Procedure : 2009/0170(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0195/2010

Indgivne tekster :

A7-0195/2010

Forhandlinger :

PV 20/09/2010 - 16
CRE 20/09/2010 - 16

Afstemninger :

PV 21/09/2010 - 5.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0321

BETÆNKNING     ***I
PDF 757kWORD 494k
12.8.2010
PE 439.970v02-00 A7-0195/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart

(KOM(2009)0611 – C7–0259/2009 – 2009/0170(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Christine de Veyrac

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart

(KOM(2009)0611 – C7–0259/2009 – 2009/0170(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0611),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk.2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0259/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til EU-traktatens artikel 294, stk. 3, og artikel 100, stk. 2,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7–0195/2010),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Der bør opretholdes et højt sikkerhedsniveau inden for civil luftfart i Europa, og alt bør gøres for at nedbringe antallet af flyvehavarier og flyvehændelser med henblik på at sikre, at forbrugerne er trygge ved lufttransport.

(1) Der bør opretholdes et højt sikkerhedsniveau inden for civil luftfart i Europa, og alt bør gøres for at nedbringe antallet af flyvehavarier og flyvehændelser med henblik på at sikre, at borgerne er trygge ved lufttransport.

Begrundelse

Denne term er mere passende.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Indberetning, analyse og formidling af resultaterne fra sikkerhedsrelaterede hændelser er afgørende for en forbedring af luftfartssikkerheden. Kommissionen bør derfor inden den 31. december 2011 stille forslag om ændring af direktiv 2003/42/EF om indberetning af hændelser.

Begrundelse

For at være konsekvent bør enhver ændring til de regler om indberetning af hændelser, der pålægges med denne forordning, straks blive inkorporeret i en ny version af direktivet om indberetning af hændelser.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur udfører på vegne af medlemsstaterne konstruktions-, fabrikations- og registreringsstatens funktioner og opgaver, når de vedrører konstruktionsgodkendelse, som omhandlet i Chicagokonventionen eller bilagene hertil, og bør derfor være repræsenteret ved sikkerhedsundersøgelser for at bidrage til disses effektivitet og sikre luftfartøjers konstruktionsmæssige sikkerhed, uden at dette berører undersøgelsens uafhængighed.

(7) Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur udfører på vegne af medlemsstaterne konstruktions-, fabrikations- og registreringsstatens funktioner og opgaver, når de vedrører konstruktionsgodkendelse, som omhandlet i Chicagokonventionen eller bilagene hertil, og bør derfor og under overholdelse af bilag 13 til Chicagokonventionen være repræsenteret ved sikkerhedsundersøgelser for at bidrage til disses effektivitet og sikre luftfartøjers konstruktionsmæssige sikkerhed, uden at dette berører undersøgelsens uafhængighed.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) På baggrund af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs voksende ansvar for flyvesikkerheden bør det også deltage i dataudvekslingen inden for rammerne af systemer for indberetning af hændelser; disse data bør beskyttes tilstrækkeligt mod uautoriseret anvendelse eller frigivelse.

(8) På baggrund af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs voksende ansvar for flyvesikkerheden bør det også deltage i dataudvekslingen inden for rammerne af systemer for indberetning af hændelser og analysere disse i samarbejde med medlemsstaterne. Resultaterne deraf skal rapporteres til alle nationale havariundersøgelsesorganer i medlemsstaterne. Disse data bør beskyttes tilstrækkeligt mod uautoriseret anvendelse eller frigivelse.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Sikkerhedsundersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser bør udføres af eller under kontrol af et uafhængigt sikkerhedsundersøgelsesorgan for at undgå eventuelle interessekonflikter og eksterne påvirkninger i forbindelse med fastlæggelsen af årsagerne til de begivenheder, der undersøges.

(10) Sikkerhedsundersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser bør udføres af eller under kontrol af et uafhængigt sikkerhedsundersøgelsesorgan for at undgå eventuelle interessekonflikter og eksterne påvirkninger i forbindelse med fastlæggelsen af sammenfaldende faktorer vedrørende de begivenheder, der undersøges.

Begrundelse

Anvendelsen af ordet "årsager" kan medføre alvorlige juridiske problemer, da der kan gives indtryk af skyld og/eller ansvar. ICAO (Organisationen for International Civil Luftfart) har anerkendt behovet for at holde sikkerhedsterminologien og den juridiske terminologi adskilt. Det foreslås derfor, at henvisningen til "årsager" erstattes med en henvisning til "faktorer".

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Sikkerhedsundersøgelsesorganerne spiller en vigtig rolle i undersøgelsesprocessen. Deres arbejde er afgørende for at kunne fastslå årsagerne til et flyvehavari eller en flyvehændelse. Det er derfor yderst vigtigt, at de er i stand til at gennemføre deres undersøgelser uden nogen form for pres og helt uafhængigt af lovgivningsmæssige eller retlige myndigheder samt under hensyntagen til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed. Sikkerhedsundersøgelsesorganerne bør tildeles adgang til alle de oplysninger og elementer, der er nødvendige for at lette gennemførelsen af en effektiv teknisk undersøgelse, herunder omgående og ubetinget adgang til havaristedet, luftfartøjets vragdele og komponenter samt dokumentation af interesse, uden de restriktioner, der kan opstå i forbindelse med en eventuel beslaglæggelse, som måtte kræves af de retlige myndigheder. Sikkerhedsundersøgelsesorganerne bør have de økonomiske og menneskelige ressourcer, der kræves for at gennemføre effektive undersøgelser.

Begrundelse

Garantire una tempestiva ed efficace azione di prevenzione nel settore dell’aviazione civile, a tutela della pubblica incolumità, consentendo alle autorità investigative sulla sicurezza, nel contemporaneo avvio delle indagini di competenza dell’autorità giudiziaria, di disporre incondizionatamente e tempestivamente di tutti gli elementi necessari al regolare e proficuo svolgimento dell’inchiesta di sicurezza, fra cui l’immediato accesso ai luoghi ed alle cose dell’incidente, libero dai condizionamenti implicati dal sequestro penale. Le esigenze di prevenzione non devono essere condizionate dai tempi della giustizia.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Sikkerhedsundersøgelsesorganernes koordinerende rolle bør anerkendes i EU-sammenhæng, ved at der tages hensyn til det eksisterende samarbejde mellem disse og til de disponible undersøgelsesressourcer i medlemsstaterne, som må udnyttes på den mest omkostningseffektive måde; dette opnås bedst ved at oprette et europæisk netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesorganer (i det følgende benævnt:

(12) Sikkerhedsundersøgelsesorganernes koordinerende rolle bør anerkendes og styrkes i EU-sammenhæng, ved at der tages hensyn til det eksisterende samarbejde mellem disse og til de disponible undersøgelsesressourcer i medlemsstaterne, som må udnyttes på den mest omkostningseffektive måde; dette opnås bedst ved at oprette et europæisk netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesorganer (i det følgende benævnt:

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Netværket bør virkelig tilføre en sikkerhedsmæssig merværdi. For at nå dette bør netværkets formål og opgaver fastlægges på EU-plan i denne forordning.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15. Under overholdelse af gældende lovgivning vedrørende kompetencen for de myndigheder, der er ansvarlige for den retlige efterforskning, og i givet fald i nært samarbejde med disse bør medlemsstaterne sørge for, at de myndigheder, som er ansvarlige for at undersøge flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart, får mulighed for at udføre deres opgaver under de bedst mulige vilkår; målene for den retlige efterforskning bør heller ikke bringes i fare.

15. Under overholdelse af gældende lovgivning vedrørende kompetencen for de myndigheder, der er ansvarlige for den retlige efterforskning, og i givet fald i nært samarbejde med disse bør medlemsstaterne sørge for, at de myndigheder, som er ansvarlige for at undersøge flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart, får mulighed for at udføre deres opgaver uden at blive hæmmet, samtidig med at der tages hensyn til behørig retspleje.

Begrundelse

Teksten til dette ændringsforslag kommer fra ICAO's bilag 13 og afspejler bedre adskillelsen af de retlige undersøgelser og havariundersøgelserne. Havariundersøgelsesinspektørerne kan ikke tage hensyn til retsvæsenets mål og omvendt. Der bør udvikles yderligere retningslinjer for, hvordan de to forløb skal koordineres (se også ændringsforslaget vedrørende artikel 4, stk. 4).

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Det civile luftfartssikkerhedssystem bygger på tilbagemeldinger og erfaringer fra havarier og hændelser, som forudsætter streng fortrolighed for at sikre, at værdifulde informationskilder også fremover står til rådighed; i den sammenhæng bør følsomme sikkerhedsoplysninger ikke benyttes til andre formål end at forebygge havarier og hændelser, medmindre en mere tungtvejende offentlig interesse i at frigive oplysningerne gør sig gældende.

(17) Det civile luftfartssikkerhedssystem bygger på tilbagemeldinger og erfaringer fra havarier og hændelser, som forudsætter streng fortrolighed for at sikre, at værdifulde informationskilder også fremover står til rådighed; I denne forbindelse bør man overholde princippet om en åben rapporteringskultur ("just culture"), hvor personalet ikke sanktioneres for handlinger, undladelser eller beslutninger i forbindelse med deres erfaring og uddannelse, men hvor grov uagtsomhed, forsætlige lovovertrædelser og ødelæggelser ikke vil blive tolereret. I den sammenhæng bør følsomme sikkerhedsoplysninger ikke benyttes til andre formål end at forebygge havarier og hændelser. Selv om visse data skal forblive strengt fortrolige, er det dog vigtigt af hensyn til ofrenes pårørende såvel som retssikkerheden, at domstolene får adgang til visse data og forhold af betydning for den retslige efterforskning.

 

Dette skal ske i overensstemmelse med relevante instrukser, som er udstedt for at beskytte oplysningernes fortsatte fortrolighed, når retsmyndighederne har færdiggjort deres arbejde.

 

Medlemsstaterne bør vedtage lovgivning, som forebygger uhensigtsmæssig brug af følsomme sikkerhedsoplysninger.

Begrundelse

Princippet om en åben rapporteringskultur ("just culture") bør nævnes. Det har påviseligt en gavnlig indvirkning på luftfartssikkerheden.

Der bør ikke være fuldstændig uigennemsigtighed mellem sikkerhedsundersøgelsen og den retslige efterforskning, men kun visse data bør kunne videregives til domstolene. Det bør klart defineres hvilke.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Et flyvehavari giver anledning til en række forskellige og til tider modstridende offentlige interesser, eksempelvis forebyggelse af fremtidige havarier og god retspleje. Disse interesser går ud over de involverede parters interesser og ud over den enkelte hændelse. For at garantere den almene offentlige interesse er det nødvendigt at have den rigtige balance mellem alle interesser, herunder sikkerhed, retfærdighed og beskyttelse af ofrene og de implicerede personer.

Begrundelse

Et flyvehavari er en traumatisk oplevelse for ofrene og deres familier, men også for samfundet i øvrigt. Havariet aktiverer en række processer: eftersøgnings- og redningsoperationer, havariundersøgelse og retsprocedure. Alle disse processer er reaktioner på en tungtvejende offentlig interesse. De aktører, der er involveret i disse processer, arbejder under stort pres. Alle aktører bør indse vigtigheden af de øvrige processer og undgå skadelig indgriben i processerne for at beskytte den almene offentlige interesse.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Flere havarier har belyst de tekniske vanskeligheder, der er forbundet med at fastlægge luftfartøjernes position i realtid, navnlig over havene. Endvidere har man i dag først få adgang til flyveregistreringsapparaternes data, når registreringsapparaterne er fundet og analyseret. Fremskridt inden for forskning i fastlæggelse af luftfartøjers position i realtid såvel som adgang til flyveregistreringsapparaternes data uden apparaternes fysiske tilstedeværelse ville forbedre efterforskernes mulighed for at fastlægge årsagerne til et havari betydeligt og samtidig forbedre mulighederne for at forebygge tilbagevendende hændelser. Det ville forbedre luftfartssikkerheden betydeligt. Således bør Optimi-projektet, der styres af joint venture-selskabet SESAR, fremmes, og projektet bør tildeles passende finansielle midler.

Begrundelse

Man bør støtte dette initiativ, der kan sikre en væsentlig forbedring af flyovervågningen og adgangen til oplysningerne i de sorte bokse.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Erfaringen har vist, at det til tider er vanskeligt hurtigt at fremskaffe pålidelige lister over personer ombord på et luftfartøj, og at data på sådanne lister bør beskyttes mod uautoriseret udnyttelse eller frigivelse.

(20) Erfaringen har vist, at det til tider er vanskeligt hurtigt at fremskaffe pålidelige lister over personer ombord på et luftfartøj, men erfaringen har også vist, at det er vigtigt at fastsætte en tidsfrist, hvorefter en liste kan afkræves luftfartsselskabet. Desuden bør data på sådanne lister beskyttes mod uautoriseret udnyttelse eller frigivelse.

Begrundelse

Flere havarier har i den senere tid sat fokus på behovet for fastsættelsen af en sådan frist på europæisk plan.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Det er vanskeligt hurtigt at finde frem til den person, der skal underrettes om en passagers forsvinden som følge af et havari. Der bør udarbejdes forslag til løsninger, der kan afhjælpe denne problematiske situation for ofrenes pårørende såvel som luftfartsselskaberne.

Begrundelse

Dette vil forkorte perioden med uvished for de pårørende.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Bistand til ofrene, deres familier eller grupperinger deraf bør ydes separat i forhold til selve havariundersøgelsen. Havariundersøgelsesorganet har dog et ansvar for relevant og rettidig underretning af ofrenes familier og overlevende fra havariet.

Begrundelse

I forbindelse med havari udsættes overlevende og ofrenes familier for et traumatisk chok. Ansvaret for, at de modtager bistand og de nødvendige oplysninger, dog uden at formålet med undersøgelsen bringes i fare, bør klart fastlægges.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Typen af foranstaltninger, der træffes som reaktion på havari, og konsekvenserne deraf har afgørende betydning. Medlemsstaterne og luftfartsselskaberne skal være i stand til at håndtere en stor luftfartskatastrofe, ikke kun fra en teknisk, organisatorisk og økonomisk synsvinkel, men også af hensyn til ofrene og deres familier. Undersøgelsesorganerne skal udvise særlig omtanke i forbindelse med kontakten med ofrene og deres familier og så vidt muligt komme alternative informationskilder i forkøbet. Endelig er det nødvendigt at anerkende den rolle, som spilles af grupperinger, der repræsenterer ofre for luftfartskatastrofer.

Begrundelse

Der bør ydes en indsats for at sikre, at undersøgelsesorganerne informerer ofrenes familier, inden oplysningerne spredes af medierne. De ansvarlige myndigheder skal sikre, at familier og nære pårørende informeres først, så man undgår fejl, der efterfølgende kan vise sig at være skadelige.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Direktiv 95/46/EF bør finde anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning.

(22) Direktiv 95/46/EF bør finde anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på at beskytte personoplysninger, hvad enten de indhentes som led i undersøgelsen eller vedrører passagererne, ofrene eller deres pårørende.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1. Kommissionen bør bl.a. bemyndiges til at træffe beslutninger angående det efter denne forordning oprettede netværks forretningsorden og arbejdsprogram.

(24) Der bør sikres ensartede gennemførselsbetingelser for vedtagelsen af netværkets arbejdsprogram og for udarbejdelsen af netværkets anbefalinger til Kommissionen i forhold til et aspekt af udviklingen og gennemførelsen af europæiske politikker og regler vedrørende civile luftfartsundersøgelser, forebyggelse af havari og bistand til ofre for flyvehavarier og deres familier.

 

I overensstemmelse med artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure på forhånd generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

 

Mens vedtagelsen af den pågældende forordning afventes, gælder fortsat Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1, dog med undtagelse af forskriftsproceduren med kontrol, som ikke finder anvendelse.

_________________

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

_________________

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Begrundelse

Disse ændringer nødvendiggøres af, at Lissabontraktaten træder i kraft, hvilket vil ændre komitologibestemmelserne. Komitologiproceduren vil fortsat finde midlertidig anvendelse, indtil den nye forordning vedtages, i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for gennemførelsesretsakter i Lissabontraktaten – artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten).

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer til bilag 13 til ICAO-konventionen, til definitionerne i artikel 2 og bilaget til denne forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen foretager de relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder høring af eksperter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger oprettelsen af proceduren for "delegerede retsakter" for så vidt angår Lissabontraktaten (artikel 290 i EUF-traktaten). Denne formulering er den standardformulering, der anvendes af Parlamentet i forbindelse med delegerede retsakter til anden lovgivning.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sigtet med denne forordning er at forbedre luftfartssikkerheden ved at sikre et højt effektivitets- og kvalitetsniveau for undersøgelser af luftfartssikkerheden inden for europæisk civil luftfart med det ene formål at forebygge fremtidige flyvehavarier og flyvehændelser uden at fastslå skyld eller erstatningsansvar.

Sigtet med denne forordning, særligt oprettelsen af et netværk af havariundersøgelsesorganer, er gennem udveksling af ideer og viden mellem netværkets medlemmer at forbedre luftfartssikkerheden ved at sikre et højt niveau for effektivitet, omhu og kvalitet for undersøgelser af luftfartssikkerheden inden for europæisk civil luftfart med det ene formål at forebygge fremtidige flyvehavarier og flyvehændelser uden at fastslå skyld eller erstatningsansvar.

 

Med denne forordning søges det desuden at fastlægge regler for tilgængeligheden af lister over alle personerne om bord på luftfartøjer, der er involveret i havarier, og at forbedre den bistand, der ydes til ofre for flyvehavarier og deres familier.

Begrundelse

Forordningens sigte er bredere end blot sikkerhedsundersøgelser. Man bør i denne forbindelse også inddrage passagerlisten og bistanden til ofrene og deres pårørende omhandlet i forordningens artikel 22 og 23.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) "årsager": handlinger, undladelser, tildragelser, forhold, eller en kombination heraf, som førte til havariet eller flyvehændelsen (hændelse); konstateringen af årsager indebærer ikke, at skyld eller et forvaltningsretligt, civilretligt eller strafferetligt erstatningsansvar placeres

4) "faktorer": handlinger, undladelser, tildragelser, forhold, eller en kombination heraf, som førte til havariet eller flyvehændelsen (hændelse); konstateringen af faktorer indebærer ikke, at skyld eller et forvaltningsretligt, civilretligt eller strafferetligt erstatningsansvar placeres

Begrundelse

Anvendelsen af ordet "årsager" kan medføre alvorlige juridiske problemer, da der kan gives indtryk af skyld og/eller ansvar. ICAO (Organisationen for International Civil Luftfart) har anerkendt behovet for at holde sikkerhedsterminologien og den juridiske terminologi adskilt. Det foreslås derfor, at henvisningen til "årsager" erstattes med en henvisning til "faktorer".

Det ideelle begreb ville være "medvirkende faktorer", men den foreslåede forordning anvender ikke dette begreb og indeholder heller ingen definition af det. Medmindre der formuleres en definition for medvirkende faktor, bør begrebet "årsager" erstattes med "faktorer". Bemærk: Dette indebærer, at begrebet "årsager" erstattes med "faktorer" i resten af forslaget til forordning (betragtning 10 og 12 samt artikel 9, stk. 2, litra e), og artikel 13).

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12) "sikkerhedsundersøgelse": aktiviteter, der udføres med det formål at forebygge havarier og hændelser, og som omfatter indsamling og analyse af oplysninger, udarbejdelse af konklusioner, herunder fastlæggelse af årsag(er) og/eller medvirkende faktorer og om nødvendigt udarbejdelse af sikkerhedsanbefalinger

12) "sikkerhedsundersøgelse": aktiviteter, der udføres med det formål at forebygge havarier og hændelser, og som omfatter indsamling og analyse af oplysninger, udarbejdelse af konklusioner, herunder fastlæggelse af årsag(er) og/eller sammentræffende faktorer og om nødvendigt udarbejdelse af sikkerhedsanbefalinger

Begrundelse

Anvendelsen af ordet "årsager" kan medføre alvorlige juridiske problemer, da der kan gives indtryk af skyld og/eller ansvar. ICAO (Organisationen for International Civil Luftfart) har anerkendt behovet for at holde sikkerhedsterminologien og den juridiske terminologi adskilt. Det foreslås derfor, at henvisningen til "årsager" erstattes med en henvisning til "faktorer". Det er desuden ikke korrekt at henvise til "medvirkende faktorer" i denne sammenhæng.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16a) "viljeshandling": en forsætlig handling, der har til formål at forårsage et flyvehavari eller en alvorlig hændelse

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 16 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16b) "foreløbig rapport": den kommunikation, der anvendes til omgående formidling af oplysninger fra undersøgelsens indledende stadier

Begrundelse

Et flyvehavari skaber en velbegrundet forventning hos offentligheden og ofrene om at få oplysninger om havariet. Foreløbige rapporter udgør et almindeligt accepteret kommunikationsværktøj, som undersøgerne forud for offentliggørelsen af den endelige rapport kan udsende med sammenlignende oplysninger på en kontrolleret måde, som ikke bringer sikkerhedsundersøgelsen i fare. Denne definition, som kommer fra ICAO-konventionens bilag 13, er nødvendig i forbindelse med artikel 18 for at definere, hvilke dokumenttyper der kan offentliggøres.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 16 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16c) "uhensigtsmæssig brug af sikkerhedsoplysninger": anvendelse af oplysninger, som er indhentet fra indsamling af sikkerhedsdata og behandlingssystemer, med andre formål end oplysningerne er indsamlet med, især brug af oplysningerne i forbindelse med disciplinære, civile, administrative og strafferetlige sager mod operationelt personale, og/eller videregivelse af oplysningerne til offentligheden

Begrundelse

At beskytte mod uhensigtsmæssig brug af sikkerhedsoplysninger er afgørende for at sikre, at sådanne oplysninger fortsat vil være til rådighed. Hvis oplysningerne bruges til andet end sikkerhedsmæssige formål, kan det begrænse adgangen til oplysningerne i fremtiden, hvilket vil have en negativ indvirkning på sikkerheden. Denne definition er taget direkte fra ICAO's bilag 13, E.1.1.5c) og er nødvendig i forhold til ændringsforslag 5 (se nedenfor).

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 ‑ nr. 16 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16d) "ulovlig handling": en handling eller forsøg på en handling, der er af en sådan art, at den kan bringe sikkerheden inden for den civile luftfart og lufttransporten i fare, dvs. ulovlig bemægtigelse af et luftfartøj i luften, ulovlig bemægtigelse af et luftfartøj på jorden, gidseltagning om bord på et luftfartøj eller i en lufthavn, tiltvunget adgang til et luftfartøj, en lufthavn eller et luftfartsanlæg, medbringelse af et våben, en farlig genstand eller et farligt stof om bord på et luftfartøj eller i en lufthavn i kriminelt øjemed, formidling af falske oplysninger, der kan true sikkerheden for et luftfartøj i luften eller på jorden, passagerer, flyvende personel, personale på jorden eller offentligheden i en lufthavn eller et anlæg for civil luftfart

Begrundelse

ICAO's officielle definition.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 16 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16e) "familier": de nærmeste slægtninge eller pårørende til et offer for flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Omfanget af de i stk. 1 nævnte sikkerhedsundersøgelser og den procedure, som følges under udførelsen af sådanne sikkerhedsundersøgelser, fastlægges af sikkerhedsundersøgelsesorganet under hensyn til de erfaringer, det forventer at høste af disse undersøgelser med henblik på at forbedre sikkerheden.

2. Omfanget af de i stk. 1 og 3 nævnte sikkerhedsundersøgelser og den procedure, som følges under udførelsen af sådanne sikkerhedsundersøgelser, fastlægges af sikkerhedsundersøgelsesorganet under hensyn til de erfaringer, det forventer at høste af disse undersøgelser med henblik på at forbedre sikkerheden.

Begrundelse

Dette stykke bør finde anvendelse på alle undersøgelser, sikkerhedsundersøgelsesorganet gennemfører, uanset om de er obligatoriske eller ej.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Sikkerhedsundersøgelsesorganerne beskytter anonymiteten for personer, der er impliceret i flyvehavari eller flyvehændelser.

Begrundelse

Sikkerhedsundersøgelsesorganerne beskytter anonymiteten for personer, der er impliceret i flyvehavari eller flyvehændelser.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Sikkerhedsundersøgelser efter stk. 1 og 3 tager under ingen omstændigheder sigte på at placere skyld eller erstatningsansvar. De skal være adskilt fra og må ikke foregribe eventuelle retlige eller administrative procedurer med henblik på at placere skyld eller erstatningsansvar.

4. Sikkerhedsundersøgelser efter stk. 1 og 3 tager under ingen omstændigheder sigte på at placere skyld eller erstatningsansvar. De skal være uafhængige af eventuelle retlige eller administrative procedurer eller økonomiske interesser med henblik på at placere skyld eller erstatningsansvar.

Begrundelse

Formålet med de retlige og administrative procedurer er forskellige, og de er nogle gange i modstrid med formålet med undersøgelsen. Sikkerhedsundersøgelsens uafhængighed er altafgørende for bevarelsen af de to procedurer og den almene interesse.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat sikrer, at et stående civilt luftfartssikkerhedsundersøgelsesorgan (i det følgende benævnt "sikkerhedsundersøgelsesorganet") gennemfører eller fører kontrol med sikkerhedsundersøgelser uden ekstern indgriben.

1. Hver medlemsstat sikrer, at et stående civilt luftfartssikkerhedsundersøgelsesorgan (i det følgende benævnt "sikkerhedsundersøgelsesorganet"), som er i stand til uafhængigt at gennemføre en fuld sikkerhedsundersøgelse, gennemfører eller fører kontrol med sikkerhedsundersøgelser uden ekstern indgriben.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. For at holde offentligheden underrettet om det generelle sikkerhedsniveau udgiver sikkerhedsundersøgelsesorganerne hvert år en sikkerhedsoversigt. Analysen skal være enkel og letforståelig og angive, hvorvidt der foreligger øgede sikkerhedsrisici. Kilderne til oplysningerne oplyses ikke i analysen.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Sikkerhedsundersøgelsesorganet skal være tilstrækkeligt udstyret til at kunne varetage sine opgaver i fuld uafhængighed, og det skal kunne råde over tilstrækkelige midler hertil. Følgende gør sig gældende:

5. Sikkerhedsundersøgelsesorganet skal af den pågældende medlemsstat være tilstrækkeligt udstyret til at kunne varetage sine opgaver i fuld uafhængighed, og det skal kunne råde over tilstrækkelige midler hertil. Følgende gør sig gældende:

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) sikkerhedsundersøgelsesorganet skal som minimum råde over én undersøgelsesleder, der kan fungere som undersøgelsesleder i tilfælde af, at et større flyvehavari indtræffer

c) sikkerhedsundersøgelsesorganet skal som minimum råde over én disponibel undersøgelsesleder, der kan fungere som undersøgelsesleder i tilfælde af, at et større flyvehavari indtræffer

Begrundelse

Begrebet "undersøgelsesleder" er ikke tilstrækkeligt præcist, eftersom den pågældende kan være på ferie eller utilgængelig, hvorfor begrebet "disponibel undersøgelsesleder" er mere passende.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 bistås sikkerhedsundersøgelsesorganerne af det i artikel 7 nævnte netværk.

3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 kan sikkerhedsundersøgelsesorganerne bistås af det i artikel 7 nævnte netværk. Netværket forelægger bl.a. de organer, der anmoder herom, en fortegnelse over de øvrige medlemsstaters disponible undersøgelsesledere og disponible materiel, der kan anvendes som bistand til et sikkerhedsundersøgelsesorgan, der foretager en undersøgelse.

Begrundelse

Det forhold, at de organer, der ønsker det, kan få oplyst, hvilke ressourcer de forskellige medlemsstaters sikkerhedsundersøgelsesorganer råder over, giver større gennemskuelighed og mulighed for et organ, der foretager en undersøgelse, at henvende sig til de undersøgelsesorganer, der er bedst rustet til at efterkomme dets anmodning.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Netværket har til formål at forbedre kvaliteten af sikkerhedsundersøgelsesorganernes undersøgelser og styrke deres uafhængighed. Det har til formål at forbedre luftfartssikkerheden ved at etablere høje standarder for undersøgelsesmetoder og uddannelse af undersøgelsesledere.

Begrundelse

Nettet skal gøre det lettere for de 27 medlemsstater at gennemføre sikkerhedsundersøgelser af høj kvalitet og skal fastsætte høje standarder i EU. Det drejer sig ikke om at fokusere på de mest effektive organer, men om at højne det generelle niveau, således at alle organer bliver i stand til at gennemføre effektive og uafhængige sikkerhedsundersøgelser.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Netværket koordinerer og styrker samarbejdet og udvekslingen af oplysninger blandt medlemsstaternes sikkerhedsundersøgelsesorganer og letter deres samarbejde indbyrdes og med henholdsvis Kommissionen og Det Europæiske Luftfartssikker­hedsagentur (i det følgende benævnt ”EASA”), bl.a. ved at oprette en række centrale funktioner.

2. For at nå målene i stk. 1a er netværket bl.a. ansvarligt for at:

 

a) udarbejde anbefalinger og rådgive de europæiske institutioner om alle aspekter af udviklingen og gennemførelsen af europæiske politikker for og regulering af undersøgelser og forebyggelse af havarier inden for civil luftfart og bistand til ofre for flyvehavarier og deres pårørende

 

b) udbygge udvekslingen af informationer, som kan forbedre sikkerheden og tilskynde til et struktureret samarbejde mellem sikkerhedsundersøgelsesorganerne på den ene side og Kommissionen, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt ”EASA”) og de nationale myndigheder med ansvar for den civile luftfart på den anden side

 

c) koordinering af uddannelse og færdighedsudviklingsprogrammer til undersøgerne

 

d) udarbejde retningslinjer for god praksis og udvikle en europæisk metodologi for sikkerhedsundersøgelser

 

e) styrke sikkerhedsundersøgelsesorganernes undersøgelseskapacitet ved bl.a. at udvikle og forvalte en ramme for deling af materiel.

Begrundelse

Hvis man skal skabe en virkelig merværdi i forhold til den nuværende situation, bør netværkets opgaver og formål fastlægges. Netværket skal således ikke blot fremme udveksling af oplysninger, men også forbedre undersøgelsesledernes uddannelse, kontrollere sikkerhedsundersøgelsesorganerne og rådgive de europæiske lovgivere om undersøgelser af havarier inden for den civile luftfart. Denne liste over opgaver er ikke udtømmende. Med dette ændringsforslag ønskes det at tilføje denne rolle inden for færdighedsudvikling med henblik på at bygge videre på undersøgernes indledende uddannelse.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Netværket rådgiver de nationale institutioner og fællesskabsinstitutioner og kan udstede anbefalinger angående alle aspekter af udviklingen og gennemførelsen af politikker for og regulering af undersøgelser af havarier inden for civil luftfart.

3. Når netværket udarbejder anbefalinger til Kommissionen om et aspekt forbundet med udviklingen og gennemførelsen af europæiske politikker for og regulering af undersøgelser og forebyggelse af havarier inden for civil luftfart og bistand til ofre for flyvehavarier og deres pårørende, forelægger Kommissionen dem for det i artikel 24 omhandlede udvalg.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Netværket udøver sit mandat på en gennemsigtig og uafhængig måde. Dets medlemmer må hverken søge eller modtage instrukser fra andre offentlige eller private enheder, som kunne berøre sikkerhedsundersøgelsens uafhængighed.

4. Netværket udøver sit mandat på en gennemsigtig og uafhængig måde. Dets medlemmer må hverken søge, modtage eller påtvinges instrukser fra andre offentlige eller private enheder, som kunne berøre sikkerhedsundersøgelsens uafhængighed.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Netværket forelægger en årlig beretning om sine aktiviteter til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Beretningen offentliggøres.

5. Netværket offentliggør en årlig beretning om sine aktiviteter og sender den til orientering til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. I beretningen redegøres navnlig for resultaterne af i det i artikel 8, stk. 4, omhandlede årlige arbejdsprograms gennemførelse og følgerne heraf for luftfartssikkerheden i EU. Årsberetningen omfatter desuden anbefalinger til de europæiske institutioner vedrørende spørgsmål, som netværket finder af væsentlig betydning for forbedringen af luftfartssikkerheden på europæisk såvel som internationalt plan. Beretningen offentliggøres.

Begrundelse

Netværkets årsberetning skal gøre det muligt for de europæiske institutioner at holde sig underrettet om netværkets forslag vedrørende luftfartssikkerhed og eventuelt følge dem.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Netværkets arbejde tilrettelægges efter dets forretningsorden. Netværket vælger en formand af sin midte for en periode på højst fem år. Formandens mandatperiode kan forlænges.

1. Netværkets arbejde tilrettelægges efter dets forretningsorden. Netværkets formandskab varetages på skift af et af dets medlemmer i henhold til en rotationsordning, der er identisk med Rådets. Netværket vælger en koordinator for en periode på tre år, der kan fornyes Koordinatoren kan være et medlem af netværket, et sikkerhedsundersøgelsesorgan i en medlemsstat eller en person med anerkendt erfaring med sikkerhedsundersøgelser inden for civil luftfart.

Begrundelse

I sin nuværende form varetages formandskabet for netværket, Council of European Air Safety Investigation Authorities (CEASIA), på skift af de enkelte sikkerhedsundersøgelsesorganer på samme måde som Rådets halvårlige formandskaber. Det giver store såvel som små organer mulighed for at engagere sig i netværkets arbejde. Som en modvægt til dette roterende formandskab er det nødvendigt at skabe en mere permanent funktion. Koordinatoren vil kunne engagere sig fuldt ud i netværkets arbejde.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Koordinatoren fastsætter dagsordenen for netværkets møder i forståelse med formanden.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen og EASA opfordres til at deltage i og kan være til stede på alle møder i netværket og dettes ekspertarbejdsgrupper, medmindre netværkets formand ud fra kriterier i forretningsordenen beslutter, at en sådan deltagelse ville skabe en interessekonflikt med sikkerhedsundersøgelsesorganernes opgaver.

2. Kommissionen og EASA opfordres til at deltage i og kan være til stede på alle møder i netværket og dettes ekspertarbejdsgrupper, medmindre netværkets formand eller koordinator ud fra kriterier i forretningsordenen beslutter, at en sådan deltagelse ville skabe en interessekonflikt med sikkerhedsundersøgelsesorganernes opgaver. Beslutningen skal begrundes behørigt.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Civile sikkerhedsundersøgelsesorganer fra europæiske tredjelande, der anvender principperne i denne forordning, har ret til at deltage i netværkets arbejde. Netværket kan også opfordre observatører fra andre tredjelandes sikkerhedsundersøgelsesorganer inden for civil luftfart og andre eksperter til at overvære dets møder.

5. Civile sikkerhedsundersøgelsesorganer fra europæiske tredjelande, der anvender principperne i denne forordning, har ret til at deltage i netværkets arbejde, medmindre netværkets formand eller koordinator bestemmer andet. Netværket kan også opfordre observatører fra andre tredjelandes sikkerhedsundersøgelsesorganer inden for civil luftfart og andre eksperter til at overvære dets møder.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Bestemmelserne i denne forordning anvendes med forbehold af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001.

udgår

Begrundelse

Der er indføjet en ny artikel specielt om dette emne (artikel 23a), hvor dette punkt indgår.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Netværkets forretningsorden og arbejdsprogram vedtages efter den i artikel 24 nævnte procedure. Netværkets formand forelægger Kommissionen udkastet til forretningsorden og arbejdsprogrammet.

9. Netværkets forretningsorden og arbejdsprogram besluttes i overensstemmelse med de opgaver, som netværket tildeles i henhold til artikel 7, stk. 2. Arbejdsprogrammet vedtages efter den i artikel 24 nævnte procedure. Netværkets koordinator forelægger Kommissionen forretningsorden og udkast til arbejdsprogrammet.

Begrundelse

Netværkets arbejdsprogram skal i vid udstrækning baseres på de opgaver, netværket tildeles. Dette ændringsforslag er en revideret version af ændringsforslag 30 med tilpasninger i henhold til komitologiproceduren.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EASA's deltagelse i sikkerhedsundersøgelser

EASA's og de nationale civilluftfartsmyndigheders deltagelse i sikkerhedsundersøgelser

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes sikkerhedsundersøgelsesorganer opfordrer EASA til inden for sit kompetenceområde at være repræsenteret og deltage:

1. Medlemsstaternes sikkerhedsundersøgelsesorganer opfordrer EASA og de nationale civilluftfartsmyndigheder til inden for deres respektive kompetenceområder at være repræsenteret og deltage:

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i alle sikkerhedsundersøgelser, som udføres på en medlemsstats område; det sikkerhedsundersøgelsesorgan, der er ansvarlig for undersøgelsen, frigiver sine disponible oplysninger til EASA i overensstemmelse med stk. 2

a) i alle sikkerhedsundersøgelser, som udføres på en medlemsstats område; det sikkerhedsundersøgelsesorgan, der er ansvarlig for undersøgelsen, forelægger dem sine disponible oplysninger i overensstemmelse med stk. 2

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) som ekspert i alle sikkerhedsundersøgelser, der udføres i et tredjeland, hvor en medlemsstats sikkerhedsundersøgelsesorgan er blevet opfordret til at udpege en akkrediteret repræsentant; den akkrediterede repræsentant frigiver sine disponible oplysninger til EASA i overensstemmelse med stk. 2.

b) som rådgiver i alle sikkerhedsundersøgelser, der udføres i et tredjeland, hvor en medlemsstats sikkerhedsundersøgelsesorgan er blevet opfordret til at udpege en akkrediteret repræsentant; den akkrediterede repræsentant frigiver inden for rammerne af deres beføjelser sine disponible oplysninger til EASA og nationale civilluftfartsmyndigheder i overensstemmelse med stk. 2.

Begrundelse

Termen "rådgiver" er den korrekte og den, der anvendes i bilag 13 til ICAO-konventionen.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. EASA's rettigheder som omhandlet i stk. 1 omfatter en ret til at deltage i alle undersøgelsens aspekter under undersøgelseslederens kontrol og bl.a.:

2. EASA's og de nationale civilluftfartsmyndigheders rettigheder som omhandlet i stk. 1 omfatter en ret til at deltage under undersøgelseslederens kontrol og:

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. EASA yder støtte til undersøgelser, som den er berettiget til at deltage i, ved at levere oplysninger, eksperter og udstyr efter anmodning af sikkerhedsundersøgelsesorganet med ansvar for den i stk. 1, litra a), omhandlede undersøgelse, eller af den akkrediterede repræsentant, der er omhandlet i stk. 1, litra b).

3. EASA og de nationale civilluftfartsmyndigheder yder støtte til undersøgelser, som de er berettiget til at deltage i, ved at levere oplysninger, eksperter og udstyr efter anmodning af sikkerhedsundersøgelsesorganet med ansvar for den i stk. 1, litra a), omhandlede undersøgelse, eller af den akkrediterede repræsentant, der er omhandlet i stk. 1, litra b). EASA og de nationale civilluftfartsmyndigheder kan ikke uden tilladelse fra det ansvarlige sikkerhedsundersøgelsesorgan offentliggøre oplysninger, som de har indhentet i forbindelse med en undersøgelse, ej heller anvende dem til andre formål end til forbedring af luftfartssikkerheden.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Sikkerhedsundersøgelsesorganet underretter straks Kommissionen, EASA og de berørte medlemsstater om alle havarier og alvorlige hændelser, som det har fået indberetning om.

2. Sikkerhedsundersøgelsesorganet underretter straks Kommissionen, EASA, ICAO og de berørte stater om alle havarier og alvorlige hændelser, som det har fået indberetning om.

Begrundelse

Underretning af ICAO er international standard. EU's handlinger i forbindelse med havariundersøgelser og på alle områder inden for luftfart bør ske med fuld respekt for medlemsstaternes forpligtelser ifølge Chicagokonventionen.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) uindskrænket og uhindret adgang til stedet for havariet eller hændelsen og til luftfartøjet samt dets indhold eller vragdele

a) omgående uindskrænket og uhindret adgang til stedet for havariet eller hændelsen og til luftfartøjet samt dets indhold eller vragdele

Begrundelse

Det er vigtigt, at havariundersøgerne så tidligt som muligt får adgang til havaristedet, så de kan indsamle og sikre det bevismateriale, der skal bruges til at analysere og forklare faktorerne vedrørende flyvehavariet.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Undersøgelseslederen lader sine eksperter og rådgivere samt de akkrediterede repræsentanter og deres eksperter og rådgivere få del i de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, i det omfang dette er nødvendigt for at sætte dem i stand til at deltage effektivt i sikkerhedsundersøgelsen. Dette berører ikke de rettigheder, som er tildelt undersøgelsesinspektører og eksperter, der udpeges af myndigheden med ansvar for den retlige efterforskning.

3. Undersøgelseslederen kan lade sine eksperter og rådgivere samt de akkrediterede repræsentanter og deres eksperter og rådgivere få del i de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, i det omfang dette er nødvendigt for at sætte dem i stand til at deltage effektivt i sikkerhedsundersøgelsen, selvom artikel 13 finder anvendelse.

Begrundelse

Dette punkt er ikke i overensstemmelse med artikel 9, da det giver rådgiverne forskellige rettigheder end dem, de tildeles i artikel 9, stk. 2. Det bør være en mulighed og ikke en forpligtelse.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Får sikkerhedsundersøgelsesorganet i løbet af sikkerhedsundersøgelsen mistanke om, at en ulovlig handling var medvirkende til havariet eller hændelsen, informerer undersøgelseslederen straks retsmyndighederne herom, og på disses anmodning overdrages kontrollen med havaristedet til disse myndigheder. Medmindre andet fremgår af artikel 15 og 16, overdrages de relevante oplysninger, der indsamles i sikkerhedsundersøgelsen, efter anmodning også til disse myndigheder. Dette berører ikke sikkerhedsundersøgelsesorganets ret til at videreføre sikkerhedsundersøgelsen koordineret med de myndigheder, som fik overdraget kontrollen med stedet.

2. Hvis sikkerhedsundersøgelsesorganet i løbet af sikkerhedsundersøgelsen får mistanke om eller skønner, at en ulovlig handling eller en viljeshandling var medvirkende til havariet eller hændelsen, informerer undersøgelseslederen straks retsmyndighederne eller i påkommende tilfælde luftfartssikkerhedsmyndighederne herom. Dette berører ikke sikkerhedsundersøgelsesorganets ret til at videreføre sikkerhedsundersøgelsen koordineret med ovennævnte myndigheder.

Begrundelse

Tilstedeværelsen af en ulovlig handling fjerner ikke behovet for en grundig undersøgelse af sikkerhedsforholdene med alle nødvendige standarder og garantier. Dog skal havariundersøgerne informere retsmyndighederne, når et konkret skøn får dem til at tro, at en ulovlig handling har fundet sted, således at den retslige proces kan begynde.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at sikre en korrekt koordination af efterforskningen af årsagerne til havarier og hændelser samarbejder sikkerhedsundersøgelsesorganet med andre myndigheder bl.a. via forhåndsaftaler med retsmyndigheder, civile luftfartsmyndigheder samt eftersøgnings- og redningstjenester, der må forventes at blive inddraget i undersøgelsen.

3. For at sikre en korrekt koordination af efterforskningen af sammenfaldende faktorer vedrørende havarier og hændelser sørger medlemsstaterne via forhåndsaftaler for godt samarbejde mellem sikkerhedsundersøgelsesorganet og andre myndigheder, der må forventes at blive inddraget i undersøgelsen, bl.a. retsmyndigheder, civile luftfartsmyndigheder samt eftersøgnings- og redningstjenester. Disse aftaler skal respektere sikkerhedsundersøgelsesorganets uafhængighed og lade den tekniske undersøgelse blive gennemført omhyggeligt og på en hurtig og effektiv måde. Aftalerne skal desuden overholde reglerne i denne forordning, eksempelvis reglen om videregivelse af visse oplysninger som omtalt i denne forordnings artikel 15, stk. 2, andet afsnit.

 

Forhåndsaftaler omfatter bl.a. følgende emner:

 

a) adgang til havaristedet

 

b) beskyttelse af og adgang til bevismateriale

 

c) indledende og løbende afrapportering om status på de enkelte processer

 

d) udveksling af oplysninger

 

e) forhindring af uhensigtsmæssig brug af sikkerhedsoplysninger

 

f) konfliktløsning.

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle medlemsstater har aftaler, som gør det muligt at fastsætte regler for forholdet mellem deres sikkerhedsundersøgelsesorgan og de øvrige myndigheder, som må forventes at blive inddraget i undersøgelsen. Sådanne aftaler skal indeholde de relevante bestemmelser i denne forordning, særligt vedrørende beskyttelse af oplysninger, der indhentes i forbindelse med den tekniske undersøgelse. Det er vigtigt, at alle myndigheder, der må forventes at blive inddraget i et havari, får besked om deres og andre myndigheders rolle allerede fra det øjeblik, hvor et havari eller en alvorlig hændelse finder sted. De anførte elementer må nødvendigvis adresseres for at garantere ordentlig koordinering og undgå konflikter. Erfaringen viser, at man på disse områder kunne have undgået problemer, hvis der havde eksisteret forhåndsaftaler. Anvendelsen af ordet "årsager" kan medføre alvorlige juridiske problemer, da der kan gives indtryk af skyld og/eller ansvar. ICAO (Organisationen for International Civil Luftfart) har anerkendt behovet for at holde sikkerhedsterminologien og den juridiske terminologi adskilt. Det foreslås derfor, at henvisningen til "årsager" erstattes med en henvisning til "faktorer".

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Imidlertid kan en medlemsstats myndighed med kompetence for retsplejen træffe afgørelse om, at fordelene ved at videregive de i stk. 1 og 2 nævnte optegnelser for ethvert andet lovligt formål vejer tungere end de indenlandske og internationale konsekvenser, et sådant skridt kan afstedkomme for de aktuelle eller fremtidige undersøgelser og for forvaltningen af den civile luftfartssikkerhed.

udgår

Begrundelse

Dette stykke, som foreslået af Kommissionen, viser konflikten mellem to offentlige interesser: retsplejen (herunder adgang til bevismateriale før domstolen) og luftfartssikkerheden (herunder beskyttelse af oplysninger og kilder med det formål at indsamle og analysere alt bevismateriale for at forhindre havarier i fremtiden). Retsmyndigheden har en særlig interesse og kan ikke løse denne konflikt alene. Der er brug for klare parametre for at afgøre, hvornår samfundet mener, at en interesse bør prioriteres over en anden. Disse parametre foreslås i ny artikel 15, stk. 4.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis den myndighed, der har ansvaret for retsplejen i en medlemsstat, er bekendt med oplysninger, der er indhentet i forbindelse med sikkerhedsundersøgelsen, ud over oplysninger som omtalt i artikel 15, stk. 2, litra a), b) og c), som myndigheden er berettiget til at offentliggøre, må denne kun offentliggøre oplysningerne, hvis den er i stand til at fremlægge bevismateriale på baggrund af oplysningerne ved hjælp af de procedurer, der er til rådighed for myndigheden under retsproceduren. Er dette ikke tilfældet, forbliver de pågældende oplysninger fortrolige.

 

Dog kan de i stk. 1 og 2 omhandlede sikkerhedsoplysninger anvendes som bevismateriale og kræves udleveret til undersøgelse eller blive beslaglagt, hvis der er tale om strafferetlig efterforskning af en ulovlig handling.

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ændringsforslag 40, som regulerer videregivelsen af oplysninger til retsmyndighederne med henblik på at tillade de implicerede personer at samarbejde fuldt ud med sikkerhedsundersøgelsen for at fastslå årsagerne til havariet. Hvis retsmyndighederne ønsker at anvende andre oplysninger end dem, der er specificeret i ændringsforslag 40, skal de fremlægge bevismateriale på baggrund deraf. Hvis de er bekendt med oplysninger fra udenlandske undersøgere, kan de eksempelvis anvende internationale retsanmodninger til at indhente de pågældende oplysninger ud fra retsproceduren.

Dette nye stykke opstiller klare kriterier for, hvornår sikkerhedsoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med en havariundersøgelse, må udleveres til retsmyndighederne, og hvornår den offentlige interesse i retsplejen skal prioriteres over interessen for luftfartssikkerhed. Målet med sikkerhedsundersøgelsen afhænger af indsamlingen af oplysninger og forklaringer fra implicerede parter, begge indhentet i fortrolighed. Hvis havariundersøgeren ikke kan sikre, at forklaringer eller oplysninger ikke vil blive anvendt i en administrativ eller retlig procedure, udtaler de involverede parter sig ikke i fortrolighed. På den anden siden har dommeren en berettiget interesse i at skabe retfærdighed. Med dette ændringsforslag foreslås klare parametre for at hjælpe retsmyndighederne med at afgøre, hvornår samfundet mener, at en interesse bør prioriteres over en anden.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis sikkerhedsoplysninger anvendes som bevismateriale i strafferetlige sager i henhold til stk. 2a, skal de implicerede personers grundlæggende rettigheder respekteres, særligt retten til privatlivets fred og retten til en retfærdig rettergang. Der udleveres kun oplysninger, der er absolut nødvendige for straffesagen, og undersøgelsesorganet beskytter i videst muligt omfang de resterende oplysninger.

 

Hvis sikkerhedsoplysninger anvendes som bevismateriale i strafferetlige sager i henhold til stk. 2b, kan oplysninger, der gives af en person i forbindelse med sikkerhedsundersøgelsen, ikke bruges imod den pågældende person.

Begrundelse

Sikkerhedsoplysninger beskyttes for at sikre, at der kan afgives forklaring i fortrolighed. Ifølge europæisk lovgivning er det ikke tilladt at registrere personlige oplysninger på arbejdspladsen. Registrering af sikkerhedsoplysninger er en undtagelse til dette forbud, såfremt flybesætninger, flyveledere osv. har givet samtykke dertil for at øge luftfartssikkerheden. Hvis sikkerhedsoplysningerne anvendes med det formål, der fremgår af det foreslåede nye stk. 4, beskyttes de implicerede parters rettigheder bedst muligt. Desuden beskyttes implicerede personer af retten til en retfærdig rettergang, herunder retten til ikke at afgive belastende vidneudsagn mod en selv.

Artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention anerkender retten til en retfærdig rettergang. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol anerkendte med sin dom i sagen Saunders mod Det Forenede Kongerige (sag 43/1994/490/572), at oplysninger, der afgives under tvang, ikke kan bruges imod den pågældende person i en straffesag (retten til ikke at afgive belastende vidneudsagn mod én selv). Dog er det ifølge den foreslåede artikel 2 strafbart at nægte at afgive oplysninger. Det er derfor meget vigtigt at præcisere, at ingen af de oplysninger, der afgives i forbindelse med en havariundersøgelse, kan bruges imod den person, der afgiver oplysningerne.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. EASA deltager i udvekslingen og analysen af oplysninger, der er omfattet af direktiv 2003/42/EF, og får online–adgang til alle oplysninger i det centrale register, som er oprettet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007. En sådan adgang omfatter også oplysninger, der direkte identificerer operatøren og det luftfartøj, som indberetningen af hændelsen vedrører. EASA sørger for, at sådanne oplysninger behandles fortroligt, og begrænser anvendelsen af disse til, hvad der er strengt nødvendigt for at løse sine sikkerhedsrelaterede forpligtelser.

udgår

Begrundelse

Det er ikke her, at spørgsmålet om undersøgelserne af begivenheder bør behandles. Det foreslås, at der indsættes en ny artikel tilegnet dette spørgsmål (artikel 21a). Den indeholder bestemmelserne i dette punkt.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medmindre alle berørte besætningsmedlemmer indvilger, må cockpit voice og image rekorderinger og transskriptioner heraf ikke stilles til rådighed for andre formål end sikkerhedsundersøgelser.

1. Cockpit voice og image rekorderinger og transskriptioner heraf ikke stilles til rådighed for andre formål end sikkerhedsundersøgelser, undtagen hvis sikkerhedsundersøgelsesorganet fastslår, at en viljeshandling eller en ulovlig handling har været skyld i havariet.

Begrundelse

Der mindes om, at det er den retlige procedure, der har fortrinsret, såfremt der er tale om en ulovlig handling eller en viljeshandling.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Ikke-relevante oplysninger fra cockpit voice og image rekorderinger og transskriptioner heraf i forbindelse med sikkerhedsundersøgelsen, herunder navnlig oplysninger vedrørende privatlivet, gives fuldstændig beskyttelse og må hverken videregives eller offentliggøres.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at kun oplysninger, der er relevante for sikkerhedsundersøgelsen, kan anvendes, og at alle personlige oplysninger ikke må videregives, herunder til de retlige myndigheder, eller offentliggøres.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Flight data recorder rekorderinger må ikke stilles til rådighed eller anvendes til andre formål end sikkerhedsundersøgelser, medmindre de:

2. Flight data rekorderinger må ikke stilles til rådighed eller anvendes til andre formål end sikkerhedsundersøgelser, medmindre de:

a) alene anvendes til luftdygtigheds- eller vedligeholdelsesformål eller

a) alene anvendes til luftdygtigheds- eller vedligeholdelsesformål og

b) anonymiseres eller

b) anonymiseres og

c) offentliggøres efter sikre procedurer.

c) offentliggøres efter sikre procedurer.

Begrundelse

Betingelserne for offentliggørelse skal være kumulative for at forhindre uhensigtsmæssig brug af sikkerhedsoplysninger. Oplysninger, der offentliggøres til luftdygtigheds- eller vedligeholdelsesformål, skal anonymiseres ved sikre procedurer. Kun på denne måde kan det garanteres, at de offentliggjorte oplysninger ikke vil blive anvendt til andre formål. Begrebet "sikre procedurer" er ikke defineret og er uklart. Der skal udvikles protokoller blandt kategorierne af implicerede personer for at fastslå, hvad der udgør en sikker procedure. Oplysningerne i flight data recorderen kan indhentes på anden vis.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Med henblik på at beskytte havariundersøgelsens uafhængighed og at sikre, at de parter, som kan bidrage med oplysninger, der er relevante for undersøgelsen, samarbejder fuldt ud, sikrer medlemsstaterne, at rekorderinger og sikkerhedsoplysninger fra havariundersøgelser ikke anvendes i retssager, hvis dette ville krænke retten til privatlivets fred eller retten til en retfærdig rettergang. Under alle omstændigheder skal retten til ikke at afgive belastende vidneudsagn om en selv beskyttes.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Sikkerhedsundersøgelsesorganets leder med ansvar for sikkerhedsundersøgelsen meddeler oplysninger af relevans for forebyggelsen af et havari eller en alvorlig hændelse til myndigheder med ansvar for den civile luftfartssikkerhed, personer med ansvar for konstruktion eller vedligeholdelse af luftfartøjer eller luftfartøjsudstyr og enkeltpersoner eller juridiske personer med ansvar for at operere luftfartøjer eller for personaleuddannelse.

2. Sikkerhedsundersøgelsesorganets leder med ansvar for sikkerhedsundersøgelsen meddeler oplysninger af relevans for forebyggelsen af et havari eller en alvorlig hændelse til myndigheder med ansvar for den civile luftfartssikkerhed, herunder EASA, personer med ansvar for konstruktion eller vedligeholdelse af luftfartøjer eller luftfartøjsudstyr og enkeltpersoner eller juridiske personer med ansvar for at operere luftfartøjer eller for personaleuddannelse.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Sikkerhedsundersøgelsesorganets leder bemyndiges til at informere ofre og deres pårørende eller en gruppering af disse eller offentliggøre eventuelle oplysninger om de faktuelle observationer samt sikkerhedsundersøgelsens forløb og eventuelle foreløbige konklusioner og/eller anbefalinger, forudsat at dette ikke bringer målene for undersøgelsen i fare.

3. Sikkerhedsundersøgelsesorganets leder bemyndiges til at offentliggøre eventuelle oplysninger om de faktuelle observationer samt sikkerhedsundersøgelsens forløb og eventuelle foreløbige rapporter og sikkerhedsanbefalinger, forudsat at dette ikke bringer målene for undersøgelsen i fare, og at bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger overholdes fuldt ud.

Begrundelse

Denne terminologi er mere nøjagtig og er i tråd med de udtryk, der anvendes i ICAO-konventionens bilag 13.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Forud for offentliggørelsen af de i stk. 3 omtalte oplysninger videregiver sikkerhedsundersøgelsesorganets leder de pågældende oplysninger til ofrene, deres familier eller grupperinger deraf. Navnlig skal lederen videregive de foreløbige rapporter og den endelige rapport til de pågældende personer, såfremt disse har opgivet kontaktoplysninger.

Begrundelse

Ofrenes familier bør ikke blive informeret via medierne. De bør have prioriteret adgang til oplysningerne inden offentliggørelsen.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I alle faser af undersøgelsen anbefaler sikkerhedsundersøgelsesorganet eventuelle forebyggende foranstaltninger, som efter organets mening må træffes straks, i en dateret fremsendelsesskrivelse til de berørte foretagender, herunder foretagender i andre medlemsstater eller tredjelande.

1. I alle faser af undersøgelsen anbefaler sikkerhedsundersøgelsesorganet, efter korrekt høring af alle ansvarlige parter, herunder EASA, producenten af det implicerede luftfartøj og operatøren, eventuelle forebyggende foranstaltninger, som efter organets mening må træffes straks, i en dateret fremsendelsesskrivelse til de berørte foretagender, herunder foretagender i andre medlemsstater eller tredjelande.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 21 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21a

 

Indberetning af begivenheder

Begrundelse

Spørgsmålet om indberetning af begivenheder er vigtigt og bør gives særlig opmærksomhed. De data, der er indeholdt i det centrale register, bliver ikke på nuværende tidspunkt analyseret på europæisk plan. Ved en sådan analyse kan tendenser klarlægges, og der kan handles med henblik på at undgå havarier.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 21 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1. EASA deltager regelmæssig og i samarbejde med medlemsstaterne i udvekslingen og analysen af oplysninger, der er omfattet af direktiv 2003/42/EF, og får online–adgang til alle oplysninger i det centrale register, som er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 1321/2007. En sådan adgang omfatter også oplysninger, der direkte identificerer operatøren og det luftfartøj, som indberetningen af begivenheden vedrører. EASA sørger for, at sådanne oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, og begrænser anvendelsen af disse til, hvad der er strengt nødvendigt for at løse sine sikkerhedsrelaterede forpligtelser. Disse oplysninger kan udelukkende anvendes til at forebygge fremtidige flyvehavarier og flyvehændelser uden at fastslå skyld eller erstatningsansvar.

Begrundelse

Spørgsmålet om indberetning af begivenheder er vigtigt og bør gives særlig opmærksomhed. De data, der er indeholdt i det centrale register, bliver ikke på nuværende tidspunkt analyseret på europæisk plan. Ved en sådan analyse kan tendenser klarlægges, og der kan handles med henblik på at undgå havarier.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 21 a – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. EASA skal i samarbejde med medlemsstaterne jævnligt analysere oplysningerne i stk. 1, navnlig med henblik på at identificere vigtige tendenser i udviklingen i flysikkerheden. Viser en analyse af disse oplysninger et betydeligt antal gentagelser af begivenheder, skal der foretages en grundig analyse af disse begivenheder for at gøre det muligt om nødvendigt at træffe passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger og navnlig at udarbejde retningslinjer for luftdygtighed.

Begrundelse

Spørgsmålet om indberetning af begivenheder er vigtigt og bør gives særlig opmærksomhed. De data, der er indeholdt i det centrale register, bliver ikke på nuværende tidspunkt analyseret på europæisk plan. Ved en sådan analyse kan tendenser klarlægges, og der kan handles med henblik på at undgå havarier.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 21 a – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. Resultaterne af undersøgelserne i stk. 2 sendes til alle myndigheder med ansvar for luftfartsikkerhed i EU samt til Kommissionen.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 21 a – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. EASA kan i forbindelse med stk. 1 og 2 anmode netværket eller medlemsstaternes myndigheder om alle nødvendige yderligere oplysninger.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Passagerlisters disponibilitet

Passagerlisters disponibilitet og kontakten med de pårørende

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EF-luftfartsselskaber og luftfartsselskaber, der flyver fra en lufthavn beliggende i en medlemsstat, for hvilken traktaten finder anvendelse, gennemfører procedurer, som gør det muligt at stille en liste til rådighed over alle personer om bord på et luftfartøj senest en time efter en meddelelse om, at dette luftfartøj er havareret.

1. EU-luftfartsselskaber og luftfartsselskaber, der flyver fra eller ankommer i en lufthavn beliggende i en medlemsstat, for hvilken traktaten finder anvendelse, gennemfører procedurer med henblik på at stille en liste til rådighed over alle personer om bord på et luftfartøj hurtigst muligt, men senest to timer efter en meddelelse om, at dette luftfartøj er havareret, samt en liste over eventuelt farligt gods om bord, som kunne udgøre en trussel mod folkesundheden eller miljøet.

Begrundelse

Der er ingen grund til, at kun flyvninger fra EU er omfattet, hvorfor man også bør medtage flyvninger til EU.

Dette ændringsforslag adresserer behovet for at nedbringe ventetiden, indtil der kan ske identifikation af de personer, der har været om bord på et luftfartøj, som har været impliceret i en hændelse. Luftfartsselskaberne bør desuden give oplysninger om det fragtede gods, hvis der er farligt gods om bord.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For at sikre hurtig underretning af de pårørende om passagerernes tilstedeværelse om bord på det havarerede fly beder flyselskaberne og rejsebureauerne passagererne angive navn og kontaktoplysninger på den person, der skal kontaktes i tilfælde af havari. Disse oplysninger kan kun anvendes i tilfælde af et havari og kan ikke videregives eller sælges til en tredjepart.

Begrundelse

Når der sker en ulykke, modtager luftfartsselskaberne mange tusind opkald, og det tager ofte lang tid at finde frem til den person, der skal underrettes. Denne usikkerhedsperiode er meget smertefuld for ofrenes pårørende. Hvis luftfartsselskaberne var forpligtede til at bede passagererne angive en kontaktperson i forbindelse med billetreservationen, ville denne ventetid kunne afkortes. Denne oplysning bør dog være opfattet af alle gældende garantier vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Listen må ikke gøres offentlig tilgængelig, førend alle passagerers pårørende er blevet underrettet af de relevante myndigheder. Medlemsstater kan beslutte at holde listen fortrolig.

3. Listen må ikke gøres offentlig tilgængelig, førend alle passagerers pårørende er blevet underrettet af de relevante myndigheder og har givet deres samtykke. Medlemsstater kan beslutte at holde listen fortrolig.

Begrundelse

Listen skal ikke offentliggøres, førend myndighederne har informeret alle de berørte personer.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Behandlingen af data på listen må ikke anfægte direktiv 95/46/EF.

udgår

Begrundelse

Der er indføjet en ny artikel specielt om dette emne (artikel 23a), hvor dette punkt indgår.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt niveau opstilles en plan for bistand til ofrene for havarier inden for civil luftfart og deres pårørende.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt niveau opstilles en beredskabsplan for havari. Samtidig skal denne plan følge visse fælles principper i medlemsstaterne, hvorved der sikres en mere omfattende og harmoniseret reaktion på disse hændelser på europæisk plan.

 

Denne beredskabsplan omfatter bl.a. en plan for bistand til ofrene for havarier inden for civil luftfart og deres pårørende og en plan for hurtig iværksættelse af lufthavnens beredskab i tilfælde af en ulykke ved start eller landing i en medlemsstat.

 

De sikrer endvidere, at den individuelle identifikation af alle ofre foretages ved anvendelse af strenge og fejlsikre metoder og hurtigst muligt.

Begrundelse

Det vurderes at være nødvendigt at følge visse fælles principper på europæisk plan om formulering af beredskabsplaner for at sikre en nogenlunde ensartet reaktion på sådanne nødsituationer i EU.

Den nationale beredskabsplan bør bl.a. sikre hurtig og effektiv bistand baseret i lufthavnen i tilfælde af et havari i lufthavnen. Det er af stor betydning og kan gøre det muligt at redde passagerer.

Hvor det måtte være nødvendigt, er det af hensyn til ofrene og deres pårørende mest optimalt at identificere de omkomne ved anvendelse af akkrediterede videnskabelige metoder. Identifikationen foretages hurtigst muligt uden at gå på kompromis med korrekthed og præcision.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle luftfartsselskaber, der er registreret på deres område, råder over en plan for bistand til ofrene og deres pårørende. Disse planer bør bl.a. omfatte psykologisk støtte til ofrene og deres pårørende og sætte selskaberne i stand til at håndtere en omfattende ulykke. Medlemsstaterne kontrollerer beredskabsplanerne for de flyselskaber, der er registreret på deres område. Tredjelandes luftfartsselskaber, der flyver til og fra EU, skal ligeledes have en plan, der opfylder ofrenes og deres pårørendes behov, og forelægge denne plan for de kompetente myndigheder i de medlemsstater, de flyver til og fra.

Begrundelse

I tilfælde af et havari, er luftfartsselskabet den første instans, passagerernes pårørende henvender sig til. Medlemsstaterne bør derfor kontrollere, at de luftfartsselskaber, der er registreret i landet, også råder over en passende beredskabsplan. Selskaber fra tredjelande skal også have en sådan plan.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 23 ‑ stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. I tilfælde af et havari på en medlemsstats område, er det denne stat, der er ansvarlig for gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede plan.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 23 ‑ stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. I tilfælde af et havari, udpeger den medlemsstat, der er ansvarlig for undersøgelsen, eller den medlemsstat, hvor det luftfartsselskab, hvis luftfartøj er havareret, er indregistreret, eller den medlemsstat, der har et stort antal statsborgere om bord på det havarerede luftfartøj, en referent med ansvar for kontakt og oplysninger til ofrene og deres pårørende. Denne person kan være et medlem af det nationale sikkerhedsundersøgelsesorgan.

Begrundelse

Referenten skal være det privilegerede kontaktpunkt til ofrenes pårørende. Referenten kan koordinere oplysningerne fra de forskellige involverede organer, videregive dem til passagerernes pårørende, men også oplyse dem om de efterfølgende procedurer.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. De luftfartsselskaber, der flyver til og fra EU, skal overholde Montrealkonventionen, som harmoniserer en række regler for international lufttransport, også selv om deres registreringsstat ikke har ratificeret konventionen.

Begrundelse

Europæiske rejsende bør være beskyttet af Montrealkonventionen, uanset hvilket selskab de benytter.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 23 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Aktindsigt og beskyttelse af personoplysninger

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre beskyttelsen af personoplysninger.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 23 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1. Bestemmelserne i denne forordning anvendes med forbehold af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/20011.

 

1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 23 a – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Bestemmelserne i denne forordning anvendes med forbehold af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/20011.

 

1 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre beskyttelsen af personoplysninger.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24a

Tilpasning til teknisk udvikling

 

1. For at tage hensyn til den tekniske udvikling kan Kommissionen i form af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24b og i henhold til bestemmelserne i artikel 24c og 24d vedtage tilpasninger til definitionerne i artikel 2 og bestemmelserne i forordningens bilag under hensyntagen især til ændringerne til bilag 13 i konventionen om international civil luftfart.

 

2. Når Kommissionen vedtager sådanne delegerede retsakter, skal det foregå i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

Begrundelse

Ændringen følger proceduren for fastlæggelse af "delegerede retsakter" i henhold til Lissabontraktaten (artikel 290 i TEUF). Det er standardformuleringen anvendt af Parlamentet for delegerede retsakter i forbindelse med anden lovgivning.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24b

Udøvelse af delegering

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i artikel 24a omhandlede delegerede retsakter for en periode på fem år efter forordningens ikrafttrædelse. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til artikel 24c.

 

2. Når Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, skal den samtidig underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter overdrages til Kommissionen under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 24c og 24d.

Begrundelse

Ændringen følger proceduren for fastlæggelse af "delegerede retsakter" i henhold til Lissabontraktaten (artikel 290 i TEUF). Det er standardformuleringen anvendt af Parlamentet for delegerede retsakter i forbindelse med anden lovgivning.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 24 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24c

Ophævelse af delegering

 

1. Delegeringen af beføjelser i henhold til artikel 24a kan til enhver tid ophæves af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på en eventuel beslutning om ophævelse af delegering af beføjelser, skal bestræbe sig på at underrette den anden institution og Kommissionen inden for en rimelig frist, før den endelige beslutning tages, med angivelse af, hvilke delegerede beføjelser der vil blive ophævet og mulige grunde til ophævelse.

 

3. Beslutningen om ophævelse bringer delegeringen af de i beslutningen angivne beføjelser til ophør. Den træder i kraft med umiddelbar virkning eller på en senere dato, som angives heri. Den påvirker ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Ændringen følger proceduren for fastlæggelse af "delegerede retsakter" i henhold til Lissabontraktaten (artikel 290 i TEUF). Det er standardformuleringen anvendt af Parlamentet for delegerede retsakter i forbindelse med anden lovgivning.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 24 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24d

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod den delegerede retsakt inden for to måneder efter underretningen. Perioden kan forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne periode har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den deri anførte dato. Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft før udløbet af denne periode, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har oplyst Kommissionen om, at de ikke har i sinde at gøre indsigelser.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder denne ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Begrundelse

Ændringen følger proceduren for fastlæggelse af "delegerede retsakter" i henhold til Lissabontraktaten (artikel 290 i TEUF). Det er standardformuleringen anvendt af Parlamentet for delegerede retsakter i forbindelse med anden lovgivning.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 25 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. De fastsatte sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, og de skal gøre det muligt at sanktionere enhver person, som i modstrid med denne forordning:

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. De fastsatte sanktioner skal, med forbehold af retten til ikke at afgive belastende vidneudsagn mod én selv, være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, og de skal gøre det muligt at sanktionere enhver person, som i modstrid med denne forordning:

Begrundelse

I artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention anerkendes retten til en retfærdig rettergang. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol anerkendte med sin dom i sagen Saunders mod Det Forenede Kongerige (sag 43/1994/490/572), at oplysninger, der afgives under tvang, ikke kan bruges imod den pågældende person i en straffesag (retten til ikke at afgive belastende vidneudsagn mod én selv). Afvisning af at afgive oplysninger er strafbart i henhold til den foreslåede artikel 25. Derfor kan de oplysninger, der afgives i forbindelse med en havariundersøgelse, ikke bruges imod den person, der afgiver oplysningerne.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 26 a (ny) – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26a

 

Ændring af forordningen

 

Forordningen skal gennemgås senest fire år efter ikrafttrædelse. I denne sammenhæng og baseret på bl.a. en bred høring af interessenter og netværket skal Kommissionen senest fem år efter forordningens ikrafttrædelse vurdere gennemførelsen heraf og fremlægge en skriftlig rapport, herunder – om nødvendigt – forslag om lovgivningsmæssige ændringer. Hvis ordlyden af nærværende forordning ændres, afgiver det i artikel 7 omhandlede netværk forudgående udtalelse herom. Netværkets udtalelse sendes til Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og EASA.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

1.   Baggrund

Lufttrafikken er steget konstant igennem adskillige år.

Trods væsentlige forbedringer på sikkerhedsområdet indebærer denne stigning større risiko for flyvehavarier.

I denne forbindelse er det afgørende, at havarierne undersøges af uafhængige instanser, som kan afdække sikkerhedsmæssige svagheder, således at der kan træffes afhjælpende foranstaltninger.

Den nugældende europæiske lovgivning for efterforskning af flyvehavarier er et direktiv fra 1994(1).

Siden affattelsen af denne tekst er luftfartsmarkedet vokset mærkbart og blevet mere kompliceret.

Da der er dukket nye aktører op, f.eks. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), som har ansvaret for certificering af luftfartøjer i EU, og konstateret en uensartet undersøgelseskapacitet i medlemsstaterne, er det blevet nødvendigt at forelægge en ny lovgivning(2).

2.   Netværket af sikkerhedsundersøgelsesorganer

Med oprettelsen af et netværk af nationale undersøgelsesbureauer burde forskellene i undersøgelseskapacitet i EU kunne formindskes.

Det kan også forbedre undersøgelsernes kvalitet og danne en retlig ramme for samarbejdet mellem de nationale sikkerhedsundersøgelsesorganer.

Disse tiltag skulle altså bidrage til en bedre luftfartssikkerhed.

Selv om det i øjeblikket ikke er hensigtsmæssigt at oprette et europæisk bureau for sikkerhedsundersøgelser, vil ordføreren gerne gå endnu videre, end Kommissionen foreslår. Netværkets opgaver(3) bør nemlig fastlægges nærmere og virkelig tilføre en sikkerhedsmæssige merværdi.

Opgaverne kan f.eks. gå ud på at:

-  skabe en ramme og lette samarbejdet mellem undersøgelsesbureauerne om at dele materiellet og stille undersøgelsesinspektører(4) til rådighed

-  udbygge udvekslingen af informationer, som kan forbedre sikkerheden

-  indføre uddannelsesforanstaltninger for undersøgelsesinspektørerne

-  udarbejde retningslinjer for god praksis og udvikle en europæisk metodologi for efterforskning af havarier

-  tilrettelægge kontrol af sikkerhedsundersøgelsesorganerne.

Det bør også overvejes, hvilken ramme der vil være egnet til på europæisk plan at iværksætte de forslag, som netværket stiller til forbedring luftfartssikkerheden eller undersøgelsesmekanismerne.

3.   Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

EASA(5) er på medlemsstaternes vegne ansvarligt for certificering af luftfartøjer i Fællesskabet. Det er hovedaktør i luftfartssikkerheden.

I direktiv 94/56/EF(6) kunne der ikke tages højde for EASA, eftersom agenturet først blev oprettet senere. Men disse forhold medfører uacceptable sikkerhedsmæssige risici(7).

Det er derfor rimeligt, at der i den nye forordning fastlægges en klar retlig ramme for agenturets deltagelse i sikkerhedsundersøgelserne.

Ordføreren vil gerne nævne tre konkrete punkter.

a) Sikkerhedsundersøgelsens uafhængighed

Forordningen bør under ingen omstændigheder åbne mulighed for, at EASA påvirker sikkerhedsundersøgelsen eller foretager en parallel undersøgelse.

Da agenturet er ansvarligt for certificeringen af luftfartøjer, kan det ikke være både dommer og part. Teksten må ikke efterlade den mindste tvivl.

b) Betegnelse

Da lufttransport ofte er international, kan en sikkerhedsundersøgelse involvere ikkeeuropæiske stater.

Derfor og af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt, at det anvendte udtryk i definitionen af EASA's rolle i undersøgelsen udtrykkeligt svarer til bilag 13 til ICAO-konventionen(8), som undersøgelserne er underlagt på internationalt plan.

Det er ikke tilfældet med udtrykket "ekspert", som benyttes i forslaget til forordning(9), hvilket kan medføre usikkerhed.

Derfor bør der anvendes en utvetydig betegnelse, således at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved agenturets deltagelse.

Det er udtrykket "rådgiver"(10), der generelt anvendes om certificeringsmyndigheden(11).

Ordføreren foreslår altså, at EASA i denne forordning defineres som "rådgiver" i forbindelse med agenturets deltagelse i sikkerhedsundersøgelser, og at det har de rettigheder, som tilkommer rådgivere ifølge bilag 13.

c) EASA's adgang til sikkerhedsoplysninger

Af hensyn til luftfartssikkerheden bør agenturet i hele undersøgelsesforløbet have adgang til relevante oplysninger og sikkerhedsanbefalinger, som sætter det i stand til hurtigt at fremkomme med retningslinjer for luftdygtighed(12).

Informationerne sendes imidlertid mindre systematisk til EASA end til de nationale organer for civil luftfart.

Derfor skal der opstilles regler for denne informationsstrøm og undersøgelsesorganerne tilskyndes til i højere grad at samarbejde med agenturet.

4.   Koordinering af undersøgelserne

Det hænder ofte, at der sideløbende med sikkerhedsundersøgelsen indledes en eller flere retssager(13).

a) Uafhængighed

Det skal sikres, at sikkerhedsundersøgelsesinspektørerne kan arbejde uden at skulle bede en dommer om adgang til bevismaterialet eller tilladelse til at undersøge det.

Naturligvis er omstændighederne anderledes i tilfælde af ulovlige handlinger, hvor den retlige undersøgelse(14) bør prioriteres.

b) Adgang til følsomme oplysninger

Det er vigtigt, at personer involveret i havariet(15) samarbejder ved sikkerhedsundersøgelsen med henblik på at fastlægge årsagerne.

Hvis disse personer nægter at deltage i sikkerhedsundersøgelserne, fordi de er bange for, at deres vidneudsagn videregives til retsmyndighederne uden deres samtykke, bringes luftfartssikkerheden i fare.

På den anden side må retten gå sin gang, og familierne skal have mulighed for at få ansvaret fastslået af en domstol.

Af disse grunde skal retsmyndighederne have adgang til relevante oplysninger.

Kommissionen foreslår at beskytte en række oplysninger, men at give retsmyndighederne adgang hertil, hvis "en mere tungtvejende offentlig interesse"(16) gør sig gældende.

Imidlertid er begrebet "mere tungtvejende offentlig interesse" ret upræcist og kan fortolkes forskelligt fra den ene medlemsstat til den anden. Desuden erkendes ofte, når en ulykke har medført dødsfald, at der er tale om en mere tungtvejende offentlig interesse.

De følsomme oplysninger er altså ikke længere beskyttet.

Ordføreren foreslår, at alt, hvad der har med kortlægning af kendsgerningerne og analyse af beviserne at gøre, videregives til retsmyndighederne, hvorimod andre data behandles fortroligt.

5.   Ofrenes og deres pårørendes rettigheder

a) Passagerliste

Kommissionen foreslår, at luftfartsselskabet forpligtes til at kunne stille listen til rådighed senest en time efter meddelelsen om havari.

Ordføreren støtter princippet, men mener, at det ikke blot bør finde anvendelse på EU-selskaber og selskaber, der flyver fra EU, men også på alle selskaber, der flyver til EU.

Der er ingen grund til at passagerer, der rejser til EU, behandles forskelligt, afhængigt af hvilket flyselskab de benytter.

b) Information om passagerens dødsfald

Når der sker en ulykke, modtager flyselskabet tusinder af opkald(17), og det tager tit lang tid at finde frem til, hvem der skal underrettes om dødsfaldet.

Denne periode med uvished viser sig at være meget pinefuld for ofrenes pårørende.

Ordføreren ønsker, at der indføres en pligt for luftfartsselskaberne(18) til ved reservationen at tilbyde passagererne at anføre en kontaktperson i tilfælde af havari(19).

c) Bistand til pårørende

Kommissionen foreslår, at "medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt niveau opstilles en plan for bistand til ofrene for havarier inden for civil luftfart og deres pårørende"(20).

Men når der sker en ulykke, er luftfartsselskabet den første instans, passagerernes pårørende henvender sig til.

Ordføreren finder derfor, at medlemsstaterne ydermere bør forpligtes til at kontrollere, at luftfartsselskaber registreret i deres land også råder over en kriseplan(21).

Desuden bør den stat, der er ansvarlig for sikkerhedsundersøgelsen, udpege en referent, som kan være hovedkontaktpunkt for ofrenes pårørende.

Referenten kan koordinere oplysningerne fra de forskellige involverede organer, videregive dem til passagerernes pårørende, men også oplyse dem om de efterfølgende procedurer(22).

Det vil være til stor støtte for ofrenes pårørende, som ofte føler sig fortabt over for en lang række forskellige aktører og procedurer, når de i forvejen lider under det smertelige tab af en nærstående person.

Desuden bør der fastsættes bestemmelser, som giver de pårørende adgang til privilegeret information om sikkerhedsundersøgelsens forløb, bl.a. til at modtage de mellemliggende rapporter og den endelige undersøgelsesrapport, inden disse offentliggøres.

d) Montrealkonventionen(23)

Ordføreren mener, at europæiske rejsende bør beskyttes af disse regler uanset luftfartsselskab, og at der i forordningen bør gøres opmærksom på, at selskaber, som ønsker at beflyve EU, skal overholde Montrealkonventionen.

6.   Indberetning af hændelser inden for civil luftfart

Kommission har besluttet ikke at revidere direktiv 2003/42/EF(24), da den finder det for tidligt at ændre denne lovgivning. I forslaget til forordning henvises der imidlertid hertil(25).

Men ordningen med indberetning af hændelser fungerer ikke optimalt.

Det er nemlig kun en del af medlemsstaterne, der sender indberetninger til det centrale register(26), som skal samle alle hændelser i EU.

Desuden har ingen ansvaret for at analysere dataene i det centrale register på europæisk plan.

Men en analyse vil netop være til stor gavn for luftfartssikkerheden(27).

Ordføreren ønsker, at bestemmelserne i nærværende forslag til forordning udvides, og at EASA anmodes om i samarbejde med medlemsstaterne at analysere og klassificere oplysningerne i det centrale register.

(1)

Rådets direktiv 94/56/EF af 21. november 1994 om fastlæggelse af de grundlæggende principper for undersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 14).

(2)

Der bør også tages hensyn til ændringerne i bilag 13 ("Undersøgelser af flyvehavarier og -hændelser") til Chicagokonventionen angående international civil luftfart (7300/9), hvori der er fastlagt regler for undersøgelser af flyvehavarier og -hændelser på internationalt plan.

(3)

Disse opgaver kan defineres efter den model, der foreslås i Kommissionens konsekvensanalyse (SEK(2009)1477 s.43), og den, der anvendes inden for søtransport med rammen for permanent samarbejde (artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF af 23. april 2009 om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af Rådets direktiv 1999/35/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 114)).

(4)

Et eksempel på en foranstaltning, der vil lette udvekslingen, er oprettelse af et register over/for anlæg og udstyr, som det enkelte nationale undersøgelsesorgan råder over, og eventuelt inspektører specialiseret i havarier under særlige forhold (til havs, i bjerge o.l.).

(5)

Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).

(6)

Se ovenfor.

(7)

Som bekræftet ved revision af EASA udført af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO).

(8)

Se ovenfor.

(9)

I artikel 9, stk. 1, i forslaget til forordning (KOM(2009)611). Betegnelsen "ekspert" forekommer to gange i ovennævnte bilag 13 til ICAO-konventionen, men er ikke defineret nærmere.

(10)

Kapitel 1 i bilag 13 til Chicagokonventionen angående international civil luftfart.

(11)

Det er bl.a. tilfældet i USA, hvor Federal Aviation Administration (FAA) er rådgiver (advisor) for National Transportation Safety Board (NTSB) efter definitionen i bilag 13 til ICAO-konventionen i sikkerhedsundersøgelser i forbindelse med en flyulykke.

(12)

Artikel 20 i forordning (EF) nr. 216/2008.

(13)

Disse undersøgelser er indbyrdes uafhængige, men det er klart, at selv om den tekniske undersøgelse kun drejer sig om sikkerhed og ikke om at fastlægge ansvar, vil de kendsgerninger, som det tekniske undersøgelsesorgan påviser, og dets konklusioner have stærk indflydelse på den retlige undersøgelse.

(14)

Artikel 13, stk. 2, i forslaget til forordning.

(15)

Overlevende besætningsmedlemmer, flyveleder, luftfartøjets operatører m.v.

(16)

Artikel 15, stk. 2, i forslaget til forordning.

(17)

Mere end 20 000 opkald på én dag til Air France efter nedstyrtningen af fly AF 447 mellem Rio og Paris den 31. maj sidste år.

(18)

Sådan som det allerede er tilfældet i USA.

(19)

Disse oplysninger må ikke forveksles med de oplysninger, som udbedes af hensyn til eventuel ændring af afgangstid eller annullering af flyvningen.

(20)

Artikel 23 i forslaget til forordning.

(21)

Disse kriseplaner kan hente inspiration i ICAO's cirkulære 285/AN/166 og bør kontrolleres.

(22)

Sikkerhedsundersøgelse, eventuel retlig undersøgelse, udbetaling af erstatning, identifikation af omkomne m.v.

(23)

Montrealkonventionen, som harmoniserer en række regler for international lufttransport, trådte i kraft den 28. juni 2004 og fastlægger bl.a. regler for luftfartsselskabernes civilretlige ansvar i tilfælde af skadeserstatning til ofre for flyvehavarier og deres pårørende. 93 stater har til dato tiltrådt denne konvention.

(24)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (EUT L 167 af 4.7.2003, s. 23).

(25)

Artikel 15, stk. 3, i forslaget til forordning.

(26)

Oprettet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 af 12. november 2007 om nærmere regler for registrering i en central database af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart, som udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 3).

(27)

Derved kan eventuelle tendenser ved gentagne hændelser klarlægges og havarier forebygges gennem sikkerhedsanbefalinger til afhjælpning af konstaterede mangler.


PROCEDURE

Titel

Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart

Referencer

KOM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)

Dato for høring af EP

29.10.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

12.11.2009

Ordfører

       Dato for valg

Christine De Veyrac

9.11.2009

 

 

Behandling i udvalg

1.3.2010

28.4.2010

31.5.2010

 

Dato for vedtagelse

1.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Markus Ferber, Jelko Kacin, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Salvatore Tatarella, Sabine Wils

Dato for indgivelse

10.6.2010

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik