Διαδικασία : 2009/0170(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0195/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0195/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 16
CRE 20/09/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0321

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1134kWORD 713k
12.8.2010
PE 439.970v04-00 A7-0195/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων

(COM(2009)0611 – C7‑0259/2009 – 2009/0170(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Christine De Veyrac

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων

(COM(2009)0611 – C7‑0259/2009 – 2009/0170(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0611),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0259/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 100, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7‑0195/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποίηση

(1) Πρέπει να εξασφαλισθεί στην Ευρώπη υψηλό γενικό επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός ατυχημάτων και συμβάντων, ώστε οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στις αεροπορικές μεταφορές.

(1) Πρέπει να εξασφαλισθεί στην Ευρώπη υψηλό γενικό επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός ατυχημάτων και συμβάντων, ώστε το κοινό να έχει εμπιστοσύνη στις αεροπορικές μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Ο όρος αυτός είναι καταλληλότερος.

Τροπολογία   2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η γνωστοποίηση, η ανάλυση και η διάδοση των πορισμάτων σχετικά με συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βελτίωση της ασφάλειας στην εναέρια κυκλοφορία. Επομένως, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2003/42/ΕΚ για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας, κάθε αλλαγή στους κανόνες αναφοράς περιστατικών που εισάγει ο παρών κανονισμός πρέπει να ενσωματωθεί αμέσως σε μια νέα εκδοχή της αναφερθείσας οδηγίας.

Τροποποίηση  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποίηση

(7) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας εκτελεί, για λογαριασμό των κρατών μελών, τις λειτουργίες και τα καθήκοντα του κράτους σχεδιασμού, κατασκευής και καταχώρισης όσον αφορά την έγκριση σχεδιασμού, όπως ορίζεται στη Σύμβαση του Σικάγου και τα παραρτήματά της, και συνεπώς πρέπει να εκπροσωπείται κατά τη διάρκεια διερεύνησης, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά της και στην ασφάλεια του αεροναυπηγικού σχεδιασμού, χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία της διερεύνησης.

(7) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας εκτελεί, για λογαριασμό των κρατών μελών, τις λειτουργίες και τα καθήκοντα του κράτους σχεδιασμού, κατασκευής και καταχώρισης όσον αφορά την έγκριση σχεδιασμού, όπως ορίζεται στη Σύμβαση του Σικάγου και τα παραρτήματά της, και συνεπώς, σύμφωνα με το παράρτημα 13 στη Σύμβαση του Σικάγου, πρέπει να εκπροσωπείται κατά τη διάρκεια διερεύνησης, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά της και στην ασφάλεια του αεροναυπηγικού σχεδιασμού, χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία της διερεύνησης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων του σε θέματα ασφαλείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας πρέπει επίσης να συμμετέχει στην ανταλλαγή δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων αναφοράς περιστατικών· τα δεδομένα αυτά πρέπει να προστατεύονται από την χωρίς άδεια χρήση ή δημοσιοποίησή τους.

(8) Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων του σε θέματα ασφαλείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας πρέπει επίσης να συμμετέχει στην ανταλλαγή δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων αναφοράς περιστατικών και να τα αναλύει, σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη. Τα πορίσματα των αναλύσεων θα πρέπει να κοινοποιούνται σε όλες τις εθνικές αρχές διερεύνησης ατυχημάτων των κρατών μελών. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να προστατεύονται από την χωρίς άδεια χρήση ή δημοσιοποίησή τους.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι διερευνήσεις ατυχημάτων και συμβάντων πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητη αρχή, ή υπό τον έλεγχό της, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και τυχόν εξωτερικές παρεμβάσεις στον καθορισμό των αιτίων των ερευνούμενων συμβάντων.

(10) Οι διερευνήσεις ατυχημάτων και συμβάντων πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητη αρχή, ή υπό τον έλεγχό της, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και τυχόν εξωτερικές παρεμβάσεις στον καθορισμό των παραγόντων που συνέβαλαν στα ερευνώμενα συμβάντα

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου "αίτια" θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά νομικά προβλήματα αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ενοχή και/ή ευθύνη. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διαχωρισμού της ορολογίας ασφαλείας από τη δικαστική ορολογία. Προτείνεται συνεπώς η αντικατάσταση του όρου "αίτια" από τον όρο "παράγοντες".

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Οι αρχές διερεύνησης βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας έρευνας. Το έργο τους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον προσδιορισμό των αιτίων ενός ατυχήματος ή συμβάντος. Είναι επομένως απαραίτητο να έχουν τη δυνατότητα διενέργειας ερευνών χωρίς καμία πίεση και με πλήρη ανεξαρτησία έναντι των ρυθμιστικών και δικαστικών αρχών, προς όφελος της προστασίας του της δημόσιας ασφάλειας. Οι αρχές διερεύνησης πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που χρειάζονται για να διευκολυνθεί η διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής τεχνικής διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης και άνευ όρων πρόσβασης στον τόπο του ατυχήματος, στα συντρίμματα του αεροσκάφους, στα συστατικά του μέρη και στα σχετικά έγγραφα, χωρίς περιορισμούς από τυχόν κατάσχεση που θα διατάξει η δικαστική αρχή. Οι αρχές διερεύνησης πρέπει να διαθέτουν τα οικονομικά και ανθρώπινα μέσα για τη διενέργεια ουσιαστικών και αποτελεσματικών ερευνών.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση αποτελεσματικής προληπτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, για την προστασία της δημόσιας ασφαλείας, με το να επιτρέπεται στις αρχές διερεύνησης, παράλληλα με την εκκίνηση των ερευνών εκ μέρους των δικαστικών αρχών, να έχουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης στους χώρους και τα αντικείμενα του ατυχήματος, χωρίς τους περιορισμούς που συνεπάγεται η κατάσχεση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Οι ανάγκες της πρόληψης δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τις δικαστικές προθεσμίες.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ο συντονιστικός ρόλος των αρχών διερεύνησης σε θέματα ασφαλείας πτήσεων πρέπει να αναγνωρισθεί σε κοινοτικό πλαίσιο και να ληφθεί υπόψη η ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ τους και οι διαθέσιμοι στα κράτη μέλη πόροι, οι οποίοι πρέπει να αξιοποιηθούν με τον αποδοτικότερο τρόπο· αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί κάλλιστα με τη δημιουργία ευρωπαϊκού Δικτύου των αρχών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων (το Δίκτυο).

(12) Ο συντονιστικός ρόλος των αρχών διερεύνησης σε θέματα ασφαλείας πτήσεων πρέπει να αναγνωρισθεί και να ενισχυθεί σε κοινοτικό πλαίσιο και να ληφθεί υπόψη η ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ τους και οι διαθέσιμοι στα κράτη μέλη πόροι, οι οποίοι πρέπει να αξιοποιηθούν με τον αποδοτικότερο τρόπο· αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί κάλλιστα με τη δημιουργία ευρωπαϊκού Δικτύου των αρχών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων (το Δίκτυο).

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Το Δίκτυο πρέπει να παρέχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι αποστολές και τα καθήκοντα του Δικτύου πρέπει να προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει όσον αφορά τις αρμοδιότητες των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη δικαστική έρευνα και, κατά περίπτωση, σε στενή συνεργασία μαζί τους, να εξασφαλίζουν ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες για την τεχνική διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες· επίσης, δεν πρέπει να διακυβευθούν οι στόχοι δικαστικής έρευνας.

(15) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει όσον αφορά τις αρμοδιότητες των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη δικαστική έρευνα και, κατά περίπτωση, σε στενή συνεργασία μαζί τους, να εξασφαλίζουν ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες για την τεχνική διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς παρεμπόδιση, ενώ μεριμνούν για τη δέουσα απόδοση δικαιοσύνης.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο για αυτή την τροπολογία προέρχεται από το παράρτημα 13 του ΔΟΠΑ και αντανακλά καλύτερα τη διάκριση της δικαστικής έρευνας από τη διερεύνηση του ατυχήματος. Όσοι διερευνούν το ατύχημα δεν μπορεί να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους των δικαστικών αρχών και το αντίστροφο. Πρέπει να δοθούν επιπλέον κατευθύνσεις ως προς το πώς θα συντονίζονται οι δύο διαδικασίες (βλ. και τροπολογία στο άρθρο 13, παράγραφος 3).

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Το σύστημα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας βασίζεται στα δεδομένα και τα διδάγματα που εξάγονται από ατυχήματα και συμβάντα, τα οποία απαιτούν αυστηρή εφαρμογή της εμπιστευτικότητας προκειμένου να εξασφαλισθούν στο μέλλον πολύτιμες πηγές πληροφοριών· εν προκειμένω, οι ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους της πρόληψης ατυχημάτων και συμβάντων, εκτός εάν υφίσταται επιτακτικό δημόσιο συμφέρον από τη δημοσιοποίησή τους.

(17) Το σύστημα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας βασίζεται στα δεδομένα και τα διδάγματα που εξάγονται από ατυχήματα και συμβάντα, τα οποία απαιτούν αυστηρή εφαρμογή της εμπιστευτικότητας προκειμένου να εξασφαλισθούν στο μέλλον πολύτιμες πηγές πληροφοριών· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να τηρείται η αρχή του "πνεύματος δικαιοσύνης", σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις στο προσωπικό για πράξεις, παραλείψεις ή αποφάσεις που σχετίζονται με την εμπειρία και την κατάρτισή του, αλλά δεν είναι ανεκτές η βαριά αμέλεια, οι εκ προθέσεως παραβάσεις και οι πράξεις καταστροφής. Εν προκειμένω, οι ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους της πρόληψης ατυχημάτων και συμβάντων. Ωστόσο, μολονότι ορισμένα είδη στοιχείων πρέπει να παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικά, είναι σημαντικό, τόσο για τις οικογένειες των θυμάτων όσο και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, η δικαστική αρχή να έχει πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία και περιστατικά χρήσιμα για τη δικαστική έρευνα.

 

Τούτο πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές μετά την ολοκλήρωση του έργου των δικαστικών αρχών.

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή νόμους που αποτρέπουν τη μη ενδεδειγμένη χρήση ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Η αρχή του "πνεύματος δικαιοσύνης" πρέπει να μνημονεύεται. Αναγνωρίζεται ότι έχει ευεργετική επίδραση στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών.

Δεν πρέπει να υπάρχουν απόλυτα στεγανά μεταξύ της διερεύνησης και της δικαστικής έρευνας, αλλά πρέπει να είναι δυνατή η διαβίβαση στη δικαστική αρχή μόνο ορισμένων δεδομένων. Πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια ποια θα είναι αυτά τα δεδομένα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Ένα ατύχημα εγείρει σειρά από ζητήματα διαφορετικών και ενίοτε συγκρουόμενων δημόσιων συμφερόντων, όπως η πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων και η χρηστή διοίκηση της δικαιοσύνης. Αυτά κινούνται πέρα από τα επιμέρους συμφέροντα των εμπλεκόμενων πλευρών και πέρα από το συγκεκριμένο συμβάν. Η σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της προστασίας των θυμάτων και των εμπλεκόμενων προσώπων, είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

Αιτιολόγηση

Ένα ατύχημα είναι τραυματική εμπειρία για τα θύματα και τις οικογένειές τους αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Το ατύχημα κινητοποιεί μια σειρά διαδικασιών: αναζήτηση και διάσωση, διερεύνηση του ατυχήματος και δικαστικές διαδικασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες ανταποκρίνονται σε υπερισχύον δημόσιο συμφέρον. Οι παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες εργάζονται υπό έντονη πίεση για να παράσχουν έργο. Όλοι οι παράγοντες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των άλλων διαδικασιών και να αποφεύγουν επιβλαβείς παρεμβάσεις σε αλλότριες διαδικασίες, για να διασφαλιστεί το γενικό δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Πολλά ατυχήματα έχουν καταδείξει τις τεχνικές δυσκολίες για τον εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο της θέσης των αεροσκαφών, ειδικά πάνω από τους ωκεανούς. Επιπλέον, τα στοιχεία που περιέχονται στους καταγραφείς των στοιχείων πτήσης, σήμερα μπορεί να ληφθούν μόνο όταν οι καταγραφείς ανευρεθούν και αναλυθούν. Οι πρόοδοι στην έρευνα, όσον αφορά τόσο τον εντοπισμό των αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο όσο και την πρόσβαση στα στοιχεία που περιέχουν οι καταγραφείς πτήσης χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους, αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους οι πραγματογνώμονες προκειμένου να προσδιορίζουν τα αίτια του ατυχήματος με παράλληλη βελτίωση της ικανότητας πρόληψης επαναλαμβανόμενων συμβάντων. Η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στον τομέα της ασφάλειας των εναέριων μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υποστηριχθεί το πρόγραμμα OPTIMI (Oceanic Position Tracking Improvement & Monitoring) το οποίο διαχειρίζεται η κοινή επιχείρηση SESAR και να διατεθούν σε αυτό τα κατάλληλα οικονομικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία αυτή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της παρακολούθησης των αεροσκαφών καθώς και της πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στα "μαύρα κουτιά".

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Η πείρα έχει δείξει ότι είναι δύσκολο να διατεθούν γρήγορα αξιόπιστες ονομαστικές καταστάσεις επιβαινόντων και ότι οι καταστάσεις αυτές πρέπει να προστατεύονται από την χωρίς άδεια χρήση ή δημοσιοποίησή τους.

(20) Η πείρα έχει δείξει ότι είναι δύσκολο να διατεθούν γρήγορα αξιόπιστες ονομαστικές καταστάσεις επιβαινόντων, αλλά έχει δείξει επίσης ότι είναι σημαντικό να καθορίζεται η προθεσμία μετά την οποία μπορεί να ζητείται από την εταιρεία μια ονομαστική κατάσταση. Επίσης, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να προστατεύονται από την χωρίς άδεια χρήση ή δημοσιοποίησή τους.

Αιτιολόγηση

Πολλά πρόσφατα ατυχήματα έκαναν φανερή την ανάγκη να προβλεφθεί και να καθοριστεί μια παρόμοια προθεσμία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Είναι δύσκολο να εντοπιστεί γρήγορα το κατάλληλο πρόσωπο που θα πρέπει να ενημερωθεί για το θάνατο ενός επιβάτη σε περίπτωση ατυχήματος. Θα πρέπει να προταθούν λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προς το συμφέρον τόσο των οικογενειών των θυμάτων όσο και των αεροπορικών εταιρειών.

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό θα μειωνόταν για τις οικογένειες η περίοδος αβεβαιότητας.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Η παροχή βοήθειας στα θύματα, τις οικογένειές τους ή τις ενώσεις τους πρέπει να διαχωρίζεται από τη διερεύνηση του ατυχήματος καθαυτή. Ωστόσο, η αρχή διερεύνησης έχει την ευθύνη να παράσχει συναφή και έγκαιρη ενημέρωση στις οικογένειες των θυμάτων και στους επιζώντες του ατυχήματος.

Αιτιολόγηση

Τα ατυχήματα αποτελούν τραυματικό σοκ για τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων. Πρέπει να καθοριστεί σαφώς η ευθύνη για την παροχή βοήθειας και της αναγκαίας ενημέρωσης, χωρίς όμως να τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι της έρευνας.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β) Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός ενός ατυχήματος και των συνεπειών του είναι καθοριστικός. Τα κράτη μέλη και οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια μείζονα αεροπορική καταστροφή τόσο από τεχνικοοργανωτική και οικονομική άποψη όσο και από την άποψη των σχέσεων με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Επίσης, οι αρχές διερεύνησης θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επικοινωνία με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Τέλος, θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος των ενώσεων οικογενειών των θυμάτων αεροπορικού ατυχήματος.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να μην μπορούν τα ΜΜΕ να ενημερώνουν πιο γρήγορα τους οικείους από τις υπηρεσίες διερεύνησης. Θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνουν εκείνες πρώτες τις οικογένειες και τους οικείους, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλο κακό.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Η οδηγία 95/46/ΕΚ εφαρμόζεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(22) Η οδηγία 95/46/ΕΚ εφαρμόζεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται προσοχή όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για δεδομένα που προκύπτουν κατά την έρευνα είτε για δεδομένα που αφορούν τους επιβάτες, τα θύματα ή τους οικείους τους.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να εκδοθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τους διαδικαστικούς κανόνες και το πρόγραμμα εργασίας του Δικτύου που θεσπίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό.

(24) Θα πρέπει να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εκτέλεσης ενόψει της έγκρισης του προγράμματος εργασίας του Δικτύου και της προετοιμασίας συστάσεων του Δικτύου προς την Επιτροπή σχετικά με την πτυχή που συνδέεται με την εκπόνηση και την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών και ρυθμίσεων που αφορούν τις έρευνες και την πρόληψη ατυχημάτων στην πολιτική αεροπορία καθώς και τη βοήθεια στα θύματα των αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες και οι γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζονται εκ των προτέρων, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

 

Εν αναμονή του εν λόγω κανονισμού, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η οποία δεν εφαρμόζεται.

1 EE L 184, 17.7.1999, σ.23.

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις αυτές επιβάλλονται από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, που τροποποιεί τους κανόνες σχετικά με την επιτροπολογία. Η διαδικασία της επιτροπολογίας εξακολουθεί να εφαρμόζεται προσωρινά μέχρι την έγκριση του νέου κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας για τις εκτελεστικές πράξεις - άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α) Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τροποποιήσεις στο πλαίσιο του παραρτήματος 13 της σύμβασης του ICAO, ορισμούς του άρθρου 2 και του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική διατύπωση που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα νομοθετήματα.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των αερομεταφορών με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας και ποιότητας των ευρωπαϊκών ερευνών ασφαλείας της αεροπορίας, με μόνο σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον, χωρίς απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Στόχος του παρόντος κανονισμού, ιδίως με την ίδρυση Δικτύου αρχών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων, είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των αερομεταφορών με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας, επιμέλειας και ποιότητας των ευρωπαϊκών ερευνών ασφαλείας της αεροπορίας, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των μελών του Δικτύου, με μόνο σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον, χωρίς απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

 

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί επίσης στον καθορισμό κανόνων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ονομαστικών καταστάσεων όλων των επιβαινόντων σε περίπτωση ατυχήματος και να αυξήσει τη βοήθεια προς τα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού είναι ευρύτερος από την απλή διερεύνηση. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη η ονομαστική κατάσταση και η βοήθεια προς τα θύματα και τις οικογένειές τους που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εισαγωγή – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) "αίτια", ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα, συνθήκες, ή συνδυασμός αυτών, που οδήγησαν σε ατύχημα ή συμβάν· διαπίστωση των αιτίων δεν συνεπάγεται τον καταλογισμό σφάλματος ή τον καθορισμό διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης·

(4) "παράγοντες": ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα, συνθήκες, ή συνδυασμός αυτών, που οδήγησαν σε ατύχημα ή συμβάν· διαπίστωση των παραγόντων δεν συνεπάγεται τον καταλογισμό σφάλματος ή τον καθορισμό διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης·

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου "αίτια" θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά νομικά προβλήματα αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ενοχή και/ή ευθύνη. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διαχωρισμού της ορολογίας ασφαλείας από τη δικαστική. Προτείνεται συνεπώς η αντικατάσταση του όρου "αίτια" από τον όρο "παράγοντες".

Ο ιδεώδης όρος θα ήταν "παράγοντες που συνέβαλαν" αλλά ο προτεινόμενος κανονισμός δεν χρησιμοποιεί αυτό τον όρο ούτε εμπεριέχει ορισμό γι’ αυτόν. Αν δεν προβλεφθεί ορισμός για τους παράγοντες που συνέβαλαν, ο όρος "αίτια" πρέπει αν αντικατασταθεί με τον όρο "παράγοντες που συνέβαλαν". Σημείωση: Τούτο συνεπάγεται την αντικατάσταση του όρου "αίτια" με τον όρο "παράγοντες" στο υπόλοιπο κείμενο της πρότασης κανονισμού (αιτιολογική σκέψη 10 και άρθρα 2 (12), 9.2(ε) και 13 (2).

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) "διερεύνηση", δραστηριότητα που διεξάγεται με σκοπό την πρόληψη ατυχήματος και συμβάντος, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών, την εξαγωγή πορισμάτων, καθώς και τη διαπίστωση των(του) αιτίου(ων) ή/και των παραγόντων και, ανάλογα με την περίπτωση, τη διατύπωση συστάσεων ασφαλείας πτήσεων·

(12) "διερεύνηση", δραστηριότητα που διεξάγεται με σκοπό την πρόληψη ατυχήματος και συμβάντος, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών, την εξαγωγή πορισμάτων, καθώς και τη διαπίστωση συντρεχόντων παραγόντων και, ανάλογα με την περίπτωση, τη διατύπωση συστάσεων ασφαλείας πτήσεων·

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου "αίτια" θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά νομικά προβλήματα αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ενοχή και/ή ευθύνη. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διαχωρισμού της ορολογίας ασφαλείας από τη δικαστική. Επίσης, στο παρόν σημείο δεν είναι ορθή η διατύπωση "παράγοντες που συνέβαλαν".

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) "εσκεμμένη πράξη", πράξη εκ προθέσεως που εκτελείται με σκοπό την πρόκληση αεροπορικού ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) "προκαταρκτική αναφορά συμβάντων", ανακοίνωση που χρησιμοποιείται για την άμεση διαβίβαση των στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας·

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ενός ατυχήματος γεννά νόμιμες προσδοκίες στο κοινό και στα θύματα να ενημερωθούν γι’ αυτό. Οι προκαταρκτικές αναφορές συμβάντων αποτελούν ευρέως αποδεκτό μέσο για τους ερευνώντες, προκειμένου να προβαίνουν, πριν από τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης, σε ισορροπημένη ενημέρωση με ελεγχόμενο τρόπο και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διερεύνηση.

Ο ορισμός αυτός, που προέρχεται από το παράρτημα 13 της σύμβασης ICAO, είναι αναγκαίος στο πλαίσιο του άρθρου 18, προκειμένου να καθοριστεί ποιοι τύποι εγγράφων μπορούν να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 16 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16γ) "ανάρμοστη χρήση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων", η χρήση πληροφοριών που προκύπτουν από τη συλλογή δεδομένων και από συστήματα επεξεργασίας για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, δηλαδή τη χρήση των πληροφοριών για πειθαρχικές, αστικές, διοικητικές και ποινικές διώξεις εις βάρος του επιχειρησιακού προσωπικού, και γνωστοποίηση των πληροφοριών στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια από ανάρμοστη χρήση διασφαλίζει ότι θα είναι διαρκώς διαθέσιμες, καθώς η χρήση τους για σκοπούς άλλους από την ασφάλεια μπορεί να υπονομεύσει τη διαθεσιμότητα τέτοιων πληροφοριών στο μέλλον, πράγμα που θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια. Αυτός ο ορισμός έχει ληφθεί απευθείας από το παράρτημα 13 του ΔΟΠΑ, συνημμένο Ε.1.1.5c, και είναι απαραίτητος για την αιτιολογική σκέψη 17 (τροπ. 10) και το άρθρο 13, παράγραφος 3, (τροπ. 57).

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 16 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16δ) "έκνομη ενέργεια", πράξη ή απόπειρα πράξης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και των αεροπορικών μεταφορών, συγκεκριμένα: παράνομη υφαρπαγή αεροσκάφους εν πτήσει· παράνομη υφαρπαγή αεροσκάφους στο έδαφος· κράτηση ομήρων μέσα στο αεροσκάφος ή στο αεροδρόμιο· βίαιη εισβολή σε αεροσκάφος, στο χώρο αεροδρομίου ή αεροναυτικής εγκατάστασης· εισαγωγή σε αεροσκάφος ή αεροδρόμιο όπλου, επικίνδυνου μηχανισμού ή επικίνδυνου υλικού, για εγκληματικούς σκοπούς· μετάδοση ψευδών πληροφοριών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους κατά την πτήση ή στο έδαφος, των επιβατών, του πληρώματος, του προσωπικού εδάφους ή του κοινού γενικότερα, σε αεροδρόμιο ή στο χώρο μιας εγκατάστασης της πολιτικής αεροπορίας·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τον επίσημο ορισμό του ICAO.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 16 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16ε) "οικογένειες", οι πλησιέστεροι συγγενείς ή άτομα του άμεσου περιβάλλοντος του θύματος ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος·

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η έκταση της διερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή της διερεύνησης καθορίζονται από την αρχή διερεύνησης, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων για τη βελτίωση της ασφαλείας που αναμένονται από την εν λόγω διερεύνηση.

2. Η έκταση της διερεύνησης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή της διερεύνησης καθορίζονται από την αρχή διερεύνησης, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων για τη βελτίωση της ασφαλείας που αναμένονται από την εν λόγω διερεύνηση.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις έρευνες που διενεργούνται από την αρχή διερεύνησης, είτε είναι υποχρεωτικές είτε όχι.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Οι αρχές διερεύνησης προστατεύουν την ανωνυμία των προσώπων που εμπλέκονται σε ατύχημα ή συμβάν.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες για τις έρευνες ασφαλείας αρχές πρέπει να προστατεύουν την ανωνυμία των προσώπων που εμπλέκονται σε ατύχημα ή συμβάν.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι διερευνήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 δεν αποσκοπούν επ’ουδενί στην απόδοση υπαιτιότητας ή ευθυνών. Οι εν λόγω διερευνήσεις δεν σχετίζονται με τυχόν δικαστική ή διοικητική διαδικασία απόδοσης υπαιτιότητας ή ευθυνών και είναι τελείως ανεξάρτητες αυτής.

4. Οι διερευνήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 δεν αποσκοπούν επ’ουδενί στην απόδοση υπαιτιότητας ή ευθυνών. Οι εν λόγω διερευνήσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν δικαστική ή διοικητική διαδικασία απόδοσης υπαιτιότητας ή ευθυνών ή από οικονομικά συμφέροντα.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι των δικαστικών και διοικητικών είναι διαφορετικοί και ενίοτε έρχονται σε σύγκρουση με τους στόχους της διερεύνησης. Η ανεξαρτησία της διερεύνησης είναι θεμελιώδης για τη διαφύλαξη και των δύο διαδικασιών καθώς και για το γενικό δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διερευνήσεις διεξάγονται ή εποπτεύονται, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, από μόνιμη αρχή διερεύνησης της ασφαλείας πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας (στο εξής "αρχή διερεύνησης").

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διερευνήσεις διεξάγονται ή εποπτεύονται, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, από μόνιμη αρχή διερεύνησης της ασφαλείας πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας (στο εξής "αρχή διερεύνησης") που θα είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα πλήρη διερεύνηση της ασφαλείας.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Για να ενημερώνεται το κοινό για το γενικό επίπεδο ασφαλείας, οι αρχές διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων δημοσιεύουν ετησίως επιθεώρηση ασφαλείας. Η ανάλυση αυτή είναι απλή και ευνόητη και αναφέρει κατά πόσον υφίστανται αυξημένοι κίνδυνοι ως προς την ασφάλεια. Στην εν λόγω ανάλυση, δεν αποκαλύπτονται οι πηγές πληροφοριών.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η αρχή διερεύνησης έχει στη διάθεσή της τα μέσα που είναι απαραίτητα για να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητές της με ανεξάρτητο τρόπο και έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επαρκείς πόρους προς το σκοπό αυτό.

5. Η αρχή διερεύνησης έχει στη διάθεσή της από το αντίστοιχο κράτος μέλος τα μέσα που είναι απαραίτητα για να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητές της με ανεξάρτητο τρόπο και έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επαρκείς πόρους προς το σκοπό αυτό.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) η αρχή διερεύνησης περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν πραγματογνώμονα, ικανό να επιτελέσει την αποστολή του υπευθύνου διερεύνησης σε περίπτωση μεγάλου αεροπορικού ατυχήματος·

(γ) η αρχή διερεύνησης περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν πραγματογνώμονα, διαθέσιμο και ικανό να επιτελέσει την αποστολή του υπευθύνου διερεύνησης σε περίπτωση μεγάλου αεροπορικού ατυχήματος·

Αιτιολόγηση

Ο όρος "έναν πραγματογνώμονα" δεν είναι επαρκώς σαφής, διότι ο πραγματογνώμονας αυτός μπορεί να βρίσκεται σε άδεια ή να μην είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του. Ο όρος "έναν πραγματογνώμονα διαθέσιμο" είναι καταλληλότερος.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι αρχές διερεύνησης επικουρούνται από το Δίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 7.

3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι αρχές διερεύνησης μπορεί να επικουρούνται από το Δίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 7. Το Δίκτυο θα πρέπει ιδίως να παρέχει στην αρχή διερεύνησης, κατόπιν αιτήσεώς της, κατάσταση των πραγματογνωμόνων και του υλικού που είναι διαθέσιμα στα άλλα κράτη μέλη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αρχή διερεύνησης η οποία διενεργεί έρευνα.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα, για όποια αρχή το επιθυμεί, να γνωρίζει τους πόρους που διαθέτουν οι αρχές διερεύνησης των διαφόρων κρατών μελών εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και επιτρέπει στην αρχή που διενεργεί την έρευνα να απευθύνεται στην υπηρεσία διερεύνησης που είναι περισσότερο σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το Δίκτυο έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα των ερευνών που διενεργούν οι αρχές διερεύνησης και να ενισχύσει την ανεξαρτησία τους. Πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών με την καθιέρωση υψηλών προτύπων όσον αφορά τις μεθόδους διεξαγωγής των ερευνών και κατάρτισης των πραγματογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Το Δίκτυο θα βοηθήσει τις αρχές των 27 κρατών μελών να διεξάγουν έρευνες υψηλής ποιότητας και θα θέσει υψηλές προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επικεντρώνεται στις αποτελεσματικότερες αρχές αλλά θα ανυψώσει το γενικό επίπεδο ώστε κάθε αρχή να είναι σε θέση να προβαίνει σε διερεύνηση θεμάτων ασφαλείας με τρόπο αποτελεσματικό και απόλυτα ανεξάρτητο.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Δίκτυο συντονίζει και ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών διερεύνησης των κρατών μελών και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ αυτών και της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας (στο εξής "EASA"), καθορίζοντας επίσης ορισμένες κεντρικές λειτουργίες.

2. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1α, το Δίκτυο έχει ιδίως την ευθύνη:

 

α) να προετοιμάζει συστάσεις και να συμβουλεύει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για όλες τις πτυχές της εκπόνησης και της εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών και ρυθμίσεων που αφορούν τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, καθώς και τη βοήθεια προς τα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους·

 

β) να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών χρήσιμων για τη βελτίωση της ασφάλειας και να προάγει ενεργά τη δομημένη συνεργασία μεταξύ των αρχών διερεύνησης, αφενός, και μεταξύ αυτών των αρχών και της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας (στο εξής "EASA") και των εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας·

 

γ) να συντονίζει τα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους πραγματογνώμονες·

 

δ) να καταρτίσει κατάσταση βέλτιστων πρακτικών και να αναπτύξει ευρωπαϊκή μεθοδολογία για τη διερεύνηση θεμάτων ασφαλείας·

 

ε) να ενισχύει την ερευνητική ικανότητα των αρχών διερεύνησης, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη και διαχείριση πλαισίου για την κοινή χρήση των πόρων.

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση πραγματικής προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει να καθοριστούν τα καθήκοντα και οι αποστολές που πρέπει να εκπληρώνει το Δίκτυο. Το Δίκτυο λοιπόν δεν πρέπει μόνο να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και να βελτιώνει την κατάρτιση των πραγματογνωμόνων, να ελέγχει τις αρχές διερεύνησης ή ακόμη να συμβουλεύει τους ευρωπαίους νομοθέτες σχετικά με τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων. Αυτός ο κατάλογος αποστολών δεν είναι εξαντλητικός. Η τροπολογία επιδιώκει επιπλέον να προσθέσει το ρόλο που διαδραματίζει η ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της αρχικής κατάρτισης των πραγματογνωμόνων.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το Δίκτυο συμβουλεύει τα εθνικά και τα κοινοτικά όργανα και μπορεί να εκδίδει συστάσεις επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής και κανονισμών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

3. Όταν το Δίκτυο προετοιμάζει συστάσεις για την Επιτροπή σχετικά με πτυχή που συνδέεται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής και κανονισμών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων, καθώς και τη βοήθεια προς τα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους, η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το Δίκτυο φέρει σε πέρας την αποστολή του με διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο. Τα μέλη του ούτε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα μπορούσε να θίξει το ανεξάρτητο καθεστώς των ερευνών του.

4. Το Δίκτυο φέρει σε πέρας την αποστολή του με διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο. Τα μέλη του ούτε ζητούν ούτε δέχονται ούτε αναγκάζονται να δεχθούν οδηγίες από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα μπορούσε να θίξει το ανεξάρτητο καθεστώς των ερευνών του.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το Δίκτυο υποβάλλει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η έκθεση δημοσιοποιείται.

5. Το Δίκτυο δημοσιεύει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του και τη διαβιβάζει προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η έκθεση αυτή πρέπει να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 4, και τον αντίκτυπό του στη βελτίωση της αεροπορικής ασφαλείας στην Ένωση. Η ετήσια έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, με παραλήπτες τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συστάσεις για θέματα τα οποία το Δίκτυο κρίνει ουσιώδη για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφαλείας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η έκθεση δημοσιοποιείται.

Αιτιολόγηση

Η ετήσια έκθεση του Δικτύου θα πρέπει να επιτρέπει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ενημερώνονται για τις προτάσεις του Δικτύου σε θέματα αεροπορικής ασφαλείας και, εάν είναι αναγκαίο, να ενεργούν αναλόγως.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το έργο του Δικτύου οργανώνεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του. Το Δίκτυο εκλέγει ως πρόεδρο ένα από τα μέλη του για μέγιστη περίοδο πέντε ετών. Η θητεία του προέδρου είναι ανανεώσιμη.

1. Το έργο του Δικτύου οργανώνεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του. Στο Δίκτυο προεδρεύει εναλλάξ καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με εκ περιτροπής προεδρία όμοια με αυτήν του Συμβουλίου. Το Δίκτυο εκλέγει συντονιστή για περίοδο τριών ετών, που είναι ανανεώσιμη. Ο συντονιστής μπορεί να είναι μέλος του Δικτύου, αρχή αρμόδια για τη διερεύνηση θεμάτων ασφαλείας σε κράτος μέλος ή άλλο πρόσωπο με αναγνωρισμένη πείρα σε θέματα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

Αιτιολόγηση

Με τη σημερινή μορφή του Δικτύου, στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Αρχών Αεροπορικής Ασφαλείας (CEASIA), προεδρεύει εκ περιτροπής κάθε αρχή διερεύνησης σύμφωνα με την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό επιτρέπει σε κάθε αρχή, σημαντική ή λιγότερο σημαντική, να εμπλέκεται στο Δίκτυο. Ως αντιστάθμισμα σε αυτή την εκ περιτροπής προεδρία πρέπει να συσταθεί μια μονιμότερη λειτουργία: ο συντονιστής, ο οποίος θα αφιερώνεται στην εκπλήρωση των αποστολών του Δικτύου.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Ο συντονιστής καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δικτύου από κοινού με τον πρόεδρο.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και ο EASA καλούνται και μπορούν να εκπροσωπούνται σε όλες συνεδριάσεις του Δικτύου και των ομάδων εργασίας των εμπειρογνωμόνων του, εκτός εάν ο πρόεδρος του Δικτύου αποφασίσει, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του, ότι η συμμετοχή τους ενδέχεται να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντα των αρχών διερεύνησης.

2. Η Επιτροπή και ο EASA καλούνται και μπορούν να εκπροσωπούνται σε όλες συνεδριάσεις του Δικτύου και των ομάδων εργασίας των εμπειρογνωμόνων του, εκτός εάν ο πρόεδρος ή ο συντονιστής του Δικτύου αποφασίσει, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του, ότι η συμμετοχή τους ενδέχεται να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντα των αρχών διερεύνησης. Η απόφαση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι αρχές διερεύνησης της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν τις αρχές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, δικαιούνται να συμμετέχουν στο έργο του Δικτύου. Το Δίκτυο μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις του παρατηρητές από τις αρχές διερεύνησης της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας τρίτων χωρών και άλλους εμπειρογνώμονες.

5. Οι αρχές διερεύνησης της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν τις αρχές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, δικαιούνται να συμμετέχουν στο έργο του Δικτύου, εκτός εάν ο πρόεδρος ή ο συντονιστής του Δικτύου αποφασίσει διαφορετικά. Το Δίκτυο μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις του παρατηρητές από τις αρχές διερεύνησης της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας τρίτων χωρών και άλλους εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Νέο ειδικό άρθρο (άρθρο 23α) προστέθηκε για το ζήτημα αυτό με το ίδιο περιεχόμενο.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Ο εσωτερικός κανονισμός και το πρόγραμμα εργασίας του Δικτύου αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24. Ο πρόεδρος του Δικτύου υποβάλλει σχέδιο εσωτερικού κανονισμού και του προγράμματος εργασιών στην Επιτροπή.

9. Ο εσωτερικός κανονισμός και το πρόγραμμα εργασίας του Δικτύου αποφασίζονται σε πνεύμα σεβασμού των αποστολών που ανατίθενται στο Δίκτυο βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2. Το πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24. Ο συντονιστής του Δικτύου υποβάλλει τον εσωτερικό κανονισμό και το σχέδιο του προγράμματος εργασιών στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα εργασιών του Δικτύου πρέπει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αποστολές που ανατίθενται στο Δίκτυο. Η τροπολογία αυτή αποτελεί αναθεωρημένη εκδοχή της τροπολογίας 30 προκειμένου να προσαρμοστεί στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συμμετοχή του EASA στις διερευνήσεις.

Συμμετοχή του EASA και των εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας στις διερευνήσεις.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αρχές διερεύνησης των κρατών μελών καλούν τον EASA να εκπροσωπείται και να συμμετέχει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

1. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ο EASA και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας καλούνται από τις αρχές διερεύνησης των κρατών μελών να εκπροσωπούνται και να συμμετέχουν:

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) σε κάθε διερεύνηση που διεξάγεται στο έδαφος κράτους μέλους· η επιφορτισμένη αρχή διερεύνησης κοινοποιεί στον EASA τις πληροφορίες που διαθέτει, σύμφωνα με την παράγραφο 2·

(α) σε κάθε διερεύνηση που διεξάγεται στο έδαφος κράτους μέλους· η επιφορτισμένη αρχή διερεύνησης τους κοινοποιεί τις πληροφορίες που διαθέτει, σύμφωνα με την παράγραφο 2·

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ως εμπειρογνώμονας σε κάθε διερεύνηση πραγματοποιούμενη σε τρίτη χώρα, στην οποία αρχή διερεύνησης κράτους μέλους έχει κληθεί να ορίσει διαπιστευμένο αντιπρόσωπο· ο διαπιστευμένος αντιπρόσωπος κοινοποιεί στον EASA τις πληροφορίες που διαθέτει, σύμφωνα με την παράγραφο 2·

(β) ως σύμβουλος σε κάθε διερεύνηση πραγματοποιούμενη σε τρίτη χώρα, στην οποία αρχή διερεύνησης κράτους μέλους έχει κληθεί να ορίσει διαπιστευμένο αντιπρόσωπο· ο διαπιστευμένος αντιπρόσωπος κοινοποιεί, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, στον EASA και στις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας τις πληροφορίες που διαθέτει, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "σύμβουλος" αντιστοιχεί στον όρο που ενδείκνυται και χρησιμοποιείται στο παράρτημα 13 του ICAO.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με βάση τα δικαιώματά του που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο EASA δικαιούται να συμμετέχει σε όλες τις πτυχές διερεύνησης, υπό τον έλεγχο του υπευθύνου διερεύνησης, και συγκεκριμένα:

2. Με βάση τα δικαιώματά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο EASA και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας δικαιούνται να συμμετέχουν, υπό τον έλεγχο του υπευθύνου διερεύνησης, και:

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο EASA υποστηρίζει τη διερεύνηση στην οποία δικαιούται να συμμετέχει παρέχοντας τις πληροφορίες, τους εμπειρογνώμονες και τον εξοπλισμό που ζητεί η επιφορτισμένη αρχή διερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή ο διαπιστευμένος αντιπρόσωπός της που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

3. Ο EASA και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζουν τη διερεύνηση στην οποία δικαιούνται να συμμετέχουν παρέχοντας τις πληροφορίες, τους εμπειρογνώμονες και τον εξοπλισμό που ζητεί η επιφορτισμένη αρχή διερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή ο διαπιστευμένος αντιπρόσωπός της που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β). Ο EASA και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας δεν μπορούν να δημοσιοποιούν, χωρίς τη συγκατάθεση της αρχής διερεύνησης που διενεργεί την έρευνα, τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο της έρευνας ούτε να τις χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς εκτός από τη βελτίωση της αεροπορικής ασφαλείας.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρχή διερεύνησης κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή, τον EASA και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όλα τα ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα που της γνωστοποιούνται.

2. Η αρχή διερεύνησης κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή, τον EASA, τον ΔΟΠΑ και τα ενδιαφερόμενα κράτη όλα τα ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα που της γνωστοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση στον ΔΟΠΑ είναι διεθνώς προδιαγεγραμμένη. Η δράση της ΕΕ στη διερεύνηση ατυχήματος και σε όλους τους τομείς που αφορούν την αεροπορία πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο της Σύμβασης του Σικάγου.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να έχουν απεριόριστη και απρόσκοπτη πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμβάντος καθώς και στο αεροσκάφος, το περιεχόμενό του ή τα συντρίμματά του·

α) να έχουν άμεση, απεριόριστη και απρόσκοπτη πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμβάντος καθώς και στο αεροσκάφος, το περιεχόμενό του ή τα συντρίμματά του·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να έχουν οι διερευνητές πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος το συντομότερο δυνατό, για να συγκεντρώσουν και να διασφαλίσουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ανάλυση και την ερμηνεία των παραγόντων που συνδέονται με το ατύχημα.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος διερεύνησης επεκτείνει στους εμπειρογνώμονες και τους συμβούλους του, καθώς και στους διαπιστευμένους αντιπροσώπους, τους εμπειρογνώμονες και τους συμβούλους τους, τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στο βαθμό που απαιτείται ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διερεύνηση. Αυτό πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πραγματογνωμόνων και εμπειρογνωμόνων που ορίζει η επιφορτισμένη με δικαστική έρευνα αρχή.

3. Ο υπεύθυνος διερεύνησης μπορεί να επεκτείνει στους εμπειρογνώμονες και τους συμβούλους του, καθώς και στους διαπιστευμένους αντιπροσώπους, τους εμπειρογνώμονες και τους συμβούλους τους, τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στο βαθμό που απαιτείται ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διερεύνηση, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 13.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 9, διότι δίνει στους συμβούλους διαφορετικά δικαιώματα από εκείνα που αναγνωρίζει στους συμβούλους το άρθρο 9, παράγραφος 2. Είναι προτιμότερο να υπάρχει η δυνατότητα και όχι υποχρέωση.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν, κατά τη διάρκεια διερεύνησης, η αρχή διερεύνησης υποψιασθεί ότι το ατύχημα ή το περιστατικό οφείλεται σε έκνομη ενέργεια, ο υπεύθυνος διερεύνησης ενημερώνει αμέσως τις δικαστικές αρχές, με αίτημα των οποίων ο έλεγχος του τόπου του ατυχήματος μεταβιβάζεται σε αυτές. Με βάση τα άρθρα 15 και 16, οι σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διερεύνηση διαβιβάζονται επίσης στις εν λόγω αρχές εφόσον το ζητήσουν. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται με την επιφύλαξη του δικαιώματος της αρχής διερεύνησης, σε συντονισμό με τις αρχές στις ποίες μεταβιβάσθηκε ο έλεγχος του τόπου του ατυχήματος, να συνεχίσει τη διερεύνηση.

2. Εάν, κατά τη διάρκεια διερεύνησης, η αρχή διερεύνησης υποψιασθεί ή ανακαλύψει ότι το ατύχημα ή το περιστατικό οφείλεται σε έκνομη ενέργεια ή σε εσκεμμένη πράξη, ο υπεύθυνος διερεύνησης ενημερώνει αμέσως τις δικαστικές αρχές ή, ενδεχομένως, τις υπεύθυνες για την ασφάλεια αρχές. Τούτο γίνεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος της αρχής διερεύνησης, σε συντονισμό με τις προαναφερθείσες αρχές, να συνεχίσει τη διερεύνηση.

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη έκνομης ενέργειας δεν ακυρώνει την ανάγκη για καθαυτό έρευνα ασφαλείας σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και εγγυήσεις. Ωστόσο, αυτοί που διερευνούν το ατύχημα ενημερώνουν τις δικαστικές αρχές όταν υπάρχει συγκεκριμένο εύρημα που τους οδηγεί στην εκτίμηση ότι υπήρξε έκνομη ενέργεια, προκειμένου να κινηθεί η ποινική διαδικασία.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για να εξασφαλισθεί ορθός συντονισμός της διερεύνησης των αιτίων ατυχημάτων και συμβάντων, η αρχή διερεύνησης συνεργάζεται με άλλες αρχές, ιδίως μέσω προηγούμενων ρυθμίσεων με τις δικαστικές αρχές, τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, τις αρχές έρευνας και διάσωσης και άλλες αρχές που εμπλέκονται ενδεχομένως στη διερεύνηση.

3. Για να εξασφαλισθεί ορθός συντονισμός της διερεύνησης συντρεχόντων παραγόντων σε ατυχήματα και συμβάντα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την καλή συνεργασία της αρχής διερεύνησης με τις άλλες αρχές που εμπλέκονται ενδεχομένως στη διερεύνηση, όπως οι δικαστικές αρχές, οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, οι αρχές έρευνας και διάσωσης βάσει προηγούμενων συμφωνιών. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να σέβονται την ανεξαρτησία της αρχής που είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και να επιτρέπουν τη διεξαγωγή της τεχνικής έρευνας με επιμέλεια και αποτελεσματικότητα. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει επίσης να τηρούν τους κανόνες που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, όπως σχετικά με τη διαβίβαση ορισμένων στοιχείων που περιέχονται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο 2, του παρόντος κανονισμού.

 

Οι προηγούμενες ρυθμίσεις καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

 

α) πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος

 

β) διατήρηση των στοιχείων και πρόσβαση σε αυτά·

 

γ) πραγματοποίηση της αρχικής και επόμενων συνεχών ενημερώσεων σχετικά με το στάδιο κάθε διαδικασίας·

 

δ) ανταλλαγή πληροφοριών·

 

ε) αποτροπή της ανάρμοστης χρήσης πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων·

 

στ) διευθέτηση διαφορών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό κάθε κράτος μέλος να διαθέτει συμφωνίες που επιτρέπουν να καθορίζονται οι εφαρμοστέοι κανόνες στις σχέσεις μεταξύ της αρχής διερεύνησης και των άλλων αρχών που ενδεχομένως συμμετέχουν στη διερεύνηση. Αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις κατάλληλες διατάξεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο της τεχνικής έρευνας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλες οι αρχές που αναμένεται να ενεργοποιηθούν μετά από ένα ατύχημα ποιος είναι ο ρόλος τους και ο ρόλος των άλλων αρχών, τη στιγμή που συμβαίνει ατύχημα ή σοβαρό συμβάν. Τα προαναφερθέντα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη προκειμένου να διασφαλιστεί ο δέων συντονισμός και να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις. Είναι διαπιστωμένο ότι πρόκειται για τους τομείς όπου θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί τα προβλήματα, αν είχαν υπάρξει εγκαίρως οι κατάλληλες ρυθμίσεις. Η χρήση του όρου "αίτια" θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά νομικά προβλήματα αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ενοχή και/ή ευθύνη. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διαχωρισμού της ορολογίας ασφαλείας από τη δικαστική. Προτείνεται συνεπώς η αντικατάσταση του όρου "αίτια" από τον όρο "παράγοντες".

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, η αρμόδια για την απονομή δικαιοσύνης αρχή κράτους μέλους μπορεί να αποφασίσει ότι τα οφέλη από τη δημοσιοποίηση των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 για κάθε άλλο σκοπό επιτρεπόμενο από το νόμο αντισταθμίζουν τον ενδεχόμενο αρνητικό εσωτερικό και διεθνή αντίκτυπο μιας τέτοιας ενέργειας στη συγκεκριμένη ή άλλη μελλοντική διερεύνηση και στη διαχείριση της ασφαλείας πτήσεων και ότι υφίσταται επιτακτικό δημόσιο συμφέρον από τη δημοσιοποίησή τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος που προτείνει η Επιτροπή, δείχνει τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ δύο δημόσιων αρχών: της δικαστικής (ανάγκη να είναι διαθέσιμα στοιχεία για τη δίκη) και της αρμόδιας για την ασφάλεια πτήσεων (προστασία δεδομένων και πηγών για να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν όλα τα στοιχεία για να αποτραπούν μελλοντικά ατυχήματα). Η δικαστική αρχή έχει το δικό της συμφέρον, και δεν μπορεί να διευθετήσει μόνη της αυτή τη σύγκρουση. Χρειάζονται σαφείς παράμετροι για να αποφασιστεί πότε θεωρεί η κοινωνία ότι ένα συμφέρον πρέπει να υπερισχύσει ενός άλλου. Αυτές οι παράμετροι προτείνονται σε νέα παράγραφο του άρθρου 15.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Αν η αρμόδια για τη διοίκηση της δικαιοσύνης αρχή σε ένα κράτος μέλος λάβει γνώση στοιχείου που έχει συλλεγεί στο πλαίσιο της διερεύνησης, πέρα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχεία α), β) και γ) , μπορεί να το δημοσιοποιήσει μόνον εάν είναι σε θέση να προσκομίσει τη σχετική απόδειξη με βάση τις διαδικασίες που διαθέτει στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, το στοιχείο αυτό παραμένει εμπιστευτικό.

 

Ωστόσο, τα δεδομένα ασφαλείας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί να χρησιμοποιούνται ως στοιχείο και να ζητούνται για έλεγχο ή να κατάσχονται, αν αφορούν εγκληματολογική έρευνα σε περίπτωση έκνομης ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμπληρώνει τη διαβίβαση πληροφοριών στη δικαιοσύνη, προκειμένου να καταστεί δυνατή κατά τη διερεύνηση η πλήρης συνεργασία των προσώπων που εμπλέκονται και, επομένως, ο προσδιορισμός των αιτίων του ατυχήματος. Εάν η δικαιοσύνη επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποιο στοιχείο, οφείλει να προσκομίσει την απόδειξή του. Για παράδειγμα, αν γνωρίζει την ύπαρξη στοιχείων που έχουν παρασχεθεί από ξένους πραγματογνώμονες, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεθνή αίτηση δικαστικής αρωγής για να της δοθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Αυτή η νέα παράγραφος θέτει σαφή κριτήρια που καθορίζουν πότε οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων οι οποίες συγκεντρώνονται κατά τη διερεύνηση ατυχήματος μπορεί να δίνονται στις δικαστικές αρχές και πότε το δημόσιο συμφέρον της απονομής δικαιοσύνης πρέπει να τίθεται υπεράνω του συμφέροντος που συνδέεται με την ασφάλεια πτήσεων. Ο στόχος της διερεύνησης αφορά τη συλλογή δεδομένων και μαρτυριών από τα εμπλεκόμενα μέρη, πάντα με εμπιστευτική διαδικασία. Αν αυτός που διεξάγει τη διερεύνηση του ατυχήματος δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι μαρτυρίες ή τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία, τα εμπλεκόμενα μέρη δεν θα μιλήσουν εμπιστευτικά. Από την άλλη, ο δικαστής έχει θεμιτό συμφέρον να αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτή η τροπολογία προτείνει σαφείς παραμέτρους για να μπορούν οι δικαστικές αρχές να αποφασίζουν πότε θεωρεί η κοινωνία ότι το ένα συμφέρον πρέπει να υπερισχύει του άλλου.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Όταν δεδομένα για την ασφάλεια πτήσεων χρησιμοποιούνται ως στοιχεία σε ποινικές διαδικασίες σύμφωνα με την παράγραφο 2α, γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων, ιδίως τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και σε δίκαιη δίκη. Μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τις ποινικές διαδικασίες δημοσιοποιούνται, ενώ τα υπόλοιπα διαφυλάσσονται από την αρχή διερεύνησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

Όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα ασφαλείας ως στοιχείο σε ποινικές διαδικασίες σύμφωνα με την παράγραφο 2α, οι πληροφορίες που παρέχονται από ένα πρόσωπο στο πλαίσιο της διερεύνησης δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος αυτού του προσώπου.

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα ασφαλείας προστατεύονται για να διασφαλιστεί ότι δίνονται στοιχεία εμπιστευτικά. Η καταγραφή προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η καταγραφή δεδομένων ασφαλείας είναι εξαίρεση σε αυτή την απαγόρευση, εφόσον τα πληρώματα των αεροσκαφών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κλπ. έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους σε αυτήν μόνο για να βελτιωθεί η ασφάλεια πτήσεων. Αν τα δεδομένα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της προτεινόμενης νέας παραγράφου 4, τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται στο μέγιστον. Πέραν τούτου τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προστατεύονται από το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος που απορρέει από την αρχή "ουδείς εαυτόν ένοχον ποιεί".

Το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναγνωρίζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε με την απόφαση στην υπόθεση Saunders κατά ΗΒ (υπόθεση 43/1994/490/572) ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται με εξαναγκασμό κάποιου δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος αυτού του προσώπου σε ποινική διαδικασία (δικαίωμα που απορρέει από την αρχή "ουδείς εαυτόν ένοχον ποιεί"). Παρ' όλα αυτά η άρνηση της παροχής πληροφοριών είναι κολάσιμη σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο 2. Επομένως είναι σημαντικό να προβλεφθεί ρητά ότι όλες οι πληροφορίες που δίνονται κατά τη διερεύνηση ατυχήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος του προσώπου που παρέχει αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο EASA συμμετέχει στην ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών που καλύπτονται από την οδηγία 2003/42/ΕΚ και έχει επιγραμμική πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιέχει το κεντρικό αποθετήριο που έχει δημιουργηθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής. Καλύπτονται επίσης οι πληροφορίες με τις οποίες ταυτοποιούνται απευθείας ο αερομεταφορέας και το αεροσκάφος που αφορά η έκθεση αναφοράς. Ο EASA εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών και περιορίζει τη χρήση τους στα απολύτως αναγκαία για να φέρει σε πέρας τις σχετικές με την ασφάλεια πτήσεων υποχρεώσεις του.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η θέση δεν είναι η κατάλληλη για την αντιμετώπιση του ζητήματος της έκθεσης αναφοράς. Προτείνεται νέο ειδικό άρθρο για το θέμα αυτό (άρθρο 21α), το οποίο ενσωματώνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι ηχογραφήσεις συνομιλιών και η μαγνητοσκόπηση εικόνων από τον θάλαμο διακυβέρνησης και οι μεταγραφές τους δεν διατίθενται ούτε χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέραν της διερεύνησης, εκτός εάν συναινέσουν όλα τα μέλη του ενδιαφερόμενου πληρώματος.

1. Οι ηχογραφήσεις συνομιλιών και η μαγνητοσκόπηση εικόνων από το θάλαμο διακυβέρνησης και οι μεταγραφές τους δεν διατίθενται ούτε χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέραν της διερεύνησης, εκτός εάν η αρχή διερεύνησης αποφανθεί ότι το ατύχημα προκλήθηκε από εσκεμμένη πράξη ή έκνομη ενέργεια

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση έκνομης ενέργειας ή εσκεμμένης πράξης, προτεραιότητα έχει η δικαστική διαδικασία.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι απρόσφορες, στο πλαίσιο της διερεύνησης, πληροφορίες, και ιδίως εκείνες που αφορούν την ιδιωτική ζωή και προέρχονται από ηχογραφήσεις συνομιλιών και μαγνητοσκόπηση εικόνων από το θάλαμο διακυβέρνησης και οι μεταγραφές τους απολαύουν απόλυτης προστασίας και δεν διαβιβάζονται ή γνωστοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι μόνο οι πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη διερεύνηση μπορούν να χρησιμοποιούνται και ότι όλες οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, ιδίως στη δικαστική αρχή, ή να δημοσιοποιηθούν.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι ηχογραφήσεις της συσκευής καταγραφής στοιχείων πτήσης δεν διατίθενται ούτε χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέραν της διερεύνησης, εκτός εάν:

2. Οι ηχογραφήσεις της συσκευής καταγραφής στοιχείων πτήσης δεν διατίθενται ούτε χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέραν της διερεύνησης, εκτός εάν:

α) χρησιμοποιηθούν μόνον για λόγους αξιοπλοΐας ή συντήρησης· ή

α) χρησιμοποιηθούν μόνον για λόγους αξιοπλοΐας ή συντήρησης· και

β) αποχαρακτηριστούν· ή

β) αποχαρακτηριστούν· και

γ) δημοσιοποιηθούν με απαραβίαστες διαδικασίες.

γ) δημοσιοποιηθούν με απαραβίαστες διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Οι όροι δημοσιοποίησης είναι σωρευτικοί για να αποτρέπουν την ανάρμοστη χρήση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων. Όσα στοιχεία δημοσιοποιούνται για την αξιοπλοΐα και τη συντήρηση πρέπει να αποχαρακτηρίζονται και να δημοσιοποιούνται με απαραβίαστες διαδικασίες. Μόνο με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Οι "απαραβίαστες διαδικασίες" δεν ορίζονται και είναι ασαφείς. Θα συγκροτούνται πρωτόκολλα μεταξύ των κατηγοριών εμπλεκόμενων προσώπων, για να καθοριστεί τι συνιστά απαραβίαστη διαδικασία. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη συσκευή καταγραφής στοιχείων πτήσης μπορεί να αποκτώνται με άλλους τρόπους.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Για την προστασία της ανεξαρτησίας των διερευνήσεων ατυχημάτων, καθώς και για την εξασφάλιση της πλήρους συνεργασίας των προσώπων που είναι σε θέση να καταθέσουν χρήσιμες πληροφορίες για την διερεύνηση, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρησιμοποίηση ηχογραφήσεων ή στοιχείων ασφαλείας προερχόμενων από την διερεύνηση ατυχημάτων δεν παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των προσώπων ούτε το δικαίωμα τους σε δίκαιη δίκη, διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση το δικαίωμά τους να μη συμβάλουν στην ενοχοποίησή τους.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση κοινοποιεί πληροφορίες σχετικές με την πρόληψη ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος σε αρχές αρμόδιες για την ασφάλεια πτήσεων, πρόσωπα αρμόδια για την κατασκευή ή τη συντήρηση αεροσκαφών ή του εξοπλισμού τους και σε άτομα ή νομικούς φορείς αρμόδιους για τη λειτουργία αεροσκαφών ή την εκπαίδευση προσωπικού.

2. Ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση κοινοποιεί πληροφορίες σχετικές με την πρόληψη ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος σε αρχές αρμόδιες για την ασφάλεια πτήσεων, ιδίως τον EASA, πρόσωπα αρμόδια για την κατασκευή ή τη συντήρηση αεροσκαφών ή του εξοπλισμού τους και σε άτομα ή νομικούς φορείς αρμόδιους για τη λειτουργία αεροσκαφών ή την εκπαίδευση προσωπικού.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση εξουσιοδοτείται να ενημερώνει τα θύματα και τις οικογένειές τους ή τις ενώσεις τους ή, να δημοσιοποιεί σχετικές με τα γεγονότα παρατηρήσεις και τις διαδικασίες της διερεύνησης και πιθανά προκαταρκτικά συμπεράσματα ή/και συστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύονται οι στόχοι της διερεύνησης.

3. Ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση εξουσιοδοτείται να δημοσιοποιεί σχετικές με τα γεγονότα παρατηρήσεις και τις διαδικασίες της διερεύνησης και, ενδεχομένως, τις προκαταρκτικές αναφορές συμβάντων και συστάσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύονται οι στόχοι της διερεύνησης και τηρούνται στο ακέραιο οι όροι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η ορολογία αυτή είναι ακριβέστερη και σε αντιστοιχία με τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα 13 του ICAO.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Πριν από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση ενημερώνει τα θύματα, τις οικογένειες ή τις ενώσεις τους για τα στοιχεία αυτά. Οφείλει ιδίως να τους διαβιβάσει τις προκαταρκτικές αναφορές συμβάντων και την τελική έκθεση, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Αιτιολόγηση

Οι οικογένειες των θυμάτων δεν πρέπει να ενημερώνονται από τα ΜΜΕ. Πρέπει να έχουν προνομιακή πρόσβαση στις πληροφορίες πριν αυτές δημοσιοποιηθούν.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε κάθε στάδιο της διερεύνησης, η αρχή διερεύνησης με χρονολογημένη διαβιβαστική επιστολή συστήνει στις ενδιαφερόμενες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών, κάθε προληπτικό μέτρο που κρίνει αναγκαίο να ληφθεί αμέσως.

1. Σε κάθε στάδιο της διερεύνησης η αρχή διερεύνησης με χρονολογημένη διαβιβαστική επιστολή συστήνει, μετά τη δέουσα διαβούλευση με όλα τα αρμόδια μέρη, συμπεριλαμβανομένων του EASΑ, του κατασκευαστή του αεροσκάφους και του φορέα εκμετάλλευσης, στις ενδιαφερόμενες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών, κάθε προληπτικό μέτρο που κρίνει αναγκαίο να ληφθεί αμέσως.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21α

 

Αναφορά περιστατικών

Αιτιολόγηση

Το θέμα της αναφοράς περιστατικών είναι σημαντικό και πρέπει να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα, τα δεδομένα που περιέχονται στο ECCAIRS δεν αναλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, από την ανάλυσή τους θα μπορούσε να προκύψει ποιες είναι οι υφιστάμενες τάσεις και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 α (νέο) – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1. Ο EASA, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συμμετέχει τακτικά στην ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών που καλύπτονται από την οδηγία 2003/42/ΕΚ και έχει επιγραμμική πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιέχει το κεντρικό αποθετήριο που έχει δημιουργηθεί με βάση τον κανονισμό αριθ. 1321/2007/ΕΚ της Επιτροπής. Η πρόσβαση αυτή καλύπτει επίσης τις πληροφορίες με τις οποίες ταυτοποιούνται απευθείας ο αερομεταφορέας και το αεροσκάφος που αφορά η αναφορά περιστατικού. Ο EASA εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και περιορίζει τη χρήση τους στα απολύτως αναγκαία για να φέρει σε πέρας τις σχετικές με την ασφάλεια πτήσεων υποχρεώσεις του. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων και όχι για τον καταλογισμό υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Αιτιολόγηση

Το θέμα της αναφοράς περιστατικών είναι σημαντικό και πρέπει να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα, τα δεδομένα που περιέχονται στο ECCAIRS δεν αναλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, από την ανάλυσή τους θα μπορούσε να προκύψει ποιες είναι οι υφιστάμενες τάσεις και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 α (νέο) – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2. Ο EASA, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, οφείλει να προβαίνει σε τακτική ανάλυση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως προκειμένου να εντοπίζονται σημαντικές τάσεις στην εξέλιξη της ασφάλειας των αερομεταφορών. Όταν η ανάλυση των εν λόγω πληροφοριών δείχνει την ύπαρξη σημαντικού αριθμού επαναλαμβανόμενων περιστατικών, πρέπει να πραγματοποιείται βαθύτερη ανάλυση των περιστατικών αυτών ώστε, ενδεχομένως, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και, ιδίως, να διατυπωθούν οδηγίες πτητικής ικανότητας.

Αιτιολόγηση

Το θέμα της αναφοράς περιστατικών είναι σημαντικό και πρέπει να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα, τα δεδομένα που περιέχονται στο ECCAIRS δεν αναλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, από την ανάλυσή τους θα μπορούσε να προκύψει ποιες είναι οι υφιστάμενες τάσεις και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 α (νέο) – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της παραγράφου 2 πρέπει να διαβιβάζονται σε όλες τις αρμόδιες για την ασφάλεια των αερομεταφορών αρχές της Ένωσης και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 α (νέο) – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4. Στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2, ο ΕΑSΑ μπορεί να ζητεί από το Δίκτυο ή τις αρχές των κρατών μελών κάθε αναγκαία συμπληρωματική πληροφορία.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διάθεση ονομαστικών καταστάσεων επιβατών

Διάθεση ονομαστικών καταστάσεων επιβατών και επαφή με τις οικογένειες

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες και οι αεροπορικές εταιρείες, οι πτήσεις των οποίων αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη, εφαρμόζουν διαδικασίες που επιτρέπουν την εκτύπωση της ονομαστικής κατάστασης όλων των επιβαινόντων αεροσκάφους εντός μιας ώρας από την κοινοποίηση ατυχήματος σε αεροσκάφος.

1. Οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ και οι αεροπορικές εταιρείες, οι πτήσεις των οποίων αναχωρούν από αερολιμένα ή φθάνουν σε αερολιμένα στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη, εφαρμόζουν διαδικασίες που επιτρέπουν την εκτύπωση της ονομαστικής κατάστασης των επιβαινόντων αεροσκάφους όσο το δυνατό ταχύτερα, αλλά οπωσδήποτε εντός δύο ωρών από την κοινοποίηση ατυχήματος σε αεροσκάφος καθώς και της κατάστασης των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η διάταξη να αφορά μόνο τις πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ, θα πρέπει συμπεριλαμβάνονται και οι πτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τροπολογία καλύπτει την ανάγκη συντόμευσης του χρόνου αναμονής ώστε να είναι γνωστό ποιοι ακριβώς είχαν επιβιβασθεί στην πτήση στην οποία σημειώθηκε το ατύχημα. Πρέπει οι ίδιες οι αεροπορικέ εταιρείες να ενημερώνουν σχετικά με το φορτίο, σε περίπτωση που υπήρχαν επικίνδυνα εμπορεύματα στο αεροσκάφος.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών για την παρουσία των οικείων τους στο αεροσκάφος που έχει εμπλακεί σε ατύχημα, οι αεροπορικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά γραφεία προτείνουν στους επιβάτες να δηλώνουν τα στοιχεία ενός προσώπου στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθούν σε περίπτωση ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση ατυχήματος· δεν ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Όταν συμβαίνει ένα ατύχημα, η αεροπορική εταιρία δέχεται χιλιάδες κλήσεις και συχνά χρειάζεται πολύ χρόνο προκειμένου να εντοπίσει το κατάλληλο πρόσωπο που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με το θάνατο επιβάτη. Αυτή η περίοδος αβεβαιότητας αποδεικνύεται ιδιαίτερα οδυνηρή για τους οικείους των θυμάτων. Η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να προτείνουν στους επιβάτες να υποδεικνύουν, κατά την κράτηση, ένα πρόσωπο στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθούν σε περίπτωση ατυχήματος, θα μπορούσε να μειώσει αυτή την αναμονή. Θα πρέπει ωστόσο να συνοδεύεται από κάθε δυνατή εγγύηση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η κατάσταση δεν δημοσιοποιείται πριν ενημερωθούν όλες οι οικογένειες των επιβατών από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διατηρηθεί εμπιστευτική η ονομαστική κατάσταση επιβατών.

3. Η κατάσταση δεν δημοσιοποιείται πριν ενημερωθούν όλες οι οικογένειες των επιβατών από τις αρμόδιες αρχές και ληφθεί η συγκατάθεσή τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διατηρηθεί εμπιστευτική η ονομαστική κατάσταση επιβατών.

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να δημοσιοποιείται πριν οι αρμόδιες αρχές ενημερώσουν όλους τους ενδιαφερομένους.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η επεξεργασία των δεδομένων που περιέχει η κατάσταση πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Νέο ειδικό άρθρο (άρθρο 23α) προστέθηκε για το ζήτημα αυτό με το ίδιο περιεχόμενο.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι καταρτίζεται σχέδιο για την παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους σε εθνικό επίπεδο.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι καταρτίζεται σε εθνικό επίπεδο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος. Παράλληλα, το σχέδιο αυτό πρέπει να διέπεται από ορισμένες κοινές αρχές των κρατών μελών, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την πιο ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Το σχέδιο αυτό έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει ιδίως σχέδιο για την παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και σχέδιο ταχείας ενεργοποίησης των υπηρεσιών του αεροδρομίου για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος κατά την απογείωση ή την προσγείωση σε κράτος μέλος.

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ταυτοποίηση όλων των θυμάτων να γίνεται με αυστηρές και έγκυρες μεθόδους το ταχύτερο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τηρούνται ορισμένες κοινές αρχές για την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας ως ένα βαθμό την ίδια αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων σε όλα τα εδάφη της Ένωσης.

Το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη το θέμα της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που έχει ως βάση το αεροδρόμιο, στην περίπτωση που το ατύχημα συμβεί στο αεροδρόμιο. Αυτό έχει τεράστια σημασία και μπορεί να σώσει ζωές.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων με αξιόπιστες επιστημονικές μεθόδους είναι η καλύτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί στα θύματα και τους οικείους τους. Η ταυτοποίηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της αυστηρότητας και την ακρίβειας των διαδικασιών.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι αεροπορικές εταιρείες που είναι καταχωρισμένες στο έδαφός τους να διαθέτουν σχέδιο βοήθειας προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Τα σχέδια αυτά πρέπει ιδίως να λαμβάνουν υπόψη την ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα και τις οικογένειές τους και να επιτρέπουν στην εταιρεία να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό ατύχημα. Τα κράτη μέλη ελέγχουν τα σχέδια βοήθειας των αεροπορικών εταιρειών που είναι καταχωρισμένες στο έδαφός τους. Οι αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών που εξυπηρετούν την Ένωση πρέπει επίσης να διαθέτουν σχέδιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των θυμάτων και των οικογενειών τους και να διαβιβάζουν το εν λόγω σχέδιο στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που εξυπηρετούν.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο αερομεταφορέας είναι ο πρώτος συνομιλητής προς τον οποίο στρέφονται οι οικείοι των επιβατών. Τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν αν οι αεροπορικές εταιρείες που είναι καταχωρισμένες στο έδαφός τους διαθέτουν επίσης κατάλληλο σχέδιο κρίσης. Οι εταιρείες των τρίτων χωρών πρέπει και αυτές να διαθέτουν παρόμοιο σχέδιο.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου συνέβη το αεροπορικό ατύχημα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Όταν συμβεί ένα ατύχημα και υπεύθυνο για τη διερεύνηση είναι κράτος μέλος ή το κράτος καταχώρισης της αεροπορικής εταιρείας της οποίας το αεροσκάφος έχει εμπλακεί σε ατύχημα ή κράτος που έχει σημαντικό αριθμό υπηκόων στο αεροσκάφος που έχει εμπλακεί στο ατύχημα, το εν λόγω κράτος μέλος προβλέπει τον ορισμό ενός προσώπου αναφοράς που θα αποτελεί το σημείο επαφής και ενημέρωσης των θυμάτων και των οικογενειών τους. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι μέλος της εθνικής αρχής διερεύνησης.

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο αναφοράς θα αποτελεί το προνομιούχο σημείο επαφής για τα θύματα και τους οικείους τους. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συντονίζει τις πληροφορίες που παρέχουν οι διάφοροι ενεχόμενοι φορείς, να τις διαβιβάζει στους οικείους των επιβατών, αλλά και να τους ενημερώνει σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Οι αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν την Ένωση οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της σύμβασης του Μόντρεαλ για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος καταχώρισής τους δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση.

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαίοι επιβάτες πρέπει να προστατεύονται από τη σύμβαση του Μόντρεαλ όποια και αν είναι η εταιρεία που χρησιμοποιούν.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23α

 

Πρόσβαση στα έγγραφα και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο θέμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

 

1 ΕΕ L 145, 31.05.2001, σ. 43.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 α (νέο) – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία αριθ. 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

 

1 ΕΕ L 8, 12.01.2001, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο θέμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24α

 

Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο

 

1. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 24β και τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 24γ και 24δ, προσαρμογές των ορισμών του άρθρου 2 καθώς και των διατάξεων του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τροποποιήσεις στο παράρτημα 13 της Σύμβασης περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας.

 

2. Κατά την έκδοση αυτών των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική διατύπωση που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα νομοθετήματα.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24β

 

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 α για περίοδο πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 24γ.

 

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα άρθρα 24γ και 24δ.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική διατύπωση που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα νομοθετήματα.

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24γ

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η κατά το άρθρο 24α εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική διατύπωση που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα νομοθετήματα.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24δ

 

Αντιρρήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώνουν αντιρρήσεις κατά της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική διατύπωση που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα νομοθετήματα.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες ποινές σε περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος κανονισμού. Οι ποινές που προβλέπουν είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και επιτρέπουν, ιδίως, την επιβολή κυρώσεων σε κάθε πρόσωπο το οποίο, αντίθετα προς τον παρόντα κανονισμό:

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες ποινές σε περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος κανονισμού. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος που απορρέει από την αρχή "ουδείς εαυτόν ένοχον ποιεί", οι ποινές που προβλέπουν είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και επιτρέπουν, ιδίως, την επιβολή κυρώσεων σε κάθε πρόσωπο το οποίο, αντίθετα προς τον παρόντα κανονισμό:

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναγνωρίζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε με την απόφαση στην υπόθεση Saunders κατά ΗΒ (υπόθεση 43/1994/490/572) ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται με εξαναγκασμό κάποιου δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος αυτού του προσώπου σε ποινική διαδικασία (δικαίωμα που απορρέει από την αρχή "ουδείς εαυτόν ένοχον ποιεί"). Η άρνηση της παροχής πληροφοριών είναι κολάσιμη σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο 25· επομένως όλες οι πληροφορίες που δίνονται κατά τη διερεύνηση ατυχήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος του προσώπου που παρέχει αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 α (νέο) – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 26α

 

Τροποποίηση του κανονισμού

 

Ο παρών κανονισμός υπόκειται σε αναθεώρηση το αργότερο 4 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του. Προς το σκοπό αυτό και βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, σε ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και το Δίκτυο, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει γραπτή έκθεση αναθεώρησης, το αργότερο πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για νομοθετικές αλλαγές, εάν χρειάζεται. Σε περίπτωση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, το Δίκτυο του άρθρου 7 καλείται να εκδώσει προκαταρκτική γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση του Δικτύου διαβιβάζεται στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τον EASA.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφαλείας, η αύξηση αυτή εντείνει τον κίνδυνο αεροπορικών ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ουσιαστικής σημασίας να διεξάγονται ανεξάρτητες έρευνες μετά από ατυχήματα, προκειμένου να προσδιορισθούν οι ελλείψεις από άποψη ασφαλείας και να καταστεί δυνατή η λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει σήμερα τις έρευνες σχετικά με τα ατυχήματα, είναι η οδηγία του 1994(1).

Έκτοτε, η αγορά των αερομεταφορών έχει εξελιχθεί σημαντικά και καταστεί πιο περίπλοκη.

Η εμφάνιση νέων φορέων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ), ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την πιστοποίηση των αεροσκαφών εντός της ΕΕ, και οι διαπιστωθείσες αποκλίσεις όσον αφορά τις ερευνητικές ικανότητες των κρατών μελών, κατέστησαν αναγκαία την εκπόνηση νέας νομοθεσίας(2).

2. Το Δίκτυο των αρχών διερεύνησης

Η δημιουργία ενός Δικτύου εθνικών υπηρεσιών διερεύνησης θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των υφισταμένων αποκλίσεων όσον αφορά τις διερευνητικές ικανότητες στην ΕΕ.

Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την ποιότητα των ερευνών και να προσφέρει ένα νομικό πλαίσιο στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διερεύνηση.

Θα συνέβαλλε ως εκ τούτου στη βελτίωση της ασφαλείας της αεροπορίας.

Αν και οι σημερινές συνθήκες δεν προσφέρονται για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας διερεύνησης, η εισηγήτρια κρίνει ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν την πρόταση της Επιτροπής: θα ήταν σκόπιμο να προσδιορισθούν οι αποστολές του Δικτύου(3), γεγονός που θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία στον τομέα της ασφαλείας.

Οι αποστολές αυτές θα μπορούσαν να συνίστανται συγκεκριμένα:

–  στο να δοθεί ένα πλαίσιο και να διευκολυνθεί η κατανομή του υλικού μεταξύ των υπηρεσιών διερεύνησης, καθώς και η διάθεση επιθεωρητών(4)·

–  στο να αναπτυχθεί η ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τη βελτίωση της ασφαλείας·

–  στη θέσπιση δράσεων κατάρτισης για τους διερευνητές·

–  στην κατάρτιση μιας κατάστασης χρηστών πρακτικών και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για τη διερεύνηση των ατυχημάτων·

–  στη διοργάνωση ελέγχων των αρχών διερεύνησης.

–  Θα ήταν επίσης σκόπιμο να δρομολογηθεί προβληματισμός σχετικά με το κατάλληλο πλαίσιο που θα επέτρεπε να τεθούν σε εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προτάσεις που θα υπέβαλε ενδεχομένως το Δίκτυο για τη βελτίωση της ασφαλείας των αερομεταφορών ή των διερευνητικών μηχανισμών.

3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ),

Ο ΕΟΑΑ(5) είναι αρμόδιος, εξ ονόματος των κρατών μελών, για την πιστοποίηση των αεροσκαφών στην Κοινότητα. Πρόκειται για έναν μείζονα παράγοντα της ασφαλείας της εναέριας κυκλοφορίας.

Η οδηγία 94/56/ΕΚ(6) δεν μπορούσε να λάβει υπόψη τον ΕΟΑΑ, δεδομένου ότι προηγήθηκε της δημιουργίας του. Αυτή όμως η κατάσταση συνεπάγεται απαράδεκτους κινδύνους από άποψη ασφαλείας(7).

Κατόπιν τούτου δικαιολογείται το να προβλέπει ο νέος κανονισμός ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή του Οργανισμού στις διερευνήσεις.

Η εισηγήτρια κρίνει ευκταία την προσέγγιση τριών επιμέρους σημείων:

α) Ανεξαρτησία της διερεύνησης

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρέχει στον ΕΟΑΑ τη δυνατότητα να επηρεάζει τη διερεύνηση ή να διεξάγει παράλληλη διερεύνηση.

Δεδομένου ότι είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση των αεροσκαφών, ο Οργανισμός δεν μπορεί να είναι συγχρόνως κριτής και κρινόμενος.

Το κείμενο δεν θα πρέπει να επιτρέπει καμία διφορούμενη ερμηνεία.

β) Ονομασία

Επειδή οι αεροπορικές μεταφορές είναι συχνά διεθνείς, μια διερεύνηση είναι δυνατόν να αφορά και μη ευρωπαϊκά κράτη.

Στην περίπτωση αυτή, και χάριν νομικής ασφαλείας, είναι ουσιαστικής σημασίας να προσδιορισθεί σαφώς ο όρος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ρόλου του ΕΟΑΑ στη διερεύνηση, τούτο δε στο παράρτημα 13 του ΔΟΠΑ(8) που διέπει τις διερευνήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Αυτό δεν ισχύει για τον όρο "πραγματογνώμων" που χρησιμοποιείται στην πρόταση κανονισμού(9) και ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε αβεβαιότητες.

Κατόπιν τούτου, κρίνεται προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί μια ασφαλής ονομασία, η οποία να εγγυάται ότι η συμμετοχή του Οργανισμού στις διερευνήσεις δεν θα μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Εν γένει η αρχή πιστοποίησης(10) χρησιμοποιεί τον όρο "σύμβουλος"(11).

Κατόπιν τούτου, η εισηγήτρια προτείνει όπως ο ΕΟΑΑ ορισθεί στον παρόντα κανονισμό ως "σύμβουλος" όσον αφορά τη συμμετοχή του στις διερευνήσεις, αφετέρου δε όπως του αναγνωρισθούν τα δικαιώματα των οποίων απολαύουν οι σύμβουλοι του παραρτήματος 13.

γ) Πρόσβαση του ΕΟΑΑ στις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Για λόγους ασφαλείας της εναέριας κυκλοφορίας, ο Οργανισμός θα πρέπει, καθ' όλη τη διάρκεια της διερεύνησης, να έχει πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες και στις συστάσεις ασφαλείας που του επιτρέπουν να διατυπώσει ταχέως οδηγίες αξιοπλοΐας(12).

Δυστυχώς όμως, η διαβίβαση πληροφοριών πραγματοποιείται λιγότερο συστηματικά προς τον ΕΟΑΑ από ό,τι προς τις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να πλαισιωθεί η εν λόγω ροή πληροφοριών, αφετέρου δε να ενθαρρύνονται οι αρμόδιες για τις διερευνήσεις αρχές να συνεργάζονται περισσότερο με τον Οργανισμό.

4. Ο συντονισμός των διερευνήσεων

Συχνά, παράλληλα προς τη διερεύνηση, συμβαίνει να κινούνται μία ή περισσότερες δικαστικές διαδικασίες(13).

α) Η ανεξαρτησία

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι επιφορτισμένοι με τη διερεύνηση ελεγκτές θα μπορούν να εργάζονται χωρίς να χρειάζεται να ζητούν από τη δικαστική αρχή την άδεια πρόσβασης στα τεκμήρια ή εξέτασής τους.

Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι, σε περίπτωση παράνομης ενέργειας, οι συνθήκες είναι διαφορετικές και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δικαστική έρευνα(14).

β) Η πρόσβαση στις ευαίσθητες πληροφορίες

Είναι ουσιαστικής σημασίας, τα πρόσωπα που ενέχονται στο ατύχημα(15) να συνεργάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης χάριν εξακρίβωσης των αιτίων του ατυχήματος.

Εάν τα πρόσωπα αυτά αρνούνται να απαντήσουν στο πλαίσιο των διερευνήσεων από φόβο μήπως η μαρτυρία τους διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη χωρίς τη συναίνεσή τους, δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας.

Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να μπορεί η δικαιοσύνη να διεκπεραιώσει το έργο της και οι οικογένειες να βιώσουν την αναγνώριση των ευθυνών ενώπιον δικαστηρίου.

Προς τούτο, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες.

Η Επιτροπή προτείνει να είναι δυνατή η προστασία ορισμένων πληροφοριών, αλλά να μπορεί η δικαιοσύνη να έχει πρόσβαση σ' αυτές, εφόσον δικαιολογείται τούτο από "επιτακτικό δημόσιο συμφέρον"(16).

Ωστόσο, η έννοια του "επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος" είναι ασαφής και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα κράτη μέλη. Πέραν τούτου, όταν το ατύχημα προκάλεσε το θάνατο προσώπου, γίνεται συχνά δεκτό ότι πρόκειται για υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.

Κατά συνέπεια δεν προστατεύονται οι ευαίσθητες πληροφορίες.

Η εισηγήτρια κρίνει ότι, ό, τι αφορά στη διαπίστωση των γεγονότων και την ανάλυση των τεκμηρίων θα πρέπει να διαβιβάζεται στη δικαιοσύνη, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία θα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά.

5. Τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικείων τους

α) Η κατάσταση επιβατών

Η Επιτροπή κρίνει στην πρότασή της ότι ο αερομεταφορέας υποχρεούται να κοινοποιεί την κατάσταση επιβατών εντός της ώρας που ακολουθεί την αναγγελία ενός ατυχήματος.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει αυτή την ιδέα αλλά επιθυμεί να εφαρμόζεται όχι μόνο στις κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες και σε αυτές που αναχωρούν από την ΕΕ, αλλά σε όλες τις εταιρείες που έρχονται στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση μεταξύ των επιβατών που ταξιδεύουν με προορισμό την Ένωση με βάση την εταιρεία που χρησιμοποιούν.

β) Η ενημέρωση σχετικά με την τύχη των επιβατών

Όταν συμβαίνει ένα ατύχημα, η αεροπορική εταιρία δέχεται χιλιάδες κλήσεις(17) και συχνά χρειάζεται πολύ χρόνο προκειμένου να εντοπίσει το κατάλληλο πρόσωπο που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με το θάνατο επιβάτη.

Αυτή η περίοδος αβεβαιότητας αποδεικνύεται ιδιαίτερα οδυνηρή για τους οικείους των θυμάτων.

Η εισηγήτρια επιθυμεί να θεσπισθεί η υποχρέωση για τις αεροπορικές εταιρείες(18) να προτείνουν στους επιβάτες να δηλώνουν, όταν κάνουν την κράτηση, ένα πρόσωπο στο οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση ατυχήματος(19).

γ) Η συνδρομή στα οικεία πρόσωπα

Η πρόταση της Επιτροπής ορίζει ότι "τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι καταρτίζεται σχέδιο για την παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους σε εθνικό επίπεδο"(20).

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο αερομεταφορέας είναι ο πρώτος συνομιλητής προς τον οποίο στρέφονται οι οικείοι των επιβατών.

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια κρίνει ότι θα πρέπει να προστεθεί η υποχρέωση για τα κράτη μέλη να επαληθεύουν ότι οι αεροπορικές εταιρίες που είναι καταχωρημένες στο έδαφός τους διαθέτουν επίσης ένα σχέδιο διαχείρισης της κρίσης(21).

Πέραν τούτου, το κράτος που είναι επιφορτισμένο με τη διερεύνηση θα πρέπει να ορίζει ένα πρόσωπο αναφοράς που θα αποτελούσε το προνομιούχο σημείο επαφής για τους οικείους των θυμάτων. Το πρόσωπο αυτό θα μπορούσε να συντονίζει τις πληροφορίες που παρέχουν οι διάφοροι ενεχόμενοι φορείς, να τις διαβιβάζει στους οικείους των επιβατών, αλλά και να τους ενημερώνει σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν(22).

Αυτό θα ήταν μια σημαντική βοήθεια για τους οικείους των θυμάτων που αισθάνονται συχνά χαμένοι απέναντι σε τόσους υπεύθυνους και διαδικασίες, ενώ έχουν ήδη να υποφέρουν την οδύνη από το θάνατο ενός οικείου προσώπου.

Παράλληλα, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις που θα επιτρέπουν στις οικογένειες να ενημερώνονται με προνομιούχο τρόπο σχετικά με τη διεξαγωγή της διερεύνησης, κυρίως λαμβάνοντας τις ενδιάμεσες εκθέσεις, καθώς και την τελική έκθεση της διερεύνησης προτού δημοσιοποιηθούν.

δ) Η Σύμβαση του Μόντρεαλ(23)

Η εισηγήτρια κρίνει ότι οι ευρωπαίοι ταξιδιώτες θα πρέπει να προστατεύονται από τους κανόνες αυτούς, ανεξαρτήτως αερομεταφορέα, και ότι θα πρέπει ενσωματωθεί στον κανονισμό η υποχρέωση, για όλες τις αεροπορικές εταιρίες που επιθυμούν να πραγματοποιούν πτήσεις εντός της Ένωσης, να τηρούν τις διατάξεις της σύμβασης του Μόντρεαλ.

6. Οι αναφορές περιστατικών στην πολιτική αεροπορία

Η Επιτροπή αποφάσισε να μην αναθεωρήσει την οδηγία 2003/42/ΕΚ(24), επειδή κρίνει πρόωρη την τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας. Παρά ταύτα, η πρόταση κανονισμού παραπέμπει στην οδηγία αυτή(25).

Εντούτοις, το σύστημα αναφοράς περιστατικών δεν λειτουργεί κατά τον βέλτιστο τρόπο.

Πράγματι, μόνο το ήμισυ των κρατών μελών τροφοδοτεί το κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών ECCAIRS(26) το οποίο προορίζεται να συγκεντρώνει όλα τα περιστατικά που συμβαίνουν εντός της Ένωσης.

Επιπλέον, δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος για την ανάλυση των δεδομένων που περιέχονται στο ECCAIRS σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανάλυση όμως των στοιχείων αυτών θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας(27).

Η εισηγήτρια κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να αναπτυχθούν οι διατάξεις που προβλέπει η παρούσα πρόταση κανονισμού, ειδικότερα ζητώντας από τον ΕΟΑΑ όπως, σε συνεργασία με τα κράτη, αναλύσει και κατατάξει τις πληροφορίες που περιέχονται στα ECCAIRS.

(1)

Οδηγία 94/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για την θέσπιση των βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 14).

(2)

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις του παραρτήματος 13 ("Διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων") της Σύμβασης του Σικάγου σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (7300/9) που διέπει, σε διεθνές επίπεδο, τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.

(3)

Οι αποστολές αυτές θα μπορούσαν να καθορισθούν κατά το πρότυπο των προτεινομένων στην ανάλυση επιπτώσεων της Επιτροπής (SEC(2009)1477, σελ. 43), καθώς και των όσων προβλέπει για τις θαλάσσιες μεταφορές το πλαίσιο διαρκούς συνεργασίας (άρθρο 10 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ).

(4)

Ένα παράδειγμα μέτρου διευκόλυνσης των ανταλλαγών θα ήταν η κατάρτιση μιας κατάστασης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών που διαθέτει κάθε διερευνητική υπηρεσία και, όταν χρειάζεται, των πραγματογνωμόνων που είναι ειδικευμένοι στα ατυχήματα που συμβαίνουν σε ιδιαίτερες συνθήκες (θάλασσα, βουνό…).

(5)

Θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σελ. 1).

(6)

Όπως παραπάνω.

(7)

Όπως το επιβεβαίωσε έλεγχος του ΕΟΑΑ από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

(8)

Όπως παραπάνω.

(9)

Στο άρθρο 9, παράγραφος 1, της πρότασης κανονισμού (COM(2009)611). Ο όρος "εμπειρογνώμονας" απαντά δύο φορές στο προαναφερθέν παράρτημα του ΔΟΠΑ, αλλά χωρίς να δίδεται ορισμός.

(10)

Συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου η Federal Aviation Administration (FAA) είναι "σύμβουλος" ("advisor") του National Transportation Safety Board (NTSB), κατά την έννοια του παραρτήματος 13 του ΔΟΠΑ, στη διερεύνηση ενός αεροπορικού ατυχήματος.

(11)

Κεφάλαιο 1 του παραρτήματος 13 της Σύμβασης του Σικάγου σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία .

(12)

Άρθρο 20 του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(13)

Οι εν λόγω διερευνήσεις είναι μεν ανεξάρτητες μεταξύ τους, αποδεικνύεται όμως ότι ενώ η τεχνική διερεύνηση αποσκοπεί μόνο στην ασφάλεια και όχι στον προσδιορισμό των ευθυνών, τα γεγονότα που διαπιστώνει η αρμόδια για την τεχνική έρευνα αρχή και τα συμπεράσματά της επηρεάζουν έντονα τη δικαστική έρευνα.

(14)

Άρθρο 13, παράγραφος 2, της προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού.

(15)

Επιβιώσαν προσωπικό, ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας, φορείς εκμετάλλευσης του αεροσκάφους κ.λπ.

(16)

Άρθρο 15, παράγραφος 2, της προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού.

(17)

Περισσότερες από 20.000 χιλιάδες κλήσεις σε μία μόνο μέρα για την Air France, μετά την εξαφάνιση της πτήσης AF 447 μεταξύ Ρίο και Παρισιού, στις 31 Μαΐου 2009.

(18)

Όπως συμβαίνει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

(19)

Οι πληροφορίες αυτές θα διαφοροποιούνται από εκείνες που αφορούν την κοινοποίηση στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής ωραρίου ή ακύρωσης πτήσης.

(20)

Άρθρο 23 της προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού.

(21)

Τα εν λόγω σχέδια διαχείρισης της κρίσης θα μπορούσαν να εμπνέονται από την εγκύκλιο 285/AN/166 του ΔΟΠΑ και να υπόκεινται σε έλεγχο.

(22)

Διερεύνηση, ενδεχομένως δικαστική έρευνα, καταβολή αποζημιώσεων, αναγνώριση των πτωμάτων κ.λπ.

(23)

Η Σύμβαση του Μόντρεαλ για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2004, διέπει συγκεκριμένα την αστική ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση ζημιών που υφίστανται τα θύματα ατυχήματος και οι οικογένειές τους. 93 κράτη είναι σήμερα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω Σύμβασης.

(24)

Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23).

(25)

Άρθρο 15, παράγραφος 3, της προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού.

(26)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την καταχώριση σε κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών σχετικών με περιστατικά στην πολιτική αεροπορία που ανταλλάσσονται βάσει της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 13/11/2007, σελ. 3).

(27)

Θα επέτρεπε να επισημανθούν οι τάσεις επανάληψης ατυχημάτων και να περιορισθεί ο κίνδυνος ατυχήματος μέσω της εκπόνησης προδιαγραφών ασφάλειας που να διορθώνουν τα διαπιστωθέντα ελαττώματα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διερεύνηση και πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.10.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

12.11.2009

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Christine De Veyrac

9.11.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.3.2010

28.4.2010

31.5.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Markus Ferber, Jelko Kacin, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Salvatore Tatarella, Sabine Wils, Σπύρος Δανέλλης

Ημερομηνία κατάθεσης

10.6.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου