονα εμπόδια στην επίτευξη της καθολικής ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης και τη μείωση της φτώχειας και παρακωλύει την υγιή ανατροφή και την απαραίτητη μόρφωση αυτών των παιδιών· ως εκ τούτου, ζητεί την προώθηση του διυπηρεσιακού συντονισμού και ευθυγράμμιση στην πολιτική για την εκπαιδευτική βοήθεια και την παιδική εργασία μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Ειδικής Ομάδας για την Παιδική Εργασία και την Εκπαίδευση· καλεί, τέλος, τη διεθνή κοινότητα, όλα τα εμπλεκόμενα κράτη και την ΕΕ να δεσμευθούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας ως ένα ζήτημα που απαιτεί επιτακτικές και ειδικές δράσεις·

  38. επισημαίνει τη σημασία της ισότητας των φύλων για την οικονομική επιτυχία των κρατών και ζητεί, συνεπώς, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και στην οικονομία·

  39. επιμένει ότι οι δωρητές και οι χώρες εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η γεωργία, ιδίως η γεωργία των μικροκαλλιεργητών και οι μικρομεσαίες και φιλικές προς το περιβάλλον αγροτικές βιομηχανίες, προχωρούν στην αναπτυξιακή ατζέντα·

  40. τονίζει ότι η μικρής κλίμακας γεωργία που βασίζεται σε αποκεντρωμένα, πράσινα και βιώσιμα μέσα παραγωγής διευκολύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθόσον απασχολεί περισσότερους ανθρώπους ανά εκτάριο από ό,τι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις, με τους γεωργούς και τους υπαλλήλους να δαπανούν κατ’ αναλογία μεγαλύτερα ποσά για αγροτικά μη καλλιεργήσιμα προϊόντα έντασης απασχόλησης·

  41. ζητεί να δίδεται περισσότερο αποτελεσματική στήριξη στη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης χάρις στον συντονισμό της απασχόλησης και των μακροοικονομικών πολιτικών, έχοντας κατά νου ότι οι τελευταίες δεν πρέπει να περιορίζονται στον έλεγχο του πληθωρισμού και των εμπορικών και δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά να επικεντρώνονται επίσης στη σταθερότητα των πραγματικών εκροών, των εισοδημάτων και της απασχόλησης·

  42. υποστηρίζει τις επενδύσεις στις "πράσινες θέσεις εργασίας" και την πράσινη βιομηχανία, για παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας και απόδοσης ενέργειας στις φτωχές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, ως τρόπο διασφάλισης διατηρήσιμων πηγών ενέργειας και, ταυτόχρονα, δημιουργίας θέσεων εργασίας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος·

  43. ζητεί την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της πρόσβασης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, την ποιοτική κατάρτιση και εκπαίδευση· ζητεί να επέλθουν βελτιώσεις στην πρόσβαση σε πιστώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μικροχρηματοδότησης), για να ενθαρρύνεται η δημιουργία θέσεων εργασίας·

  44. προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και των περιφερειακών ομολόγων του στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  45. υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης εναλλακτικών δεικτών έναντι του ΑΕγχΠ για τη μέτρηση της κοινωνικής προόδου στα αναπτυσσόμενα κράτη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου με επικεφαλής τον Joseph Stiglitz·

  46. ζητεί οι απαντήσεις στην παγκόσμια οικονομική κρίση να εκπονούνται ειδικά για κάθε χώρα και περιοχή και να περιλαμβάνουν τα μέτρα σε μνεία των οποίων προβαίνει το έγγραφο πολιτικής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με τίτλο "Ένα παγκόσμιο σύμφωνο απασχόλησης", προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε τομείς έντασης απασχόλησης και φιλικούς για το περιβάλλον και σε συστήματα κοινωνικής προστασίας·

  III. Προκλήσεις για τους δωρητές

  Σχετικά με τη βοήθεια

  47. παροτρύνει όλες τις πλούσιες χώρες, ιδίως τα κράτη της ΕΕ, να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους όσον αφορά τις δαπάνες για βοήθεια, ήτοι, τουλάχιστον 0,7% του ΑΕΕ έως το 2015·

  48. ζητεί να υπάρξει ένας κοινός ορισμός της φτώχειας μεταξύ των κρατών μελών για να καθοριστούν τα σχετικά πεδία εργασίας και οι δικαιούχοι αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

  49. υπογραμμίζει ότι οι επιδοτήσεις των εξαγωγών έχουν οδηγήσει στο ντάμπινγκ των προϊόντων της ΕΕ στις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών και έχουν συμβάλει στην καταστροφή θέσεων εργασίας καθιστώντας τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, όπως τα κατεψυγμένα μέλη κοτόπουλου, το χοιρινό, η ζάχαρη και οι κονσερβοποιημένες ντομάτες, μη ανταγωνιστικά και τα μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα μη οικονομικά·

  50. πιστεύει ότι η συνοχή πολιτικής μπορεί να φέρει γόνιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· ως εκ τούτου, ζητεί αλλαγή των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς έχουν άμεσες επιπτώσεις στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών, και να είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να υποστηρίζουν τις διαρκείς ανάγκες τους, ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια, να εξασφαλιστούν αξιοπρεπές εισόδημα και μέσα διαβίωσης και να εκπληρωθούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και της περιβαλλοντικής προστασίας·

  51. ζητεί να υπάρξει σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  52. ζητεί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η δημόσια υγεία να αποτελέσουν τη βάση των πολιτικών ανάπτυξης και εμμένει στο ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία μείωση της εθνικής δαπάνης και της διεθνούς βοήθειας σε αυτούς τους τομείς·

  53. καλεί την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη βοήθεια για το εμπόριο·

  54. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει τις πολιτικές επιδοτήσεων, ειδικά στο γεωργικό τομέα και σύμφωνα με τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων γεωργών της ΕΕ, προκειμένου να διευκολύνει συνθήκες θεμιτού εμπορίου όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες·

  55. ζητεί, ακόμη μια φορά, από όλους τους δωρητές, να τηρούν πιο πιστά την ατζέντα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και την υποχρέωση λογοδοσίας των δωρητών·

  56. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εξωτερική διάσταση της τρέχουσας μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα ενσωματωθεί στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, καθώς οι πολιτικές αυτές συνδέονται άμεσα με την επιβίωση του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  57. τονίζει ότι ο αλιευτικός τομέας σε πολλές χώρες είναι κρίσιμος για την απασχόληση και την επισιτιστική ασφάλεια και, συνεπώς, όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη του τομέα αυτού από την ΕΕ, ώστε να αναπτύξουν τη δική τους αειφόρο αλιευτική βιομηχανία, έρευνα, έλεγχο και επιβολή, για να καταπολεμήσουν την παράνομη, αδήλωτη και αρρύθμιστη αλιεία, ανεξαρτήτως οιασδήποτε συμφωνίας για πρόσβαση στην αλιεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

  58. υπογραμμίζει ότι η τομεακή στήριξη της ΕΕ στην αλιευτική βιομηχανία σε τρίτες χώρες στοχεύει στον εξοπλισμό των λιμανιών αυτών των χωρών με την κατάλληλη υποδομή, προκειμένου να διευκολυνθεί η τοπική εκφόρτωση και επεξεργασία των αλιευμάτων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να επαληθεύει την επίτευξη αυτών των στόχων και να εξασφαλίσει χρηματοοικονομική και τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των τρίτων χωρών να παρακολουθούν τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατά τους και να συλλαμβάνουν σκάφη που βλέπουν να προβαίνουν σε παραβιάσεις·

  59. επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να απλοποιήσει την αρχιτεκτονική της όσον αφορά τη βοήθεια, και τις σχετικές διαδικασίες·

  60. ζητεί ενισχυμένο συντονισμό της αναπτυξιακής πολιτικής μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ, για να προληφθεί η αρνητική επίπτωση των διαφόρων δράσεων πολιτικής στην επίτευξη των ΑΣΧ·

  61. προσδοκά ότι, δεδομένου ότι η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη αποτελεί πλέον απαίτηση βάσει Συνθήκης, οι πολιτικές της ΕΕ σε τομείς όπως η γεωργία, το εμπόριο, η μετανάστευση και η αλιεία δεν πρόκειται κατά κανένα τρόπο να υπονομεύσουν τις αναπτυξιακές προσπάθειες· προτίθεται να παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ εκπληρώνει αυτήν την υποχρέωσή της·

  62. καλεί τους δωρητές να επενδύουν με έξυπνο τρόπο στην αναπτυξιακή εκπαίδευση των πολιτών τους·

  63. ενθαρρύνει τις χώρες δωρητές να εκμεταλλευθούν αυτήν την κρίση για να διερευνήσουν εις βάθος τις υφιστάμενες δυνατότητες για καινοτόμες και πρόσθετες πηγές αναπτυξιακής χρηματοδότησης και για να εντοπίσουν νέες που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους και να εφαρμόσουν αποδοτικά, συνεκτικά και λειτουργικά προγράμματα δαπανών·

  64. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν τις βιώσιμες επιχειρήσεις με τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας ως συγκεκριμένο τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη του 2005 και να προαγάγουν την ένταξή της σε πιο παραδοσιακούς τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως είναι οι υποδομές, η αγροτική ανάπτυξη, η διακυβέρνηση και η βοήθεια που σχετίζεται με το εμπόριο·

  Σχετικά με νέες πηγές χρηματοδότησης

  65. παροτρύνει τα κράτη της G20 να εφαρμόσουν τις υποσχέσεις σχετικά με την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων, να καταστήσουν αυστηρότερη την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και να εισαγάγουν τις ανταλλαγές πληροφοριών επί φορολογικών θεμάτων· επιπλέον, η G20 θα πρέπει να δώσει εντολή στο Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων να θεσπίσει ένα νέο πρότυπο που θα περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα·

  66. καλεί τη G20 και τα κράτη της ΕΕ να λάβουν μέτρα προκειμένου να καταστήσουν τα εμβάσματα φθηνότερα και ευκολότερα·

  67. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τονώσουν τη δημόσια χρηματοδότηση προς τις μικρές επιχειρήσεις και μικροεπιχειρήσεις και τους γεωργούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του ανεπίσημου τομέα, όπως ζητείται από το "Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης" της ΔΟΕ, ώστε να καταπολεμηθεί η ένδεια και η ανεργία·

  Σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την παγκόσμια διακυβέρνηση

  68. παροτρύνει την ΕΕ να προσανατολίσει τη βοήθειά της προς την προαγωγή της ανάπτυξης των ικανοτήτων σε τομείς που θα ωφελήσουν άμεσα τον οικονομικό ιστό των χωρών εταίρων και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ήτοι, την ανάπτυξη των παραγωγικών τους δυνατοτήτων, τη διαμόρφωση αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις και άλλες πηγές χρηματοδότησης, κλπ.·

  69. ζητεί όλες οι αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ένδειας να εστιάζονται σε μέτρα που απαιτούν από τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και τις τοπικές κοινότητες να επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) του ΟΗΕ έως το 2015·

  70. καλεί την ΕΕ να προσανατολίσει τη βοήθειά της και προς την οικοδόμηση συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στις αναπτυσσόμενες χώρες ως ένα σημαντικό και αποτελεσματικό τρόπο μείωσης της φτώχειας·

  71. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην παιδεία, την παροχή βοήθειας στους νέους που ευρίσκονται εκτός σχολικού συστήματος, την επαγγελματική κατάρτιση, την τεχνολογική εκπαίδευση, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διά βίου μάθηση, την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, τη διοργάνωση υψηλής ποιότητας περιόδων μαθητείας που συνεπάγονται καλύτερες προοπτικές για εκείνους που τις ολοκληρώνουν, την υγεία και την ασφάλεια, και την ενθάρρυνση προγραμμάτων επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, κατά κύριο λόγο για τις μικρές επιχειρήσεις και τις μικροεπιχειρήσεις, για να δημιουργηθεί βιώσιμο εργατικό δυναμικό, με ειδική εστίαση στους νέους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και όσους έχουν αναγκασθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τις γυναίκες και οιεσδήποτε άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες·

  72. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεκτιμά κριτήρια σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη διακυβέρνηση όταν καταρτίζει εμπορικές συμφωνίες με αναπτυσσόμενες χώρες, και δεν πρέπει να διστάζει να επιβάλλει κυρώσεις όταν τα κράτη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διακυβέρνηση· υπενθυμίζει ότι τα κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης εφαρμόζονται όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αλλά και στο Μέσο Χρηματοδότησης της Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (ΜΣΑ)·

  73. ζητεί από την ΕΕ να μεριμνήσει αυστηρά για την τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσής, όπως αυτή ορίζεται στη συμφωνία του Κοτονού·

  74. τονίζει ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) όσο και Μέσο Χρηματοδότησης της Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (ΜΣΑ) πρέπει να τηρούν τα ίδια κριτήρια εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης·

  75. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και χρονοδιαγράμματα την παρακολούθηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξάλειψη της παιδικής εργασίας και η συμμόρφωση με τα εργασιακά πρότυπα που κατοχυρώνουν οι συμβάσεις της ΔΟΕ, καθώς και να ενθαρρύνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα του αγώνα κατά της φτώχειας·

  76. ζητεί με έμφαση την εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου δικτύου στενών σχέσεων μεταξύ των μεγάλων κρατικών και μη κρατικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών που ασχολούνται με τη μείωση της φτώχειας σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τη διαμόρφωση, εφαρμογή και παρακολούθηση της συνδρομής της ΕΕ·

  77. υποστηρίζει την καθιέρωση βάσεων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να συλλεχθούν και να συγκριθούν βασικά δεδομένα σχετικά με τη φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ως μέσο για τη διευκόλυνση και αύξηση των προσπαθειών για τη μείωση της φτώχειας·

  78. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο υφιστάμενος συντονισμός μεταξύ διεθνών και περιφερειακών οργανισμών ως μια πρόσθετη προσπάθεια παροχής τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή και την παρακολούθηση ενός σχεδίου δράσης της ΕΕ για την εξάλειψη ης φτώχειας·

  79. τονίζει την ανάγκη σύστασης μιας "Συμβουλευτικής Ομάδας" για συγκεκριμένα ζητήματα ως ένα απτό μέτρο και ένα αξιόπιστο τρόπο για να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να εφαρμοστούν οι στόχοι που θεσπίζονται σε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  80. αποδέχεται τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης μόνον εκεί όπου υπάρχουν ακλόνητες εγγυήσεις ότι τα κεφάλαια θα φθάσουν στον ειδικό προορισμό τους και θα επιτύχουν τον αρχικό σκοπό τους, καθώς και στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι πληρούν τα κριτήρια περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης· προσβλέπει σε περισσότερο αποτελεσματική αξιολόγηση και έλεγχο της δημοσιονομικής στήριξης, ώστε να αναλύεται αν ο επιδιωκόμενος στόχος επιτεύχθηκε και εάν οι κυβερνήσεις των χωρών ληπτών πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει πίνακα βαθμολόγησης βασισμένο στην τεχνολογία της πληροφορικής υπό τον αυστηρό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να αξιολογείται η αποδοτικότητα της κοινοτικής βοήθειας στον τομέα της μείωσης της φτώχειας, της εκπαίδευσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, πίνακα που θα βασίζεται στο βαθμό εκτέλεσης των προσδοκώμενων χρηματοοικονομικών συντελεστών και στόχων·

  81. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεκτική και αξιόπιστη πρόταση για τη μετεκλογική πολιτική της ΕΕ, η οποία να σέβεται την ελεύθερη βούληση του πληθυσμού σε μια δεδομένη χώρα, και εκφράζει το φόβο ότι η σημερινή απουσία μιας συνεκτικής μετεκλογικής πολιτικής υπονομεύει την αξιοπιστία των Αποστολών Παρακολούθησης Εκλογών της ΕΕ·

  82. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη δημοκρατική εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών στους παγκόσμιους οργανισμούς·

  83. καλεί τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επανεξετάσουν τις πολιτικές δανεισμού τους, έτσι ώστε να στηρίξουν τις επιλογές των αναπτυσσόμενων χωρών για δημοκρατική και διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, και να απέχουν από επιβλαβή πλαίσια όρων τα οποία οδήγησαν στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση·

  84. καλεί την ΕΕ να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για να εξαλειφθούν οι καταχρήσεις των φορολογικών παραδείσων, η φοροδιαφυγή και οι παράνομες χρηματοπιστωτικές μεταφορές από τις αναπτυσσόμενες χώρες, και να επιτρέψει την επένδυση αυτών των πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  85. ζητεί μια νέα δεσμευτική παγκόσμια χρηματοπιστωτική συμφωνία για την αυτόματη δημοσιοποίηση των κερδών που αποκομίζουν και των φόρων που καταβάλλουν οι πολυεθνικές εταιρείες ανά χώρα·

  86. καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την Πρωτοβουλία Κοινωνικής Βάσης των Ηνωμένων Εθνών να επεκτείνει ή να εφαρμόσει διατηρήσιμα συστήματα κοινωνικής προστασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνεκτικότητα στις πολιτικές εξωτερικών σχέσεων και εκπονώντας ανακοίνωση σχετικά με την κοινωνική προστασία στην αναπτυξιακή συνεργασία, όπως προτείνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

  IV – Περί παιδείας

  87. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το να έχει κανείς δουλειά είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· πιστεύει ότι η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού χάσματος στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι από τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές για να βγουν από το φαύλο κύκλο της φτώχειας και της ανεργίας·

  88. χαιρετίζει το Παιδεία για όλους – Πρωτοβουλία Ταχείας Ανίχνευσης (FTI) και τη στήριξη αυτού από την Επιτροπή κατ' αρχήν· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποια κεφάλαια διαθέτει επί του παρόντος στις χώρες τις οποίες καλύπτει η παρούσα πρωτοβουλία και για ποιους σκοπούς, ιδιαίτερα στους εξής τομείς:

  - φροντίδα και μάθηση στην πρώιμη παιδική ηλικία,

  - δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους,

  - μάθηση και δεξιότητες διαβίωσης για νέους ανθρώπους και ενήλικες,

  - εξαλφαβητισμός ενηλίκων,

  - ισότητα των φύλων,

  - ποιότητα εκπαίδευσης·

  89. καλεί την ΕΕΕ να εισάγει προγράμματα βοήθειας γονέων για διάφορα πεδία σε μέρη όπου η φτώχεια οδηγεί σε ελλιπείς γνώσεις ως προς την ανατροφή των παιδιών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχονται πραγματικές ευκαιρίες στα παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών·

  90. σημειώνει ότι η ποιότητα της ψυχικής και φυσικής υγείας δεν είναι απλώς θέμα παιδείας, κατάρτισης και νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, αλλά και θέμα πρόσβασης σε νερό, τρόφιμα και φάρμακα και, επομένως, η ΕΕ θα πρέπει να δίνει περισσότερη προσοχή στη συνάθροιση δωρεάν σχολικών εγχειριδίων, δωρεάν γευμάτων, δωρεάν σχολικών λεωφορείων και δωρεάν εξετάσεων στα ολοκληρωμένα προγράμματα βοήθειας· θεωρεί απαραίτητο να ζητήσει σαφή διασύνδεση ανάμεσα στα προγράμματα που βασίζονται σε σχολεία και που χρηματοδοτεί η ΕΕ και στα προγράμματα επισιτισμού και υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  91. καλεί την ΕΕ να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στον εντοπισμό κλάδων όπου οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, μέσω του οποίου η καθιέρωση μαθητειών μέσω εργασίας σε αυτούς τους τομείς θα αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

  92. καλεί την ΕΕ να παρέχει περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους σπουδαστές των χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου, αλλά να τους ενθαρρύνει να επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά τις σπουδές τους προκειμένου να ωφελήσουν τις δικές τους κοινωνίες·

  V. Πρόσβαση στην αγορά

  93. επισημαίνει ότι συνιστάται στις αναπτυσσόμενες χώρες τα προϊόντα τους να είναι ανταγωνιστικά στην ελεύθερη αγορά, ενώ η ίδια αρχή συχνά δεν εφαρμόζεται στον ανεπτυγμένο κόσμο·

  94. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια συνεκτική προσέγγιση, η οποία να σέβεται τα θεμελιώδη στοιχεία της ελεύθερης αγοράς και να εγγυάται αμοιβαιότητα στον τομέα των συναλλαγών·

  95. τονίζει ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, χαρακτηρίζονται από οικονομίες επιβίωσης και ότι αυτές οι οικονομίες συχνά αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος και των προς το ζην·

  96. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στη ΔΟΕ.

  • [1]  ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
  • [3]  ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
  • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0152.
  • [5]  ΕΕ C 293E, 2.12.2006, σ. 316.
  • [6]  ΕΕ C 102E, 24.4.2008, σ. 321.
  • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2009)0138.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (28.4.2010)

  προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

  σχετικά με τη μείωση της ένδειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος προόδου
  (2009/2171(INI))

  Συντάκτριαγνωμοδότησης: Gabriele Zimmer

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.   τονίζει τη σημασία της προώθησης ενός ευρύτερου ορισμού της ένδειας, όπως εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη το 1995, ο οποίος περιλαμβάνει τις υλικές στερήσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την έλλειψη συμμετοχής, και ενός μοντέλου κοινωνικής ανάπτυξης όπως προτάθηκε από τον ΟΗΕ στο έγγραφο ‘Επανεξέταση της Ένδειας - Έκθεση για την παγκόσμια κοινωνική κατάσταση το 2010’·

  2.   υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης εναλλακτικών δεικτών πέραν του ΑΕγχΠ για τη μέτρηση της κοινωνικής προόδου στα αναπτυσσόμενα κράτη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής για τη Μέτρηση των Οικονομικών Επιδόσεων και της Κοινωνικής Προόδου με επικεφαλής τον Joseph Stiglitz·

  3.   ζητεί οι απαντήσεις στην παγκόσμια οικονομική κρίση να εκπονούνται ειδικά για κάθε χώρα και περιοχή και να περιλαμβάνουν τα μέτρα σε μνεία των οποίων προβαίνει το έγγραφο πολιτικής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με τίτλο ‘Ένα παγκόσμιο σύμφωνο απασχόλησης’, για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε τομείς έντασης απασχόληση και φιλικούς προς το περιβάλλον και σε συστήματα κοινωνικής προστασίας·

  4.   ζητεί κάθε μέτρο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας να βασίζεται στην ‘Ατζέντα της Αξιοπρεπούς Εργασίας στον Κόσμο’ της ΔΟΕ, για να καταστεί δυνατή η δίκαιη κατανομή των ωφελειών που απορρέουν από την οικονομική μεγέθυνση·

  5.   τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και ότι για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να προωθείται η σύσταση και η ανάπτυξη αντίστοιχων οργανώσεων εκπροσώπησης·

  6.   ζητεί την εφαρμογή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και του δικαιώματος στη συλλογική διαπραγμάτευση χωρίς εξαιρέσεις για να ενισχύουν, να βελτιώνουν και να υπερασπίζονται τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας·

  7.   ζητεί την εφαρμογή του δικαιώματος στην εξάλειψη των διακρίσεων, δηλαδή του δικαιώματος στην εργασία και την ισότιμη μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου, εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ως βασική αρχή του αγώνα κατά της ένδειας·

  8.   ζητεί την εφαρμογή του δικαιώματος απαλλαγής από την καταναγκαστική εργασία και ιδίως από την παιδική εργασία χωρίς εξαιρέσεις, καθόσον χωρίς εκπαίδευση τα παιδιά είναι καταδικασμένα σε μια ζωή ένδειας·

  9.   ζητεί να δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, με σκοπό να δημιουργούνται αντ’ αυτής θέσεις εργασίας για ενήλικες και να παρέχεται στα παιδιά κατάλληλη σχολική μόρφωση·

  10. τονίζει ότι η μικρής κλίμακας γεωργία που βασίζεται σε αποκεντρωμένα, πράσινα και βιώσιμα μέσα παραγωγής διευκολύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθόσον απασχολεί περισσότερους ανθρώπους ανά εκτάριο από ό,τι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις, με τους γεωργούς και τους υπαλλήλους να δαπανούν κατ’ αναλογία μεγαλύτερα ποσά για αγροτικά μη καλλιεργήσιμα προϊόντα έντασης απασχόλησης·

  11. υπενθυμίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις, ιδίως στον γεωργικό τομέα, χρήζουν επαρκούς χρηματοδότησης, π.χ. μικροπιστώσεων, για να διατηρηθούν οι υφιστάμενες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας·

  12. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τονώσουν τη δημόσια χρηματοδότηση προς τις μικρές επιχειρήσεις και μικροεπιχειρήσεις και τους γεωργούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του ανεπίσημου τομέα, όπως ζητείται από το 'παγκόσμιο σύμφωνο απασχόλησης' της ΔΟΕ, για να καταπολεμηθεί η ένδεια και η ανεργία·

  13. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην παιδεία, την παροχή βοήθειας στους νέους που ευρίσκονται εκτός σχολικού συστήματος, την επαγγελματική κατάρτιση, την τεχνολογική εκπαίδευση, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη δια βίου μάθηση, την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, τη διοργάνωση υψηλής ποιότητας περιόδων μαθητείας που συνεπάγονται καλύτερες προοπτικές για εκείνους που τις ολοκληρώνουν, την υγεία και την ασφάλεια και την ενθάρρυνση προγραμμάτων επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, κατά κύριο λόγο για τις μικρές επιχειρήσεις και τις μικροεπιχειρήσεις, για να δημιουργηθεί βιώσιμο εργατικό δυναμικό, με ειδική εστίαση στους νέους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και όσους έχουν αναγκασθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τις γυναίκες και οιεσδήποτε άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες·

  14. ζητεί να ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό η νομική και η κοινωνική θέση των γυναικών, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις και να αξιοποιούνται οι δυνατότητες των γυναικών να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

  15. ζητεί όλες οι αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ένδειας να εστιάζονται σε μέτρα που απαιτούν από τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και τις τοπικές κοινότητες να επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) του ΟΗΕ έως το 2015·

  16. ζητεί ενισχυμένο συντονισμό της αναπτυξιακής πολιτικής μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ για να προληφθεί η αρνητική επίπτωση των διαφόρων δράσεων πολιτικής στην επίτευξη των ΑΣΧ.

  17. ενθαρρύνει τις χώρες δωρητές να εκμεταλλευθούν αυτήν την κρίση για να διερευνήσουν εις βάθος τις υφιστάμενες δυνατότητες για καινοτόμες και πρόσθετες πηγές αναπτυξιακής χρηματοδότησης και για να εντοπίσουν νέες που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους και να εφαρμόσουν αποδοτικά, συνεκτικά και λειτουργικά προγράμματα δαπανών·

  18. ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να θέτουν ως στοιχείο προτεραιότητας κατά την εκπόνηση των στρατηγικών εγγράφων ανά χώρα και των ενδεικτικών εθνικών προγραμμάτων την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και της επισιτιστικής ασφάλειας·

  19. παροτρύνει τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των βασικών κοινωνικών αναγκών, να προωθήσουν την προστασία των ανηλίκων και των γυναικών, ομάδων που έχουν πληγεί σκληρά από την κρίση, καθώς και των νέων που κινδυνεύουν, των ανειδίκευτων εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος και των μεταναστών, των εργαζόμενων στον γεωργικό τομέα και των ατόμων με αναπηρία·

  20. ζητεί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η δημόσια υγεία να αποτελέσουν τη βάση των πολιτικών ανάπτυξης και εμμένει στο ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία μείωση της εθνικής δαπάνης και της διεθνούς βοήθειας σε αυτούς τους τομείς·

  21. ζητεί την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της πρόσβασης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, την κατάρτιση ποιότητας και την εκπαίδευση· ζητεί να επέλθουν βελτιώσεις στην πρόσβασης σε πιστώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μικροχρηματοδότησης), για να ενθαρρύνεται η δημιουργία θέσεων εργασίας·

  22. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν στο πλαίσιο σχεδίων που αφορούν τις αναπτυσσόμενες χώρες το επιχειρηματικό πρότυπο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ως νομικά δεσμευτική αρχή για την ένταξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών και στην αλληλεπίδρασή τους με τους υπεργολάβους και τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων·

  23. ζητεί να δίδεται περισσότερο αποτελεσματική στήριξη στη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης χάρις στον συντονισμό της απασχόλησης και των μακροοικονομικών πολιτικών, έχοντας κατά νου ότι οι τελευταίες δεν πρέπει να περιορίζονται στον έλεγχο του πληθωρισμού και των εμπορικών και δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά να επικεντρώνονται επίσης στη σταθερότητα των πραγματικών εκροών, των εισοδημάτων και της απασχόλησης·

  24. ζητεί τη δεσμευτική ένταξη των προτύπων αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ καθώς και των περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες·

  25. ζητεί να εξετάσει κανείς εκ νέου τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως είναι η ύδρευση, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και τον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη στην αναπτυξιακή διακυβέρνηση, περιλαμβανομένου του ρόλου των κρατικών επιχειρήσεων ως εργοδοτών και παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών·

  26. παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εργασθούν προς μία διαφορετική ερμηνεία του άρθρου XXIV του ΠΟΕ για να καταστεί δυνατή η εξαίρεση της ευάλωτης μεταποίησης και άλλων τομέων από τις εμπορικές συμφωνίες, όπου αυτό αιτιολογείται, και τονίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο σε συγκεκριμένους για κάθε χώρα παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα στις αγορές εξαγωγών, όπως είναι τα προ-διαπραγματευτικά πρότυπα απασχόλησης, οι πολιτικές του κοινωνικού τομέα, τα επίπεδα κοινωνικής ανάπτυξης, τα πρότυπα κυριότητας γης και οι σχέσεις εξουσίας στον γεωργικό τομέα, η ικανότητα εφοδιασμού των εξαγωγών, οι τεχνολογικές δεξιότητες και η ύπαρξη καλά αναπτυγμένων αγορών·

  27. προτείνει η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να ελέγξουν τις δυνατότητες ελευθέρωσης των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς τη διατήρηση αμοιβαίων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις περιφερειακές αγορές στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν τις βιώσιμες επιχειρήσεις με τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας ως συγκεκριμένο τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη του 2005 και να προαγάγουν την ένταξή της σε πιο παραδοσιακούς τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως είναι οι υποδομές, η αγροτική ανάπτυξη, η διακυβέρνηση και η βοήθεια που σχετίζεται με το εμπόριο·

  29. εφιστά προσοχή στον κρίσιμο ρόλο των συστημάτων κοινωνικής προστασίας όπως δηλώνεται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης της ΔΟΕ και την Πρωτοβουλία Βάσης των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική Προστασία (United Nations Social Protection Floor Initiative)· ζητεί ως εκ τούτου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας για να αποφευχθεί η αύξηση της ένδειας και να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές δυσκολίες, βοηθώντας παράλληλα στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στη διατήρηση και προώθηση της απασχολησιμότητας.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  28.4.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  43

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  João Ferreira

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.5.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  13

  11

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Ελένη Θεοχάρους, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Fiona Hall, Wolf Klinz, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia