Pranešimas - A7-0194/2010Pranešimas
A7-0194/2010

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, projekto

  10.6.2010 - (09898/2010 – C7‑0145/2010 – 2010/0066(NLE)) - ***

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka

  Procedūra : 2010/0066(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0194/2010
  Pateikti tekstai :
  A7-0194/2010
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, projekto

  (09898/2010 – C7‑0145/2010 – 2010/0066(NLE))

  (Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, projektą (09898/2010),

  –   atsižvelgdamas į Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 329 straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą duoti pritarimą (C7‑0145/2010),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 74g straipsnį ir 81 straipsnio 1 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A7‑0194/2010),

  A. kadangi 2006 m. liepos 17 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir nustatančio taikytinos teisės taisykles bylose, susijusiose su santuoka („Roma III“) (COM(2006)0399),

  B.  kadangi minėtasis pasiūlymas grindžiamas EB sutarties 61 straipsnio c punktu ir 67 straipsnio 1 dalimi, pagal kuriuos Tarybos sprendimas turi būti priimtas vienbalsiai,

  C. kadangi 2008 m. spalio 21 d. Parlamentas, laikydamasis konsultavimosi procedūros, pritarė Komisijos pasiūlymui su pakeitimais[1],

  D. kadangi jau 2008 m. viduryje paaiškėjo, kad kai kurios valstybės narės susidūrė su konkrečiomis problemomis, dėl kurių joms buvo neįmanoma priimti pasiūlytą reglamentą; kadangi ypač viena valstybė narė negalėjo pritarti tam, kad jos teismai turėtų taikyti santuokos nutraukimą reglamentuojančią užsienio teisę, kurią ji laikė labiau suvaržančia nei santuokos nutraukimą reglamentuojanti nacionalinė teisė, ir pageidavo toliau taikyti savo materialinę teisę visose jos teismuose nagrinėjamose santuokos nutraukimo bylose; kadangi didžioji dalis kitų valstybių narių laikėsi nuomonės, kad taisyklės dėl taikytinos teisės sudarė esminę siūlomo reglamento dalį ir kad laikantis minėtųjų taisyklių kai kuriais atvejais teismai turėtų taikyti užsienio teisę;

  E.  kadangi 2008 m. birželio 5–6 d. posėdyje Taryba padarė išvadą, kad „dėl pasiūlyto reglamento priėmimo nėra vieningos nuomonės ir kad dėl neįveikiamų sunkumų nei tuo metu, nei artimoje ateityje visiška vienybė neįmanoma“ ir kad „pasiūlyto reglamento tikslai negali būti pasiekti taikant atitinkamas Sutarčių nuostatas per pagrįstą laiką“,

  F.  kadangi laikantis Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio, siekdamos tarpusavyje nustatyti tvirtesnį bendradarbiavimą srityse, kurios nepriklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, mažiausiai devynios valstybės narės gali pasinaudoti Sąjungos institucijomis ir įgyvendinti savo kompetenciją taikydamos atitinkamas Sutarčių nuostatas tokiu mastu ir tokia tvarka, kaip nustatyta šiame straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsniuose,

  G. kadangi šiandien dvylika valstybių narių[2] yra pareiškusios ketinimą tarpusavyje pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą santuokos nutraukimui taikytinos teisės srityje,

  H. kadangi Parlamentas patikrino atitiktį Europos Sąjungos sutarties 20 straipsniui ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsniams,

  I.   kadangi ypač dėl šio tvirtesnio bendradarbiavimo gali būti intensyviau siekiama Sąjungos tikslų, apsaugomi jos interesai ir stiprinamas jos integracijos procesas pagal Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnį, atsižvelgiant į išsamias Komisijos konsultacijas su suinteresuotomis šalimis siekiant parengti poveikio vertinimą, susijusį su Žaliąja knyga (COM(2005)0082), didelį tarptautinių santuokų skaičių ir maždaug 140 000 tarptautinių santuokų nutraukimo atvejus Sąjungoje 2007 m., turint mintyje, kad minėtaisiais metais dviejuose iš šių šalių, kurios rengiasi tvirčiau bendradarbiauti, būtent Vokietijoje ir Prancūzijoje, buvo užfiksuotas didžiausias naujų tarptautinės santuokos nutraukimo atvejų skaičius,

  J.   kadangi suderinus įstatymų kolizijos taisykles palengvinamas teismų sprendimų tarpusavio pripažinimas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, nes bus sustiprintas tarpusavio pasitikėjimas; kadangi šiuo metu valstybėse narėse, dalyvaujančiose teisminiame bendradarbiavime civilinėse bylose, galioja 26 skirtingi santuokos nutraukimui taikomų įstatymų kolizijos taisyklių rinkiniai, o pradėjus tvirtesnį bendradarbiavimą šioje srityje šis skaičius sumažėtų iki 14, taigi būtų geriau suderintos tarptautinės privatinės teisės taisyklės ir stiprinamas integracijos procesas,

  K. kadangi, atsižvelgus į ankstesnius įvykius siekiant įgyvendinti šią iniciatyvą, aiškiai matome, kad siūlomas sprendimas pateikiamas kaip paskutinė išeitis ir kad bendradarbiavimo tikslų negalima pasiekti per pagrįstą laikotarpį; kadangi bent devynios valstybės narės ketina tvirčiau bendradarbiauti; kadangi įvykdomi Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio reikalavimai,

  L.  kadangi taip pat įvykdomi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsnių reikalavimai,

  M. kadangi būtent pradedant tvirtesnį bendradarbiavimą šioje srityje laikomasi sutarčių ir Sąjungos teisės, nes nedaromas poveikis acquis, kadangi vienintelės Sąjungos taisyklės taikomos šioje srityje yra susijusios su jurisdikcija ir teismų sprendimų pripažinimu ir vykdymu, o ne su taikytina teise; kadangi pradedant tvirtesnį bendradarbiavimą nebus diskriminuojama dėl pilietybės ir nebus prieštaraujama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnio nuostatoms, nes pasiūlytos įstatymų kolizijos taisyklės bus taikomos visoms šalims nepaisant jų pilietybės arba gyvenamosios vietos, kai ieškinys nagrinėjamas dalyvaujančių valstybių narių teismuose,

  N. kadangi dėl tvirtesnio bendradarbiavimo nebus daromas neigiamas poveikis vidaus rinkai arba socialinei ir teritorinei sanglaudai ir nebus sudaroma kliūčių valstybių narių prekybai arba diskriminuojama prekiaujant, taip pat nebus iškraipoma konkurencija; kadangi pradėjus tvirtesnį bendradarbiavimą bus sudarytos palankesnės sąlygos tinkamam vidaus rinkos veikimui ir panaikintos galimos kliūtys laisvam asmenų judėjimui, taip pat suteikta daugiau paprastumo asmenims ir teisininkams dalyvaujančiose valstybėse narėse, nesudarant sąlygų piliečių diskriminacijai,

  O. kadangi pradėjus tvirtesnį bendradarbiavimą bus gerbiamos nedalyvaujančių valstybių narių teisės, kompetencija ir įsipareigojimai tol, kol jos toliau taikys savo tarptautinės privatinės teisės taisykles šioje srityje; kadangi nesudaryta dalyvaujančių ir nedalyvaujančių valstybių narių tarptautinių susitarimų, kurie būtų pažeisti pradėjus tvirtesnį bendradarbiavimą; ir kadangi tvirtesnis bendradarbiavimas neprieštarauja Hagos konvencijoms dėl tėvų pareigų ir išlaikymo prievolių,

  P.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 328 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad tvirtesnis bendradarbiavimas atviras visoms dalyvauti norinčioms valstybėms narėms bet kuriuo metu,

  Q. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 333 straipsnio 2 dalyje Tarybai (arba, tiksliau, toms Tarybos narėms, kurios atstovauja tvirčiau bendradarbiaujančioms valstybėms narėms) suteikiama galimybė priimti sprendimą, kuriame numatoma, kad ji veiks pagal įprastą teisėkūros procedūrą, o ne pagal specialią teisėkūros procedūrą, kuri nurodoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalyje ir pagal kurią su Parlamentu tik konsultuojamasi,

  1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo;

  2.  ragina Tarybą priimti sprendimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 333 straipsnio 2 dalį, kuriame būtų numatoma, kad pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo pradedamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, atveju Taryba veiks pagal įprastą teisėkūros procedūrą;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]               OL C 15 E, 2010 1 21, p. 128.
  • [2]  Austrija, Belgija, Bulgarija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija, Rumunija, Ispanija ir Slovėnija.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  2006 m. liepos 17 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl vadinamojo „Roma III“ reglamento, kuris grindžiamas Europos bendrijos steigimo sutarties 61 straipsnio c punkto ir 67 straipsnio 1 dalies nuostatomis[1]. Pasiūlymo tikslas – pakeisti taikomas taisykles dėl jurisdikcijos, kurios numatytos Briuselio IIa reglamente, ir pradėti taikyti bendras taisykles siekiant nustatyti tarpvalstybinėms santuokos nutraukimo byloms taikomą teisę. Pagal šį pasiūlymą akivaizdžiai nesiekiama suderinti valstybių narių santuokos nutraukimo teisei priklausančią materialinę teisę.

  Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, sprendimą turėjo priimti vienbalsiai (pagal EB sutarties 67 straipsnio 1 dalį[2]). 2006 m. spalio 21 d. Europos Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui su pakeitimais. Primename, kad tarpvalstybinio pobūdžio šeimos teisės priemonių atveju su Parlamentu tik konsultuojamasi ir šios tvarkos laikomasis taip pat įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

  Svarstant pasiūlymą Taryboje susidurta su neįveikiamais sunkumais. Visų pirma, santuokos nutraukimui taikytina teisė skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Be to, Maltoje santuoka negali būti nutraukta. Taip pat Tarybos diskusijų metu buvo pareikšta prieštaravimų dėl pasiūlymo atitikties subsidiarumo ir proporcingumo principams. 2008 m. birželio 5–6 d. posėdžiavusi Teisingumo ir vidaus reikalų taryba pasiūlymo nepriėmė vieningai, kaip reikalaujama, ir iniciatyva žlugo.

  2008 m. liepos mėn. paaiškėjo, kad dešimties valstybių narių grupė pirmą kartą Europos Sąjungos istorijoje išreiškė ketinimą pradėti taikyti tvirtesnio bendradarbiavimo mechanizmą, siekdamos paskatinti reglamento „Roma III“ įgyvendinimą. Pagal ES sutarties 20 straipsnio nuostatas reikalaujama, kad norint pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą reikia bent devynių valstybių narių. Šiuo metu yra dvylika tokių valstybių narių. Tuomet, kai buvo priimtas Komisijos pasiūlymas, tokių valstybių narių buvo devynios (Austrija, Bulgarija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Vengrija, Rumunija, Ispanija ir Slovėnija), kadangi Graikija atsiėmė savo pirminį prašymą 2010 m. kovo 3 d. Nuo tada prašymus pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą pateikė Vokietija, Belgija ir Latvija.

  Pranešėjas džiaugiasi dėl to, kad tai istorinis įvykis – pirmą kartą bus pradėta taikyti tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra, tačiau tuo pat metu apgailestauja, kad tai reiškia naują Sąjungos kryptį civilinės ir šeimos teisės srityje, kurioje iki šiol itin sėkmingai buvo tvirtinami teisės aktai, taikomi visoje Europoje, nepaisant ypatingų Danijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės pozicijų.

  Tačiau pranešėjas įsitikinęs, kad svarbiau negu minėtosios aplinkybės yra poreikis spręsti teisines problemas, su kuriomis susiduria Europos piliečiai nagrinėjant tarpvalstybinės santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium bylas. Atsižvelgdami į mūsų piliečius, privalome daryti viską, ką galime, siekdami užtikrinti, kad šie labai skausmingi jų gyvenimo etapai nebūtų dar sudėtingesni dėl su teismais susijusių sunkumų, kai reikia spręsti taikytinos teisės problemas, kurias sunkiai supranta net ir daugelis teisininkų.

  Pranešėjas ragina Komisiją ir tvirčiau bendradarbiaujančias valstybes nares skatinti, kad šiame bendradarbiavime dalyvautų kuo daugiau valstybių narių, laikantis 328 straipsnio 1 dalies antros pastraipos nuostatų. Šiuo itin svarbiu metu, kai tvirtesnio bendradarbiavimo principas įgyvendinamas pirmą kartą per Europos Sąjungos istoriją, būtina nustatyti teisingą jo kryptį – tvirtesnės ir didesnės integracijos link. Reikia vengti, kad tvirtesnis bendradarbiavimas būtų laikomas priemone tam tikriems susitarimams, kurie skirti tik ribotam šalių skaičiui, sudaryti ir būtų taikomas šiuo tikslu.

  Pranešėjas norėtų padėkoti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešėjai E. Gebhardt, kuri sutiko nerengti nuomonės šiuo klausimu siekdama, kad ši procedūra būtų baigta kuo greičiau.

  • [1]  Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir nustatančio taikytinos teisės taisykles bylose, susijusiose su santuoka COM(2006)0399).
  • [2]  Žr. Sutarties dėl ES veikimo 81 straipsnio 3 dalį;

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  1.6.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Piotr Borys, Kurt Lechner, Toine Manders, Angelika Niebler

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Wojciech Michał Olejniczak, Jutta Steinruck